1859

1859 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    645 keer gelezen.

Verpachting landerijen van St. Martini 1859 – 1865.
De westelijke helft van de Kolkstukken is kad bekend sectie B, nr. 664. Ook de oostelijke helft is sectie B, nr. 664.
De westelijke en oostelijke helft der Lange stukken is sectie B, nr. 1232.
Een stuk bouwland in “de Zuid-Strange” ten noorden van de Molen sectie B, nr. 611 (later 1762)
Het Knollenstuk” is kad. bekend sectie B, nr. 606 (later 1765).
De Holsbrink” grenst in het zuiden aan “het Smalle Pad” sectie B, nr. 601 (later 1769) en aan de noord-westzijde aan “de Hofstedenweg“.
De “Hofmeijersweide” is kad. bekend sectie B, nr. 1224.
Verpachting erven van St. Petri 1859 – 1865.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209+210 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

18 augustus 1858

1858 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    812 keer gelezen.

Op 18 augustus 1858 des namiddags om 1 uur wordt ten huize van Jan Willem Maurik overgegaan tot openbare verpachting voor 6 op een volgende jaren van de erven:
1. “het Oosten“, bewoond door de Wed. J. Schuttert;
2. het erve thans bewoond door Jan Vrielink;
3. het erve het Strubben, bewoond door Hendrik Hendriks;
4. en het erve Kampherbeek, bewoond door Willem Paashuis.
1). Het erve het Oosten bestaat uit het huis bewoond door de wed. J. Schuttert en verdere getuinmesten als een schuurtje en een hooiberg, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 3 bunder 90 roeden en grasgrond 50 roeden;
2). Het erve Vrielink bestaat uit het huis bewoond door Jan Vrielink en getuinmesten als schapenschot en hooiberg, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 2 bunders, 30 roeden en 30 ellen en grasgrond groot 65 roeden;
3). Het erve het Strubben bestaande uit het huis bewoond door Hendrik Hendriks, uit doorbij gelegen bouwland groot ± 2 bunders, grasgrond groot 15 roeden en 20 ellen en uit ongecultiveerde grond groot 1 bunder, 68 roeden en 70 ellen;
4). Het erve het Kampherbeek bestaande uit het huis bewoond door Willem Paarhuis, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 1 bunder en 52 roeden, uit grasgrond groot 24 roeden en uit ongecultiveerde grond groot 86 roeden en 40 ellen.

Het erve het Oosten wordt gehuurd door Derk Schuttert, landbouwer te Stad-Ommen voor f126,- (Berend Schutte, horlogemaker te Stad-Ommen, treedt op als borg)
Het erve Vrielink wordt gehuurd door Willem van Lenthe, boerwerker te Varsen, voor f144,-
Het erve het Strubben wordt gehuurd door Jasper Hoes, landbouwer te Oudleusen, voor f102.-
Het erve het Kampherbeek wordt gehuurd door Jan Hendrik Paashuis voor f51,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-210+211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

2 Reacties »

1858

1858 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    593 keer gelezen.

Verpachting landerijen van St. Martini 1858 – 1865.
Een stuk grasland genaamd “de Slotmaat“, sectie B, nr. 202
Een stuk land genaamd “de Molenbree” sectie B, nr. 679
Een stuk land genaamd “het Molenstuk” aan de noordzijde van de molen, sectie B, nr. 622 huurt D.J. Makkinga.
Een stuk land aan de zuidzijde van de molen “het Marsiersstuk” genaamd, sectie B, nr. 683 huurt Derk Holtvoort.
Op ’t Rot is land, kad. bekend sectie B, nrs. 231, 222, 216.
Een stuk land op den Hoogen Esch, sectie B, nr. 562.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

5 augustus 1857

1857 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    665 keer gelezen.

Op 5 aug. 1857 ’s avonds 7 uur gaan burgemeester en wethouders van Stad-Ommen ten huize van de kastelein Jan Willem Maurik te Stad-Ommen over tot openbare verhuur van percelen land voor de tijd van 6 jaren en wel van 11 November 1857 tot 11 November 1863.
25 juli = St. Jacobi
11 november = Sint Martini
22 februari = St. Petris
Een gedeelte van het Poortenstuk loopt van de groene weg tot aan de grindweg naar de Schurensteeg langs het perceel waarop de fabriek van Francken staat.
Het zuidelijk stuk aan het einde van het Poortenstuk is een gedeelte van de Koele.
De Hofstedenweg ligt onder stad_Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

24 maart 1856

Middelen van vervoer

Categorie: 1800-1900, Archief, Archief Jan Lucas, Vervoer.    1.086 keer gelezen.

24-3-1856
In de gemeente Stad-Ommen zijn geen kantoren gevestigd van ondernemingen voor diligence.
De enige diligence die door Ommen rijdt gaat van Hardenberg op Zwolle passeert 3 x per week en wel op s-maandags-, woensdags -en vrijdagsmiddags te 12 uur richting Zwolle en om 2 uur richting Hardenberg.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-143 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

12 oktober 1853

1853 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    703 keer gelezen.

Op 12 oktober 1853 des voormiddags om 12 uur worden 47 percelen land openbaar verpacht.
(Genoemd worden: de Bollemaat, de Haarsweg, de Kolkstukken, de Lange Stukken, Noord Strange, Zuid Strange, het Knollenstuk, gelegen ten woorden van de grindweg, de Holsbrink, gelegen ten noorden van de grindweg tussen het Smalle Bad en de Hofstedenweg)
Er ligt een stuk hooiland groot ± 18 roeden aan de grindweg naar Hardenberg en de tuin van de pastorij der Chr. Afgescheidenen, ten oosten begrensd door het Joodsche Keskhof.
Op de Hofmeijersweide worden 18 percelen verhuurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

2 oktober 1852

1852 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    618 keer gelezen.

Op 2 oktober 1852 worden ’s avonds om 7 uur ten huize van kastelein Jan Willem Maurik te Stad-Ommen 32 percelen land openbaar verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

19 augustus 1842

Tolboomen op de aan te leggen weg van ijzererts, steenpuim en grind tussen Ommen en den Hardenbergh

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas.    1.041 keer gelezen.

K.B. van 19 augustus 1842

Goedkeuring wordt verleend tot het vestigen van twee tolboomen op de aan te leggen weg van ijzererts, steenpuim en grind tussen Ommen en den Hardenbergh. De eerste bij de brug over de zgn Hoogengraven op een afstand van ongeveer 4167 ellen van de straat te Ommen en de tweede tussen de herberg de Wolf en het dorp Heemse, op een afstand van ongeveer 6037 ellen van de eerste en ongeveer 4800 ellen van de stad Hardenbergh.

In 1842 (februari) worden de door het stadsbestuur van Ommen opgestelde voorwaarden inzake de verpachting van de tol over de brug over de Vecht, daar goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Enkele voorwaarden zijn:

  1. De verpachting geschiedt voor 3 achtereenvolgende jaren, ingaande 1 mei 1842 (s’ middags) en eindigend op de middag van de 1e mei 1845.
  2. De pachter moet de overeengekomen pachtsom in 4 gelijke termijnen betalen op de laatste dag der maanden juli, oktober, januari en april.
  3. De pachter moet jaarlijks alle landslasten op het bruggehuis liggend, betalen aan de ontvanger.
  4. De pachter moet de brug en het bruggehoofd regelmatig elke 14 dagen en bovendien iedere dag volgend op een marktdag goed schoon vegen of doen vegen. Ook moet hij er voor zorgen dat de knippen of grendels behoorlijk op de wip geschoven zijn. Gebreken aan de wip, brug of bruggenhuis dient hij dadelijk doorgeven aan het plaatselijk bestuur. Als het brugdek glad is, moet hij zand strooien, om het uitglijden en vallen van paarden te voorkomen. Wanneer hij deze voorwaarden niet nakomt kan hem dit een boete van drie gulden opleveren, terwijl eventuele schade ontstaan door dit verzuim, door de pachter moet worden vergoed.
  5. Aan de pacht is de vrije bewoning van het bruggehuis verbonden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-287 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

21 juni 1842

Brief over keistenen op de Lemelerberg (2)

Categorie: Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.154 keer gelezen.

map1-291Ambt-Ommen, 21-6-1842
Aan G. Rikkers te Hattem
Onderwerp: Keistenen

Ten gevolge uwer Ed. missise van den 18 Juny l.l. breng ik ter uwer kennis dat ik volgens afspraak van den Lemelerberg van de steenen voor uwer rekening in vroegere uren gegraven en bij een gezocht twee en twintig en een halve last heb doen weg halen of 90.000 stenen. Ik heb volgens afspraak met U Ed. aan de markte van Lemele daar voor betaald, de som door U Ed. aan de martkte verschuldigd van f 13 = 50 zijnde 60 cent per last. Ik heb aan K. Veldman een som van f 20,- en G. Boeseman of Bergman een som van 2 = 50 betaald, zijnde voor het graven en zoeken des keistenen à eene gulden de last welke som nog voor het arbeiden verschuldigd was terwijl K. Veldman nu nog aan U Ed. voorstelt ongeveer 15 gulden van verscheidene lasten keistenen welke zich nog aan den berg bevonden aan de markte van Lemele te voldoen. Ik was voor nemens eene groote hoeveeleid keistenen gelegen aan de oever van de Regge bij den landbouwerd Belt Ared met schuiten te doen weghalen toen mij werd aangezegd dat U deze keistenen aan den schoolmeester van den Ham had verkocht. Mocht U Ed. mij nader iets aangaande deze keistenen mede te delen hebben als dan verzoek ik U Ed. uwen brief aan den Heer Burgemeester Uwer gemeente te bezorgen met verzoek deze mij te willen opzenden.

De burgemeester

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-291 – 21 juni 1842

Reageren »

21 januari 1842

Brief over keistenen op de Lemelerberg (1)

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.251 keer gelezen.

map1-290Ommen, 21 januari 1842
Aan den Heer G. Rikkers te Hattem
Onderwerp: Keistenen

Tengevolge onze afspraak van den 15 january l.l. heb ik mij naar den Lemelerberg begeven om aldoor enigzens op te meten hoeveel steenen zich bij de voor uw rekening gegraven steenen mogten bevinden, welke u zoude kunnen gebruiken.
Naar ik vermoede zullen zestig a tachtig duizend keistenen daar bij zijn welke u zoude kunnen gebruiken.
Twee ingezetenen van Lemele zijn opgekomen tegen het weghalen dier steenen met name K. Bergman zeggende dat 2 1/2 las steenen naar de Regge of Hattem vervoerd zijn, waarvoor aan hem noch toekomt f 2,50 en K. Veldman van wien ook steenen naar de Regge of Hattem zijn vervoerd, doch niet weet hoeveel, hetgeen door de opzigters van Blom met name Kok en Hannes Muller welke te Hattem wonen is aangeteekend, ook dit is niet betaald, evenmin als die steenen, welke Veldman nog aan den berg heeft liggen.
Ik verzoek u Ed. mij te willen melden hoeveel gelden aan K. Veldman competeeren, terwijl ik u Ed. dan zal instellen de competeerende gelden aan K. Veldman en H. Bergman uit te betalen alsmede de som van zestig cents per last aan de markte, waarvoor ik zal kunnen doen halen de mij benodigde keisteenen.

De burgemeester van Ambt-Ommen

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-290 – 21 januari 1842

Reageren »

Pagina 253 van 259« Eerste...102030...251252253254255...Laatste »