1904

1904 – Branden

Categorie: 1900-2000.    1.762 keer gelezen.

In dit jaar vonden bos-en heidebranden plaats onder de buurtschappen Vilsteren en Lemelerveld.
Op 7 juni 1904 vindt een heidebrand plaats te Lemelerveld. A. ter Bruggen is dan rijksveldwachter te Dalmsholte.
Op maandag 30 mei 1904 ontstaat er te Lemelerveld s-morgens om ± 8 uur een grote heide-brand, welke leidt tot het afbranden van ± 50 ha. heide.
In Stad-Ommen was deze brand nog waar te nemen aan de sterk rood gekleurde lucht.
De brigadier des rijkswacht G. Visser en gemeenteveldwachter M. Steen gaan daarom op stap om ter plaatse poolshoogte te nemen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Venen

Categorie: Archief.    1.955 keer gelezen.

In het voorjaar van 1904 werkten zo’n 1600 veenarbeiders in het Beerzerveld.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.893 keer gelezen.

Er wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Ooster-Lokaal-Spoorweg (N.O.L.S.) Mariënberg tot Coevorden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1903

1903 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    947 keer gelezen.

In de Jaren 1903 t/m 1911 verkoopt de gemeente mest.
In het jaar 1903 brengt deze op:
– Op 23 maart f25,15
– Op 16 juli f17,-
– Op 10 nov. f21,05,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1903

1903 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    818 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1903.

 • Op 11-12-1903 deelt de Dir. Gen. der Posterijen en Telegrafie mede dat het ontworpen post- en telegraafgebouw geheel binnen het eigen terrein in de richting der aangrenzende gebouwen zal worden geplaatst.
 • De 4e storting op het aandelenkapitaal de N.O.L.S. groot f. 10.000,— à f. 4.000,— vindt plaats.
 • Tol nrs. 1 en 2 van de weg Ommen-Hardenberg (verpacht) brengen in 1902 resp. op f. 340,02 en f. 240,—.
 • Tegenover het oude gesticht der voormalige Ommerschans staat een Rijksgebouw bestemd tot berging van stroo, rijs, enz. In dit gebouw zitten veel kleine ruiten. De schooljeugd gooit deze ruiten stuk (111 in totaal).
 • Een verzoek van het gemeentebestuur van Ommen om de winterdienstregeling 1903/1904 voor de trein (1955) van Zwolle-Ommen op dinsdag te Dalfsen (dorp) en Vilsteren te laten stoppen wordt niet ingewilligd.
 • Aan de Kerkeraad der Chr. Geref. gemeente te Ommen wordt een perceel grond kad. bekend sectie B, nr. 3446 voor f. 66,— verkocht (groot 4 are en 40 ca.) nabij de Geref. school.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Dalfsen (ie sektie) levert in 1902 op f. 1.215,13.
 • E. Wolfkamp is tolgaarder en G. Kamphof wegwerker (5 maand).
 • Tol nr. 1 van de weg Ommen-Goor (1e sektie) levert in 1902 op f. 438,76.
 • Ing. 7 juli 1903 wordt trein 1955 (Zwolle vertrek 6.40 v.m., Ommen aankomst 7.15) des dinsdags beschikbaar gesteld voor het vervoer van reizigers 2e en 3e klasse van Zwolle naar Ommen.
 • Uit de leden der Geref. Kerk te Ommen, die tot de Chr. Geref. Kerk zijn teruggekeerd wordt een kerkeraad gekozen en in de ambten bevestigd.
 • In de slagerij van Arn. de Haas worden 5000 kalveren per jaar geslacht.
 • Van der Bend heeft eveneens een varkensslagerij. Bij de woning van Van der Bend staat een gemeente pomp.
 • S. van den Hoek heeft een slachterij. Verder van Aalderen, G. de Levie en de gebr.s de Bruin.
 • Gerrit Steen onderhoudt een wagendienst van Ommen op Zwolle. Hij vervoert als vrachtrijder sedert de staking van de omnibusdienst op Zwolle kleine vrachtgoederen 2x per week naar en van Zwolle.
 • Herman Adriaan Kroone wordt benoemd tot gemeentebesteller van bestelgoederen bij het spoor.
 • De boeren van de Ommerschans brengen hun boter en eieren naar de Markt te Ommen. Zij krijgen voor dit marktbezoek vrijdom van de tol op Witharen.
 • Op 22-1-1903 deelt J.R.M. Jansen te Ommen mede, dat de omnibusdienst Ommen-Zwolle vice versa is gestaakt.
 • De weg Ommen-Hardenberg verkeert in slechte staat.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map02-027+28

Reageren »

1902

1902 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    879 keer gelezen.

 • In 1902 wordt van het grasland “den Oord” o.m. openbaar verpacht:
  een gedeelte van de gedempte Burggraven, sectie B, nr. 3159 en een gedeelte van “den Oord” ten westen van de daardoor lopende sloot sectie B, nr. 3130 aan H. Oldeman (de zgn. kattensloot?)
  De Hofstedenweg lag vermoedelijk ten westen van het Ommerkanaal.
 • Een ongenummerd perceel, grenzend aan de kadastrale percelen gemeente Stad-Ommen, sectie B, nrs. 717 en 3175, groot ± 12 ca wordt door de gemeente overgenomen van Anton Cremer, pianomaker te Zwolle.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221+223 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1897

1897 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    675 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 12-6-1897 wordt het jachtrecht verpacht resp. aan W. Hamilton of Silvertonhill te Avereest voor f 30,- en A. van der Veen, koperslager te Stad Ommen voor f 21,- per jaar (tijdvak 1-9-1897 tot ultimo aug. 1903).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1896

Schippersknecht zeer ernstig verwond

Categorie: Algemeen.    2.699 keer gelezen.

Lemelerveld. Zondagavond j.l. hebben hier zeer ernstige dingen plaats gehad.
Was er reeds den geheelen achtermid­dag ruzie gezocht tusschen eenige schip­pers en enkele te dezer plaats wonende jagers, des avonds steeg de vechtlust zoo hoog, dat een schippersknecht zeer ernstig verwond werd. Hij werd door een onbekende in het achterhoofd ge­sneden, waarbij zelfs een stuk van het mes afbrak en later uit het hoofd ge­haald werd door dr. Warnsinck uit Om­men, waarna de wond werd dichtge­naaid.

De ijverige pogingen evenwel van den hier gevestigden rijksveld-wachter Westerbaan, in vereeniging met de rijdende politiemannen uit Ommen, vermochten niet den dader te ontdekken. Wel zijn enkele personen in ver­hoor genomen, doch zonder resultaat. Deze dingen zijn zeker weder te wijten aan opwinding door sterkedrank.

Bron: Dalfser Courant 9 oktober 1896

Reageren »

1896

1896 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    2.181 keer gelezen.

 • Jacobus Johannes Arendsen is lantaarnopsteker van Stad- en Ambt- Ommen.
 • L. van Strik, oud 30 jaar, wordt ingaande 1-10-1896 benoemd tot hoofd o.l.s. Stad-Ommen.
 • De verpachte tollen nrs. 1 en 2 op 5de weg van Ommen-Hardenberg brengen in 1895 resp. op f. 418,83 en f. 317,–.
  H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • J.G. Kramer, koopman, voert 2.000 kg onbewerkte wol in uit Pruissen.
 • G.J. Podt hoofd o.l.s. wordt op 1-8-1896 eervol ontslagen wegens ziekte. In het najaar 1895 is hij geopereerd en sedertdien zwak en sukkelend. Hij is vanaf 1-8-1866 hoofd der o.l.s. geweest.
 • Jan de Jonge Pzn., oud 26 jaar, wordt ing. 1-6-1896 benoemd tot onderwijzer.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor (Ie sektie) levert in 1895 f. 406,04 op. J.F. Veldhuis in tolgaarder en D. Zwinselman wegwerker.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Dalfsen (Ie sektie) levert in 1895 f. 987,505 op. E. Wolfkamp is tolgaarder en wegwerker.
 • Ingaande 1-6-1896 wordt aan J. de Jonge Pzn. ontslag verleend als onderwijzer.
 • In maart 1896 verzoeken de bewoners aan de Achterstraat om een stadspomp te plaatsen in de buurt van Kerver of verder naar de Roomsch-Katholieke Kerk, omdat de dichtstbijstaande pomp bij de Israëlische Kerk is gelegen.
 • Ingaande 15-11-1896 wordt weer het huis en erf kad. bekend gem. Stad-Ommen, sektie B, nr. 3176, voor f. 500,– per jaar verhuurd gedurende 5 jaar, aan het Rijk om te dienen tot post- en telegraafkantoor en direkteurswoning.
 • Tol nr. 1 en 2 (verpacht) van de weg Ommen-Hardenberg brengt in 1894 resp. op f. 426,– en f. 324,–. H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • In 1895 heeft het Rijkstelegraafkantoor te Ommen verzonden 759 telegrammen en 54 telegrammen ontvangen.
  De opbrengst is f. 243,90, zodat de gemeente f. 156,10 moet betalen.
 • H.C. Kerver is kleermaker (Bouwstraat)
 • H.J. Fikkert is kleermaker (Markt)
 • G. Kottier is kleermaker (Vrijthof)
 • E. Jansen is kleermaker (Klokkensteeg).

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map06-341

2 Reacties »

1891

1891 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    826 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 13-6-1891 wordt het jachtrecht verpacht resp. aan W. Hamilton of Silvertonhill voor f 35,- en R.Th. Baron van Pallandt van eerde voor f 46,- voor de periode 1891-1897.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »