21 oktober 1947

Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg te Ommen – Gratis opleiding tot schipper

Categorie: Algemeen.    5.679 keer gelezen.

In het aan natuurschoon zoo rijke Eerde ligt, geheel verscholen tussen de bossen, het Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg in Ommen, echter beter bekend als het Kamp Willems.

map10-119-bk.jpgDe heer Willems is namelijk ook commandant van dit kamp, evenals vóór de oorlog van het kamp voor jeugdige werkelozen en later voor wils-zwakke jongens. Nu is het een selectiekamp voor de schippers-internaten te Dieren, Dordrecht en Vlaardingen. Deze internaten leiden op voor de kustvaart, Rijnvaart en desgewenst voor de grote vaart. Schipperszoons kunnen rechtstreeks naar het internaat; de andere jongens, die interesse voor de scheepvaart hebben, komen via de arbeidsbureaux eerst in het kamp te Ommen. Zij moeten hier 3 maanden verblijven en krijgen gedurende die tijd onderricht in bankwerken, timmeren en schilderen en herhalingsonderwijs in taal, rekenen en aardrijkskunde. Aan de culturele vorming wordt eveneens aandacht besteed; volkszang, muziek, toneel, enz. Voor de lichamelijke ontwikkeling worden verschillende sporten beoefend, zoals voetbal, handbal, turnen. Het kamp en de internaten staan op algemeen Christelijke grondslag. De geestelijke verzorging is in handen van Protestantse en Rooms-Katholieke geestelijken, waarvoor wekelijks een dag gereserveerd wordt. De voornaamste taak is karaktervorming en het aankweken van gemeenschapszin.

Er is plaats voor 70 jongens, die in groepen van 18 uitgezonden worden naar een der bovengenoemde internaten. Elke jongen, die van het internaat af komt, wordt ook geplaatst. De heer Willems toonde ons brieven van jongens, die vol trots schreven, dat zij een betrekking hadden f 100 tot f 160 per maand, plus kost. Na 4 jaar practijk kan zo’n jongen, wanneer hij de studie bijhoudt, aanvragen om examen te mogen doen voor de scheepvaartschool te Delfzijl en opgeleid worden voor Stuurman. Eenige jongens hebben het reeds zover, gebracht. De gehele opleiding geschiedt gratis en is voor rekening van het rijk. Inderdaad jeugdzorg, waarop ons land trots kan zijn. De jongens leiden hier uiteraard een echt kampleven, waar strenge discipline heerst, maar deze wordt geenszins als een last gevoeld. Integendeel, de jongens blaken van levenslust en ijver voor de arbeid. De leiders, specialisten in hun vak, verstaan uitermate de kunst met hun leerlingen om te gaan, zodat straffen tot de zeldzaamheden behoren. Want het opvoeden van 70 gezonde knapen van 16 tot 19 jaar is verre van eenvoudig en vereist veel tact.

De voeding plaatst de leiding en de kok nogal eens voor problemen. Men moet namelijk toekomen met het gewone rantsoen, het kamp krijgt geen extra toewijzing. Jongens in de kracht van hun leven lusten echter wel iets meer. Men tracht dit probleem, op te lossen door de kwaliteit zo hoog mogelijk op te voeren. Binnenkort wordt er ook les in koken gegeven, zodat zij zich later ook hiermede kunnen redden. Wij hebben de overtuiging gekregen, dat, wanneer deze jongens afgestudeerd zijn en in het volle leven komen, tegen de grootste moeilijkheden opgewassen zullen zijn en met vreugde aan hun opleiding terug zullen denken. Dat zij commandant Willems niet vergeten, blijkt wel uit de talrijke opgetogen brieven die hij ontvangt. Het Departement van Onderwijs doet hier mooi werk, dat in brede kring aandacht verdient.

Bron: Krantenknipsel uit het archief van Jan Lucas – 21 oktober 1947

5 Reacties »

• • •

5 reacties »