микрозаймы

1 januari 1976

Hotel "De Zon"

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.578 keer gelezen.

Reeds voor 1881 heeft op de plaats, waar zich thans Hotel de Zon bevindt een huis gestaan, waarin het beroep van café-en logementhouder werd uitgeoefend.

1e eigenaar
Hier woonde toen Lambertus KOGGEL (geb. 13-3-1841), gehuwd met Maria Bosch (geb. 11-11-1842). Maria Bosch was eerder gehuwd geweest met Gerrit Spijker-bos, die toen op de boerderij in Het Laar woonde. Zij hadden een zoon Gerhardus Spijkerbos (geb. 3-11-1873). Na het tweede huwelijk van zijn moeder bleef deze Gerhardus bij hen wonen. Op 1-5-1881 werd door Lambertus Koggel reeds sterke drank in het klein verkocht. Hij overleed 26-5-1883, waarna zijn weduwe Maria Bosch op 12-2-1885, dus voor de derde keer, trouwde met Johannes.

2e eigenaar Lees meer »

Reageren »

1 januari 1975

Beschrijving van de STAGHOUND, type T17E1

Categorie: Archief Jan Lucas.    6.125 keer gelezen.

De STAGHOUND, type T17E1. Medium “armoured car”, 4×4.

Fabrikant: Chevrolet Motor Division, General Motors Corporation, Detroit Michigan, Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Krachtbron: twee 6-cylinder motoren, model: Chevrolet/GMC 270 elk van 97 pk bij 3000 toeren.
Brandstof: benzine.
Bandenmaat: 14.00 – 20, 18 ply
Electrische installatie: 24 Volt, 4 Accu’s
Afmeting: De hoogte bedroeg 2362 mm, de breedte 2692 mm, de lengte 5385 mm, wielbasis 3048 mm.
Gewicht ruim 15 ton.
Bepantsering van de Staghound was ongeveer als volgt:
de romp: voorzijde 15,875 mm tot 22,225 mm, zijden 19,05 mm, de achterzijde 9,525 mm, het voor- en achterdek 12,7 mm en de bodem 12,7 tot 6,35 mm de toren: de voorzijde 44,45 mm, de achterzijde en de zijkanten 31,75 mm, het schild 25,4 mm en de bovenzijde 12,7 mm. Lees meer »

Reageren »

1 januari 1975

Korte geschiedenis van het 18th Armoured Car Regiment of de XII MANITOBA DRAGOONS

Categorie: Archief Jan Lucas.    7.256 keer gelezen.

Het Regiment werd op 15 mei 1941 gemobiliseerd. Het werd in verband met de verradelijke inval op 7 december 1941 door de Japanners op Pearl Harbour, toen in Canada het zogenaamde Westkust-alarm afkwam, van het vaste land van Canada overgeplaatst naar Vancouver Island, gelegen voor de westkust van Canada, waar de trainingen werden voortgezet. Op 18 mei 1942 keerde het Regiment terug naar het vasteland, reisde per trein dwars door Canada en werd aan de oostkust van Canada gelegerd. Van hieruit vond op 19 augustus 1942 te Halifax de inscheping aan boord van de “Letitia” plaats en werd in convooi naar Europa gevaren, waar men op 31 augustus 1942 op de rede van Glasgow aankwam. In Engeland werden de trainingen voortgezet en werd het Regiment volledig georganiseerd en uitgerust, ook met de toen zeer moderne pantserwielvoertuigen van het type Staghound T17E1, een General Motors product. Men was er volledig klaar voor de grote taak! Het Regiment werd bezocht door de Engelse koning, King George VI, maar ook door Generaal Dwight D. Eisenhower, “the General of the Army” (vijf sterren-generaal), en Generaal (later Veldmaarschalk) Bernard L. Montgomery, de commandant van de 21 th British Army Group onder welke Legergroep onder meer het llnd Canadian Corps ressorteerde en waartoe het Regiment behoorde. In de nacht van 7 op 8 juli 1944 werden het Regimentshoofdkwartier en het B-squadron te Portsmouth op de Amerikaanse LCT ( = Landing Craft Tanks) Nr. 168 ingescheept en de rest van het Regiment te Gosport op 8 juli 1944 op de LCT Nrs 169, 170 en 171, waarna men op 8 juli 1944, men onder meer 72 Staghounds, op Juno-beach, bij het Normandische havenplaats Courseulles-sur-Mer, landde en werd opgewacht door een ambulance die Trooper Archibald C. Doan met zijn op zee geconstateerde blindedarmontsteking naar een veldhospitaal bracht en daar geopereerd werd. Lees meer »

8 Reacties »

25 januari 1974

School te Dalmsholte

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.773 keer gelezen.

Op 24 april 1912 wordt in de raad der gemeente Ambt-Ommen een adres van A.Wunnink e.a. te Dalmsholte behandeld, in welk adres wordt verzocht om, in verband met de grote afstand, welke de schoolgaande kinderen uit Dalmsholte moeten afleggen naar Lemelerveld, over te gaan tot stichting van een openbare lagere school te Dalmsholte. Dit adres wordt staande deze raadsvergadering in handen gesteld van een commissie, waarin de heren Rovers, Herbrink en Immink worden benoemd.

Op 25 juni 1912 brengt deze commissie rapport uit aan de raad. De commissie is van oordeel dat het kadastrale perceel gem. Ambt-Ommen, sectie G, nr.2556 ter grootte van 0.51.20 ha 9 op ongeveer 100 meter van de stopplaats Dalmsholte aan de spoorlijn Ommen-Raalte-Deventer, voor de stichting van een school het meest geschikt is. Op voorstel van de heer Herbrink wordt nog een tweede commissie benoemd voor onderzoek op het terrein, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met de kinderen afkomstig uit de buurtschap Vilsteren. Als leden van deze tweede commissie worden aangewezen de heren Grotemarsink, Haasjes, Henstede en Marsman.
Lees meer »

Reageren »

1 januari 1972

Beschrijving recreatie-terreinen in 1972

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    6.265 keer gelezen.

Ommen heeft voor recreatie in gebruik 452,30 HA, t.w.:

  • uitsluitend voor recreatie-woonverblijven – 143,65 HA
  • uitsluitend voor kamperen – 125,05 HA
  • mengvorm zomerhuizen en kamperen – 183,60 HA

Van de totale oppervlakte is 74,25 HA uitsluitend beschikbaar voor verenigingen als padvinderij e.d.

In gebruik zijn 38 kampeerterreinen en 618 recreatiebugalows.
In aanbouw zijn of worden op korte termijn in aanbouw genomen 75 recreatiewoonverblijven.
Herzien wordt een plan voor de bouw van ruim 100 bungalows.

Onderstaand volgt een toelichting op een aantal kampeerinrichtingen.

De “Beerzerbulten”. Oppervlakte 18,7 HA.
Wordt sinds kort na de oorlog geëxploiteerd door mevr. Hagedoorn-Koersen. Er staan 12 zomerhuizen, doch wordt overigens als kampeerterrein gebruikt en biedt plaats aan ongeveer 1000 kampeerders. Het is een nogal wat heuvelachtig terrein. Beschikbaar is een winkel, een kantine, een sportveld, een bad voor kleuters en een bad voor zwemmers. De baden zijn voorzien van een verwarmings- en zuiveringsinstallatie.
Lees meer »

Reageren »

7 oktober 1971

Ontstaan van Lemelerveld een toevallige omstandigheid

Categorie: Algemeen.    52 keer gelezen.

Kanaal en autosnelweg splitsen de dorpskern

De opkomst van Lemelerveld is aan min of meer toevallige omstandigheden te wijten geweest, aldus staat te lezen in het onlangs vrijgegeven rapport van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel dat, in opdracht van de ge­meentebesturen van Dalfsen en Ommen in Lemelerveld een stedebouwkundig onderzoek instelde.

In 1865 werd na­melijk aan het Overijsselse Kanaal Zwolle-Almelo in de voormalige ge­meente Ambt-Ommen, slechts enkele honderden meters van de grens met de gemeente Dalfsen, een suikerfabriek ge­vestigd. In de omgeving werden prak­tisch geen suikerbieten verbouwd en de vestiging op deze plaats moet dan ook geheel voor rekening worden gelaten van de stichters. De bieten werden over de Overijsselse kanalen aangevoerd.

Door de suikerfabriek kwam er heel wat werkgelegenheid waarvoor o.a. werkkrachten, voornamelijk uit het noorden van het land, werden aange­trokken. Zo verschaft b.v. de fabriek in het seizoen van het jaar 1911 nog aan 280 arbeidskrachten werk! De afvalprodukten van de fabriek wer­den als kunstmest gebruikt en heel wat grond kon hierdoor worden ontgonnen. Zo werden de seizoenfabrieksarbeiders tegelijk kleingrond-gezitters. Op deze manier ontstond een zekere elasticiteit tussen industrie en landbouw. Op den duur kon de fabriek het echter niet meer houden en in 1918 volgde dan ook de opheffing.
In het gedeelte van de niet afgebroken nl. op het tracé van de oude spoorbaan 1927, de constructiefabriek „De Nijl” gevestigd, met thans zo’n 80 werkne­mers. Een andere gedeelte van de „sui­kerfabriek” is als pakhuisruimte in gebruik bij de fa. Schaapman.
Lees meer »

Reageren »

15 april 1971

GISELA EN JONCKER ARENT VONDEN ELKAAR IN KERKER

Categorie: Algemeen.    3.367 keer gelezen.

„De Groene Jager” herinnert aan een middeleeuws liefdesdrama.

Bij ,,DE GROENE JAGER”-brug in de weg van Ommen naar Den Ham ligt de grens tussen die twee gemeenten) op een steenworp afstand daarvan staat het vroegere tolhuis „De Groene Jager”, dat al voorkomt op kaarten, die eeuwen geleden werden gemaakt en dat thans woonhuis is van de beheerder van het gelijknamige Hammer zwembad, dat een kleine tien jaar geleden zoveel stof deed opwaaien in Den Ham. Het duidt er op, dat „De Groene Jager” voor deze plek van het Sallandse Den Ham wel iets moet hebben en dat thans nog doet. Bij dagen — min of meer toevallig — op enkele aantekeningen van een goede bekende.

Of de verklaring, die daarin wordt gegeven nu waarheid of verdichtsel is, doet weinig terzake; het één noch het ander zal vermoedelijk kunnen worden bewezen. ’t Is vanwege de curiositeit, dat ik het verhaal met eigen woorden vertel. Daartoe neem ik u zo’n 600 jaar mee terug, n.l. naar de winter van 1378/1379.
Lees meer »

Reageren »

1 januari 1971

Baron Mulert Stichting

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    7.973 keer gelezen.

F.E. Baron Mulert overlijdt op 26-2-1933 te Loosduinen. Als oud-inwoner van Ommen heeft hij “bij testament de gemeente Ommen benoemd tot universeel erfgenaam. De gemeente Ommen wordt hierdoor eigenaresse van het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg alsmede van de overige bezittingen.

De bedoeling van deze erfstelling is door de erflater in het testament als volgt omschreven:
“Uit mijne nalatenschap zullen allereerst moeten worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden terzake de vereffening des boedels. Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten worden benut of gebruikt ten bate van het algemeen belang. Zoo mogelijk zal daartoe genoemd landhuis met tuin en gemeld saldo mijner nalatenschap moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen streken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.” Lees meer »

6 Reacties »

1971

Postzegelclub Ommen treedt naar buiten – Eerste expositie groot succes

Categorie: Algemeen.    1.438 keer gelezen.

Ommen – De nog jeugdige Postzegelclub Ommen heeft ’t aangedurfd om zaterdag in de grote zaal van het Hervormd Centrum een tentoonstelling plus ruilbeurs te organiseren.

Postzegelclubd---.jpgOndanks het bijzonder slechte weer en gladde wegen is deze in alle opzichten geslaagd. Er waren veel bezoekers sn liefst 54 inzendingen. Ook op ie ruilbeurs werden goede zaken gedaan. De expositie werd ’s morgens door burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk geopend. Hij juichte het toe dat de club het initiatief tot deze tentoonstelling heeft genomen om hierdoor een stimulans aan het culturele leven in de gemeente wordt gegeven. Alhoewel in verband met slechte toestand der gemeentelijke financiën, de aanvrage voor subsidie moest worden afgewezen, moet men dit niet zien als een definitieve afwijzing. Namens het gemeentebestuur bood hij een erelegpenning aan voor een der bekroonde inzendingen.

Leerzaam
Voorzitter H.J.E. Horstink dankte de burgervader voor zijn vriendelijke woorden en de legpenning en zei dat de vereniging gemeend had deze expositie te moeten organiseren niet alleen voor de leden zelf maar ook voor de andere ingezetenen in de gemeente en omgeving. Ook propagandistische redenen hebben hierbij uiteraard een rol gespeeld. „Verder willen wij hiermede demonstreren dat postzegel verzamelen een mooie vrije tijdsbesteding is, die veel genoegen kan verschaffen, maar bovendien leerzaam en blikverruimend is. Men komt, erdoor in contact met heden en verleden en alle andere landen.” Lees meer »

Reageren »

24 mei 1969

"Startpunt voor méér dan oudheidkamer" – Gedeputeerde Thomas heropent Tolhuis

Categorie: Gebouwen.    2.464 keer gelezen.

OMMEN — In 1840 gaf koning Willem III aan Louis baron van Pallandt van Eerde, toestemming om langs de door hem verbeterde weg van Ommen naar het kasteel tol te gaan heffen.
Daartoe werd in Besthmen een tolhuis gebouwd, dat daar bleef staan, ook toen in 1913 de weg aan de provincie overging en de tol werd opgeheven. In 1963 moest het tolhuis met het fraaie geboomte eromheen verdwijnen wegens wegverbetering. Steen voor steen werd het afgebroken en overgebracht naar het terrein van de Oudheidkamer Ommen. Nu, vijf jaar later, kon het herbouwd en ingericht als deel van de Oudheidkamer, geopend worden door gedeputeerde Thomas.

Ommen zoekt oude straatverlichting
Daarbij dook hij in de geschiedenis van het 129 jaar oude huis dat als eerste werd bewoond door de tolgaarder G. Slapelberg. Dat was de overgrootvader van de heer H. Hutman, die net als zijn zus, mevr. D. Stappenhelt-Hutman uit Lemele in dit tolhuis werd geboren. Zij waren dan ook bij deze opening aanwezig. De heer Thomas voorspeelde dat Ommen veel plezier van deze herbouw zal beleven, niet alleen omdat men nu iets uit het verleden heeft weten te behouden maar ook omdat men hierdoor meer expositieruimte krijgt en dus een goed startpunt bezit om van ’n Oudheidkamer meer te maken dan een verzameling toevallig bijeen gebrachte oudheden. Hij hoopte dat het bestuur dat uit veel ouderen bestaat, de fakkel tijdig zou doorgeven, opdat het werk voortgang kan vinden. Lees meer »

Reageren »