микрозаймы

11 mei 1950

Gebeurtenis(sen) op 11 mei 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.384 keer gelezen.

 • De Muziekver. Cresendo heeft het initiatief genomen een film over Ommen te laten maken De opnamen zullen plaats vinden op 3 juni aanstaande.
 • Wat gebeurd er met huize Henan? De eigenaar, de heer M.G. van Raalte heeft wegens vertrek naar het buitenland het beheer van het vakantieoord Huize Henan overgedragen aan het N.V.V. Gezien het grote aantal aanvragen dat reeds voor deze zomer binnen kwam, zal deze organisatie het gebouw in ieder geval tot september laten exploiteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 mei 1950

Gebeurtenis(sen) op 4 mei 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.360 keer gelezen.

 • Met ingang van 1 mei werd tot groepscommandant der rijkspolitie te Ommen benoemd opperwachtmeester C. Veldman uit Goor.
 • Ook dit jaar zal er in Ommen op 4 mei een “stille tocht” worden gehouden. Vertrek 7.45 s avonds vanaf de Markt. Tijden de tocht zullen de klokken van de kerken luiden. Ruim 200 personen nemen er aan deel.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

27 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 27 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.230 keer gelezen.

 • Ds.J.C .Koolschijn hoopt op zondag 21 mei zijn intrede te doen als predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 25 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.298 keer gelezen.

 • Zondagmiddag deed Ds.F.H. Vonk uit Veenwouden zijn intrede als Geref. predikant te Ommen, in de vakature ontstaan door het vertrek (8 maanden geleden) van Ds.J.F. Colenbrander.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 22 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.274 keer gelezen.

 • De Internationale Quakerschool te Eerde mag zich de laatste jaren toenemende belangstelling verheugen. Aan de aanvragen voor opname van leerlingen, kon wegens plaatsgebrek geen gevolg worden gegeven. Daarom werd naar een oplossing gezocht, die men, naar mij vernomen, thans gevonden heeft.
  De afdeling Lager Onderwijs zal namelijk worden ondergebracht in het fraaie gebouw van wijlen Mr. Pathuis Cremers te Vilsteren, een idyllisch plekje, dat in vele opzichten niet voor Eerde hoeft onder te doen.
 • In de vergadering van de raad van donderdag j.l. vinden vaak heftige debatten plaats en heerst er een bewogen sfeer. Uitvoerig hebben b. en w. hun beleid inzake de geoorloofde woningpolitiek verdedigd. Voor deze gelegenheid moest de perstribune worden uitgebreid; ook de publieke tribune was bevolkt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 februari 1950

Gebeurtenis(sen) op 23 februari 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.455 keer gelezen.

 • In juli 1949 werd door de plaatselijke muziek- en zangverenigingen tot de gemeenteraad het verzoek gericht om over te gaan tot de bouw van een vaste tent in de kom. Het verzoek ging vergezeld van een geldbedrag groot f 3150,- dat door de burgerij voor dit doel is geofferd. B en W stellen de raad voor f 3500,- op de begroting te plaatsen en tot bouw over te gaan, omdat zij een dergelijke tent van culturele betekenis achten. Als plaats had men zich gedacht het terrein terzijde van het belastingkantoor.
 • Een soortgelijk verzoek werd gedaan door de muziekver. “De Broederband” te Beerzerveld. Deze vereniging is voornemens een houten tent te bouwen, die tevens dienst kan doen als repetitie lokaal. Zij vraagt het benodigde hout hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl de leden de tent zullen opbouwen. B en W adviseert geen subsidie in natura te verstrekken maar f 1000,- beschikbaar te stellen voor dit doel.
 • Maandagavond werd een Vara-afdeling opgericht; men start met 43 leden.
 • Eierhandel: Aanvoer 20.000 stuks. Prijzen f 12,50 – f 13,15 per 100.

Reageren »

7 januari 1950

Gebeurtenis(sen) op 7 januari 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen, OudOmmen.    2.488 keer gelezen.

Nieuwe uitvinding voor mechaniek electr. gitaar

map14-003-004.jpg

De heer T. van Gelder te Ommen is het na jaren zoeken gelukt een mechaniek te construeren, dat aan de electr. gitaar bevestigd kan worden. Door het overhalen van een handel is het nu mogelijk van de ene stemming in de andere over te gaan. Voor het bereiken hiervan zijn thans allerlei ingewikkelde handgrepen noodzakelijk of anders moet overgestemd worden. Deze uitvinding betekent dus een belangrijke tijdsbesparing en zal vooral de beroepsmusici welkom zijn.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-003/004

1 Reactie »

1 januari 1950

Gemeentehuis vertoont reeds jaren een ontstellend te­kort aan ruimte

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gemeentegebouwen.    3.184 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Het gemeentehuis van Ommen vertoont reeds jaren een ontstellend te­kort aan ruimte. Bij de verbouwing in 1926 werd met de ruimte gewoe­kerd en een behoorlijke kantoorruimte verkregen, waarin zelfs nog plaats was voor de gemeente-ontvanger en het electriciteitsbedrijf. Bij deze verbouwing deed zich een grote teleurstelling voor, toen de toenmalige Raad een voorstel van burgemeester en wethouders van de hand wees om het pand naast het gemeentehuis aan te kopen, op dat tijdstip verkrijgbaar voor een koopsom van f. 7.000,—, waardoor meerdere ruimte verkregen had kunnen worden met besparing voor de toekomst. Voormeld pand, toen nog een woning, werd daarna aan anderen verkocht en verkreeg geleidelijk aan een ander aspect van rijwiel­zaak tot garage, zoals deze thans nog bestaat. Niet alleen werd de gemeente hierdoor in haar toekomstige uitbreiding gehandicapt, doch ook het stadsbeeld werd door deze garage zeer ontsierd. Tevens zou blijken, dat het verbouwde gemeentehuis spoedig te klein zou zijn. De oplossing werd gezocht door de gemeente-ontvanger met de dienst van het electriciteitsbedrijf naar een ander gebouw in de Kruisstraat over te brengen, waarin tevens de afdeling sociale zaken werd onder­gebracht. Betreurd werd dat deze splitsing nodig was, doch een andere oplossing was niet mogelijk, omdat het bestaande gemeentehuis niet kon worden uitgebreid.
Lees meer »

Reageren »

1950

Gebeurtenis(sen) in 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    423 keer gelezen.

 • In 1950 zijn 20 arbeiders in dienst der gemeente. Het wegennet heeft een lengte van ± 240 km, ± 25km. verhard en ± 205 km. zandwegen met daarnaast nog ± 231 km. rijwielpaden.
 • Jan Kiewiet, geboren te Borger, 28-1-1889, beroep: visser, woont Bergpad 7. In maart 1945 is zijn vissersboot gevorderd. Hij beschikte over 2 zegens, 4 grote dichtzetfuiken, 2 schutnetten en middennetten met de vereiste staaldraden, 40 één-vleugelige palingfuiken, 10 grote visfuiken en een 30 m. lang keernet.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-005

Reageren »

1950

OMMEN als kampeeroord bij uitnemendheid – De Besthmenerberg voor duizenden een ideaal verblijf

Categorie: Algemeen.    5.210 keer gelezen.

Vanouds wekt de naam „Ommen” bij duizenden Nederlanders en zelfs ook bij velen in het buitenland gedachten associaties met „kamperen.”

Behalve de Vereniging „De Nederlandse Padvinder” die sedert vele jaren Ommen (Ada’s Hoeve) als trainingscentrum voor leiders kent, was hier het z.g. „Pia-kamp” (van de Practische Idealisten Associatie) en niet te vergeten het beroemde „Sterkamp”, waar telkenjare de Wereldleraar Krisnamurti, aanvankelijk in samenwerking met Annie Besant, z’n lezingen bij het grote kampvuur hield en waardoor honderden vreemdelingen van heinde en verre met internationale treinen werden aangevoerd. Er waren kampweken met zeker 3000 deelnemers. Amerikanen, Engelsen, Brits-Indiërs etc. en natuurlijk ook Nederlanders. Ommen werd internationaal centrum. Het Sterkamp had eigen post. en telegraafkantoor, eigen wisselbank, grote keukeninstallaties, kortom het was in de drukste weken een stadje op zichzelf. Lees meer »

Reageren »