12 december 2007

Wetenswaardigheden uit het archief: De "Darde Klokke"

Categorie: Wetenswaardigheden.    3.328 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

afb. OudOmmen.nl
Ommenaren speuren naar de “Darde Klokke” met hulp van wiggelroedeloper Hulsegge.

Volgens overlevering moet er een “Darde Klokke” zijn geweest die in 1672 door Munsterse troepen werd gestolen. Bij de aftocht bleek deze klok slecht te vervoeren, zodat deze in een oude Vechtarm werd gedeponeerd.

Welke wetenswaardigheden zijn er over bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 01-04-1954
  Maandag ging als een lopend vuurtje het gerucht door Ommen, dat de befaamde “darde klokke” was gevonden, de klok die in 1672 door de Munsterse troepen gestolen zou zijn. Deze krijgslieden zagen in deze klok kennelijk een aardig souvenir. Maar het vervoeren bleek nogal moeilijkheden op te leveren, derhalve men haar in een oude Vechtarm, de z.g. Burggraven, deponeerde.
  De Gemienschop Oll ‘Ommer, die zich ten doel stelt dergelijke overleveringen te onderzoeken, wilde nu het fijne van de zaak wel eens weten en stelde zich in verbinding met de bekende wichelroede loper Hulsegge. Zonder dat men deze van de vermoedelijke vindplaats op de hoogte had gesteld, wees hij de bewuste plaats aan, waar de klok volgens zijn bewering op 12 m diepte moet liggen. De Gemienschop zal thans pogingen in het werk stellen de klok op te graven.
 • 08-04-1954
  Op verzoek van de Gemienschop “Oll ‘Ommer” zal de firma Dijks en Steen donderdag a.s. op de door de wichelroedeloper aangewezen plek gaan pulsen. De puls is een werktuig in gebruik bij het maken van boorgaten in de bodem. Hiermede kan men tevens constateren of inderdaad het brons op deze diepte zit. Het is wel interessant te vermelden dat de heer Hulsegge zeer positief in zijn beweringen was. Hij heeft zelfs de vermiste klok uitgetekend. Ook heeft hij nauwkeurig de diepte van 12 meter vastgesteld. Indien genoemde puls uitwijst dat zich op deze plaats inderdaad brons bevindt, dan zullen plannen worden uitgewerkt voor het opgraven, het ongetwijfeld een kostbare historie zal worden.
 • 13-04-1954
  Met spanning wordt het pulsen, waarmee de fa. Dijks en Steen donderdag j.l. is begonnen, naar de “darde klokke” gevolgd. ‘S middags stootte men op 10 meter diepte op een keiharde kleilaag. Daarom werd vrijdagmiddag wederom de hulp ingeroepen van de wichelroede loper Hulsegge. Deze bleef bij zijn bewering dat de klok op deze plaats moet liggen en adviseerde door de kleilaag heen te boren. Dit heeft men gedaan. Men heeft thans een diepte van 14 meter bereikt zonder resultaat. Voorlopig is het werk gestaakt en zal men eerst nader overleg gaan plegen.
  Heeft er nu werkelijk een derde klok bestaan ? Het tegenwoordige klokken huis geeft geen enkele aanleiding zulks te vermoeden. Maar het huidige klokken huis dateert uit de 17e eeuw, voorheen was er een ander. Over het bestaan van een derde klok gaat men dus af op de overlevering. Juist om hierover zekerheid te krijgen heeft de Gemienschop “Oll ‘Ommer” het onderzoek ter hand genomen. De twee in gebruik zijnde klokken, Maria en Salvator, dateren uit 1517, het rampjaar waarin Ommen gedeeltelijk in de as werd gelegd. In 1624 brak opnieuw brand uit en werd een nieuw klokkenhuis tegen de kerk gebouwd. Het “Brokkenhuis” is voorlopig gevestigd in het pand van de heer A. Vos in de Middenstraat, die het voor dit doel in huur aan de gemeente heeft afgestaan.
 • 15-04-1954
  De fa. Dijks en Steen gaat onverdroten voort met pulsen. Woensdagmiddag werd op ongeveer 11 meter diepte een stukje brons gevonden. Men oordeelde het verstandig nogmaals de heer Hulsegge te laten komen. Deze was overtuigd, dat het een stuk van de gezochte klok is. Men zal nu ook nog iets verder boren. De heer Hulsegge heeft nogmaals ten stelligste verklaard, dat de bewuste “derde klok” zich op deze plek bevindt. Men wil uiteraard volkomen zekerheid hebben alvorens verdere stappen te ondernemen.
 • 17-04-1954
  De “darde klokke” is gevonden, hij staat in de Bouwstraat, zo ging het dezer dagen van mond tot mond. Velen haalden de schouders op, maar anderen wilden hiervan toch wel het fijne weten.
  Men trok naar de Bouwstraat en inderdaad in de etalage van een banketbakker stond een bronsachtige klok opgesteld, waarbij het onderschrift luidde “De darde klokke”. Het bleek de bel te zijn van de stadsomroeper, die voor deze gelegenheid met chocolade bespoten was.
 • 17-06-1954
  De Gemienschap Oll’Ommer heeft besloten i.v.m. de hieraan verbonden kosten voorlopig niet tot het opgraven van de z.g. darde klokke over te gaan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas (tekst) en de Gemeente Ommen (foto’s)

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image