микрозаймы

1896

Schippersknecht zeer ernstig verwond

Categorie: Algemeen, Dalfser Courant, Randgemeenten.    2.337 keer gelezen.

Lemelerveld. Zondagavond j.l. hebben hier zeer ernstige dingen plaats gehad.
Was er reeds den geheelen achtermid­dag ruzie gezocht tusschen eenige schip­pers en enkele te dezer plaats wonende jagers, des avonds steeg de vechtlust zoo hoog, dat een schippersknecht zeer ernstig verwond werd. Hij werd door een onbekende in het achterhoofd ge­sneden, waarbij zelfs een stuk van het mes afbrak en later uit het hoofd ge­haald werd door dr. Warnsinck uit Om­men, waarna de wond werd dichtge­naaid.

De ijverige pogingen evenwel van den hier gevestigden rijksveld-wachter Westerbaan, in vereeniging met de rijdende politiemannen uit Ommen, vermochten niet den dader te ontdekken. Wel zijn enkele personen in ver­hoor genomen, doch zonder resultaat. Deze dingen zijn zeker weder te wijten aan opwinding door sterkedrank.

Bron: Dalfser Courant 9 oktober 1896

Reageren »

1896

1896 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.999 keer gelezen.

 • Jacobus Johannes Arendsen is lantaarnopsteker van Stad- en Ambt- Ommen.
 • L. van Strik, oud 30 jaar, wordt ingaande 1-10-1896 benoemd tot hoofd o.l.s. Stad-Ommen.
 • De verpachte tollen nrs. 1 en 2 op 5de weg van Ommen-Hardenberg brengen in 1895 resp. op f. 418,83 en f. 317,–.
  H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • J.G. Kramer, koopman, voert 2.000 kg onbewerkte wol in uit Pruissen.
 • G.J. Podt hoofd o.l.s. wordt op 1-8-1896 eervol ontslagen wegens ziekte. In het najaar 1895 is hij geopereerd en sedertdien zwak en sukkelend. Hij is vanaf 1-8-1866 hoofd der o.l.s. geweest.
 • Jan de Jonge Pzn., oud 26 jaar, wordt ing. 1-6-1896 benoemd tot onderwijzer.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor (Ie sektie) levert in 1895 f. 406,04 op. J.F. Veldhuis in tolgaarder en D. Zwinselman wegwerker.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Dalfsen (Ie sektie) levert in 1895 f. 987,505 op. E. Wolfkamp is tolgaarder en wegwerker.
 • Ingaande 1-6-1896 wordt aan J. de Jonge Pzn. ontslag verleend als onderwijzer.
 • In maart 1896 verzoeken de bewoners aan de Achterstraat om een stadspomp te plaatsen in de buurt van Kerver of verder naar de Roomsch-Katholieke Kerk, omdat de dichtstbijstaande pomp bij de Israëlische Kerk is gelegen.
 • Ingaande 15-11-1896 wordt weer het huis en erf kad. bekend gem. Stad-Ommen, sektie B, nr. 3176, voor f. 500,– per jaar verhuurd gedurende 5 jaar, aan het Rijk om te dienen tot post- en telegraafkantoor en direkteurswoning.
 • Tol nr. 1 en 2 (verpacht) van de weg Ommen-Hardenberg brengt in 1894 resp. op f. 426,– en f. 324,–. H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • In 1895 heeft het Rijkstelegraafkantoor te Ommen verzonden 759 telegrammen en 54 telegrammen ontvangen.
  De opbrengst is f. 243,90, zodat de gemeente f. 156,10 moet betalen.
 • H.C. Kerver is kleermaker (Bouwstraat)
 • H.J. Fikkert is kleermaker (Markt)
 • G. Kottier is kleermaker (Vrijthof)
 • E. Jansen is kleermaker (Klokkensteeg).

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map06-341

2 Reacties »

1891

1891 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    614 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 13-6-1891 wordt het jachtrecht verpacht resp. aan W. Hamilton of Silvertonhill voor f 35,- en R.Th. Baron van Pallandt van eerde voor f 46,- voor de periode 1891-1897.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

27 augustus 1890

1890 – Ingekomen: Aanvraag vergunning voor Uitspanning/Station-koffiehuis

Categorie: Archief, Ingekomen stukken.    2.272 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ambt Ommen geeft met achting te kennen, ondergetekende g,g, optredende namens zijne dochter S.G.A. Gravin van Rechteren van Appeltern dat hij vernomen heeft hoe in de Gemeente voornoemd bij Koninklijk besluit het maximum der te verleenen vergunningen voor een tijdvak van eenige jaren is vastgesteld, beneden het getal door de wet toegestaan in evenredigheid van het aantal inwoners en alzoo tijdelijk is verlaagd;
dat ten dage wanneer voormeld tijdvak zal zijn verstreken voor het geval b. en w. der gemeente de verlaging niet wederom aanvragen, nieuwe vergunningen kunnen worden gegeven, beneden het wettelijke maximum;
dat zijne dochter voornoemd in het bezit eener woning, kadastraal bekend sektie H no. 2920 thans in huur bij den arbeider Kerkdijk, aan den Hellendoornschen grindweg, onder “het Laar” en deze woning zeer nabij de plaats staat waar vermoedelijk het station zal gebouwd worden van den Locaal spoorweg;
dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein enz. enz.;
dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis;
dat hij daarom de eer heeft b. en w. uittenodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Hetwelk doende enz.
w.g. v. Rechteren
v. Appeltern.
Het Laar
Ambt Ommen
27 aug. 1890.

voluit: Mr. G.W. Graaf v. Rechteren van Appeltern te Archem,
lid van G.V. van Gelderland.

Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Reageren »

26 maart 1889

1889 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    766 keer gelezen.

Stad-Ommen verpachting Koeweide.
Op 26 maart 1889 wordt overgegaan tot openbare verhuur van weiden in de Ommerkoeweide, ten woorden van het Ommerkanaal. De beweiding mag plaatsvinden door koeien, pinken, kalveren en ossen.
De weide is gemeenschappelijk en de tijd van beweiding loopt van 1 mei – 1 november (dag en nacht). Het aantal weiden is vast gesteld op 80 weiden en brengt op f 1060,75
In 1890 is de opbrengst f 609,50
In 1891 is de opbrengst f 846,-
In 1892 is de opbrengst f 1102,50
In 1893 is de opbrengst f 1207,50
In 1894 is de opbrengst ?
In 1895 is de opbrengst f 868,-
In 1896 is de opbrengst f 781,25 (78 weiden)
In 1897 is de opbrengst f 1065,75 (80 weiden)
In 1898 is de opbrengst f 1151,50 (80 weiden)
In 1899 is de opbrengst f 1089,- (80 weiden)
In 1900 is de opbrengst f 876,- (80 weiden)
In 1901 is de opbrengst f 1100,25 (80 weiden)
In 1902 is de opbrengst f 1111,25 (80 weiden)
In 1903 is de opbrengst f 934,- (80 weiden)
In 1904 is de opbrengst f 1104,- (80 weiden)

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-219+220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1887

1887 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    771 keer gelezen.

Van 11-11-1887 – 1893 worden landerijen en grasgrond op de Mars en bij het kanaal openbaar verpacht, opbrengst f 216,75.
Van 11-11-1893 (St. Martini) tot 1899 idem; opbrengst f 188,-
Van 11-11-1899 – 1905 idem; opbrengst f 182,25

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

7 december 1885

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 7 december 1885

Categorie: 1800-1900, Harry Woertink.    805 keer gelezen.

De St. Nikolaas markt alhier was druk bezocht; er was veel vee aangebragt, dat tot verhoogde prijzen werd verkocht, ook was op de daarmede gelijk invallende weekmarkt veel boter en granen aangevoerd. Door de hooge prijzen welke voor die producten in den regel worden betaald is de aanvoer steeds toenemende en laat het zich aanzien dat door de daarstalling der, verschillende kunstwegen die het transport voor den aanvoer vergemakkelijken , die weekmarkt aan Ommen bloei en welvaart zal schenken, en alzoo met de gewone, jaarmarkt zal bijdragen tot derzelver voortdurende bestaan , hetwelk door de gebrekkige scheepvaart in den zomer door de afsnijding van het water der rivier de Vecht, ten behoeve van de daarstelling van het Overijsselsche kanaal zoo zeer was bedreigd.

Bron: Harry Woertink – 6 december 2015

Reageren »

1885

1885 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    687 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 4-7-1885 wordt het jachtrecht voor 6 jaar (1-9-1885 tot 31-8-1891) verpacht in twee percelen:
a. De Woeste-koeweide nabij de Ommerschans groot 160 ha aan Arend van der Veen, koperslager te Stad Ommen voor f 37,-
b. Het Ommerbosch groot ± 160 ha aan Gerhardus Schuttert zonder beroep, te Stad-Ommen voor f 42,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1883

1883 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    702 keer gelezen.

In 1883 worden nog 64 weiden verpacht, opbrengst f378,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1882

1882 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    681 keer gelezen.

Van 11-11-1882 – 11-11-1888 worden Stads landerijen verpacht opbrengst f 180,25.
Van 11-11-1888 – 11-11-1894 idem, opbrengst f 183,-
Van 11-11-1894 – 11-11-1900 idem, opbrengst f 155,75
Van 11-11-1900 – 11-11-1906 idem, opbrengst f 136,75
Van 11-11-1883 – 11-11-1889 idem, opbrengst f 428,75
Van 11-11-1889 – 11-11-1895 idem, opbrengst f 428,25
Van 11-11-1895 – 11-11-1901 idem, opbrengst f 393,-
Van 11-11-1901 – 11-11-1907 idem, opbrengst f 390,75

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »