микрозаймы

31 januari 1984

In Hardenberg 46 jaar geleden – Herauten te paard kondigden de geboorte van Beatrix aan

Categorie: Algemeen.    3.109 keer gelezen.

…atrix geboren en om elf uur die morgen gingen de Hardenberger herauten al op pad. De groep van vier herauten werd gesplitst. De heren Makkinga en J.Zweers namen de route Baalder, Stationsweg, Schuitestraat, Bruchterweg, Sallandsestraat en de Lage Doelen. De ander twee namen het gedeelte van Heemse voor hun rekening.

De schitterende oude foto van 46 jaar geleden, gemaakt op de Markt, met rechts de toenmalige muziekkoepel! Van links naar rechts: G.Kremer, Sebel, J.Zweers Azn., Geerts (zadelmaker), H.J.Zweers HJzn., De Ruiter (rijkspolitie) en G.Makkinga.

Hele tijd
‘Hardenberg was toen nog lang zo groot niet, maar toch nam de rondgang een hele tijd in beslag. Om de veertig meter werd er een mars gespeeld alvorens de proclamatie voorgelezen werd. De naam van het pasgeboren kind kon toen nog niet vermeld worden, omdat die nog onbekend was en dat zou ook gedurende drie dagen zo blijven.” Gemakkelijk was deze rit door de stad voor Makkinga niet, want het was voor het eerst, dat hij een paard bereed en dit paard, beschikbaar gesteld door Jan Bruins, bleek ook nog het enige ongezadelde te zijn. De inmiddels 73-jarige Makkinga is de enige nog in leven zijnde van het viertal en hij weet zich alles nog heel goed te herinneren.

Heel de bevolking
’s Avonds werd er feest gehouden op de Markt en heel de bevolking liep uit om dit mee te maken. De heer Lambert Clement sprak de menigte toe en hij verkeerde in een dusdanige staat van opwinding dat hij begon met de woorden: Heden is gisteren de Koningin bevallen van een welgeschapen dochter. Ook de toenmalige burgemeester, de heer Bramer, hield een toespraak. De gehele bevolking van Hardenberg was heel koninklijk gezind. Overal werd de vlag gehesen en het Wilhelmus aangeheven. De klokken werden geluid en de geserveerde drankjes bestonden in hoofdzaak uit oranjebitter.

Wellicht de enige foto die er van dit unieke gebeuren bestaat, behoort toe aan Makkinga. Het tafereel is op de gevoelige plaat vastgelegd door de heer Grieken. “Deze foto is voor mij van onschatbare waarde. Omdat ik destijds de aankondiging verricht heb bij de geboorte van kroonprinses Beatrix, had ik heel graag de kroning bij willen wonen, maar een aanvraag daartoe bij het gemeentebestuur werd resoluut van de hand gewezen, omdat er teveel gegadigden waren. Die weigering is mij toen wel in het verkeerde keelgat geschoten, te meer omdat ik de enige overlevende ben van het herauten viertal.”

Bron: OudOmmen – krantenknipsel ontvangen van Gerard Kwant (KwantCestors)


Noot redactie OudOmmen: Het eerste deel van het artikel is weggevallen

Reageren »

1983

Alle keitjesstoepen nog niet verdwenen

Categorie: Informatiebronnen.    3.688 keer gelezen.

OMMEN – De keitjesstoepen zijn vrijwel verdwenen in Ommen. En de namen die vroeger te lezen waren uit de blauwe steentjes, die in een bed van witte keien waren gelegd, worden ook steeds zeldzamer.

KI003-Bruinsb2(1600)w.jpg fam Martens keitjes Lagen Oordt-straatje.jpg
Afbeeldingen: De heer en mevr. Martens voor hun woning aan Den Lagen Oordt in 1983 (links) en de keitjesstoep voor de woning (rechts).

De heer Johannes Martens, wonende aan de Lage Oord attendeerde ons er op dat de keitjes-stoep voor zijn woning, Lage Oord 11, nog steeds de naam van zijn vader, wijlen Gerrit Martens, in gedachtenis houdt. Eerst iets over de geschiedenis van dat huis, uit de mond van de heer Johannes Martens. Op de plaats waar de heer Martens en zijn vrouw, Hennie Jaspers wonen stond tot aan het eind van de tweede wereldoorlog één van de oudste huizen van de Lage Oordt. De oudst bekende bewoner en eigenaar was Jan Hendrik Timmerman, een broer van Klomp-Jan aan de Gasthuisstraat. Lute Wind, de energieke bakker van het Bouweind – nu heet dat van Raaltestraat – kocht dat huis. Hendrik Jan Beniers en Jansje van Lenthe huurden het huis van Lute Wind. Naderhand, ongeveer in 1911, werd dit pand verkocht aan Gait Martens en Geertje Warner, de ouders van Johannes Martens. Lees meer »

2 Reacties »

1 april 1982

Nieuws van de oudheidkundige vereniging Ommen

Categorie: Archeologie.    1.493 keer gelezen.

Woensdag 31 maart j.l. werd tijdens een bijeenkomst in het Hervormd Centrum de Oudheidkundige Vereniging Ommen opgericht. Alle aanwezigen gaven zich als lid op, zodat het leden aantal al boven de 30 is gestegen.

De bijeenkomst stond onder leiding van de heer G.J. te Rietstap. Deze zette uiteen hoe men op de gedachte is gekomen een dergelijke vereniging in Ommen in het leven te roepen. Er is in Ommen niet zoveel bekend op het gebied van gebruiken, taal, bestaansmiddelen en natuurlijke gesteldheid, wat terug te vinden is in publicaties. Er is geen vereniging op dit gebied werkzaam, terwijl Ommen toch een zo rijk verleden heeft. Wel was het bekend dat sommige Ommenaren enthousiast op dit terrein bezig zijn. Onder anderen de heer G. Steen, medeauteur van het boek “De geschiedenis van Ommen”, uitgave 1948 en schrijver van het boek, dat dit jaar uitkomt “De geschiedenis van Ommen, rond de 19e eeuw”. De heer H. Breukelman, al jaren bezig met de geschiedenis van de kerken in Hardenberg en Ommen. Voorts is hij bezig met het bezoeken van boerderijen voor het vinden van de Markeboeken. De heren H. van Dorsten en M. Gerrits, vinders van vele interessante archeologische opgravingen en M. Makkinga, publicist van verhalen van vroegere tijden. Genoemde personen hebben allen hun medewerking toegezegd aan de vereniging.

De heren van Dorsten en Gerrits hadden op de bijeenkomst allerlei archeologische vondsten uit het stenen en bronzen tijdperk uitgestald, waarbij ook voorwerpen die gevonden waren in de bouwput van het nieuwe gemeentehuis. Lees meer »

Reageren »

1981

De stadspompen in Ommen kwamen na de waterputten

Categorie: Informatiebronnen.    3.545 keer gelezen.

OMMEN – Pompen en putten zijn de laatste maanden veelvuldig ter sprake gekomen in Nieuws uit Ommen. De opsomming van voormalige stadspompen was blijkbaar volledig. Er kwamen tenminste geen aanvullingen binnen.

1981_Ommen-Lagen-Oordt-11-Waterput-1b(1000).jpgTwee emmertjes water halen, twee emmertjes putten.

Voordat de stadspompen in Ommen kwamen, waren er stad-putten. Ook waren er putten op particuliere terreinen, waar men water uithaalde. De bekendste waterput in Ommen was aan de Lage Oord 11. In totaal kan ik mij drie putten herinneren. Bij de familie Uulders aan de Schurinkstraat (nu Henk van de Meer), bij de familie Timmer-man-Pieltjes aan de Varsener-straat, hoek Nering Bögelstraat (waar nu de parkeerplaats is) en aan de Lage Oord 11. Dat was de bekendste in Ommen.

Toen de heer G. Martens en zijn vrouw Geertje daar woonden werd zij zelfs ‘Geertien van de Putte’ genoemd. De foto die wij hierbij plaatsen werd ons beschikbaar gesteld door de heer Joh. Martens en zijn vrouw, die nu aan de Lage Oord 11 wonen. De foto toont mevrouw Martens-Jaspers en haar schoonmoeder ‘Geertien van de Putte’. Ze is druk bezig met twee emmertjes water halen, twee emmertjes putten. Het codenummer van de foto is 306/12
M.M.

Bron: Krantenknipsel – ontvangen van Doenja Nijhuis

Reageren »

29 oktober 1980

Engelse bom uit 2e wereldoorlog onschadelijk gemaakt

Categorie: ANP.    295 keer gelezen.

Leden van de Explosieven Opruimingsdienst hebben vanmiddag in Marienberg, bij Ommen, een Engelse bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt.

anp20040726204715002.jpg

De bom werd langs de spoorlijn bij het graven van een sloot gevonden.

Bron: ANP – 29-10-1980

Reageren »

1980

Het zwembad, te Ommen

Categorie: Algemeen.    3.576 keer gelezen.

Reeds in 1939 wordt gesproken over een bad- en zwemvereniging “Het Zeesserstrand”. In 1943 bestaan plannen om het zwembad “Het Zeesserstrand” gelegen aan de zuidelijke oever van de Vecht te verbeteren door de arbeidsdienst.

map07-042-b.jpgIn maart 1944 wordt bericht ontvangen dat dit voorlopig niet kan doorgaan. Uit korr. in 1945 blijkt dat dit werk naderhand wel is voltooid. Bovenbedoeld bad werd indertijd aangelegd zonder subsidie van de gemeente door het plaatsen van renteloze aandelen en bijdragen. Door oorlogsomstandigheden komt de exploitatie van het bad in gevaar. In de laatste oorlogsjaren is het bad bijna niet gebruikt, terwijl in 1945 niet gezwommen mocht worden wegens de in de gemeente heersende typhus. De gebouwtjes, kleedkamertjes e.d. zijn door al deze omstandigheden grotendeels vernield, terwijl het bad verzand is en opnieuw moet worden uitgebaggerd. In de raadsvergadering van 28-8-1946 komt aan de orde het verzoek van de bad- en zwemvereniging “Het Zeesserstrand” om toestemming tot het bouwen van een onoverdekte zweminrichting op een terrein aan de Vecht nabij Ommen ter grootte van 2,5 ha. Op 23 maart 1947 deelt het bestuur van de inrichting mede dat de plannen geen doorgang zullen vinden en dat liquidatie van de vereniging wordt overwogen.

In de raadsvergadering van 6-9-1949 wordt voorgesteld plannen te maken om te komen tot de bouw van een zwembad. In de raadsvergadering van 13-6-1950 weer ter sprake, advies wordt ingewonnen. Lees meer »

Reageren »

1980

Vragen rondom het stadsrecht van Ommen

Categorie: 1900-2000.    3.957 keer gelezen.

“Alzoo het bisschop Otto III behaagde hen op den St. Bartholomeusdag van dat jaar (1248) met Stadsvoorrechten te begunstigen en wel in dezelfde mate en uitgestrektheid als te voren reeds door hem of zijne voorzaten aan de drie grootere steden Deventer, Kampen en Zwolle verleend waren. (sted. Hist. v. Overijssel) Zo staat te lezen in “Beschrijving van Ommen”, 1829, blz. 12.

map07-018-b.jpgafb. OudOmmen

De onbekende schrijver hiervan zegt, dat dit de oudste brief is, die zich in het Stadsarchief bevindt en op perkament is geschreven. Hij laat deze brief voor de oorspronkelijke stadsbrief doorgaan. In de “Geschiedenis van Ommen”, blz. 11 heb ik vermeld, dat wij hier hoogstens met een afschrift te doen hebben en dat het origineel (om welke reden dan ook) niet bewaard is gebleven. Aan de echtheid van dit afschrift wordt echter niet alleen getwijfeld, het wordt algemeen als vervalst erkend. Er komen n.l. verschillende onjuistheden in voor. Als dag van het verlenen van de stadsrechten noemt de onbekende Schrijver St. Bartholomeusdag (24 aug.), en in het stuk staat “daags na” St. Bartholomeusdag (25 aug.). Als jaar van het verlenen van deze rechten wordt aangenomen 1248 en in het afschrift staat 1208. Verder hangt aan het stuk een fragment van een zegel in rode was. Dit zegel is evenwel niet van Otto III, maar van bisschop David van Bourgondië. Verschillende schrijvers delen dezelfde mening. Mr. G.J. ter Kuile zet in het “Oorkondenboek van Overijssel, I”, blz. 210, nr. 133 (1963), na de vermelding van dit stuk er zonder meer achter “vervalst”, en noemt het een “schijnbaar, oorspr. charter”.

K. Heeringa schrijft in het “Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301”, nr. 1180, blz. 509 in een kopnoot: “het schrift dezen oorkonde wijst op de 17e eeuw als dan tijd van ontstaan; het resterende deel van het zegel vertoont geen overeenkomst met dat van bisschop Qtto III. Lees meer »

Reageren »

1 maart 1979

A.N.W.B.-PADDESTOELEN ZESTIG JAAR OUD

Categorie: De Toren.    2.182 keer gelezen.

Zestig jaar geleden, in 1919, werd door de A.N.W.B. de eerste proef genomen met het plaatsen van betonnen paddestoe­len waarop de fietsers dui­delijk afstand en richting zouden kunnen aflezen.

Aan deze bewegwijzering werd de voorwaarde ge­steld dat zij geen inbreuk zou mogen doen aan de schoonheid van het land­schap. Het gebruik van lange, gekleurde palen werd daarom afgewezen. Het paddestoelmodel dat tenslotte uit de bus kwam, was een ontwerp van het A.N.W.B.-bestuurslid ir. J. H. W. Leliman. Als proef werden deze paddestoelen in 1919 geplaatst langs pa­den van de Rijwielpaden­vereniging Gooi en Eem-land.

De proef voldeed en in de daarop volgende ja­ren werden ongeveer 200 van deze paddestoelen geplaatst in de provincie Utrecht, op de Veluwe en in de omgeving van Eind­hoven. De paddestoelen zijn er nog steeds en ieder jaar komen er nieuwe bij. Een goede dienst van de A.N.W.B. aan de toeristi­sche fietsers, maar de A.N.W.B. is dan ook als or­ganisatie van fietsers be­gonnen.

Bron: De Toren – 1 maart 1979

Reageren »

1 januari 1976

Hotel "De Zon"

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.571 keer gelezen.

Reeds voor 1881 heeft op de plaats, waar zich thans Hotel de Zon bevindt een huis gestaan, waarin het beroep van café-en logementhouder werd uitgeoefend.

1e eigenaar
Hier woonde toen Lambertus KOGGEL (geb. 13-3-1841), gehuwd met Maria Bosch (geb. 11-11-1842). Maria Bosch was eerder gehuwd geweest met Gerrit Spijker-bos, die toen op de boerderij in Het Laar woonde. Zij hadden een zoon Gerhardus Spijkerbos (geb. 3-11-1873). Na het tweede huwelijk van zijn moeder bleef deze Gerhardus bij hen wonen. Op 1-5-1881 werd door Lambertus Koggel reeds sterke drank in het klein verkocht. Hij overleed 26-5-1883, waarna zijn weduwe Maria Bosch op 12-2-1885, dus voor de derde keer, trouwde met Johannes.

2e eigenaar Lees meer »

Reageren »

1 januari 1975

Beschrijving van de STAGHOUND, type T17E1

Categorie: Archief Jan Lucas.    6.113 keer gelezen.

De STAGHOUND, type T17E1. Medium “armoured car”, 4×4.

Fabrikant: Chevrolet Motor Division, General Motors Corporation, Detroit Michigan, Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Krachtbron: twee 6-cylinder motoren, model: Chevrolet/GMC 270 elk van 97 pk bij 3000 toeren.
Brandstof: benzine.
Bandenmaat: 14.00 – 20, 18 ply
Electrische installatie: 24 Volt, 4 Accu’s
Afmeting: De hoogte bedroeg 2362 mm, de breedte 2692 mm, de lengte 5385 mm, wielbasis 3048 mm.
Gewicht ruim 15 ton.
Bepantsering van de Staghound was ongeveer als volgt:
de romp: voorzijde 15,875 mm tot 22,225 mm, zijden 19,05 mm, de achterzijde 9,525 mm, het voor- en achterdek 12,7 mm en de bodem 12,7 tot 6,35 mm de toren: de voorzijde 44,45 mm, de achterzijde en de zijkanten 31,75 mm, het schild 25,4 mm en de bovenzijde 12,7 mm. Lees meer »

Reageren »