26 oktober 2006

Vrees voor bescherming dorpsgezicht Ommerschans

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.212 keer gelezen.

De Ommerschans, vroeger een aarden schans met vier bastions, een gracht en lunetten. Later een bedelaarsgesticht.
De historische gelaagdheid van het landschap, gevormd door militaire, sociaal-economisch en pedagogisch-penitentiaire ontwikkelingen is nog duidelijk herkenbaar in de ruimtelijke structuur. Voor het Rijk aanleiding om het bijzondere cultuurhistorische karakter van het gebied te erkennen en de Ommerschans aan te wijzen als beschermd gebied.

Voorstanders, maar ook tegenstanders.

ommerschans.JPG

Boeren in de omgeving van de Ommerschans zien de aanwijzing van de Ommerschans als beschermd gezicht niet zitten. Voornaamste vrees is dat ze beknot worden in hun bedrijfsvoering. Zo zouden niet alle gewassen meer geteelt mogen worden en wordt kavelruil onmogelijk gemaakt. Tijdens een informatiebijeenkomst woensdagavond 25 oktober 2006 in het gemeentehuis van Ommen lieten de agrariërs weten weinig in de plannen van het Rijk te zien.

Ook zijn er voorstanders. Zij vinden dat het gebied waarin ze wonen verloedert en daarom roept om behoud en herstel. Zo zou de ijskelder verpieteren en blijven zolang er geen status is van beschermd dorpsgezicht subsidies uit voor onderhoud en restauraties. Van de kant van de omwonenden werd gesteld dat er weinig prikkels zijn om het gebied in stand te houden. Het Rijk stuurt dan wel op bescherming aan, maar doet er zelf als eigenaar van een groot deel in het gebied weinig om het gebied te onderhouden. Het verdedigingswerk uit 1623 tussen Ommen en Balkbrug moet vanwege het historische karakter de status krijgen van beschermd dorpsgezicht. Daarbij is geen keus gemaakt tussen de oorsprong als verdedigingsschans en de latere functie bedelaarskolonie. Aangegeven werd dat het gebied niet heeft stilgezeten, maar ook niet stil gezet kan om de economische basis overeind te houden. Daarom ook zou de bescherming niet de bedoeling hebben om bestaande situatie te bevriezen. Wel worden de regels in het gebied via het bestemmingsplan aangescherpt om de structurele samenhang en open landschap te waarborgen.

Het voornemen om het gebied van de Ommerschans en een deel van Balkbrug als beschermd gebied aan te wijzen in de zin van de Monumentenwet is afkomstig van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het te beschermen gebied strekt zich uit over de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de gemeente Ommen wordt het gebied aan de noord- en oostzijde begrensd door de gemeentegrens. Aan de westzijde door de 3e Schansweg en aan de zuidzijde door de Koloniedijk en de Zuiderweg.

Zes jaar geleden waren er ook al plannen. Ook toen werden informatiebijeenkomsten gehouden in Balkbrug en Ommen en zijn de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraden van Ommen en de toenmalige gemeente Avereest. De raad van Ommen is akkoord gegaan met de beschermde aanwijzing, mits de agrarische belangen in het gebied niet in het geding komen. Door de raad van Avereest werd het plan afgeschoten. Waarom er zes jaar niks is gebeurd kon niet uitgelegd worden. Omdat in de aanwijzingsprocedure eerst de gemeenten in het gebied aan bod komen, wordt opnieuw aan de gemeenteraden van Ommen en Hardenberg het voorstel voorgelegd. Dat gebeurd na sluiting van de termijn van ter visielegging. Vervolgens moet een bestemmingsplan worden opgesteld. Tegen een beschermend bestemmingsplan kunnen bezwaren worden ingediend.
tekst: Harry Woertink

Bron: HKO97.nl

1 Reactie »

• • •

1 reactie »