микрозаймы

3 januari 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    643 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 3 januari 1910, nr. 1/I verkoopt de gemeente heidegronden aan het Ommerkanaal. De percelen zijn elk groot 5 ha, 63 are en 80 ca. en worden verkocht aan:
1. Gezinus Hendrik van der Veen, zonder beroep, sectie A, nr. 1301
2. Hendrik van Apeldoorn, landbouwer, sectie A, nr. 1301
3. Pieter Oldenziel, sectie A, nr. 1301
4. Derk Stokris de Besthmen, 18 are heidegrond, sectie A, nr. 1301
5. Hermina Schurink, wed. van Gerrit Steen, landbouwer, sectie A, nr. 1301
6. Arend Winters, landbouwer, sectie A, nr. 1301
7. Bernardus Juurlink, landbouwer, sectie A, nr. 1301
8. Salomon de Haas en Meijer Hartog de Haas – slagers, sectie A, nr. 1301

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

5 juli 1909

Het 100-jarig bestaan van de Dedemsvaart

Categorie: Gebeurtenissen, Informatiebronnen, Jubilea.    1.946 keer gelezen.

Op 9 Juli a.s. zal men het 100-jarig bestaan van de Dedemsvaart herdenken, of ten minste den 100sten verjaardag van het oogenblik, dat de eerste spade in den grond werd gestoken.

Dat was toen, naar Aarde en haar Volken mededeelt, een groote triomf voor mr. Willem Jan baron van Dedem, naar wien het kanaal zijn naam draagt, en die eigenlijk zijn gansche leven en zijn fortuin aan de verwezenlijking heeft gewijd van het grootsche plan, door zijn schoonvader, Gerrit Willem van Marle, ontworpen en op touw gezet.

Van Marie had groote bezittingen in de Avereester venen, waar de woeste, ongerepte veengronden zich uren ver ook buiten zijn eigendom uitstrekten en waar de uiterst armoedige streek tot welvaart en ontwikkeling zou kunnen komen, als men de schatten van den bodem maar zou kunnen ontginnen. Maar daartoe was het volstrekt noodig, dat er een afvoerkanaal kwam, waarlangs men de turf kon verschepen, een kanaal, dat in verbinding stond met een bevaarbaar water. Van Marie nu hield zich in de tweede helft der 18e eeuw ernstig met dat vraagstuk bezig. Hem zweefde als ideaal voor een vaarwater, dat ten Oosten van Hasselt de uitgestrekte venen in zou gaan en tot aan de Vecht zou worden voortgezet.

In 1791 had hij een plan gereed, maar het vond geen genade bij de autoriteiten in de provinciale hoofdstad, die voor den transitohandel van hun stad nadeel vreesden van het geprojecteerde kanaal en die, inziende wat er goeds was in het idee, om aldus een groot deel van Overijssel uit zijn isolement op te heffen, met een ander ontwerp kwamen, dat van Zwolle uit met een groote bocht naar Hardenberg liep. Kampen en Deventer steunden zusterlijk dit veel kostbaarder plan. In 1799 stierf van Marie zonder dat men iets verder was gekomen. Lees meer »

1 Reactie »

1 mei 1909

1909 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    678 keer gelezen.

Van 1-5-1909 tot 1 mei 1912 huurt Riekelt Wandscheer, schoenmaker te Stad-Ommen van de gemeente St-O, een woning op dat moment in gebruik bij Samuel de Haas, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend, gem. St-O, sectie B, nr. 761 voor f100,- per jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1909

1909 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    656 keer gelezen.

In 1909 wordt van 1-9-1909 tot 31-8-1915 het jachtrecht
1) van de Woeste, Koeweide en verdere aldaar gelegen percelen van Stad-Ommen groot ±160 ha en van
2) het zgn. Ommerbosch met daarbij liggende stadsgrond, groot ±100ha, openbaar verpacht. (de Woeste ligt nabij de Ommerschans)
Het eerste perceel krijgt de heer J.C. Duburg te Avereest voor f 55,- en het Ommerbosch de heer W.A. Salm te Ambt-Ommen voor f 49,75.
Als borgen voor de heer Duburg treden op:
D.H. de Loos te Avereest en Jhr. F.Th. Van der Wijck te Archem. Voor W.A. Salm: de heren A. van der Veen te Stad-Ommen en J.H. Schräder te Ambt-Ommen.

In 1903 het 1e perceel door Mr. P. Wildervanck de Blécourt te Stad-Ommen voor f 37,- per jaar, borgen zijn G.H. van der Veen en A. van der Veen te Stad-Ommen. Het 2ᵉ perceel door A. van der Veen te Stad-Ommen voor f 43,35 per jaar; borgen zijn de heren G.H. van der Veen en Mr. P. Wildervanck de Blécourt.

In 1876 voor drie jaar: het 1ᵉ perceel door Roelof Brink vervener te Dedemsvaart voor f 30,- per jaar. Het 2ᵉ perceel eveneens door Roelof Brink voor f 17,- per jaar. Borgen zijn: Jan Kramer, winkelier en Samuel de Haas, slager, te Stad-Ommen.

In 1873 voor 3 jaar:
1ᵉ perceel Wilhelmus Brink f 31,- (grondeigenaar aan de D’vaart)
2ᵉ perceel Wilhelmus Brink f 21,-
Als borgen treden op: Jan Kramer, winkelier en Willem Noordink, landbouwer te Stad-Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221+222 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1908

1908 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    682 keer gelezen.

Van 1-5-1908 tot 1-5-1909 wordt het beneden gedeelte van een gebouw, waarin vroeger het Post en Telegraaf kantoor gevestigd was en wel een zodanig gedeelte van dit gebouw als voor de dienst der Postrijen en Telegrafie in gebruik is geweest, verhuurd aan J.H.L. Stassen, ontvanger der Registratie en Domeinen te Ommen.
In het gebouw wordt nu het kantoor der Registratie en Domeinen gevestigd. De huurprijs bedraagt f100,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1907

1907-1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    676 keer gelezen.

Sectie B. nr. 1765 groot 0.43.05 ha is in 1907 het zuidelijk gedachte van het “Knollenstuk”.
De Noordelijke helft van dit Knollenstuk loopt door tot aan de Hofsteden weg.
Het oostelijke gedeelte der Zuidelijke helft van de Holsbrink tot aan het Smallepad is kad. bekend sectie B, nr. 1769 groot 0.50.05 ha.
De noordelijke helft van de Holsbrink vanaf het Smallepad tot aan de Hofstedenweg is kad. bekend sectie B, nr. 1769 (Stad-Ommen).
De Hofmeijers weide is kad. bekend sectie B, nr. 3156 en grenst aan de Kamphuisweide.
Een stuk land genaamd de Molenbree (1913-1916) is sectie B, nr. 679.
Een stuk land het Molenstuk genaamd aan de noordzijde der oude molenplaats, sectie B, nr. 1755.
De Breestrange, sectie B, nr. 524.
De Scherpe Strange, sectie B, nr. 518.
Het Mansiersstuk, sectie B, nr. 1820.
Op ’t Rot, sectie B, nrs. 231, 222 en 216.
De Hooge Esch, sectie B, nr. 562.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215+216 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1907

1907 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    605 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1907.

 • Tegen het huis van de Erven Gerrits, aan het Bouweind, wijk A 312A zal een brievenbus worden geplaatst.
 • Ingaande 19-11-1907 wordt het Post- en Telegraafkantoor te Ommen mede voor de Rijkstelefoondienst opengesteld.
 • Tol 1 en 2 op de weg Ommen-Hardenberg (verpacht) levert in 1906 resp. op f. 328,70 en f. 218,—.
 • Wegwerkers B. de Lange en A.J. van den Berg.
 • A. de Haas, slager te Ommen voert wekelijks 400 kg. rund- en schapenvet in uit België, afkomstig van Gebrs. Smilde te Brussel, Zuid 107, Hertstraat en de “Samenwerkende Maatschappij der Belgische Beenhouwers” te Mechelen.
 • Hendrikus van der Veen is nachtpolitie te Ommen.
 • Binnen niet te lange tijd zal een verhoogde los- en laadplaats op het station te Ommen gemaakt worden.
 • Op dinsdag 10-9-1907 vindt de aanbesteding plaats van het maken van een vaste overdekking der boter- en eiermarkt.
 • R. Brinkhuis is de laagste inschrijver voor f. 559,80. Borgen zijn P.A. van der Beek en W. Terra.
 • Klaas Stoel is lantaarnopsteker te Ommerschans.
 • G.J. Lubbers, gemeenteveldwachter, beschikt over een rijwiel en krijgt een onderhoudstoelage hiervoor van f. 10,—.
 • Bij de Staatsspoorwegen zijn t.b.v. leerlingen, die onderwijsinrichtingen in naburige gemeenten bezoeken zgn. scholierkaarten ingevoerd, in de leeftijdsgroep van 10-23 jaar.
 • De prijs van een scholierkaart voor het trajekt Vilsteren-Ommen bedraagt f. 3,— per maand (3e klasse).
 • De raad van Stad-Ommen gaat een lening aan groot f. 5.000,— als deelneming in het aandelenkapitaal van de Overijsselse Lokaal spoorweg Deventer-Raalte-Ommen.
 • Tol 1 op de weg Ommen-Dalfsen (1e sektie) levert in 1906 op f. 656,115.
 • Tol 1 op de weg Ommen-Goor (1e sektie) levert in 1906 op f. 473,30.
 • De Voorbrug is bestraat met veldkeien.
 • Tot hoofd der o.l.s. te Lemele, ingaande 1-8-1907, wordt benoemd C.A. Huese.
 • Op het perceel kad. bekend Stad-Ommen, sektie B, nr. 3330, groot 4 are 40 ca, staat de Chr. Geref. Gemeente te Stad-Ommen.
 • Per schip worden op 18 april 1907 vanuit Hasselt 140 m2 Quenartslag naar Ommen vervoerd, afkomstig van de fa. J. Weener Azn.
 • C.J. Warnsinck is arts en S. Ekkel-Ruiter vroedvrouw.
 • J.F. de Jong, benoemd tot adj. dir. Rijksopvoedingsgesticht te Avereest bewoond de Hoevewoning no. 5.
 • D. Groenendal is kastelein in het Volkskoffiehuis te Ommen.
 • Op dinsdagavond 9 april 1907 treedt P.H. Lambers uit Amsterdam op met voordrachten.
 • H. van der Veen moet de stadspompen loshouden.
 • A. de Haas voert wekelijks 800 kg. rund- en schapenvet in vanuit België (Gebrs. Smilde te Brussel).
 • 32 jongens en 30 meisjes bezoeken de school te Ommerschans. Hoofd D. Bruijn.
 • O.l.s. Lemelerveld, hoofd J.H. Starink: 47 jongens, 63 meisjes.
 • O.l.s. Hoogengraven, hoofd A.Koldeweij: 34 jongens, 15 meisjes.
 • O.l.s. Lemele, hoofd H.L. Immink : 75 leerlingen.
 • O.l.s. Beerzerveld, J. de Jonge Pzn. : 40 jongens, 32 meisjes. Aanwezig zijn 38 jongens en 26 meisjes.
 • O.l.s. Stad-Ommen, C. Ennes: 111 jongens, 90 meisjes (6 jaar en ouder).
 • Ingaande 1-3-1907 treedt onderwijzer aan de o.l.s. te Stad-Ommen in dienst.
 • Ingaande 1-4-1907 treedt H. Vissinga in dienst als onderwijzer o.l.s. Ommen-Stad, in de vakature J.H. van Dale.
 • G. Woertink en W.G. Dunnewind zijn marktmeesters.
 • G. Klomp heeft een smederij in het pand wijk A nr. 69.
 • Mej. Aafke Doornbos wordt ingaande 1-1-1907 benoemd tot onderwijzeres aan de o.l.s. Ommerschans wegens vertrek van mej. A. Meijer Drees.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map02-045+46

Reageren »

1907

1907 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    752 keer gelezen.

In 1907 worden verpacht 95 weiden voor f1465,- nadat het hooi van de eerste snede is verwijderd mogen de pachters ook gebruik maken van de Woeste.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 februari 1906

Gebeurtenis(sen) op 17 februari 1906

Categorie: 1200-1300, Archief Jan Lucas.    589 keer gelezen.

Op 17-2-1906 is:
– Jan Krake koetsier
– Frederik Vosjan notarisklerk
– Antonie Gerrit Bloem notaris
– Berend Hoek waarnemend burgemeester en wethouder.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-224 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1906

1906 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    648 keer gelezen.

In 1906 worden 90 weiden voor f1508,75 verpacht (1 mei tot 1 november). Het betreft hier één gemeenschappelijke weide. Van gemeentewege wordt toezicht gehouden. Er is één gemeenschappelijke toegang tot de weide. Al het in de weide lopende vee is gemerkt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »