микрозаймы

28 april 1841

Koninklijk besluit: Verzoekende toegelating tot het inrigten eener Christelijke afgescheidene gemeente

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.280 keer gelezen.

Koninklijk besluit van 28 april 1841, nr. 95

  Wij Willem II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

  Op het rapport van Onzen Minister van Staat, belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. van den 15 april 1841, nr 11 omtrent een adres van A.C. van Raalte namens inwoners van Ommen, Stad en Ambt, verzoekende toegelating tot het inrigten eener Christelijke afgescheidene gemeente.
  Gezien het rapport van Onzen Minister van Jusititie van de 22 dezes nr.4.
  Den Raad van State gehoord (advies van den 27 dezes nr. 6).
  Gezien het Koninklijk Besluit van den 5 juli 1836, nr 75, lett.a. tweede lid.
  Gelet op ons nader besluit van den 9 januari 1841, nr 23.
  In aanmerking nemende dat er geene redenen bestaan om hunne toelating te verhinderen als hebben de zij door hen individueel geherkend adres ingediend overeenkomstig de bepalingen des grondwet op het inleveren van verzoekschriften terwijl zij
 a. het reglement op het kerkbestuur en de inrigting der Christelijke Afgescheidene Gemeente de lit recht als het hunne aannemen.
 b. aanwijzing hebben gedaan van het locaal tot uitoefening der Eredienst ten aanzien waarvan is gebleken dat het wat de ligging aangaat daartoe geschikt is en dat uit het verlangde gebruik geen hinder voor andere Godsdienstige gezindheden of stoornis der publieke orde en veiligheid te duchten is.
 c. De verklaring hebben afgelegd dat zij in de kosten van hunne eredienst, mitsgaders in de verzorging van hunne behoeftigen buiten bezwaar van het Rijk zullen voorzien en de gelijke verklaring hebben gedaan dat zij nimmer enige aanspraak zullen maken op de bezittingen, inkomsten en regten van het Hervormde Kerkgenootschap of van enige andere Godsdienstige gezindheid en aan de wetten van den Staat zullen gehoorzamen.

   Hebben besloten en besluiten

    Art. 1
  De verzochte toelating wordt aan de adressanten verleend en mitsdien vergund het bestaan binnen de Stad Ommen van een Christelijke Afgescheidene Gemeente, bestuurd volgens de bepalingen van het reglement der Christelijke afgescheidene gemeente te Utrecht.

    Art. 2
  Deze gemeente zal hare openbare eredienst uitoefenen in het gebouw staand en gelegen aan de Bouwstraat te Ommen.

    Art.3
  De gemeente van afgescheidene Christenen voornoemd is onderworpen aan alle Wettelijke bepalingen en Gouvernementsverordeningen welke met betrekking tot alle andere Kerkgenootschappen of kerkelijke gemeenten in dit rijk, in het algemeen thans bestaan of in het vervolg mogten worden vastgesteld.

  Onze minister van Staat is belast met de uitvoering van dit besluit waarvan afschriften zullen worden gezonden aan onzen minister van justitie en aan den Raad van State tot informatie, gegeven te s’Gravenhage den 28 april 1841 (get) Willem

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-275/276 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

28 april 1841

Verzoek toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.895 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

28 april 1841.
Wij Willem II, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz. enz.

Op het rapport van onzen minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. van den 15 april 1841 nr. 11 omtrent een adres van A.C. van Raalte c.s. inwoners van Ommen Stad en Ambt, verzoekende toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente.
Gezien het rapport van onze minister van justitie van den 22 dezer nr. 4.
De raad van State gehoord/advies van den 27 dezer nr. 6.
Gezien het Koninklijk besluit van den 5 juli 1836, nr. 75, litt a, tweede lid, gelezen ons nader besluit van den 9 januari 1841 nr. 23. Lees meer »

Reageren »

18 maart 1841

Oprigten van een steen, pannen en tegelenfabriek

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas.    1.581 keer gelezen.

Bij besluit van Ged. Staten van Overijssel d.d. 18 maart 1841 wordt aan Moen? en Compagnie, fabrikanten in aardewerk te Stad- Ommen vergunning verleend tot het oprigten van een steen, pannen en tegelenfabriek onder de Gemeente Stad-Ommen, in de onmiddellijke nabijheid van de tengevolge der bij onze resolutie d.d. 12 maart 1840 nr. 478/303 aan R. Raverhorst verleende toestemming daargestelde aardewerkfabriek.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-284 # Vertaling: Miny Vroegindewey

1 Reactie »

13 maart 1841

Tarief der Tolregten op den weg van Ommen naar den Hardenbergh

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas.    1.218 keer gelezen.

Bij K.B. van van 13 maart 1841, nr. 95 wordt vastgesteld het:
    Tarief der Tolregten, in te vorderen aan de tolbomen gevestigd op den weg van Ommen naar den Hardenbergh.

Voor elk paard of muilezel gezadeld of los en voor elken ezel aangespannen of gezadeld 5 ct. (7 ½.)
Voor elken ezel gedreven wordende en voor elk rundbeest 1 ct. (2) , voor elk kalf, schaap of varken 1 ct. (1 ½).
Voor een kudde schapen of varkens sterker dan 50 stuks ineens 50 ct. (70).
Voor rij of voertuigen met twee wielen, mitsgaders voor sleden een en ander bespannen met een paard 7 ½ ct. (10).
Voor rij of voertuigen met vier wielen en bespannen met één paard 10 ct (15) 15 ct. (20).
Idem met twee paarden 15 ct. (20).
Voor elk paard daarenboven 7 ½ ct. (10).
Wanneer twee of meerdere voer of rijtuigen aan elkander gekoppeld zijn zal bovendien betaald worden voor ieder paar wielen 7 ½ ct. (10).
Voor een zgn. Mallejan met hout geladen, voor elk paard 15 ct. (20).
Voor zodanig voertuig ledig zijnde, voor elk paard 7 ½ ct.
Voor wagens, karren of sleden met honden, geiten of bokken bespanning 5 ct. (7 ½).
Voor diligences en postwagens ingerigt voor niet meer dan 6 personen, voor elk paard 10 ct. (12 ½ ).
Idem voor meer dan zes doch niet meer dan negen personen voor elk paard 12 ½ ct (15).
Idem voor meer dan twaalf doch niet meer dan achttien personen voor elk paard 15 ct. (17 ½)
Voor aangespannen muilezels, ossen en koeijen zal worden gerekend als voor paarden.

Van den tol zijn vrij

  1. De paarden en rijtuigen behorende tot ’s Koningshuis, en die der Prinsen en Prinsessen van hetzelfde, zomede de paarden en rijtuigen der personen welke Hoogst derzelves gevolg uitmaken.
  2. De paarden en rijtuigen uitsluitend gebruikt wordende voor den Brievenposterij, wanneer in het rijtuig behalve de conducteur en postillion steeds één reiziger is.
  3. De paarden en rijtuigen der renboden in ’s koningsdienst op reis zijnde.
  4. De paarden en rijtuigen van de militairen in dienst en in uniform zijnde, mitsgaders die van de beambten met het toezicht over de weg belast, welke dezelve in hunne betrekking passeren.
  5. De paarden en het vee van of naar eigene of gehuurde woningen of weiden gedreven wordende en het eigendom zijnde van op of binnen eenen afstand van 2 ½ mijl (2500 ellen) van den tol tot wonende personen.
  6. De karren of wagens uitsluitend met asch, heideplaggen of heide-schalen, roet of mergel vervoerende of ledig zijnde die gaande halen, zullen in dit laatste geval, de tol voor de heenreize betaald, doch naderhand met die specie beladen terugkomende, teruggegeven worden mits de terugkomst plaats hebbe uiterlijk den volgende dag.
  7. De karren, wagens en dieren van landbouwers welke hunnen eigene geteelde voortbrengselen van veld, land of akkerbouw vervoeren van en brengen van hunne eigene of gehuurde gebouwen of gronden.
  8. De karren of wagens uitsluitend geladen met koren of meel naar en van de Molens gelegen in de gemeenten Stad en Ambt Ommen, Stad en Ambt Hardenbergh, zullende echter in dit geval de tol voor den heenreize doch naderhand met het meel terugkomende teruggegeven worden.

RijkB. Van 19 augustus 1842, nr. 57 zijn de tarieven verhoogd zoals dit ( ) is aangegeven.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-285/286 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

14 januari 1841

Gift van het Rijk voor herstel kerkgebouw Hervormde Gemeente

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas.    1.290 keer gelezen.

Op 14 januari 1841 wordt aan de gemeente Stad-Ommen een gift van het Rijk toegekend voor herstel van het kerkgebouw ten bedrage van f 800,– voor de Hervormde Gemeente te Stad-Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-284 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

21 november 1836

Brief “van Raalte”: eene bij de wet verbodene Godsdienstige bijeenkomst

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.544 keer gelezen.

map1-291Ommen, den 21 november 1836
No. 207.
Aan Z.E. den Gouverneur
der provincie Overijssel
Residerende te Zwolle

Achtervolgens Uwer Excellenties aanschrijving van den 19 dezer, kabinet – met terugzending van het door bijgevoegde klaagadres van E. ten Tooren c.s. en onder referte dat het gevangen houden van van Raalte (die gister ochtend door de Heer Frederegter dezer kantons naar Deventer opgezonden is) betreft tot de missise van Burgemeester en Assossoren vaan eergister nr. 205, heb ik de eer aangaande de bij dat adres vervatte klagten, het volgende te berigten.
In den avond van den 14 dezes, het berigt bekomede hebbende dat ten huize van genoemden adressen (al waar van Raalte sinds den 12 gelegeerd was) eene bij de wet verbodene Godsdienstige bijeenkomst werd gehouden, heb ik mij, vergezeld van het Raadslid A. de Vries, des voorts begeven, doch alvorens hen gezegden huize te komen, vernomen dat de veradering reeds gescheiden was dat mij trouwens niet verwonderde daar de seperatisten op elk punt handlangers hebben zoodanig dat geen ambtenaar welke tot de politie in enige betrekking staat deszelfs woning kan verlaten zonder dat de Separatisten daarvan worden geinformeerd.
Opdien tijd was alles rustig, doch ter gelegenheid van den marktdag eene buitengewone drukte op de straat die niet weinig vermeerderd werd door het heen en weer loopen van eene menigte Separatisten zoo uit deze gemeente als uit het Ambt Ommen de welke succesgiselijk de woning van Ten Tooren binnen drongen, om te spreken over dingen die hun eeuwig heil betreffen.
Voor zoveel ik heb kunnen te weten komen, zorgde men echter dat niet meer dan 20 personen tegelijk binnen waren en konde der halve der Gemeente Bestuur geene pogingen tot ontbinding dier bijeenkomsten worden aangewend. Lees meer »

Reageren »

20 november 1836

Brief “van Raalte”: verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.441 keer gelezen.

map1-224Zwolle, 20 november 1836
Kabinet no. 359
Aan Z. E. den Minister van Binnenlandse Zaken

Ik heb vermeend de zoo even bij mij ingekomen rapporten van burgemeester en Assessoren der Stad Ommen en den Vrederegter aldaar, nopens het aldaar voorgevallen ten gevolge het verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte, zich noemende predikant bij de zich afgescheidenden van het Hervormde Kerkgenootschap, aan Uwe Excellentie te moeten doen toekomen, ten einde Uwe Excellentie daaruit den staat der mij niet een bekend geworden zaak en de genomene maatregelen tot handhaving der rust en orde zouden bekend worden, zullende het wel aan geenen twijfel onderhevig zijn of hetgeen daaromtrent in het Handelsblad van den 21 dezes voorkomt, is zeer vergroot en overdreven voorgesteld.
Ik verzoek Uwe Excellentie mij de bijgaande stukken na kennisgeving te willen terugzenden.

De Gouverneur der provincie Overijssel

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-224

Reageren »

19 november 1836

Brief “van Raalte”: Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier …

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.300 keer gelezen.

map1-223Ommen, 19 november 1836.
No. 206
Aan Zijne Excellentie de Gouverneur der provincie Overijssel

Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier, de Gemeenteraad hedenavond niet voltallig zijnde geweest, om de door den Gemeente Ontvanger in geleverde Rekening te onderzoeken, zoo nemen wij de vrijheid te verzoeken met de inzending daarvan voor diligent gehouden te worden, tot woensdag den 23 dezes, als in den ochtend van welken dag dezelve zal ingekomen zijn

Burgemeester en Assessoren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-223

Reageren »

23 juli 1836

Brief “van Raalte”: Ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.867 keer gelezen.

map1-161dNo 238
Zwolle den 23 Julij 1836
Vertrouwelijk
Kabinet

Met betrekking tot de uitvoering van Zijnen Majesteits besluit van 5 Julij 1836 (Staatsblad no 42) nopens onwettig bestaande Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten, inlichtingen door eenige besturen zijnde gevraagd, heb ik vermeend de volgende voorschriften betrekkelijk de uitvoering van het tweede gedeelte § b van dat besluit, te moeten geven:
Dat alleen ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven, dezelve door het plaatselijke bestuur kunnen en behoren verboden te worden, en in alle andere gevallen, wanneer aan de voorschriften omschreven in het voormeld koninklijk besluit, wordt voldaan, zullen toegestaan worden.
Dat verder alleen door de plaatselijke policie toezigt zal worden gehouden, dat niets ten gevolge dezer Godsdienstoefeningen plaatsvinde wat de openbare orde of veiligheid der ingezetenen kan storen en zich de autoriteit van alle verdere bemoeijingen zal kunnen onthouden.

De Gouverneur van de Provincie Overijssel

Aan de Heeren Burgemeesteren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-161 # Vertaling: Gerrit Kleinjan

Reageren »

11 juli 1836

Brief “van Raalte”: Detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.955 keer gelezen.

map1-163dZwolle, 11 juli 1836
Kabinet
nr 229

Ongeoorloofde bijeenkomsten
Aan de heer Burgemeester
der gemeenten Stad Ommen
en Ambt Ommen

De Gouverneur van de Provincie Overijssel
Gelezen eene missie van Z.E. den Minister van Binnenlandse zaken van den 9 dezer no 1 houdende kennisgeving dat ten gevolge van bekomen mededeling van den Heer Directeur Generaal van Oorlog de vereiste bevelen zijn gegeven om een detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man uit het garnizoen van Zuthpen naar Ommen te doen vertrekken ten einde aldaar tot nader order te verblijven.
Geeft daarvan bij deze kennis aan Burgemeesteren der Gemeenten Stad Ommen, Ambt Ommen, den Ham, Nieuwleusen en Avereest, Hellendoorn en Ambt Hardenberg met informatie dat ingeval er strijdig met de gegevene voorschriften en bepaaldelijk het Koninklijk Besluit van den 5 dezer (Stbl. nr 42) onwettige Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten worden gehouden en de gewone ter hunner beschikking staande middelen om dezelve te ontbinden, ongenoegzaam mogten zijn alsdan aan den Kommanderenden Officier van opgemeld detachement aanvraag om assistentie zal kunnen worden gedaan. dat in zoodanig geval de Burgemeester of een der Assesoren vergezeld van de Veldwachters zich naar de plaats alwaar de verbodene of niet toegelatene Godsdienstoefening met meer dan 20 personen (behalve de huisgenoten) gehouden wordt zal begeven, Lees meer »

Reageren »