микрозаймы

14 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.321 keer gelezen.

 • Wanneer de raad akkoord gaat met het voorstel van b. en w. om de vermakelijksbelasting te verhogen tot 20% is het niet uitgesloten dat de filmvoorstellingen in januari worden hervat.
 • De heer G.H.M. van Doorn heeft een speciaal lied gedicht op de bedreigde molen aan de Julianastraat.
  Dit lied zal in het O.V.C. Cabaret op 22 en 23 november voor het eerst gezongen worden.
  Daarna komt het in de verkoop. De opbrengst is bestemd voor de molenrestauratie.
 • Schoenhandel van Kesteren bestaat 70 jaar.
 • Vrijdagavond werd een Afd. Nat. Reserve te Lemelerveld opgericht.
 • Bij de vele moeilijkheden waarmede de voetbalvereniging Ommen te kampen heeft is nog een nieuwe gekomen. Van de K.N.V.B. is bericht ontvangen dat indien niet voor begin augustus 1951 een kleedgelegenheid ter beschikking is, die aan de gestelde eisen voldoet, deelname aan de competitie 1951-’52 uitgesloten is. Beschermheer der vereniging Ph. D. Baron van Pallandt stelt hierop het benodigde hout gratis beschikbaar. Contanten moeten evenwel eveneens op tafel komen. Men wil trachten door uitgifte van een renteloze obligatielening de financiële moeilijkheden op te lossen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-033/034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

11 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 11 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.381 keer gelezen.

 • Behoud molen Julianastraat.
  Ruim een jaar geleden vestigden wij reeds de aandacht op de fraaie molen aan de julianastraat, die op het punt stond te verdwijnen. De bovenkap verkeerde namelijk in dermate slechte toestand dat, om instorten te verkomen, de wieken verwijderd moesten worden. De herstelkosten zijn zo hoog, dat de molenaar deze onmogelijk bekostigen kan. Bovendien heeft deze er weinig belang bij omdat er inmiddels een electrische maalderij aangebracht werd. De burgemeester van Ommen, C.E.W. Nering Bögel, riep de hulp in van verschillende daarvoor in aanmerking komende instanties en instaleerde tevens een klein comité uit de burgerij. De zaak staat thans zo dat er ongeveer f 2000,- aan de benodigde som ontbreekt. Dit bedrag nu zal door de burgerij opgebracht moeten worden. Ja, eigenlijk nog iets meer, want dan kan er een onderhoudsfonds gesticht worden. Hier ligt dus een taak voor genoemd comité om zo spoedig mogelijk deze zaak ter hand te nemen.
 • Woensdagmorgen ontstond brand in de schoenmakerij van H. Makkinga in de Gasthuisstraat en brandde geheel uit.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 9 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gemeentegebouwen.    1.399 keer gelezen.

 • De afd. Ommen van Steun Wettig Gezag belegde in Witharen een vergadering om ook daar tot oprichting van een afdeling te geraken.
 • Eiermarkt: Aanvoer 20.000 stuks. Prijzen f 19,-tot f 20,- per 100 stuks.
 • Maandag j.l. werd door de raad van Ommen een excursie gemaakt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032/033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 4 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.255 keer gelezen.

 • Op het bijkantoor Ommen van het Gem. Arbeidsbureau stonden op 1-11-1950 128 [49] personen w.o. 8 vrouwen ingeschreven.
  Hiervan werkten in de D.U.W. 45, werkzoekenden 5, werkl. met steun 23, werkl. zonder steun 55.
  Nu de oogstwerkzaamheden ten einde lopen, is het aantal werklozen in de afgelopen maand belangrijk gestegen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 2 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.284 keer gelezen.

 • Eiermarkt. Aanvoer: 15.000 stuks. Prijzen f 20,- f 21,- per 100 stuks.
  Op initiatief van b. en w. van Ommen werd een comité van Actie in het leven geroepen voor steun aan Ambon.
  Een gehouden collecte bracht f 562,85 op.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 31 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.247 keer gelezen.

 • De Ver. tot stichting en instandhouding van een vergarderlokaal te Witharen is overgegaan tot aanbesteding van een Chr. Jeugdgebouw, dat plaats zal bieden aan 200 personen. Met de bouw gaat een lang gekoesterde wens van de bewoners te Witharen in vervulling. Het gebouw zal ook voor kerkdiensten gebruikt kunnen worden.
 • Het gemeentebestuur van Ommen heeft zijn medewerking toegezegd aan de Stichting Interlocale Woningruilcentrale, waarbij het overgrote deel der Ned. Gemeenten is aangesloten. Het ruilen van woningen zal hierdoor in hoge mate vereenvoudigd worden.
 • Door kuiperij A. Vos is onderhands aangekocht een perceel huizen met grond aan de Hardenbergerweg van de heer Wetering. Hier zal een nieuwe loods gebouwd worden t.b.v. de kuiperij.
 • De heer F.J. Brinkman, dierenarts te Ommen wordt benoemd tot hoofd van de vleeskeuringskring Ommen onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als hoofd vleeskeuringsdienst Ommen en als keuringsarts belast met toezicht op de vee- en paardenmarkt.
 • De timmerfabriek “De Oude IJssel” huurt grond aan de haven ter grootte van 30 are. Zij had gevraagd om verkoop door de gemeente, maar de raad wil eerst de verdere ontwikkeling van het bedrijf afwachten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-031/032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 28 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.227 keer gelezen.

 • Door nog onbekende oorzaak ontstond woensdagavond brand in de fineerafdeling van de timmerfabriek “De Oude IJssel” te Ommen.
  Ruim 60m3 fineer ging in vlammen op.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-031 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 26 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.166 keer gelezen.

 • Markt Ommen: Aanvoer 440 biggen, 67 lopers, 29 zeugen, 62 koeien, 10 graskalveren, 10 nuchtere kalveren, 18 schapen, 37 paarden, 3 veulens. Totaal 676 stuks.
  De totale aanvoer bleef ver beneden verwachting het geen zijn oorzaak vindt in de lage prijzen, die de biggen opbrengen. Wij noteerden zelfs een prijs van f 15.-. In deze sector neemt men kennelijk een afwachtende houding aan in de hoop op een stijging. Erg vlot was de handel dan ook niet. Prijzen: Biggen f 17,50 tot f 32,50, lopers f 30,- tot f 65-, drachtige zeugen f 150,- tot f 250,-.
  Rundveehandel stabiel met vaste prijzen. Vette koeien f 650,- tot f 850,-, guste koeien f 450,- tot f 650,-; nuchtere kalveren f 35.- tot f 45,-, graskalveren f 150,- tot f 300,-.
  Wolveehandel rustig met prijzen gelijk aan vorige week. Evenals op andere markten wordt de paarden aanvoer steeds geringer. De handel was hier vrij stug; prijzen liepen nog al sterk uiteen.
  Enters f 500,- tot f 550,-, vol-jarige paarden f 700,- tot f 900,-. Zoals we reeds veronderstelden verkeerden alle handelaren en de bezoekers in de mening dat het thans de zuidlaarder markt was. Ook op de “lapjes” markt was het buitengewoon druk.
 • Eierhandel. Aanvoer 12.000 stuks f 17,50 – f 20,- per 100 stuks.
 • De Kon. Erk. Modeschool afd. Ommen en Lemerveld, lerares mej. A. Helmig, houdt een tentoonstelling op 26, 27 en 28 oktober 1950.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-031 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

24 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 24 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.312 keer gelezen.

 • Te ommen wordt een vergadering gehouden tot oprichting van een Christelijke kleuterschool. Op de huidige Hervormde Bewaarschool zitten ook vele Gereformeerde kinderen, terwijl de lokaliteit ten enenmale ongeschikt is. Daarom wordt het raadzaam geacht een nieuwe schoolvereniging op bredere basis op te richten. In het bestuur zullen 4 Hervormden en 4 Gereformeerden. Van deze laatsten moet er een Geref. Art. 31 zijn.
 • Afscheid E.H.Timmerman en A. Warnaar als onderwijzend personeel verbonden aan Dr. A.C. van Raalteschool.
  E.H. Timmerman solliciteerde in 1914 naar de functie van volontair aan de Geref. School te Ommen. De vergoeding bedroeg f400,- (200,- was in die dagen normaal). De school was betrekkelijk nieuw en bevatte 4 lokalen. Hoofd was de heer C .Munneke en leerkrachten waren Fennema en mej. De Boer. In 1916 werd Timmerman benoemd tot 4e leerkracht en in 1922 volgde hij de heer Munneke op als hoofd. De heer Warmoes was 30 jaar aan de school verbonden. De heer Fennema 20 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029/030 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.348 keer gelezen.

 • De Hervormde Bewaarschool bestaat 25 jaar.
 • De telefoonabonnees te Ommen kunnen vanaf maandag 16 oktober a.s. tot des avonds 10 uur van de telefoon gebruik maken inplaats van tot 9 uur.
  In afwachting van de automatisering een belangrijke vooruitgang.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »