1827

1827 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Algemeen.    2.469 keer gelezen.

 • Het Bruggenhuis verkeert in een zeer vervallen staat. Het huidige gemeentehuis voldoet wat indeling en ruimte betreft niet meer aan de eisen daaraan te stellen. Men overweegt thans het Bruggenhuis en gemeentehuis in een te bouwen Bruggenhuis te kombineren. Op 4-5-1827 wordt hiertoe besloten. Het bestaande stadhuis zal met de afbraak van het Bruggenhuis publiek worden verkocht. De opziener der Rijksvaart de heer Kreutzburg ontwerpt het plan voor een te bouwen Bruggen- en Stadhuis. Het stadhuis ligt thans ten noorden van het kerkhof, ten zuiden van het Vrijthof, ten oosten der Gemeene straat en ten westen van het huis van G. van Elburg.
 • Bij rb. van 30-6-1826 wordt besloten om in de stad 8 nieuwe pompen aan te leggen in plaats van de aanwezizige putten. In de stad staan slechts 150 huizen. Voor het daarstellen der pompen wordt f. 1.200,— gevoteerd. Men betaalde reeds sinds jaar en dag putgeld.
 • De pacht van het Erve den Hof is 65 mudden.
 • In de kolonie de Ommer-schans is in 1826 een buitengewoon grote sterfte geweest.
 • Voor de verbetering van de straten wordt een aanzienlijke partij keistenen van H. van der Wijck te Archem aangekocht.

Reageren »

1824

1824 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    850 keer gelezen.

 • Op 30 maart 1824 komen 1 officier, 1 onderofficier en 10 manschappen te Ommen aan (vanuit Deventer) om nachtkwartier te houden.
 • Van 30 op 31 maart 1824 overnachten een bataillon (mineurs en sappeurs) sterk 1 sergeant en 10 manschappen te Ommen.
 • Bij besluit van ged.staten van Overijssel van 4 mei 1824 wordt aan Hendrik Marten, landbouwer Hannes Makkinga en Roelof Makkinga, timmerlieden, wonende te Ommen, toestemming verleend om even buiten de Stad-Ommen op de daaraan gelegen algemene weide, den Oord genaamd op een door het gemeentebestuur aan te wijzen plaats een wind- en houtzaagmolen op te richten (zie art. 2 van Zijne Majesteitsbesluit van 31-1-1824, Stbl. nr. 19).
 • H. van der Wijck neemt ontslag als ontvanger der gemeente Stad-Ommen en Alexander de Vries wordt alszodanig benoemd.
 • Van 11 op 12 juni 1824 houden 1 onderofficier en 7 manschappen komend uit Koevorden nachtkwartier te Ommen.
 • De school te Ommen is slecht verlicht door 5 ramen en de meubelen verkeren in slechte toestand en zijn slecht geplaatst.
 • Het komt nog herhaaldelijk voor dat Kolonisten uit het bedelaars-gesticht aan de Ommerschans ontsnappen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-082

Reageren »

26 april 1823

1823 – Raadsbesluit

Categorie: Archief.    2.354 keer gelezen.

Rb. 26-4-1823 – Reglement omtrent het omgaan met vuur en licht en middelen van blussing bij het ontstaan van brand.

Gelezen het besluit van Zn Ex. den Heere Gouverneur van de Provincie Overijssel van den 30 January j.1., Divisie nr. 1 nopens het aanwenden der Middelen tot het blusschen van brand. In aanmerking nemende de weid uit elkender legging der woningen uitgezonderd de Voorbrug te Ommen welke ook door hunne ligging zeer voegzaam zoo als dezelve particulier in den Jare 1812, ook door inteekening met de Stad Ommen bij de Spuit aldaar bestaande nog eentweede tot onderling gebruik hebben aangeschaft overigens op het Schout-ambt eene Brandspuit geen effect kan doen meestal mede door gebrek aan water. Hebben goedgevonden en verstaan onder approbatie van Zn. Ex den Heere Gouverneur vast te stellen het navolgende Reglement omtrent het omgaan met vuur en licht en middelen van blussing bij het ontstaan van brand: Lees meer »

Reageren »

1819

1819 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.075 keer gelezen.

 • De funktie van schoolonderwijzer te Junne is vacant. Voorziening in de vakature blijkt moeilijk.
 • Bij Keizerlijk Decreet van 18 aug. 1811 wordt bepaald dat ieder ingezetene een vaste geslagtsnaam dient aan te nemen.
 • In Ambt-Ommen bestaan geen gasthuizen of andere fondatien of godshuizen.
 • In Vilsteren bestaat reeds een R.C. Gemeente.
 • H. Smit, heel- en vroedmeester vertrekt 15 okt. 1819 naar Rijssen-Wierden. Hij is vanaf 1817 als zodanig te Ommen werkzaam geweest.
 • De tegenwoordige school is een gewone keuken in een Katershuis, 15 voet in het vierkant. Men wil de school vergroten tot 529 vierkante voeten. De school is eigendom van de Erfgenamen van de buurschap Lemele. G.S.vinden het beter een geheel nieuwe school te bouwen.
 • B. Nabers is castelijn in het Swarte Paerdt te Varsen. Op 29-3-1819 komt bij hem een reiziger die aan natuurlijke pokken lijdt. Deze man moet in een afzonderlijk vertrek worden verpleegd, terwijl hij duidelijk moet aangeven dat er in zijn huis een pokkenlijder aanwezig is voor de reizigers die zijn huis aan doen. Zijn kinderen mogen niet naar school zolang deze man niet genezen is.
 • Van 4-5-1818 – 6-12-1818 is Gerrit Blanken knegt bij A. Warmelink te Gietem.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-033

Reageren »

1817

1817 – Ingekomen stukken gemeente Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.015 keer gelezen.

  WEGEN

 1. de hoofdwegen in de gemeente Ommen zijn de weg
  1. van Hogeveen op Deventer beginnende aan de Drentsche grensen loopende over Ommen tot aan de gemeente Raalte.
  2. van Meppel op Almelo over Ommen beginnende aan de gemeente Staphorst eindigende aan de gemeente den Ham.
  3. van Koeverden op Deventer komende bij langs den Hardenberg bij den Wolf aan de Hessenweg op de gemeente Ommen eindigende aan de gemeente Raalte.
  4. van Zwolle op den Ham beginnende onder Vilsteren aan de gemeente Dalfsen loopende over het Rekvelt door de buurschap Gietem over de Nieuwe Brug, door de buurschap Eerde (de Lange Allee) en eindigende bij de Groene Jager aan de gemeente den Ham.
  5. van Zwolle op den Hardenberg beginnende aan de gemeente Dalfsen bij het Zwarte Paard en eindigende bij den Wolf aan de gemeente Hardenberg, zijnde de zoogenaamde Hessenweg.
 2. de mindere of buurschapswegen die aan het opzigt van het gemeentebestuur zijn onderworpen zijn de weg van Ommen door de buurschap Zeese, Junne naar Beerse, door Bestem naar Eerde door Bestem naar Archem en Lemele en door Bestem en Gietem naar Vilsteren.- door Arriën naar Stegeren op Varsen en Avereest.
 3. de personen die het onmiddellijk opzigt hebben over ieder der wegen zijn zoo wel van de Algemeene wegen, als die der beizondere buurtschappen zoo verre in ieder der zelve is gelegen de Rotmeestersin de buurtschappen – onder Ommen (Stad) de burgemeester zelve, en de Hessenweg door de Regering der Stad Zwolle.
 4. de wegen worden in deze gemeente, uitgezonderd de Schanserdijk, die op koste van de gemeente wordt gemaakt, tot aan de Barriere van de Schans, door de ingezetenen ieder in Zijne buurschap of district onderhouden, eenige als de weg door de Schanser hoven wordt onderhouden voor zoo verre tegen eens ieders land is gelegen – de Ommer Dijk in het veen lopende tot Witharen is verdeeld in perken op ieder huis in de Stad Ommen, zoo zijn ook de (onder dit bestuur) aangelegde nieuwe dijken in enkelde buurtschappen verdeeld bij vaste perken, of gemerkt met no. palen.
 5. geene dezer wegen zijn in een directen slegten staat, alle zijn goed de eene egter naar den aard der grond beter als de andere uit dien hoofde zijn, voor zoo verre het terrein zulks gedoogd, dijken aangelegd en deze worden van jaar tot jaar vermeerderd doch dit is egter niet doenlijk door zandbelten of stuiven, noch langs en over de bergen. Egter is in dit, jaar een dijk nog verlengd over het Rekvelt, van Ommen op den Ommer Dijk en word een dijk gemaakt over het Arrierveld, deze laatste lang ongeveer 2400 treeden verdeeld over de buurtschop Arrien tusschen 32 boeren en keuters is nog onderhanden om redenen de ingezetenen niet geheel in hun eigen werk te verhinderen moet dezelve tot nr. 16 alwaar de oude weg zeer goed is edog omloopt deze maand, en het overige den laatsten oktober klaar wezen zullende dan in perken naar het getal wooningen verdeeld worden.
 6. Er zijn geene weegen waartoe tot onderhoud hout noodig is.
  WATERLEIDINGEN

 1. in deze gemeente zijn geene uitwaterende sluizen of zijlen.
 2. idem
 3. idem
 4. het grootste gedeelte der geringere waterleidingen ontlasten zich in de Vegt, de Regge en de Reest; de twee eerst genoemden zijn zeer wel bekend, de Reest neemt zijn oorsprong in het Lutterveld alwaar de Lutterbeek hiet en ontlast zich in de Hooge Veensche vaart, loopt door deze gemeente op de scheiding tussen Overijssel en Drente.
 5. de schouwbare mindere waterleidingen zijn die in de Vegt uitwateren, de ïïoogen Graven tusschen Arrien en Stegeren, de zoogenaamde Galgen Graven tusschen Ommen en Arrien, de waterleiding langs den Rotbrink, bij de Kleine Haar komende van den Ommer Dijk de waterleiding tusschen Varsen en Oud Leusen, in de Regge de waterleiding door het Laar, en die aan de Groene Jager tussen Eerde en Noordmeer, en de waterleiding door de lage Lemeler landen. Eene waterleiding heeft zijne waterloozing van den Schanser Dijk langs de Ommer en Tarsener Woeste, moet langs Nieuwleusen afwateren.
 6. Onder Ommen (Stad) zijn dezelve onder het dagelijks toezigt van de Burgemeester en op het Karspel van de Rotmeester.
 7. de waterleidingen boven in de 5de opgave genoemd, zijn alle van behoorlijke diepte en breedte, die van den Schanser Dijk, langs de Ommer en Varsener Woeste wordt geheel ten deele vernieuwd en regt gelegd en ten deele verdiept en verbreed, is deze week geheel klaar, egter verneem ik dat het water door de waterleiding langs de Oud Leusener Stouwe en tussen Nieuw en Oudleusen niet wil voortschieten, uit hoofden die op enkelde plaatsen verstopt zit. Welke of door die van N. Leusen of Oud Leusen moet gemaakt worden, waar over reeds met den Heer Markterigter van Oudleusen gesprooken heb de welke vermeinde zulks aan die van Nieuwleusen te haperen.
 8. Voor zooverre mij bekend is zijn er geene gedempte noch verdonkerde waterleidingen in deze gemeente.
  STOUWEN EN KADEN

 1. Er zijn geene stouwen of kaden in deze gemeenten, tenzij men daarvoor agter de kaden agter het Laar, ter dekking van het Laar en Zeese voor de in looping van het water der Regge, bij hoog water.
 2. idem
 3. idem

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-021/022/023

Reageren »

1817

1817 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    987 keer gelezen.

 • In 1816 is J. van der Kluin rijksveearts te Ommen op een tractement van f. 400,— per jaar, evenals in 1817.
 • In de periode van 15-12-1813 tot en met 31 januari 1814 wordt door ingezetenen van Ommen vivres en fourages aan de Russische en Pruissische Troepen geleverd van 1-15 december 1813 voor f. 5.700,– -12 st. -14 c. tot een gezamenlijk bedrag van f. 2.492,— 4 stuivers en 13 centen.
 • B.J. Immink is schoolonderwijzer te Lemele. Sedert 10 september 1816 is hij aangesteld als effectief schoolonderwijzer terwijl hij van 5 april – 10-9-1816 dit ambt te Lemele provisioneel heeft waargenomen.
 • In de nacht van 26-27 april 1817 houden een detachement artillerie bestaande uit 1 officier, 2 onder-officieren en 20 manschappen nachtkwartier te Ommen en van 27-28 april 4 officieren en 152 onder-officieren + manschappen.
 • Ook in 1817 is er een geregtsdienaar te Ommen.
 • Ca. 140 roeden van de Schanserdijk wordt gerepareerd, voor 14 stuivers de roede. Aannemer is Albertus Hofstede.
 • De bouw van een nieuwe school te Junne en Avereest wordt aanbesteed.
 • Jan Hendrik Arends is veldwagter.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-020

Reageren »

1816

1816 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.481 keer gelezen.

 • Hannes Makkinga is wieldrayer te Ommen (wagenwielen).
 • In 1816 telt Ommen totaal 3058 zielen (gehele gemeente), waarvan:
  • 2231 Gereformeerden te Ommen, waarvan 28 worden bedeeld (12 mannen, 9 vrouwen en 7 kinderen).
  • 500 Gereformeerden (hervormden) te Avereest, waarvan 6 worden bedeeld (3 vrouwen en 3 kinderen).
  • 314 Roomsch Catholieken te Vilsteren, waarvan 6 worden bedeeld (1 man, 2 vrouwen en 3 kinderen).
 • Begin 1814 is W. van den Nieuwenhof aangesteld als dienaar van politie op een vast tractement van f. 1,— per week.
 • In 1816 wordt de tol der Brug, de zgn. Hammer Brugge Rogge en het Erve den Hoff publiek verpacht op 30 mei 1816. De Ommer Bruggetol wordt verpacht voor f. 341,— “Hammer Bruggerogge voor 14 mudden en een schepel rogge en het Erve den Hoff voor 67 mudden rogge.
 • J. van der Klein is rijks-veearts met standplaats Ommen op een tractement van f. 400,— ’s jaars.
 • Arend van den Nieuwenhof is geregtsdienaar te Ommen.
 • J.H. Arens is eveneens geregtsdienaar te Ommen.
 • Berend Jan Immink wordt benoemd tot openbaar schoolonderwijzer te Lemele.
 • Hendrikes Christianus Kerver is Mr. Smid te Ommen beslaat in 1813 paarden van de Kozakken.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-010

Reageren »

1816

1816 – Raadsnotulen Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.453 keer gelezen.

 • In 1815 wordt voor de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning uitgegeven:
  • 2 ankers wijn 36 gld. en 8 stuivers
  • tabak, pijpen e.d. 12 gld, en 19 stuivers
  • kaarsen voor verlichting gemeentehuis 6 gld. 3 st. en 8 ct.
 • In 1815 worden 4 trommen gekocht.
 • De burgemeester heeft een salaris van f. 200,— en de secretaris f. 300,—.
 • De pacht van het Erve Schuttert (opbrengst rogge) is f. 70,—, van de Erve den Hofx f. 432,—.
 • Er worden twee koperen platen voor de geregtsdienaren op de koppels der sabels gekocht.
 • De pacht van de tol der brug over de Vegt loopt af per 1-5-1817.
 • De pacht der rogge, welke de ingezetenen van den Ham, voor het passeren der Vechtbrug betalen, loopt met St. Martinij 1816 af en de pacht van het Erve den Hof met St. Petri 1817.
 • Op 7-3-1816 wordt besloten tot openbare verpachting voor 6 jaar.
 • Zetters zijn Jan Willink, herbergier te Ommen, Egbert Habers, landbouwer in de buurtschap Arriën en Hermanus Bolks, landbouwer in de buurtschap Varsen.
 • Stad en Karspel Ommen tellen samen 2.000 ingezetenen.
 • Voor het nemen van maatregelen ter gemoedkoming van de ruimvermogende klasse der ingezetenen bij de plaatshebbende duurte der levensmiddelen wordt een commissie ingesteld bestaande uit:
  • Jan Willink te Ommen,
  • Jan Marsman te Gietem,
  • Hendrik Bosch Jzn. te Ommen,
  • Hendrik Borrink te Vilsteren,
  • Gerrit Kramer Gzn. te Ommen en
  • Egbert Habers te Arriën.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-019

Reageren »

1816

1816 – Patentregister Ommen – aantal zielen: 3310

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.349 keer gelezen.

 1. Idsert Elburg, Brugstraat 5, klein tapper
 2. Hendrik Jan Podde, Brugstraat 6, winkelier in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak en ….
 3. Bartus van Munster, Brugstraat 8, broodbakker, klein tapper
 4. Jan Willink, Brugstraat 9, klein tapper
 5. Wolter Willink, idem 9, ….
 6. Willem Toersen, Brugstraat 10, broodbakker winkelier in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak
 7. Antonie Johannes Chevallereau, Brugstraat 11, compagnon met Bernardus de Vries, koopman, winkelier in waren en manufacturen van inlandse oorsprong, idem buitenlandse oorsprong, debiet f. 2.000,— f. 3.000,—
 8. Hendrik Jan Zerkhoven, Brugstraat 12, jeneverstoker
 9. wed. Hendriku Dangremond, Brugstraat 14, winkelierster in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak en smuf??, …. debiet f.1000,—
 10. Hendrik Kramer, Brugstraat 16, broodbakker
 11. Hendrik Bosch, Brugstraat 17, ….
 12. Pieter van Straten, Brugstraat 20, wever
 13. Evert Antonie Meyerink, Brugstraat 23, schoenmaker
 14. Albert Jan Luttekes, Brugstraat 29, verver
 15. Maria Grootenhuis, Brugstraat 30, klein tappersche
 16. Antonie Hermannus Visscher, Brugstraat 31, grutter, ….
 17. Aaltje Kensink, Brugstraat 33, winkelierster in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak en snuif zout en zeep; debiet f. 1.000,—
 18. Hendrik Varsen, Brugstraat 34, olieslager, ….
 19. Jan Weenink, Brugstraat 34, huisschilder
 20. Jannes Siero, Brugstraat 35, schilder en glazenmaker, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. ; debiet f. 1.000,—
 21. Hannes Makkinga, in den Agterhoek 36, koopman, ….
 22. Hendrikus Kristianus Kerver, Agterhoek 41, smid
 23. Gerrit Hekhuis, Agterhoek 44, klein tapper
 24. Janius Spanjaard, Agterhoek 48, kuiper
 25. Coenraad van Hoek, Agterhoek 49, wever
 26. Jan Marsman, Agterhoek 51, koopman
 27. Harmen Jacobs, Agterhoek 61, vleeshouwer
 28. Albert Willem van Muneter, Agterhoek 65, schoenmaker, winkelier in kruidenierswaren enz.; debiet f. 1vOOO,—
 29. Bernaudus de Vries, compagnon met Johannes Chewallereau, Kruisstraat 64, koopman
 30. Albert van den Brink, Kruisstraat 65, klein tapper, winkelier in koffie, thee, tabak en snuif; debiet f. 1.000,—
 31. Hendrik Bosch Lzn., Kruisstraat 66, schoenmaker
 32. Jan Velthuis Mansier, Kruisstr. 67, tapper
 33. Jan Hellendoorn, Bermstr. 69, timmerman
 34. Frans Scheffer, Bermstr. 70, huisschilder
 35. Wolter Koers, Bermstr. 72, binnenwever
 36. Willem Soger, Bermstr. 76, knoopmaker, klein tapper
 37. Derk Willem Tooren, Bermstr. 78, winkelier in kruidenierswaren, koffie , thee, enz ….; debiet f. 1.000,—
 38. Gerrit Timmerman, Rotbrink 83, timmerman
 39. Hermannus Bisschop, aan de Haar 84, tapper en herbergier
 40. Jacob Wittenberg, Witharen 85, klein tapper
 41. Willem van Zee, Bermstr. 96, smid
 42. Hendrik Bosch jr., idem 99, ….
 43. Jan Gerritsen, Bermstr. 102, knoopmaker
 44. Geesje Mes, Bermstr. 105, winkelierster in kruidenierswaren enz.
 45. van der Kleim??, Bermstr. 106, veearts
 46. Gerrit Kramer Gzn., Bermstr. 108, Kleermaker
 47. Diktus Tooren??, Vrijthof 109, kleermaker, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 48. Egbert van Elburg, Vrijthof 115, molenaar
 49. Harmen van Elburg, Vrijthof 115, schoenmaker
 50. Willem Rotman, Vrijthof 117, ….
 51. Wessel Jan Hoek, Vrijthof 120, knoopmaker
 52. Gerrit van Elburg, Vrijthof 121, schoenmaker, koopman
 53. Evert Antoni van Elburg, Vrijthof 122, ….
 54. Jan Dangremond, Kruisstr. 123, kuiper, klein tapper
 55. Slias de Vries, Brugstraat 124, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak, snuif, zout en zeep; debiet beneden f. 1.000,—
 56. Jan Kramer, Brugstraat 125, koopman
 57. Berend Schutte, Brugstraat 126, horlogemaker
 58. Albert van Dalfsen, Brugstraat 126, kleermaker
 59. Harmen Bosch, Kerkhof 127, koopman, klein tapper
 60. Gerrit Kramer Rzn., Kruisstraat 129, ….
 61. Willem Bovenrijk??, Kerkhof 131, kleermaker
 62. Arend? van Gelder, Kerkhof 132, rund- en kalverslager
 63. Roelof Brinkhuis, Kerkhof 133, timmerman
 64. Gerrit Cortée, Kerkhof 134, binnenwever
 65. Gerrit Oldeman, Kerkhof 135, koopman, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak en snuif, zout en zeep; debiet f. 1.000,-
 66. J. Amama Chevallereau, Brugstraat 139, notaris
 67. Mayer de Haas, Brugstraat 143, vleeshouwer, koopman
 68. Hendrik Veenhoven, Brugstraat 145, schoolhouder ??
 69. Albert van Munster, Brugstraat 147, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren enz.; debiet f. 1.000,—
 70. Idserd? Oldeman, Brugstraat 148, schoenmaker
 71. Petrus Pransiscus Helwich in camp. Firma Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 72. Helwich Johannes, camp. Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 73. Hendrik Jan Smit, camp. firma Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 74. Hendrik Boddendijk, Brugstraat 151, medi…. doctor….
 75. Wed. J. Stijgh, Brugstraat 152, logementhoudster, tapper
 76. Peter van Munster, Brugstraat 153, tapper
 77. Harmen Oldeman, Brugstraat 156, koopman, klein tapper
 78. Hendrik Turistman, Archem, klein tapper
 79. Gerrit Jan Reimink, Archem, ….
 80. Jan Kamphuis, Archem, stalhouder
 81. Willem Overmars, Arriën, tapper
 82. Jan Oldeman, Beerse 1, klein tapper
 83. Hendrik Ramerman, Beerse, schoolhouder ??
 84. Lamb. Schuilenberg, Bestmen, koorenmolenaar
 85. Roelof Veldhuis, Bestmen 18, klein tapper, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 86. Arend Kamphuis, Eerde, timmerman
 87. Willem Warmink, Giethmen, hengstenhouder
 88. Albert Warmink, Giethmen, schoolhouder??
 89. Lefert Timmerman, Giethmen, timmerman
 90. Bartus Stolte, Junne, timmerman
 91. Wichert Schurink, Lemele, hengstenhouder
 92. …. Tichelhof, Lemele, schoolhouder??
 93. Hendrik Bodehuis, Lemele 21, koorenmolenaar
 94. Hermanus Vinke, Stegeren, schoolhouder??
 95. Willem Potgraver, Stegeren 1, tapper
 96. Berend Naber, Varsen, tapper
 97. Hendrik Timmerman, Varsen, timmerman
 98. Gerrit Timmerman, Vilsteren, timmerman
 99. Jan Kolthof, Vilsteren, klein tapper, winkelier enz.
 100. Derk Olthuis, Zeese, timmerman
 101. Jan Unjes, Zeese 7, winkelier in grof aardewerk naar een belastbaar debiet van beneden f. 1.000,—, inl. kramer met een pak.
 102. Jannen van Straten, Zeese 8, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 103. Lambert Mes, Zeese 10, smid
 104. Hendrik Middendorp, Zeese 16, klein tapper, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. debiet beneden f. 1.000,—
 105. Jan Kok, Zeese 18, tapper
 106. Jan Nevels, Zeese 19, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. debiet beneden f. 1.000,—
 107. Gerrit van Beerse, Zeese 20, winkelier in kruidenierswaren enz. debiet beneden f. 1.000,—
 108. Wed. Konijnenbeld, Zeese 24, olieslagersche met een molen door wind in werking gebracht.
 109. Paul Siero, Zeese 25, schilder en glazenmaker, winkelier in kruidenierswaren enz.
 110. Hannes Willem Stork, Avereest, koorenmolenaar
 111. Johannes van den Bosch, Avereest, broodbakker
 112. Willem Veldman, Avereest, klein tapper
 113. Klaas Haveman, Avereest, ….
 114. Mense Jalkes Kruizinga, aan de Vaart, tapper en herbergier, veenbaas, winkelier in kruidenierswaren, tabak en snuif, zout en zeep, debiet f. 2.000,—
 115. Jan Pouls, aan de Vaart, klein tapper, winkelier enz. debiet f. 1.000,—
 116. Piet Geerts, aan de Vaart, klein tapper
 117. Hendrik Tikeman, aan de Vaart, klein tapper
 118. Geert Hollander, aan de Vaart, veenbaas
 119. Jonan Boxen, aan de Vaart, veenbaas
 120. Hendrikus Drent, aan de Vaart, veenbaas
 121. Reinier Kuitert, aan de Vaart, veenbaas
 122. Harmen de Lange, aan de Vaart, veenbaas
 123. Gerrit Lost, aan de Vaart, veenbaas
 124. Geert Smit, aan de Vaart, veenbaas
 125. Berend Reuvers, aan de Vaart, veenbaas

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-012/013/014/015/016

Reageren »

1815

1815 – Ingekomen stukken

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.893 keer gelezen.

Ommen telt

 • 3050 zielen.
 • 439 woonhuizen (w.o. buitenplaatsen).
 • De voornaamste buitenplaatsen zijn: Eerde, Archem, Vilsteren, het Laar en Arendshorst.
 • Er zijn twee gereformeerde kerken één in Ommen en één te Avereest, zijnde een buurtschap van de gemeente Ommen 2 ½ uur van de hoofdplaats gelegen en één R.C. kerk in de buurtschap Vilsteren gelegen op 1 uur van Ommen.
 • 126 grote boeren, of wel die een complete boerderij hebben.
 • 91 kleine boeren.
 • 50 keuters.
 • 70 arbeiders en ambagtslieden.
 • 102 kooplieden, ambtenaren en buitenplaatsen.
 • De gemeente beschikt over een stal waar zonodig 25 paarden kunnen worden gestald.
 • Ook is er een locaal dat is ingericht voor het opsluiten van enige arrestanten.

Vanuit Ommen varen visa versa naar Zwolle 3 markt- of vragtschuiten.
Een van Ommen, een van de buurtschap Beerze en een van Gietem varende wekelijks des donderdags af en retourneren des zaterdags, ladende gewoonlijk des zomers 2 ½ lasten en des winters 5 lasten, zijnde Platboomde vaartuigen of zompen voerende een vierkant sprietzijl. Lees meer »

Reageren »