микрозаймы

28 mei 1948

Uit de historie van ommen – Stadsfinanciën veroorzaakten oproer

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas.    3.025 keer gelezen.

Met de financiën van de gemeente Ommen zag het er vroeger allesbehalve rooskleurig uit. Door oorlogskosten heffingen en inkwartieringen, was de stad zó diep in de schulden geraakt, dat zij in 1680 aan de Staten van het gewast moest verzoeken om kwijtschelding van de achterstand, die werd verleend onder voorwaarde, dat binnen een jaar een derde afbetaald zou worden.

map12-20007-b.jpgIn 1694 besloot men tot aanstelling van een stadsontvanger over te gaan en benoemde men de secretaris Jurrien Derk van Ommen, hopende hierdoor verbetering te krijgen in de financien, omdat onwillige belastingbetalers nu beter vervolgd konden worden. Al deze pogingen mochten echter niet baten, want in 1708 moest men zelfs overgaan tot de verkoop van alle stadsgoederen om de schulden te kunnen afbetalen. De credietwaardigheid was zo gering, dat de keurmeester in 1711 nog geen kan wijn op rekening kon krijgen en secretetaris Friesendorp de gemaakte vertering uit eigen zak moest betalen. Deze Friesendorp, die aanzien genoot, werd in 1713 tot stadsontvanger benoemd. Hem gelukte het inderdaad, de financien weer in evenwicht te brengen en het crediet te herstellen. Dat de middelen die hij hiervoor aanwendde, niet altijd even prettig waren, blijkt uit de klacht van een aantal keuterboeren bij de drost van Salland, waarin zij beweerden des Zondags, wanneer zij uit de kerk huiswaarts keerden, door de stadsburgemeester te worden aangerand, ja, dat deze hun de pijen uittrok en alzo naakt lieten lopen om hen zodoende te dwingen meer bruggerogge aan de stad te voldoen. De jaarlijkse belasting-aanslagen en de stadsrekening gaven in 1732 aanleiding tot een oproer. Een deel van de bevolking verlangde inzage van de uitzettingscedellen en wilde tegenwoordig zijn bij het uitbrengen van de stadsrekening. Op zekere dag trokken ganse rotten, gewapend met geweren en grepen, met vliegende vaandels, door de stad, allerlei bedreigingen uitende. Om verdere wanorde te voorkomen, besloten de burgemeesteren de onruststokers op enkele punten tegemoet te komen, maar zonder resultaat. Lees meer »

Reageren »

1 april 1948

Bewaker strafkamp Erica tot levenslang veroordeeld

Categorie: ANP, Kamp Erika.    1.899 keer gelezen.

De boekhouder Van Deemter, die tijdens de bezetting burgemeester van Smilde is geweest, is vanmorgen door de Drentse kamer van het Leeuwardens Biezonder Gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar met aftrek.

De eis luidde 18 jaar. Door hetzelfde rechtscollege werd de arbeider Schoonewille te Odoorn in overeenstemming met de eis tot levenslang veroordeeld. Schoonewille heeft onder meer dienst gedaan als bewaker in het strafkamp Erica te Ommen. Daar mishandelde hij de gedetineerden. Bij de Arbeitskontrolldienst verrichtte hij opsporingen en arrestaties van onderduikers, waarbij hij vaak gebruik maakte van vuurwapenen.
Donderdag 1 april 1948 13 uur paauw

Bron: ANP Radiobulletins – 1 april 1948

Reageren »

1 maart 1948

Levenslange gevangenisstraf voor kampbewaarder F. Bos

Categorie: ANP, Kamp Erika.    1.573 keer gelezen.

De slager F. Bos uit Stadskanaal, een zeer actief lid van het zogenaamde “Kontrollkommando” en daarna kampbewaarder in het strafkamp “erica” in Ommen hoorde vandaag levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.

Hij stond terecht voor de groninger kamer van het bijzonder gerechtshof in Leeuwarden, waar dertig getuigen verklaringen aflegden over zijn aandeel in arrestaties, huiszoekingen en mishandelingen. De verdachte ontkende hardnekkig mishandeld te hebben.
Peppinck 1.3 22.30/23 uur

Bron: ANP – 1 maart 1948

Reageren »

4 november 1947

12-jarig bestaan Jeugdkamp Eerde

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    2.751 keer gelezen.

Ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan van het Jeugdkamp Eerde commandant de heer Willems, werd aldaar een feestavond gegeven, waarvoor zeer veel belangstelling bestond.

map10-120.jpgIn zijn openingswoord, wees de Commandant op de prettige verhouding tussen de bevolking en het kamp. In de afgelopen 12 jaren heeft het kamp ruim 6500 jongens opgeleid, eerst jeugdige werklozen, later wilszwakke jongens en thans a.s. schippers. Tenslotte deelde spreker mede, dat hij met ingang van 1 Januari een betrekking heeft aanvaard bij het Christelijk Nationaal Vakverbond en derhalve zijn functie als commandant zal neerleggen. Het afscheid, aldus spreker, valt mij zwaar, maar in verband met mijn leeftijd, heb ik gemeend dit aanbod niet af te mogen slaan.

Nadat de anwezigen twee coupletten van het Wilhelmus hadden gezongen, werd door de leerlingen een komisch schetsje opgevoerd, o.l.v. de heer G. van Doorn. Dan was de beurt aan de zangclub van Eerde, aan de piano door mej. Willems begeleid. Tijdens de pauze werden verversingen aangeboden. – Door de staf van het kamp werd vervolgens de klucht „De Huistyran” opgevoerd, eveneens o.l.v. de heer G. van Doorn. Het wakkere troepje kreeg een dankbaar applaus. Na een dankwoord van de heer Willems, dankte de heer Schats namens het Departement van Onderwijs de heer Willems en sprak de hoop uit, dat deze ook in zijn nieuwe taak veel goeds zou kunnen verrichten.

Bron: Krantenknipsel uit het archief van Jan Lucas – 4 november 1947

Reageren »

21 oktober 1947

Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg te Ommen – Gratis opleiding tot schipper

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    4.988 keer gelezen.

In het aan natuurschoon zoo rijke Eerde ligt, geheel verscholen tussen de bossen, het Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg in Ommen, echter beter bekend als het Kamp Willems.

map10-119-bk.jpgDe heer Willems is namelijk ook commandant van dit kamp, evenals vóór de oorlog van het kamp voor jeugdige werkelozen en later voor wils-zwakke jongens. Nu is het een selectiekamp voor de schippers-internaten te Dieren, Dordrecht en Vlaardingen. Deze internaten leiden op voor de kustvaart, Rijnvaart en desgewenst voor de grote vaart. Schipperszoons kunnen rechtstreeks naar het internaat; de andere jongens, die interesse voor de scheepvaart hebben, komen via de arbeidsbureaux eerst in het kamp te Ommen. Zij moeten hier 3 maanden verblijven en krijgen gedurende die tijd onderricht in bankwerken, timmeren en schilderen en herhalingsonderwijs in taal, rekenen en aardrijkskunde. Aan de culturele vorming wordt eveneens aandacht besteed; volkszang, muziek, toneel, enz. Voor de lichamelijke ontwikkeling worden verschillende sporten beoefend, zoals voetbal, handbal, turnen. Het kamp en de internaten staan op algemeen Christelijke grondslag. De geestelijke verzorging is in handen van Protestantse en Rooms-Katholieke geestelijken, waarvoor wekelijks een dag gereserveerd wordt. De voornaamste taak is karaktervorming en het aankweken van gemeenschapszin.

Er is plaats voor 70 jongens, die in groepen van 18 uitgezonden worden naar een der bovengenoemde internaten. Elke jongen, die van het internaat af komt, wordt ook geplaatst. Lees meer »

5 Reacties »

21 oktober 1947

Nieuws uit Ommen

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas, Nieuws uit Ommen.    3.300 keer gelezen.

Beroepen.
Ds. J F. Colenbrander, die reeds een beroep ontving naar Bodegraven, heeft nu een beroep ontvangen naar de Geref. kerk te Dordrecht.

Onze jongens in Indië.
Naar wij vernemen is soldaat E. Poelarends van Dalmsholte licht gewond. Hij wordt verpleegd in het ziekenhuis te Tjimahi.
Soldaat J. G. Hendriks van Vilsteren die onlangs gewond werd, is aan de beterende hand.

Vertrek P. Postma.
De oud-gemeentearchitect, thans wnd. hoofd van het Provinciaal Bureau v. d. Wederopbouw te Gelderland, heeft thans voor goed onze stad verlaten. De heer Postma werd op 15 Februari 1924 als gemeenteopzichter te Ommen aangesteld, welke functie hij tot 1 April 1946 vervulde, toen hij op zijn verzoek eervol ontslagen werd. Onder zijn leiding kwam de omlegging van de nieuwe weg tot stand, benevens de bouw van de Vechtbrug en de zogenaamde eierhal. Hij was tevens commandant van de brandweer en hoofd v. d. luchtbeschermingsdienst, tevens directeur van de Avondvaktekenschool, consul van de A.N.W.B. en bestuurslid van de V.V.V. Door het vertrek van de heer Postma verliest onze stad een man, die zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen, veel en goed werk heeft verricht in het algemeen belang.

Bezoek cantinewagen.
 Foto: OudOmmen – ontvangen van Jan Veneman
De cantinewagen met op de beide zijkanten onder het stedelijk wapen: ’t Giet ow goed, Bij al wa’j doet’. ’t Volk van Ommen”.

De lang verwachte Niwin-cantinewagen is er dan geweest. Het is een stevige auto die er bovendien keurig uitziet. Voorop de naam Ommen en op de beide zijkanten onder het stedelijk wapen: ’t Giet ow goed, Bij al wa’j doet’. ’t Volk van Ommen”.

Van binnen heeft de cantinebeheerder de beschikking over vijf koffie en theeketels met filter, waarin de vloeistof, zelfs in Holland een etmaal warm kan blijven. Daaronder zijn zes laden voor de aluminium-bekers.

Een watertank met afwasbak completeert de inrichting. In Indië zal de wagen de voor onze soldaten onmisbare artikelen, als postpapier, veters en kammen verkopen. Een radio met versterker zal nog worden ingebouwd.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-118 (krantenknipsel uit 21-10-1947)

1 Reactie »

25 november 1946

Busvervoer Salland v/h F. Meinderink te Deventer

Categorie: Archief Jan Lucas, Vervoer.    2.531 keer gelezen.

Van 1 maart 1943 tot 21 juni 1946 heeft de NV “Lambers” Autodiensten te Zwolle geen busdiensten uitgevoerd. Op 25 november 1946 wordt aan de NV autobusonderneming Salland te Deventer vergunning verleend voor de uitoefening van autobusdiensten op de trajecten o.a.;
— Deventer-Raalte-Lemelerveld-Lemele-Ommen,
— Zwolle-Berkum-Bese-Dalfsen-Oudleusen-Varsen-Ommen.
— Zwolle-Zalne-Wijthmen-Marsbroek-Emmen-Dalfsen(brug)-Rechteren-Hessum-Vilsteren-Ommen

Bron: Archief Jan Lucas – Map03-141 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

10 mei 1945

Achterin een wagen staat een man met een groot bord: IK BEN DE BEUL VAN OMMEN

Categorie: 1900-2000, Kamp Erika.    1.346 keer gelezen.

10-05-1945 Donderdag Hemelvaartdag
Militaire vrachtauto’s vervoeren zware oorlogsmisdadigers naar Oud Molen. Achterin een wagen staat een man met een groot bord: IK BEN DE BEUL VAN OMMEN

Bron: http://naarden-1940-1945.blogspot.com/ – Diete Oudesluijs

Reageren »

1944

1944 – Bezetting

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Oorlog en Bevrijding.    1.534 keer gelezen.

In Ommen is werkzaam een Rijks-Radio-Distributie Centrale; adres Zeesserweg 1 te Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1941

Lager en voortgezet onderwijs op een Overijselsch Kasteel

Categorie: Kastelen & Havezates, OudOmmen.    2.963 keer gelezen.

Dwalen met onbekende bestemming door Overijsel behoort tot de aangenaamste bezigheden. Overal stellen de schoone wegen en paden van deze provincie den eenzamen wandelaar voor verrassingen van onbevroede pracht.

Dit is een school! – Vooraanzicht van het kasteel te Ommen, omgeven door een slotgracht en toegankelijk over een fraaie brug.

Schrijver dezes dwaalde zoo op een morgen bij een zware lucht door de bosschen van Ommen. Een locaaltje brengt er u op ongeveer drie kwartier rijden van Zwolle. Aan het einde van een oprijlaan ligt een groot kasteel, blijkens inlichtingen het eigendom van baron van Pallandt, die de voortreffelijke gedachte heeft gehad, dit groote landgoed, inclusief het kasteel, te verhuren aan een instelling, die daar in de eenzame rust een onderwijsinrichting voor lager en voortgezet onderwijs heeft georganiseerd.

Op school gaan in een kasteel….kan men zich voor de jeugd, die schoolbanken vaak met pijnbanken gelijkstelt, een romantischer sfeer denken dan een kasteel ! Een heusch kasteel met zware ophaalbruggen en diepe grachten, hooge transen en metersdikke wallen. In hun verbeelding zien ze er de middeleeuwsche ridders rondspoken, zwaar bewapend voor tournooien en steekspelen, of in overdadige weelde aan tafel. Lees meer »

1 Reactie »