25 januari 1974

School te Dalmsholte

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    4.310 keer gelezen.

Op 24 april 1912 wordt in de raad der gemeente Ambt-Ommen een adres van A.Wunnink e.a. te Dalmsholte behandeld, in welk adres wordt verzocht om, in verband met de grote afstand, welke de schoolgaande kinderen uit Dalmsholte moeten afleggen naar Lemelerveld, over te gaan tot stichting van een openbare lagere school te Dalmsholte. Dit adres wordt staande deze raadsvergadering in handen gesteld van een commissie, waarin de heren Rovers, Herbrink en Immink worden benoemd.

Op 25 juni 1912 brengt deze commissie rapport uit aan de raad. De commissie is van oordeel dat het kadastrale perceel gem. Ambt-Ommen, sectie G, nr.2556 ter grootte van 0.51.20 ha 9 op ongeveer 100 meter van de stopplaats Dalmsholte aan de spoorlijn Ommen-Raalte-Deventer, voor de stichting van een school het meest geschikt is. Op voorstel van de heer Herbrink wordt nog een tweede commissie benoemd voor onderzoek op het terrein, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met de kinderen afkomstig uit de buurtschap Vilsteren. Als leden van deze tweede commissie worden aangewezen de heren Grotemarsink, Haasjes, Henstede en Marsman.

Op 27 juli 1912 adviseert deze commissie de school op het uitgekozen terrein te stichten (stemverhouding 3 tegen 1). Alleen de heer Herbrink stelt voor als plaats aan te wijzen het Achterveld onder Vilsteren. Het voorstel van de heer Herbrink wordt door de raad met 9 tegen 1 stem verworpen, waarna het eerdergenoemde terrein gratis van de belanghebbenden wordt aanvaard, onder voorwaarde dat de belanghebbenden het vervoer van de materialen en het benogigde zand gratis zullen verzorgen. Tevens wordt in deze vergadering tot de bouw van een school besloten.

Op 5 oktober 1912 wordt een bezwaarschrift van het hoofd der openbare school te Lemelerveld tegen de voorgenomen schoolbouw te Dalmsholte afgewezen, nadat de ingestelde commissie van onderzoek heeft bericht, dat 39 kinderen bij de schoolbouw te Dalmsholte gebaat zijn.

Op 25 maart 1913 komt de goedkeuring van gedeputeerde staten van Overijssel op het raadsbesluit tot schoolbouw tè Dalmsholte af.

Op 29 april 1913 besluit de raad op verzoek van de heer A.Kleinlugtenbelt het gratis afgestane terrein voor rekening van de gemeente af te rasteren.

Op 8 juli 1913 keurt de raad de door de architect Treep ingediende bouwplannen goed.

Op 2 september 1913 besluit de raad tot het aangaan van een geldlening voor deze schoolbouw ten bedrage van f.12.400,-, naderhand op f.13.200,— vastgesteld tegen een rente van 4%, nadat op 2 augustus 1913 tot aanbesteding van de school en hoofdenwoning is overgegaan. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver G.Santman Jr te Coevorden.

Op 15 januari 1914 wordt tot hoofd der school benoemd de heer A.Witteveen te Oost-huizen, gemeente Apeldoorn en tot onderwijzeres mej. A.C.J. Renssen te Raalte, beide ingaande 1 april 1914.

Op 9 februari 1914 wordt wegens het bedanken van mej. Renssen in haar plaats benoemd mej. W.C.Onderwater te Zwolle. Bij de opening van de school waren ondermeer aanwezig:

  H.J.Grotemarsink en M, Hemstede, wethouders.
  Baron Bentinck, burgemeester.
  G. Ekkel, secretaris.
  Raadsleden:
  W.Marsman
  H.Haasjes
  H.Meinderink
  J.Jutten
  H.Kortman
  F.A.Rovers
  J.R.van der Vegt
  A.Ravenshorst
  B.J.Immink.

Op 25 oktober 1941 koopt de gemeente Ommen een noordelijk gedeelte van het perceel kad.bekend gemeente Ambt-Ommen, sectie H, no.4448, ter grootte van + 460 m2 voor een totaal bedrag van f.138,— ter vergroting van het speelplein bij de o.l.s. Dalmsholte i.v.m. het onderwijs in lichamelijke opvoeding.

Op 10 mei 1945 wordt de school door oorlogsgeweld beschoten en vernield. De schietgaten waren in 1949 nog te zien.
Op de gemeente-begroting voor het jaar 1950 worden gelden uitgetrokken voor de verbouw van de school te Dalmsholte.

Op 16 april 1951 vindt de aanbesteding tot verbouw plaats.

Op 4 juni 1951 wordt met deze verbouw begonnen. Het timmer-, metsel- en stucadoorswerk wordt door de fa. P.Luttikhof & Zn, aannemers te Ommen, uitgevoerd; het loodgieterswerk door G.J.Pannekoek te Ommen en het schilderwerk door de fa.A.Flim te Marienberg. Tijdens de verbouwing wordt door het hoofd in groepsverband bij hem thuis les gegeven en krijgen de leerlingen huiswerk mee. Na de zomervakantie is de verbouw gereed.

In 1956 wordt een overdekte rijwielberging bij de school gebouwd, welke in 1967 met 6 meter wordt verlengd.

In 1957 worden de aanwezige heteluchtkachels omgebouwd tot oliekachels.

In 1971 worden in één der lokalen lichtafsluitende gordijnen aangebracht.

In 1973 wordt in de school een cv.-installatie met schakelklok aangebracht.

Personeel.
Achtereenvolgens fungeerden als hoofd:

  A.Witteveen, 1 april 1914 – 1 juni 1917.
  G.van der Kooi, 18 sept. 1917 – 1 dec. 1922.
  H.Hofkamp, 1 maart 1923 – 1 nov. 1928.
  T.Hendriks, 1 nov. 1928 – 1 nov. 1933. (naar o.l.s. Ormmerschans)
  J.Vosjan, 1 nov. 1933 – 1 apr. 1946.
  A.Zuiderveld, 1 febr. 1947 – 20 okt. 1951.
  A.J.Hoeflaken, 1 jan. 1952 – 16 aug. 1955.
  W.J.Blaauboer, 1 sept. 1955 – 1 aug. 1969. (gaat met pensioen).
  P.ten Hoor, 1 aug. 1969 – 1 aug. 1973.
  J.Brouwer, 1 aug. 1973 – heden.

en als onderwijzer(es):

  Mej. W.C.Onderwater, 1 april 1914 – 21 febr. 1918.
  Mej. M.Hulst, 1 maart 1918 – 1 febr. 1922.
  Mej. A.Buddingh, 1 april 1922 – 1 nov. 1922.
  Mej. A.Verhoog, 1 nov. 1922 – 1 okt. 1940.
  Mej. A.Mourits, 1 jan. 1941 – 15 okt. 1941.
  Mej. P.W. de Bruin, 15 okt. 1941 – 1 sept. 1946.
  Hr. B.H.Soer, 1 sept.1947 – 1 maart 1952. (-)
  Mej. W.F.Blok, 1 juli 1952 – 16 aug. 1953.
  Mej. A.M.Vliegenthart, 17 aug. 1953 – 1 sept. 1955.
  Mej. G.W.Willemsen, 1 sept.1955 – 1 aug. 1956.
  Mej. A.Nauta, 1 aug. 1956 – 1 maart 1958.
  Mej. H.J.Steenbergen, 23 aug. 1958 – 1 nov. 1961.
  Mej. H.F.Boerma, 1 dec. 1961 – 16 juni 1963.
  Mej. W.H.Veldhuis, 16 juni 1963 – 6 mei 1964.
  Mej. M.van den Berg, 1 aug. 1964 – heden.

  (-) In 1958 als leerkracht verbonden aan de zendingsschool te Biak (Ned.Nieuw-Guinea)

Gegevens verzameld door de afd. Interne Zaken ter sekretarie der gemeente Ommen op 25 jan. 1974.

P.V.

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image