микрозаймы

20 februari 1932

Pogingen tot oprichting van een spoorlijn Ommen-Hoogeveen in de jaren 1905-1932

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    2.322 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Op 21 juli 1905 ontvangen van b. en w. van Stad Ommen een uitnodiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Avereest om op 29 juli 1905 ter bespreking van de concessie-aanvraag van de spoorweg van Ommen-Hoogeveen en het daarvoor benodigde waarborgkapitaal. In de vergadering van het comité voor de oprichting van een Overijsselsch-Drentsche Lokaal Spoorweg Maatschappij Ommen-Hoogeveen te Dedemsvaart wordt een voorlopige lijst opgemaakt van de aan de verschillende autoriteiten te vragen deelname in het aandelenkapitaalder op te richten spoorwegmaatschappij tot een totaal bedrag van ƒ 500.000,—.

Van de gemeente Ambt Ommen wordt een deelname verwacht tot een bedrag groot ƒ 5.000,—. Ambt Ommen stelt als voorwaarde dat de in nabijheid van het zgn. Schaterbrugje d.i. aan de grintweg tussen Ommen en de buurtschap Arriën een halte of stopplaats wordt aangebracht. Ook Stad Ommen wordt verzocht in het aandelenkapitaal deel te nemen.

De aan te leggen lokaalspoorweg van Ommen over Dedemsvaart naar Hoogeveen zal aansluiting vinden aan de Noordoosterlokaalspoor-weg van Zwolle naar Coevorden en de Lokaalspoorweg Deventer-0mmen. De ontworpen spoorweg zal de afstand van Groningen naar Deventer verkorten en verder gelegen plaatsen met + 13 km. en de afstand naar Twente met ruim 35 km.

De aanlegkosten worden in 1911 begroot op globaal ƒ 1.032.000,—. Verwacht wordt een renteloos voorschot van het rijk tot 1/3 van de totale aanlegkosten. Ook de provincies Drente en Overijssel en gemeenten zal om deelneming worden gevraagd. De voorwaarde omtrent een halte nabij het Schaterbrugje wordt door het comité niet aanvaard.

Op 29 april 1914 vindt een bespreking plaats tussen g.s. en Stad Ommen.

Op 5 juni 1920 wordt een verslag uitgebracht betreffende de stand van zaken. De minister van verkeer heeft nog geen beslissing genomen .

In 1921 wordt de raad van Ambt-en Stad- Ommen verzocht de deelname in het maatschappelijk kapitaal te brengen op f 10.000,— in verband met de stijging der kosten.

De raad van Stad Ommen neemt op 9 juni 1921, en de raad van Ambt Ommen neemt op 10 juni 1921 het besluit om het aandeel in het aandelenkapitaal te brengen op ƒ 10.000,— onder mededeling van Ambt Ommen dat wanneer te Arriërveld een station komt een belangrijk hogere deelname in de kasten zal worden overwogen.

Bij schrijven van 21 november 1931 wordt nogmaals door de colleges van b. en w. van Avereest, Hoogeveen, Zuidwolde, Ommen en het bestuur van de K.v.K. en F. voor Noordelijk 0verijssel aan de min. van Waterstaat verzocht een onderzoek naar de mogelijkheid voor een treinverbinding tussen Ommen en Hoogeveen in te stellen.

Bij schrijven van 20 febr. 1932 deelt de min. van Waterstaat mede dat een lokaalspoorweg tussen Ommen en Hoogeveen niet rendabel wordt geacht en derhalve niet aan de totstandkoming van deze lijn zal meewerken.

Reageren »

1 november 1930

Dr. C. J. Warnsinck voor 40 jaren arts

Categorie: 1900-2000, Diversen, Jubilea.    1.123 keer gelezen.

Dr. C. J. Warnsinck – 1 November herdenkt collega WARNSINCK, arts te Ommen, het feit, dat hij voor 40 jaren arts werd.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde – 1 november 1930

Reageren »

1923

1923 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    700 keer gelezen.

Ingaande 1 jan. 1923 – 31-12-1923 wordt het recht van heffing van bruggeld op de Vechtbrug te Ommen verpacht aan Johannes, Hendrikus, Marinus Wissink, brugwachter te Stad-Ommen. Als borgen fungeren Hendrikus Siero en Hendrikus Bernardus Siero, beiden huisschilders te Ambt-Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1921

1921 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Spoorwegen.    1.351 keer gelezen.

Jan Hendrik van der Zee is stationschef te Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1920

1920 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    2.086 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1920.

 • Een deel der neringdoenden te Stad-Ommen verzoekt een verordening vast te stellen welke de winkelsluiting regelt, met dien verstande dat in de zomertijd ’s avonds om 9 uur en in de wintertijd ’s avonds om 8 uur gesloten wordt, behalve des zaterdags en ander deel der neringdoenden wil de sluiting bepaald zien op 9 uur ’s avonds.
 • K. Bakker (geb. 15-12-1876) is machinist-monteur bij het G.E.B.
 • H.A. Kroone is klokkenluider.
 • J.A. Mulder wordt ontvanger der Directe Belastingen kantoor Ommen.
 • Op 24-8-1920 wordt door de Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel de max. melkprijs voor de gemeente Ommen vastgesteld op 14 ot. per liter, indien afgehaald door verbruikers van de boerderij en 15 ot. per liter indien bezorgd.
 • Eind 1920 wordt het Levensmiddelenbedrijf (distributie-bedrijf) te Ommen opgeheven.
 • Op 10-11-1919 stelt de raad van Stad-Ommen vast: de verordening houdende regelen terzake van inkomsten, ontvangsten en betalingen van het Elektriciteitsbedrijf der gemeente Stad-Ommen als bedoeld in artikel 11 bis der gemeentewet.
 • Door foutieve montage is de stroomlevering aanvankelijk steeds gestoord. Vanaf half januari 1919 vindt de stroomlevering ongestoord plaats.
 • G.J. Kroone, 17 jaar oud, is zijn vader behulpzaam in de besteldienst.
 • Roelof Bosscher, Egbert Schutte en Jan Schutte zijn belast met het innen van marktgeld.
 • B. Schuurman, geboren 19-2-1891, is opzichter der erven en landerijen te Stad-Ommen.
 • Z. Kampman, conclierge-brugwachter is geb. 11-1-1874.
 • De ontginning van gronden in “de Woeste” wordt ter hand genomen.
 • De loods voor opslag van meststoffen achter (westzijde) het kantongerechtsgebouw zal worden verplaatst.
 • De muziekvereniging “Crescendo” te Ommen heeft de laatste tijd veel nieuwe instrumenten aangeschaft. Voorzitter is Hendrik Luttekes en Bernhard Hendrikus Gerrit Lubbers is sekretaris.
 • De tollen nrs. 1 en 2 op de weg Ommen-Hardenberg zijn verpacht voor resp. f. 362,04 en f. 192,– in 1919 (per maand resp. f. 30,17 en f. 16,–) Tolgaarders zijn B. de Lange en A.J. van den Bergw
 • Voor de aanleg van een rijwielpad langs het Ommerkanaal wordt een wals van de ANWB gebruikt.
 • Schilz is dir. van het Post- en Telegraafkantoor te Ommen.
 • Op de markt te Ommen wordt aangevoerd:
   In 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919 wordt aan boerenkaas aangevoerd:
   resp. 35000 kg, 26000 kg, 13000 kg, 1500 kg, 1200 kg, in 1918 niets en in 1919 5000 kg.
 • Ingaande 1-2-1919 wordt P.J. Oldeman benoemd tot boekhouder bij het GEB.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-015

Reageren »

1919

1919 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    2.536 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1919.

 • In het perceel Kerkplein A, nr. 372, kad. bekend Stad-Ommen, sectie B, nr. 2977, dat is opgetrokken van steen en met pannen is gedekt (dokken) wordt een electrisch bedrijf uitgeoefend voor verlichting. De gebezigde ketel is 25 m3.
  Verder wordt gebruikt een snelloopmachine met condensatie-inrichting, alsmede een dynamo met schakelbord.
 • B.A. Mulert is kantonrechter te Ommen.
 • In Ommen bestaat een vereniging “de Ommer Burgerwacht” welke excercities en schietoefeningen houdt. E.H. Timmerman is voorzitter.
  Op 6-10-1919 wordt aan de Ommer Burgerwacht verstrekt:

  • 2 invetstokken
  • 100 loopborstels
  • 3 liter wapenolie en 5 kg. geweervet.
 • Van 15-3-1918 – 15-5-1919 is Theodora Maria Geusen te Zeesse werkzaam op het distributiebedrijf te Stad-Ommen.
  Verder zijn G. Poel en F.J. Oldeman op het distributiekantoor werkzaam. G. Poel is direkteur.
 • In oktober 1918 heeft P.A. v.d. Beek, winkelier te Stad-Ommen een gebouw, staande achter de grote kerk aan de gemeente verkocht voor f. 2.250,– t.b.v. de inrichting van het Electrisch Bedrijf.
 • F. Fennema vraagt ing. 1-2-1919 ontslag als boekhouder van het G.E.B.
 • Op 17-2-1919 vragen b. en w. Stad Ommen aan g.s.-machtiging om de electriciteitswerken voor stroomlevering in de gemeente Ambt-Ommen in gebruik te nemen.
  Voor de inrichting van het gebouw voor de elextrische verlichting is nodig een bedrag van f. 7.750,—
  De instelling van het Electriciteitsbedrijf kost f. 86.000,–.
  a. Voor stoommachines, stoomketel, dynamo. schakelbord met leidingen, stoompomp, riemvoedingspomp, waterreservoir, oliereservuits, enz. is nodig f. 38.547,–
  b. Voor bovengrondse leidingen f. 17.099,51
  c. 253 huisaansluitingen met voedingsleidingen, lampen enz. f. 18-104,–
  d. Gereedschappen en werktuigen voor de inrichting van installatie werkplaats f. 270,–
  e. Openbare verlichtin- bestaande uit 31 straatlampen f. 1.760,–
 • Op 15-8-1919 gaan de raadsleden Paarhuis, Petter en Pijlman, vergezeld van gemeenteopzichter Schuurman op de fiets naar Rijssen om daar het gemeentelijk land- en tuinbouwbedrijf (i.v.m. slechte aansluiting der treinen).
 • De kap van het tolhuis te Witharen wordt vernieuwd.
 • Johannes Lameijer is deurwaarder bij het kantongerecht te Stad-Ommen.
 • De fa. Gebroeders de Haas te Ommen wordt ingeschreven als exporteur van vee.
 • A. Casemier is wijkverpleegster te Stad-Ommen en woont Stad Ommen, wijk A, nr. 164. Ingaande 1-11-1918 heeft zij ontslag gevraagd.
 • Mr. Pieter Jacobus Oud, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal woont nu te ‘s-Gravenhage , Antonie Heinsiusstraat 87.
  Op 30-9-1918 heeft hij Ommen verlaten.
 • Bij het postkantoor te Ommen zijn in dienst:
  • A. Stolk, commies-titulair
  • A.C.P. v.d. Woude, klerk
  • D.J. Spekking, kantoorbediende
  • B.L. Stok en H. Prins als tijd. kantoorbediende
  • T. Oordt, brievengaarder
  • A. Jonink, Z. Kampman, H.J. Schuurman, B.J. Steen, W. Steen, J.H.
  • Truin, M.G.J. Truin, J.H. v.d. Vegte en J.H. Vosjan als bestellers.
  • H. Bosch, J.W. Steen, G.J. Koggel, G.J. Bonhaar, P. Hansma, E. Knol als postbodes en A.J. Schaapman als wnd. brievengaarder te Lemelerveld.
 • De direktie der Noord-oosterlocaalspoorwegmaatschappij is gevestigd te Zwolle, Badhuiswal nr. 41.
 • Mr. L.J.A. du Quesne van Bruchem, griffier van het Kantongerecht te Ommen.
 • E. Egberts is doodgraver.
 • Op de gewaarmerkte opgaaf, bedoeld in art. 9 der Kieswet, komen voor (toestand 1-2-1919):
  Hermannus Vosselman geb. te Epe op 31-8-1880 en Harm van Keulen, geb. te Zwollerkerspel op 6-2-1843.
 • In Ommen is opgericht de vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders “Arbeid Adelt”.
  Klaas Petter is voorzitter.
  J. van Geest is sekretaris.
  B. Jansen is penningmeester.
  Leden zijn: H. Marsman, H. Munneke, R. Egberts en J.H. Schuurman.
 • In 1918 worden aan de markt te Stad-Ommen aangevoerd:
  2823 runderen
  —- paarden
  726 schapen
  2329 magere varkens
  2294 biggen
  —- boter.
 • In 1918 worden aan de markt te Heerde aangevoerd:
  699 rundaren
  —- paarden
  35-schapen
  —- boter
  —- varkens.
 • In Ommen wordt een landbouwwintereursus gehouden.
 • Op 5-7-1919 biedt A.B.R. Grootenhuis dir. Coöp. Landbouwver, Ommen het volgende rapport aan de burgemeEiter van Stad- en Ambt-Ommen aan (zie bijlage I).
 • De Coöp. Landbouwver. Aan- en Verkoopvereniging “Ommen en Omstreken” te Stad-Ommen telt 390 leden. De organisatie strekt zich uit over de gemeenten: Stad- en Ambt-Ommen, Ambt-Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Dalfsen en Avereest.
 • D. Bruijn is hoofd o.l.s. te Ommerschans
 • H. Klaassen is hoofd o.l.s. te Lemele
 • A. Gijmink is hoofd o.l.s. te Beerze
 • W. van der Meer is hoofd o.l.s. te Beerzerveld
 • L. Reinders is hoofd o.l.s. te Nieuwebrug
 • A. Koldeweij is hoofd o.l.s. te Stegeren
 • M. Japenga is hoofd o.l.s. te Varsenerveld
 • H.M. v.d. Werff is hoofd o.l.s. te Arriërveld
 • G. van der Kooij is hoofd o.l.s. te Dalmsholte.
 • In Ommen is opgericht een gemengde zangvereniging met 75 leden. Directeur der vereniging is de heer Reinders, hoofd der school te Nieuwebrug.
 • P. van der Meulen is ontslag verleend als vroedvrouw.
 • Op 10-11-1919 verklaart Gerrit Jan Lubbers, gemeente-veldwachter van Stad-Ommen, dat in de gemeente Stad-Ommen geen vrachtautomobielen en aanhangwagens aanwezig zijn.
 • Joh. Holterman en 33 anderen en A. Schuttert en 8 anderen hebben in 1918 verzocht hun gronden onder te brengen in een waterschap “Het Ommerveld”. Op 8-4-1919 wordt door g.s. een voorlopige commissie gevormd bestaande uit d. Oostenbrink te Avereest, H.J. Grootens te AmbtA Ommen en de burgemeester van Stad-Ommen teneinde in overleg met de h.i.d. prov. waterstaat een reglement te ontwerpen en verder voor te bereiden hetgeen tot oprichting van het waterschap wordt gevorderd.
 • Antonie Gerrit Bloem is notaris ter standplaats Ommen.
 • De gemeente heeft 4 arbeiderswoningen gebouwd aan de Hardenbergerweg.
 • In 1918 wordt 3000 kg. boter ter markt aangevoerd.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-006 t/m 009

Reageren »

1919

1919 – Rapport noodzaak Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    2.076 keer gelezen.

Bijlage I, RAPPORT.

Om de volgende reden is een Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen noodig, zoo niet noodzakelijk.
De landbouw in het algemeen in oogenschouw genomen mag zich in deze streken als vooruitgaande beschouwen.
De Overijsselsche Zandboer, waartoe het meerendeel der hier woonachiige landbouwers behooren, moet evenwel een zwaren strijd om zijn bestaan voeren, voor het meerendeel te wijten aan zijn onkunde in landbouwaangelegenheden en het ondoelmatig bewerken van den grond.
Zeer vele vooraanstaande landbouw specialiteiten voorspellen een slechten tijd voor den landbouw, zoodat de bestaansstrijd nog moeilijker voor de hier woonachtige landbouwers zou worden.
Een van de voornaamste middelen om dezen strijd te vergemakkelijken is het meer profijt trekken van zijn gronden, door toepassing van wisselbouw en het op doelmatige wijze aanwenden der meststoffen, terwijl ook van het vee meer getrokken kan worden als dit op doelmatige wijze wordt verzorgd, gevoederd en opgekweekt.
Verder dient nauwlettend te worden nagegaan de productiviteit der bemesting en voedering, n1. dat er wordt gezorgd niet over den grens te komen met bemesten en voederen, daar dan de laatste zak kunstmest of de laatste kilo lijnkoek meer kost, dan er van terug wordt gekregen. Lees meer »

Reageren »

1918

1918 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.992 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1918.

 • Ing. 1-5-1918 verlaat W.H. Horseling, onderwijzer o.1.s. kom Ommen de school.
 • Jan Willem Nijhuis is nachtwachtlantaarnopsteker en straatreiniger.
 • A. Nieuwland is telefoonkantoorhouder te Lemelerveld.
 • Mr. P.J. Oud te Ommen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoekt toestemming om op zaterdag 15 juni 1918 ’s avonds half acht in het café “Het Zwarte Paard” van Gerrits te Ommen een rede te houden over: “De vrijzinnig-democraten en de stembusstrijd op 3 juli”.
 • De bouw van 4 arbeiderswoningen wordt gegund aan de fa. van Aalderen en Moddejonge te Ommen voor f. 17.066,–.
 • Bij besl. van g.s. Overijssel van 24 december 1918 wordt aan Stad-Ommen toestemming verleend voor de oprichting van een elektrische centrale op het perceel kad. bekend sektie B, nr. 2977.
 • Sieka Strobosch is vroedvrouw te Ommen.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-002

Reageren »

28 augustus 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    742 keer gelezen.

Op 28-8-1917 wordt een stuk bouwland ten westen van het kanaal nabij de Hofstedenweg groot ± 0.05.40 ha, ged. van sektie B, nr. 3307 verhuurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

13 april 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    694 keer gelezen.

Op 13–4–1917 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide, ten noorden van het Ommerkanaal, voor beweiding van 1 mei tot 1 november van het lopende jaar openbaar verpacht. De opbrengst bedraagt f2451,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »