5 augustus 1857

1857 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    1.045 keer gelezen.

Op 5 aug. 1857 ’s avonds 7 uur gaan burgemeester en wethouders van Stad-Ommen ten huize van de kastelein Jan Willem Maurik te Stad-Ommen over tot openbare verhuur van percelen land voor de tijd van 6 jaren en wel van 11 November 1857 tot 11 November 1863.
25 juli = St. Jacobi
11 november = Sint Martini
22 februari = St. Petris
Een gedeelte van het Poortenstuk loopt van de groene weg tot aan de grindweg naar de Schurensteeg langs het perceel waarop de fabriek van Francken staat.
Het zuidelijk stuk aan het einde van het Poortenstuk is een gedeelte van de Koele.
De Hofstedenweg ligt onder stad_Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

24 maart 1856

Middelen van vervoer

Categorie: Archief.    1.521 keer gelezen.

24-3-1856
In de gemeente Stad-Ommen zijn geen kantoren gevestigd van ondernemingen voor diligence.
De enige diligence die door Ommen rijdt gaat van Hardenberg op Zwolle passeert 3 x per week en wel op s-maandags-, woensdags -en vrijdagsmiddags te 12 uur richting Zwolle en om 2 uur richting Hardenberg.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-143 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

12 oktober 1853

1853 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    1.052 keer gelezen.

Op 12 oktober 1853 des voormiddags om 12 uur worden 47 percelen land openbaar verpacht.
(Genoemd worden: de Bollemaat, de Haarsweg, de Kolkstukken, de Lange Stukken, Noord Strange, Zuid Strange, het Knollenstuk, gelegen ten woorden van de grindweg, de Holsbrink, gelegen ten noorden van de grindweg tussen het Smalle Bad en de Hofstedenweg)
Er ligt een stuk hooiland groot ± 18 roeden aan de grindweg naar Hardenberg en de tuin van de pastorij der Chr. Afgescheidenen, ten oosten begrensd door het Joodsche Keskhof.
Op de Hofmeijersweide worden 18 percelen verhuurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

2 oktober 1852

1852 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    931 keer gelezen.

Op 2 oktober 1852 worden ’s avonds om 7 uur ten huize van kastelein Jan Willem Maurik te Stad-Ommen 32 percelen land openbaar verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

19 augustus 1842

Tolboomen op de aan te leggen weg van ijzererts, steenpuim en grind tussen Ommen en den Hardenbergh

Categorie: 1800-1900.    1.470 keer gelezen.

K.B. van 19 augustus 1842

Goedkeuring wordt verleend tot het vestigen van twee tolboomen op de aan te leggen weg van ijzererts, steenpuim en grind tussen Ommen en den Hardenbergh. De eerste bij de brug over de zgn Hoogengraven op een afstand van ongeveer 4167 ellen van de straat te Ommen en de tweede tussen de herberg de Wolf en het dorp Heemse, op een afstand van ongeveer 6037 ellen van de eerste en ongeveer 4800 ellen van de stad Hardenbergh.

In 1842 (februari) worden de door het stadsbestuur van Ommen opgestelde voorwaarden inzake de verpachting van de tol over de brug over de Vecht, daar goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Enkele voorwaarden zijn:

 1. De verpachting geschiedt voor 3 achtereenvolgende jaren, ingaande 1 mei 1842 (s’ middags) en eindigend op de middag van de 1e mei 1845.
 2. De pachter moet de overeengekomen pachtsom in 4 gelijke termijnen betalen op de laatste dag der maanden juli, oktober, januari en april.
 3. De pachter moet jaarlijks alle landslasten op het bruggehuis liggend, betalen aan de ontvanger.
 4. De pachter moet de brug en het bruggehoofd regelmatig elke 14 dagen en bovendien iedere dag volgend op een marktdag goed schoon vegen of doen vegen. Ook moet hij er voor zorgen dat de knippen of grendels behoorlijk op de wip geschoven zijn. Gebreken aan de wip, brug of bruggenhuis dient hij dadelijk doorgeven aan het plaatselijk bestuur. Als het brugdek glad is, moet hij zand strooien, om het uitglijden en vallen van paarden te voorkomen. Wanneer hij deze voorwaarden niet nakomt kan hem dit een boete van drie gulden opleveren, terwijl eventuele schade ontstaan door dit verzuim, door de pachter moet worden vergoed.
 5. Aan de pacht is de vrije bewoning van het bruggehuis verbonden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-287 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

21 juni 1842

Brief over keistenen op de Lemelerberg (2)

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.605 keer gelezen.

map1-291Ambt-Ommen, 21-6-1842
Aan G. Rikkers te Hattem
Onderwerp: Keistenen

Ten gevolge uwer Ed. missise van den 18 Juny l.l. breng ik ter uwer kennis dat ik volgens afspraak van den Lemelerberg van de steenen voor uwer rekening in vroegere uren gegraven en bij een gezocht twee en twintig en een halve last heb doen weg halen of 90.000 stenen. Ik heb volgens afspraak met U Ed. aan de markte van Lemele daar voor betaald, de som door U Ed. aan de martkte verschuldigd van f 13 = 50 zijnde 60 cent per last. Ik heb aan K. Veldman een som van f 20,- en G. Boeseman of Bergman een som van 2 = 50 betaald, zijnde voor het graven en zoeken des keistenen à eene gulden de last welke som nog voor het arbeiden verschuldigd was terwijl K. Veldman nu nog aan U Ed. voorstelt ongeveer 15 gulden van verscheidene lasten keistenen welke zich nog aan den berg bevonden aan de markte van Lemele te voldoen. Ik was voor nemens eene groote hoeveeleid keistenen gelegen aan de oever van de Regge bij den landbouwerd Belt Ared met schuiten te doen weghalen toen mij werd aangezegd dat U deze keistenen aan den schoolmeester van den Ham had verkocht. Mocht U Ed. mij nader iets aangaande deze keistenen mede te delen hebben als dan verzoek ik U Ed. uwen brief aan den Heer Burgemeester Uwer gemeente te bezorgen met verzoek deze mij te willen opzenden.

De burgemeester

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-291 – 21 juni 1842

Reageren »

21 januari 1842

Brief over keistenen op de Lemelerberg (1)

Categorie: Algemeen.    1.752 keer gelezen.

map1-290Ommen, 21 januari 1842
Aan den Heer G. Rikkers te Hattem
Onderwerp: Keistenen

Tengevolge onze afspraak van den 15 january l.l. heb ik mij naar den Lemelerberg begeven om aldoor enigzens op te meten hoeveel steenen zich bij de voor uw rekening gegraven steenen mogten bevinden, welke u zoude kunnen gebruiken.
Naar ik vermoede zullen zestig a tachtig duizend keistenen daar bij zijn welke u zoude kunnen gebruiken.
Twee ingezetenen van Lemele zijn opgekomen tegen het weghalen dier steenen met name K. Bergman zeggende dat 2 1/2 las steenen naar de Regge of Hattem vervoerd zijn, waarvoor aan hem noch toekomt f 2,50 en K. Veldman van wien ook steenen naar de Regge of Hattem zijn vervoerd, doch niet weet hoeveel, hetgeen door de opzigters van Blom met name Kok en Hannes Muller welke te Hattem wonen is aangeteekend, ook dit is niet betaald, evenmin als die steenen, welke Veldman nog aan den berg heeft liggen.
Ik verzoek u Ed. mij te willen melden hoeveel gelden aan K. Veldman competeeren, terwijl ik u Ed. dan zal instellen de competeerende gelden aan K. Veldman en H. Bergman uit te betalen alsmede de som van zestig cents per last aan de markte, waarvoor ik zal kunnen doen halen de mij benodigde keisteenen.

De burgemeester van Ambt-Ommen

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-290 – 21 januari 1842

Reageren »

8 november 1841

Berigt op het verzoek om op de Lemelermolen te mogen pellen

Categorie: Archief Jan Lucas.    4.004 keer gelezen.

    Ommen, den 8 november 1841

No.462
Berigt op het verzoek om op de Lemelermolen te mogen pellen.

  Ter voldoening aan uw Rd.Gest afsostelle ? dd. 8 dezes, onder welker geleide mij ter fine? van berigt en consideratie gewiest? een rekwest van Berend Jan Immink, Teunis Hallink, schoolmeester en landbouwers in de buurtschap Lemele Gemeente Ambt-Ommen. Daarbij verzoekend om aangevoerde redenen hunne granen op de Lemeler Molen gepeld te kunnen krijgen.
  Zo heb ik de eer u met terugzending te dienen dat er behalve de Lemeler Molen nog twee Pelmolens in de gemeente Ambt-Ommen bestaan, welke voor het gerijf? der ingezetenen meer dan voldoende kunnen geacht worden, als zijnde in de kom der gemeente gelegen, terwijl er buitendien nog drie Pelmolens onmiddellijk grenzend aan de gemeente Ambt-Ommen zijn gelegen als te Hellendoorn (zijnde slechts een uur van de buurtschap Lemele verwijderd) alsmede de gemeente Den Ham en het Ambt Hardenbergh. Dat de verbouw van garst in de gemeente Ambt Ommen van weinig belang is en grotendeels gemalen wordt, om te dienen tot mesting en voeding van het vee, maar zeer weinig voor huiselijk gebruik.
  Dat de gedachte Lemeler Molen gelegen in een open vlak terrein, verwijderd van het toezigt der ambtenaren zich tot op heden de gunstige gelegenheid tot sluiten maar al te goed ten nutte heeft gemaakt, waarvoor geen verdere bewijzen zullen zijn aan te halen en men deze schandelijke verkrachting van Rijkswetten zouden faciliteren door de vergunning tot pellen te verlenen, welke het reeds zoo mogelijk toezicht op die molen zoude vermeerderen, door art. 14 der Wet op het Gemaal dd. 29-8- 1833 (Stbl. Nr 3) niet verbiedt om na zonsondergang te mogen pellen. Met aanmerking van de aangevoerde redenen vinde ik mij in het belang van Rijks Schatkist verpligt te moeten adviseren en het verzoek worden gedifficulleerd?
    Les controleurs der divisie Ommen gestrends ?

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente het Ambt- Ommen

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-283/284 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

24 juli 1841

Brief aan gouverneur Overijssel: werklieden en werkzaamheden in fabrieken

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.594 keer gelezen.

   24 juli 1841
  Aan de gouverneur van Overijssel

Ter voldoening aan Uw exc. Besluit dd 17 juli l.l. no. 2836/2366 Provinciaal Blad nr.59 betreffende de werklieden en werkzaamheden welke in de fabrieken werkzaam zijn in deze gemeente, zend ik hiernemens eene staat met de opgave dienaangaande.
   De Burgemeester Gemeente Ambt Ommen

 1. Fabriek van steenen pannen en tegelen gelegen in de buurtschap Lemele alwaar een dertigtal werklieden arbeiden.
 2. 21 mannen
  2 vrouwen
  4 jongens
  3 meisjes
  Op deze fabriek is één kind beneden de 10 jaren, de overigen allen boven de 14 jaren en behorenden allen tot den boerenstand.
 3. Van april tot oktober wordt bij goed weder elke dag, uitgenomen de zondag, gewerkt van s’morgens 5 uren tot des avonds 6 uren. Van oktober tot april worden slechts enkele manspersonen gebruikt tot kleigraven.
 4. De overige uren van rust zijn des morgens tussen 8 en 9 uren, des namiddags tussen 12 en 1 uren, des avonds van 4 uur tot half 5.
 5. De mannen vormen steen of kruien leem aan. Anderen bewerken de klei, anderen zetten de gevormde steen op, anderen brengen de gevormde stenen in den oven, de vrouwen besnijden de steen, de kinderen zetten de steenen op een verdrager dezelve naar de lagen in den oven.
 6. In deze fabriek zijn geen buitengewone werktuigen.
 7. In deze fabriek zijn geen buitengewone werktuigen
 8. Het gemiddelde bedrag der werklonen is voor groten ruim 68 cents per dag, een vrouw verdient met 6000 stenen vormende
  Daags £ 1, 20, een kleibereider £1, 20, een kleikruier £ 0,84, een schabulder? £0, 72, een hagenzetter £ 0, 60, een besnijdster £ 0,90, de afdragers per dag werk £ 0,45, de kruiers per dag £ 0,50.
  Betalingen in natura worden op de fabriek niet gedaan.
 9. In de buurtschap Lemele is een school voor de kinderen. Op de fabriek arbeidenden kunnen echter alleenlijk des winters gebruik van maken.

De eigenaren dezer fabriek behooren tot de zogenaamde afgescheidenen godsdienst dragen zoveel zorg wat aangaat het godsdienstige der werklieden op hunne fabriek.

  Aldus opgemaakt door mij, Burgemeester der Gemeente Ambt Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-281/282 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

22 juli 1841

Brief aan den Gouverneurs van Overijssel: Opgave voor een provinciale kaart

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.687 keer gelezen.

    Den 22 juli 1841

Opgave voor een provinciale kaart

   Aan den Gouverneurs van Overijssel

  Ter voldoening aan Uw Hoog dd gestrenges besluit van den 25 juni l.l. nr. 85 heb ik de eer te berigten

 1. dat zich in deze gemeente 12 buurtschappen bevinden, als de buurtschap, belend aan de zuidelijke kant aan de gemeente Hellendoorn en aan de noordzijde de buurtschap Archem.
  De buurtschap Archem, belend aan de zuidkant de buurtschap Lemele en de noordzijde gelegen aan rivier De Regge
  Besthemen, liggende ten noorden van de buurtschap Archem en ten zuiden en zuid-westen van de buurtschap Zeese.
  Zeese, liggende ten noord-westen van de buurtschap Besthemen, belendende ten Noorden aan de Stad Ommen.
  Beerze, hebbende ten oosten de gemeente Ambt-Hardenberg, ten noorden de rivier de Vecht, ten westen de buurtschap Junne en ten zuiden de gemeente Den Ham.
  Junne, gelegen ten westen van de buurtschap Beerze en ten oosten van Zeese.
  Giethemen, gelegen aan de westzijde van de rivier de Regge, hebbende de buurtschap Vilsteren ten westen.
  Vilsteren hebbende ten oosten de buurtschap Giethemen ten westen de gemeente Dalfsen en ten noorden de rivier de Vecht en de Regge.
  Varsen, gelegen aan de noordzijde van de rivier de Vecht, hebbende ten westen de gemeente Dalfsen, ten noorden de gemeente Avereest en ten oosten de Stad Ommen.
  Stegeren, belend aan de westzijde de buurtschap Arriën en aan de oostzijde de gemeente Ambt-Hardenberg en insgelijk gelegen op den noordelijken oever der rivier De Vecht.
  (N.B. Kennelijk heeft de schrijver Dalsmholte vergeten)
 2. de weg van Zwolle op den Hardenberg beginnende in deze Gemeente onder de Buurtschap Vilsteren, lopend door deze gemeente over de Stad Ommen door de buurtschap Arriën langs de herberg de Wolf in de gemeente Ambt-Hardenberg.
  de weg van Ommen naar Raalte beginnende te Zeese in deze gemeente en lopende over de Nieuwe Brug langs de Lemelerberg en Steppenbeld in de gemeente Raalte.
  de weg van Ommen naar Hellendoorn beginnend aan de Nieuwe Brug uit de weg van Ommen op Raalte en lopende langs de Lemelermolen in de gemeente Hellendoorn.
  de weg van Ommen naar Den Ham en vandaar beginnende op het Besthemerveld uit de weg van Ommen op Raalte en lopende door de buurtschap Cooste ? in de gemeente Den Ham.
 3. de weg van Ommen door Zeese Beerze den Mariënberg en klooster Sibculo. In deze weg bevinden zich twee duikers Op het Junnerveld.
  de weg van Ommen naar Stegeren. In deze weg bevinden twee duikers.
  de weg door de buurtschap Varsen naar de Hessenweg. Hier bevindt zich een brug.

Wordt vervolgd…..

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-277/280 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »