1 mei 1915

1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    758 keer gelezen.

Van 1 mei 1915 – 1 mei 1918 huurt hij [redactie: zie “1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen] deze woning (nu kad. bek. Gem. St. O., sectie B, nr. 3713) voor f130,- per jaar van de gemeente.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 april 1914

1914 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    644 keer gelezen.

Op 17-4-1914: 108 weiden – opbrengst f1534,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1913

1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    603 keer gelezen.

Op 15 April 1912 en 31 maart 1913 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide ten noorden van het Ommerkanaal, onder Stad-Ommen gelegen, openbaar verhuurd.
Op de gehuurde percelen mogen weiden:
Koeien, pinken, kalveren en ossen.
De tijd van in weiding (dag en nacht) loopt van 2 mei tot 1 november 1913, resp. 1-5-1912 tot 1-11-1912. Indien nodig mag na het verwijderen van het hooi van de eerste snede ook de Woeste worden bereid. Het vee moet voor de in weiding worden gebrandmerkt. Het vee mag door de huurder vervangen worden nadat op- en afbranding heeft plaatsgehad. De algemene opbranding geschiedt vanwege het gemeentebestuur kosteloos. Voor het laten op- en afbranden is 10 cent voor het op- en 10 cent voor het afbranden verschuldigd; te betalen aan de opzichter in casu de koeherder.
Het betreft hier een gemeenschappelijke beweiding.
De opbrengst is in 1912 f 1610,-
De opbrengst is in 1913 f 1631,75
Ook in 1911 (1-5-1911 tot 1-11-1911) 70 weiden totaal met een opbrengst van f 981,75.
In 1910 is de opbrengst van 115 weiden f 1760,50
In 1909 is de opbrengst van 115 weiden f 1862,-
In 1908 is de opbrengst van 115 weiden f 1659,50

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218+219 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (3)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    621 keer gelezen.

In mei 1912 wordt de woning, waarin eerst Riekelt Wandscheer heeft gewoond, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend gem. St. O. sectie B, nr. 761, voor de tijd van 3 jaren ingaande 1 mei 1912 voor resp. f150,-, f140,- en f130,- per jaar verhuurd aan Johannes Scheltinga, Klerk des Posterijen en Telegrafie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 januari 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    855 keer gelezen.

Verhuur 11 zitplaatsen voor de zgn. regeringsbanken in de Hervormde Kerk te Ommen.
Ingaande 1-1-1912 tot 31-12-1917 worden de plaatsen als volgt verhuurd:
De 1e plaats aan Willem Warmelink te Archem f 6,75,-
De 2e plaats aan Albertus Makkinga te Stad-Ommen f 7,-
De 3e plaats aan Pieter Anthony van der Beek te Stad-Ommen f 6,50,-
De 4e plaats aan Fennigje Wandschur te Stad-Ommen f 6,-
De 5e plaats aan Hendrik Mooyers te Stegeren f 5,-
De 6e plaats aan Christina Schutten te Varsen f 6,-
De 7e plaats aan Egbert Egberts te Stad-Ommen f 4,-
De 8e plaats aan Roelof Timmer te Zeesse f 3,50,-
De 9e plaats aan Gerrit Schuurman te Stad-Ommen f 3,-
De 10e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-
De 11e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    620 keer gelezen.

Eigendommen Stad-Ommen
“De Holtmaat”, grasland, kad. bekend sectie B, nr. 202, groot 0.60.20 ha (verhuur van 11-11-1906 tot 11-11-1912).
Van de Voormars wordt gesproken ten zuiden en ten noorden van de Varsenerdijk.

Gedeelte van de gedempte Burggraven (in 1911 grasland) sectie B, nr. 3159.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

16 juni 1911

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    2.239 keer gelezen.

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg (grootendeels ontleend aan de jaarverslagen 1899/1909).

a. Voorbereidingsperiode 1888/1898.

1888. 5 Mei.
Schrijven van den heer J. Willink te Winterswijk aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aankondigende het voornemen om concessie te vragen voor den aanleg van een locaalspoorweg van Zwolle naar Groningen, met zijtak van Ommen naar Neede, en verzoekende hem voor die concessie de voorkeur te verleenen.

1888. December.
Formeele concessie-aanvraag met toezending van de vereischte bescheiden. In deze concessie-aanvraag was de richting van den spoorweg als volgt aangegeven:
Hoofdlijn: Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coe-vorden, Dalen, Emmen, Borger, Gasselte, Gieten, Wilder-vank, Veendam, Muntendam, Zuidbroek, Slochteren, Groningen.
Zijtak: Ommen, Hellendoorn, Mjverdal, Kijssen, Goor, Neede.

1889. 5 Februari.
Beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N., waarbij den aanvrager de voorwaarden werden medegedeeld, waaronder voor den aanleg van zoodanigen Spoorweg voorloopige concessie werd verleend.

1890. 6 Februari. Lees meer »

Reageren »

9 juni 1911

Uitnodiging aandeelhouders Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    2.500 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

De Raad van Commissarissen der Noordooster-locaalspoorweg-Maatschappij heeft de eer aandeelhouders van die Maatschappij uit te noodigen tot bijwoning van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, bedoeld in art. 21 (2e lid) der Statuten, welke zal worden gehouden op Vrijdag 30 Juni 1911, des namiddags ten 1½ ure, in een der localen van de Buitensocieteit (tegenover het station) te Zwolle.
(Toegang uitsluitend in de Westerallée).
De te behandelen onderwerpen zijn:

   1. Notulen der vorige Algemeene Vergadering.
   2. Verslag van den Wd. Directeur.
   3. Balans en Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1910.
   4. Benoeming van een Directeur.
   5. Bepaling van de bezoldiging en de vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor den Directeur.

Ingevolge art. 19 (3de lid) der Statuten ligt de balans met de bijbehoorende bescheiden voor de Aandeelhouders ter visie ten kantore der Vennootschap (Badhuiswal ‘8) te Zwolle.
Overeenkomstig art. 21 is ieder Aandeelhouder gerechtigd tot het bijwonen van de Algemeene Vergadering op vertoon van zijne aandeelen, of van een bewijs, dat hij deze tenminste vijf dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ten kantore der Vennootschap of ten kantore van de Twentsche Bankvereeniging (B. W. BLIJDENSTEIN & Co.) te Amsterdam.
Op gemelde plaatsen liggen tevens de voorstellen van den Raad van Commissarissen ter lezing.
Zwolle, 9 Juni 1911.
De Raad van Commissarissen voornoemd, Mr. C. C. GEERTSEMA, Voorzitter. H. LÖHNIS, Secretaris.

Reageren »

30 januari 1911

1911 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    707 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 30–1–1911 zet de heer Beyerink de huur op dezelfde voet voort.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

15 augustus 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    648 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 15 augustus 1910 wordt besloten van de heidegrond, kad. bekend sectie A, nr. 1253 (stad-Ommen) ten westen van de grintweg Ommen-Balkbrug te verkopen aan:
1. Gerrit Jan Olthuis, landbouwer, Emsland – 6 are
2. Jannes Volkerink, Emsland – 12 are en 48 ca
3. Gerrit Jan van der Linde, Emsland – 11 are en 4 ca
4. Jan Beniers, Emsland – 31 are en 20 ca
5. Carel Johan Warnsinck, arts, Ambt-Ommen – 5 are en 52 ca

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »