1872

1872 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.073 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 24-07-1872Burgemeester te Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen 4 stuks kennisgevingen tot opkomst onder de wapenen van de navolgende miliciens – verlofgangers uit deze gemeente, verblijf houdende in uwwe gemeente als
  C. Bouwhuis te Stad Ommen,
  J. Eggink te Ambt Ommen,
  J.H, Kampman te Ambt Ommen,
  P. Bosch te Ambt Ommen,
  met verzoek dezelve aan den belanghebbende te willen doen uitreiken.
 • 15-07-1872Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen
  Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door den tolgaarder Engbert Rutger van Faassen, tegen Hendrik Peters te Emlenkamp of Emlichheim (Pruissen), wegens ontduiking van tolgelden op den weg van Hardenbergh naar Ommen.
 • 15-07-1872Burgemeester van Avereest
  Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger uit Uwe gemeente, Berend de Hoop, der ligting 1870, op den 9e maart jl. mij heeft kenbaar gemaakt dat hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in de gemeente Ambt Ommen te vestigen, alwaar hij zich, volgens ontvangen berigt op den 28e maart 1872 heeft gevestigd.
 • 14-06-1872Ambtenaar van het Openbaar Ministerie ten Kantongerechte Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal door mij opgemaakt ten verzoeke van de weduwe H. Hamhuis Azn, pachtster van de bruggentol gelegen in den weg van Ommen naar Hardenbergh, wegens weigering van het betalen der tol door Seije de Jager, wonende te Meppel, van beroep stukadoor.
 • 23-05-1872Commissaris des Konings
  Militie.
  In voldoening aan Uw besluit d.d. 13 april jl., 4e afd., nr. 1176/989 heb ik de eer mede te deelen:
  a. dat de verzameling der manschappen plaats heeft voor het gemeentehuis alhier en vervolgens met die van Stad Hardenberg en Gramsbergen worden overgebragt naar Ommen onder geleide van den burgemeester van Stad Hardenbergh;
  b. dat in de gemeente Stad Ommen huisvesting met voeding wordt genoten van waar zij den volgenden dag onder geleide van den burgemeester aldaar naar Zwolle worden overgebragt;
  c. dat het verzamelen, geleiden en overbrengen steeds op voormelde wijze is geschied;
  d. dat naar mijne meening het verzamelen, overbrengen en geleiden ook voortaan niet doelmatiger kan plaats hebben, aangezien de gemeente te ver van de spoorwegen verwijderd is.
 • 10-01-1872Procureur-generaal bij het provinciaal geregtshof te Zwolle
  Zekere Gerritdina van Tebberen, huisvrouw van Klaas Vredeveld, wonende in deze gemeente, in den loop des vorigen jaars door het provinciaal geregtshof veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 14 dagen, deed ik voor eenige dagen door tusschenkomst van den rijksveldwachter Schut alhier een bevel uitreiken om zich te Ommen in hechtenis te begeven ten einde hare straf te ondergaan.
  Volgens het rapport van den gezegden rijksveldwachter Schut was G. van Tebberen uit hoofde van zware ziekte buiten staat om aan het bevel gevolg te geven en heb ik de eer U zulks te berigten met het verzoek haar uitstel te willen verleenen tot het ondergaan harer straf.

Reageren »

1871

1871 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    645 keer gelezen.

In 1871 worden 160 koe- en 60 kalverweiden verpacht voor resp. f820,80 en f1209,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1871

1871 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.018 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 13-07-1871Kolonel Militie Commissaris in Overijssel.
  In voldoening aan Uw missive d.d. 10 dezer nr. 126, heb ik de eer hierbij in te zenden een certificaat van onvermogen van Bernardus Zeeman, die geheel buiten staat is de kosten van verpleging en voeding in het Huis van Bewaring te Ommen aan hem verstrekt, te kunnen voldoen.
 • 26-06-1871Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Ommen.
  Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal opgemaakt door den onbezoldigde Rijksveldwachter E.R. van Faassen alhier, tegen Hendrik Jan Lammerink, landbouwer wonende te Stegeren, gemeente Ambt Ommen, wegens het laten loopen en weiden van een kudde schapen op in de oogst staand gras in de bermen der kunstweg van Ommen naar Hardenberg.
 • 20-06-1871Kolonel militie commissaris van Overijssel te Zwolle.
  Nationale militie. De order tot provoost arrest, mij geworden bij Uwe missive d.d. 13 juni jl., nr. 105, is van mijnentwege aan den vader van den betrokkenen milicien Bernardus Zeeman uitgereikt, maar heb ik tot dus verre niet vernomen of hij zich in arrest heeft begeven. Eenige dagen voor de te Ommen gehoudene inspectie vervoegde zich gemelde Zeeman ter secretarie, alwaar hij verzocht om een certificaat van goed gedrag, willende hij vrijwillig dienst nemen bij het Nederlandsch Indische leger. Dat certificaat konde ik niet afgeven daar Zeeman ten vorigen jare, door de Regtbank te Assen wegens diefstal tot gevangenisstraf is veroordeeld. Niettegenstaande Zeeman niet voorzien was van een bewijs van goed gedrag, begaf hij zich toch naar Zwolle en ontving ik dien ten gevolge een schrijven van den heer kapitein commandant van het garnizoen aldaar, waarbij mij op nieuw het gezegde bewijs werd gevraagd. In antwoord op dat schrijven melde ik den heer kapitein commandant voornoemd, de redenen die mij noopten het bewijs van goed gedrag niet uit te reiken en heb ik verder van die zaak noch van Bernardus zeeman niets vernomen. Het is mij onbekend waar Zeeman zich thans ophoudt. Hij is een zwerver en naar hij zegt heeft hij geene zijner kleederen of equipementsstukken in zijn bezit. Hij geeft voor dat hem die zijn ontstolen. De eer hebbende dit een en ander aan U te melden neem ik de vrijheid te verzoeken dat ik worden ingelicht hoe te handelen, zoo Zeeman zich hier weder mogt vertooonen.
 • 09-05-1871Officier van Justitie te Deventer.
  Door deze heb ik de eer U mede te deelen dat de persoon gesignaleerd in het Algemeen Politieblad onder nr. 428, genaamd Lambertus Tormijn op heden op mijn last is gearresteerd en door mij naar Ommen is opgezonden.
 • 15-02-1871Brigadier Majoor des Rijksveldwacht te Ommen.
  Tussen zondag en maandag nacht is de hond van Bolks weggelopen of gestolen uit een gesloten tuin te Zwolle toebehorende aan mr. S.J. van Royen aldaar. Die hond heeft een jaar gejaagd met den heer Van Pallant te Eerde en presumeer ik dat de hond weder naar Eerde is gelopen. Zekere jager Buddink te Ommen heeft ook met de hond gejaagd en kent hem. De hond is wit en bruin, langharig, goed behangen, heeft een lederen halsband om enz. Hebt de goedheid in Uwe buurt te informeren of daar ook een hond is komen aanlopen, en in dat geval hem door gezegde Buddink te doen herkennen. Natuurlijk worden de kosten van voeding enz. vergoed.

Reageren »

1871

1871 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.749 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 28 juni:
  Door enige beambten van de Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek te Lemele is opgericht een vereniging tot oefening in den wapenhandel en in het schieten naar den schijf.
  Daartoe is op het terrein van de boerderij Eersteling een schietbaan afgebakend en aan het einde daarvan een kogelvanger opgeworpen van minstens gelijke afmetingen, als vanwege het Min. van Oorlog bij reglement zijn voorgeschreven.
  De vereniging is voornemens om de oefeningen in het schijfschieten onder nadere goedkeuring gedurende de zomermaanden te doen plaats vinden op zondags voor de middag van 10-12 uur en des woensdagsnamiddags van 6-8 uur.
  Tot het voorkomen van ongelukken zal door één der commissarissen van onze vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve worden uitgeoefend, terwijl aan een der onbezoldigde rijksveldwachters in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen, dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert. Ten teken dat er schijf wordt geschoten zal in de nabijheid van de kogelvanger een grote rode vlag worden gehesen. Achter de kogelvanger in de richting van de schietbaan bevinden zicht geen woningen en strekt zich daar een weinig bezocht heideveld uit.
  Deze brief is ondertekend door J. Isebree Moens. (Dir. Ov. Beetw. fabriek)
 • 5 september:
  De vergunning voor het schijfschieten wordt verleend onder voorwaarde dat:
  a. een der commissarissen van orde der vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve uitoefend;
  b. de onbezoldigd Rijksveldwachter in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert;
  c. telkens wanneer en ten teken waarvan er schijf wordt geschoten in de nabijheid van de kogelvanger een van verre goed zichtbare rode vlag zal worden gehesen.

Reageren »

1871

1871 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Raadsnotulen.    2.140 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Voorzitter van de raad: A.C.Bouwmeester, burgemeester.
Raadsleden: J.Veldhuis Kramer, H.Oldeman, E. ten Tooren, J.Kroon, J.B.van der Beek, J.Weenink, K.Hurink, J.P.Hulst en J.Bosma,
Wethouders: J.Veldhuis Kramer en J.Bosma.

 • 7 jan. In het Ommerbosch houden zich veel vossen en ander schadelijk gedierte op, zodat besloten wordt een grote klopjacht te houden.
 • 2 febr. De aanzienlijke vermindering van de opbrengst van de publieke verpachting van de 190 koe- en de 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste geven burgemeester en wethouders aanleiding de raad voor te stellen om in 1871 alleen de weiden in het Koeveld te verpachten en het grasgewas der Woeste openbaar te verhuren Dit voorstel wordt verworpen met 7 stemmen tegen en 2 stemmen voor. De openbare verpachting van de 160 koe- en 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste wordt gehouden op 18 april en levert in vergelijking tot het afgelopen jaar een meeropbrengst op van f576,10. Totale opbrengst is thans f 1209,–.
 • 21 febr. Te Stad-Ommen zijn blijkens een opgaaf aan de C.d.K van Overijssel aanwezig:
  2 brandspuiten met toebehoren en een aanjager, een handbrandspuitje benevens 6 brandhaken en 4 brand-ladders. De persslangen bij de beide spuiten en de zuigbuis bij de aanjager zijn door nieuwe vervangen, de cylinders en zuigers in de spuit No.2 zijn mede vernieuwd en het overige brandmateriaal is onlangs in goede staat gebracht. Een voldoend personeel is bij de brandspuit en den aanjager en het handbrandspuit je aanwezig. Er zijn dit jaar (1870) twee oefeningen gehouden.
 • 3 april. Burgemeester en wethouders benoemen het volgende brandweerpersoneel:
      a. bij den aanjager;
       tot regelaars bij de aanvoerslang:
       No.1 J.G.Bosch, huisnr.14
       No.2 E.Ravenhorst, huisnr.301
      b. bij de brandspuit No, 1
       tot lantaarndrager:
       nr,1 E.tfenink, huisnr,226.
       tot pomper:
       nr.10 D.J.Kelder,huisnr.72.
      c. bi.j de brandspuit nr,2
       tot lantaarndragers:
       nr.2 W. Willems, huisnr.39.
       nr.3 D ten Toren, huisnr.99.
 • 3 april. Tot koeherder wordt benoemd H.J.Bosscher te Stad-Ommen (beloning f 120,- per jaar onder voorwaarde dat zijn jongere broer of iemand anders boven de 14 jaar onder goedkeuring van het gemeentebestuur hem dagelijks zonodig behulpzaam zal zijn). Voordien van R.Moddejonge (overleden) koeherder.
 • 3 april. Te Ommen overnacht een detachement van het 4e Regiment Husaren, bestaande uit:
  1 officier, 18 onder-officieren, henevens 3 officierspaarden en 13 troepen-paarden. Zij zijn op doorreis van Hoogeveen naar Deventer, De burgemeester van Stad-Ommen moet zorgen voor huisvesting, voeding en stalling en voor de eventueel nodig geachte transportmiddelen.
 • 26 mei. 37 personen zenden een verzoek aan de raad op spoedig over te gaan tot verbetering van de weg van de Ommerdijk naar de Zuidermars alsmede van de weg tussen het eerste en tweede blok op de Dante, speciaal tegen de slagen (stuifzand) nabij S. de Bruin en verderop tegen het slag van B. van der Vecht (waar dit weggedeelte gedurende de maanden april en mei doorgaans onder water staat.
 • 27 mei. Nu de pokziekte afneemt wordt besloten de Ommer Bissing wel te houden.
  Besloten wordt de nachtwaker in verband met het brandgevaar in de zomermaanden tot 4 uur i.p.v. tot 3 uur dienst te laten doen, omdat in de regel om 3 uur nog niemand op is. Van 1 mei tot 1 aug. zal daarom de klapwachter tot 4 uur rondgaan en om 4 uur i.p.v. om 3 uur afluiden.
 • 8 juni. Burgemeester en wethouders verlenen aan Hendrik Hoek, landbouwer te Stad-Ommen, vergunning tot het plaatsen van een spikke (dam) om met zijn vee van de Varsenerdijk in zijn land op de Achtermars te kunnen komen.
 • 28 juni. De Belg Jacques Delory, oud 65 jaar, wordt op transport gesteld van de Ommerschans naar België omdat het niet kan worden toegelaten tot de bedelaarskolonie. Deze man is niet in staat om te voet naar het spoor te worden gebracht. Hij is zeer slecht ter been en bovendien kan niemand hem verstaan (brief adj.- dir.Bosma van de Ommerschans) De reis vangt aan op 28 juni. Rijksveldwachter A.Adamse brengt het ‘s-morgens van Ommen naar Zwolle. Hier neemt H.C.van Beugen, rijksveldwachter hem over voor transport naar Rotterdam (29-6-1871) vandaar gaat het naar Dordrecht. Op 30 juni 1871 naar Moerdijk en op 3 juli komt hij te Eindhoven aan. Hier wordt hij ter beschikking van de Officier van Justitie gesteld voor overdracht aan de Belgische autoriteiten.
 • 3 juli. A. Dijkerman volgt zijn vader G.A. Dijkerman, overleden op 29 juni, op als cipier van het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 4 juli. De heer J.G. Kramer te Ommen krijgt van de C.d.K. Overijssel vergunning tot invoer van door hem bij de grensbewoners in Pruisen opgekochte schapenwol.
 • 15 juli. ’s Middags om 3 uur breekt brand uit ten huize van F.J. Wanningen, gelegen in het middenpunt der Stad-Ommen. Het huis brandt geheel af.
 • 15 juli. G.J. Podt, J. Kramer en nog een derde richten de volgende brief aan de raad der gemeente Stad-Ommen:
  “Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden Brandmeesters bij de brandweer uwe gemeente;
  dat zij naar aanleiding van den eed bij de aanvaarding hunner bediening afgelegd, in verband met de bepalingen van het politiereglement regelende de brandweer;
  U steeds gewezen hebben op den onvoldoende toestand der brandblusmiddelen;
  dat zij van het dagelijks bestuur steeds de meest mogelijke medewerking ondervonden, doch tevens werden gewezen op den ongunstigen toestand der gemeentekas;
  dat tot hun genoegen werd voorzien in twee nieuwe persslangen, benevens een nieuwe zuigbuis bij den aanjager en nieuwe buizen afzuigers in spuit nr.2;
  dat door hun bij herhaling is gewezen op den onvoldoenden toestand der aanvoerslangen, op het aanleggen van een brandput op het Vrijthof en tevens op het aanschaffen van nieuwe zuigers, zo mogelijk ook in spuit nr.1;
  dat zij steeds zowel mondeling als schriftelijk ter antwoord ontvingen dat de gemeentekas niet alles veroorloofde;
  Brandmeesters vermenen tot nu toe steeds aan hun eed en pligt te hebben voldaan, doch bij de laatst plaats gehad hebbende branden, bleek het hun dat sommige leden van de raad daarover anders denken, althans bij de brand van heden bij Wanningen werd door een lid van den raad aan brandmeesters in ’t publiek verweten dat hij het in het belang der gemeente achtte openlijk te verklaren dat het toezicht over de brandspuiten niet naar behoren wordt uitgevoerd, en de slecht of mingunstige toestand der bluschmiddelen aan hun werd verweten;
  Brandmeesters stellen daartegenover het oordeel var den raad, die tot nu toe aan hunne eisen geen uitvoering gaf en achten zich verpligt U thans mee te delen dat zij niet weten op welke wijze zij het moeten aanleggen om openlijke afkeuring ook van leden uwer raad te voorkomen:
  in verband met het voorgevallene nemen zij daarom de vrijheid nogmaals op de uitvoering van hunne reeds bij herhaling gedane eischen aan te dringen, en mogt Gij daartoe niet kunnen besluiten, dan verzoeken zij U het beheer en toezigt over de brandweer aan de zoodanigen op te dragen die daarin beter inzicht mogten hebben”.
 • 16 juli. De rogge staat vrij goed; op sommige plaatsen wel wat dun op het land. Haver en gerst staan bijzonder goed. Boekwei staat zeer goed. De aardappeloogst lijkt goed te worden; alleen in de vroege soorten komt ziekte voor.
 • 17 juli. Het schrijven van de brandmeesters Podt, Kramer en Mulder, omtrent de onvoldoende toestand van de brandblusmiddelen, komt ter sprake. De zuigers van spuit nr.1 zijn defect. De aanvoerslangen van de aanjager zijn slecht (lengte slanger is 100 meter) Gesproken wordt over een brand nabij de Israëlitische kerk) Besloten wordt de nodige herstellingen uit te voeren.
 • 19 juli. Bij brandspuit nr.2 (de oude) wordt tot regelaar bij de aanvoer van water benoemd J.H. de Bruijn.
  In Stad-Ommen is één openbare school aanwezig.
 • 3 aug. Bij besluit van ged.staten van Overijssel wordt tot provinciaal veearts benoemd de heer W. Mossel, standplaats Avereest. Zijn toelage wordt vastgesteld op f.200,– per jaar. Zijn werkgebied omvat de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen, Avereest, Stad- en Ambt-Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham.
 • 20 sept. De C.d.K in Overijssel benoemd tot cipier van het Huis van Bewaring te Ommen Hendrik Wilhelm Bodewit brigadier-majoor titulair Rijksveldwachter te Ommen op een rijkstractement van f 150,– en op een tractement van f 50,– om te slaan over de gemeente van het kanton Ommen naar derzelver zielental, alsmede vrije woning berekend tegen f50,- ‘sjaars.
  Hij volgt Albert Dijkerman op (overleden op 18 september) en staat onder de bevelen van het College van Toezicht over het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 28 okt. De wegen op de Dante zullen opnieuw gekielspit en daarmee verbeterd worden in de eerste helft van november.
 • 28 dec. Kruidverkopers te Stad-Ommen zijn:
  J. van der Veen, H. Hoek, S. Godeschalk. (Vuurwerk voor jaarwisseling).
 • 30-dec. J. Appelhof, grof- en hoefsmid, verzoekt toestemming om zijn smederij te verplaatsen van wijk A nr.176 naar wijk A, nr.244.
 • 31 dec. Stad-Ommen telt; 2608 inwoners.
  bestaande uit: 1799 mannen.
                         809 vrouwen.

  Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

  Reageren »

1870

1870 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    676 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1869

1869 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    577 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1868

1868 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    631 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1868

1868 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    1.822 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • De tol op de weg Ommen-Hardenberg levert in 1867 op: tol nr. 1 f. 660,285 en tol nr. 2 f. 520,385.
  De tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie, brengt in 1867 f. 272,53″ op.
  Wed. A.H. Veldhuis is tolgaarder op een beloning van f. 109,20.
 • Het kerkhof der Kerkelijke gemeente te Lemele is gereed.
  Op donderdag na 10 mei 1868 vindt de eerste begraving te Lemele plaats (Alferinks vrouw).
 • De R.K. Parochie Den Ham is erkend bij K.B. van 25 januari 1868, no. 58 met toekenning van een rijkssubsidie voor de bouw van een kerk en pastorij en vaststelling van een rijksjaarwedde voor de pastoor.

Reageren »

1867

1867 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    515 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

Pagina 255 van 263« Eerste...102030...253254255256257...260...Laatste »