микрозаймы

10 maart 1951

Gebeurtenis(sen) op 10 maart 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.240 keer gelezen.

 • Kamp eerde wordt verplaatst. Het selectiekamp voor schippersleerlingen, dat thans gevestigd in het Rijksjeugdkamp Eerde is m.i.v. 8 maart overgeplaatst naar het Kamp Laarburg, dat sinds jaar en dag ongebruikt staat. Genoemd kamp ressorteerde onder het departement van justitie en is thans overgedaan aan het departement van O.K. en W. Welke bestemming het kamp Eerde krijgt is nog onbekend. Vermoedelijk worden hier gerepatrieerden ondergebracht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-044 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

8 maart 1951

Gebeurtenis(sen) op 8 maart 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    946 keer gelezen.

 • Het gemeentebestuur van Ommen overweegt om ook in Ommen een t.b.c. – vrije markt in te voeren.
 • De houtverkoop Ommerbos leverde hoge houtprijzen op zaaghout: f 105,- per m3. De hoogste prijs f 120,- per m3.
 • Zaterdagavond werd het nieuwe aangelegde electrische net op de Beerzerhaar officieel in gebruik gesteld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-044 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

3 maart 1951

Gebeurtenis(sen) op 3 maart 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    961 keer gelezen.

 • Woensdag werd de 6e Uniedag van de scholen met de bijbel in N.O. Overijssel in de Geref. Kerk te Ommen gehouden.
 • Op 3 Maart werd de buurtschap Beerzerhaar op het electrisch net aangesloten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-041+044 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

1 maart 1951

Gebeurtenis(sen) op 1 maart 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.103 keer gelezen.

 • Eierhandel. Aanvoer 25.000 stuks Prijzen f 10,50 – f 11,50 per 100 stuks.
 • Brand op kamp Eerde
  Een jeugdige kampdeelnemer op Rijkskamp Eerde liet donderdagavond in het kantoor van de chef, de heer J.Rouink, vlak voor de kachel een fles benzine vallen met als gevolg dat binnen enkele ogenblikken het kantoortje in lichterlaaie stond. Het kantoor brandde geheel uit.
 • Radiodistributie.
  Een aantal abonnees van de radio-centrale te Ommen zullen een dezer dagen het derde station ontvangen. Zodra elke aansluiting geschikt is voor 4 programma’s zal ook het vierde programma worden doorgegeven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-044 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 22 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.053 keer gelezen.

 • De bouw van de muziektent wordt aanbesteed.
 • In verband met de gewijzigde omzetbelasting wordt het electriciteitstarief van het G.E.B. met ½ ct per K.W.U. verhoogd.
 • Wederom wordt het verzoek van de woningbouwvereniging om voor 1951 een gedeelte van het bouwvolume beschikbaar te stellen afgewezen.
 • De hervormde bewaarschool raamt de kosten voor een nieuwe school op f 70.000,-. B en W van Ommen stellen het bestuur voor een plan te ontwerpen dat niet meer dan f 45.000,-. kost.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-043 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 20 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.086 keer gelezen.

 • Vergadering ingelanden Rotbrink e.o.
  Onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen kwamen de grondeigenaren van Rotbrink e.o. in vergadering bijeen. Na een roerige discussie werd besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Namens de gemeente zullen hierbij twee arbeiders gedurende 14 dagen behulpzaam zijn. Over pachtgeld zal met de huurders contact worden opgenomen. De kas bleek een batig saldo van f 425,- te hebben.
 • Plannen voor bouw grasdrogerij.
  Eiwitrijk krachtvoer is schaars en duur, daarom is het niet verwonderlijk dat er besprekingen gaande zijn over de bouw van een grasdrogerij, hoewel de bouwkosten zeer hoog zijn. Tot nu toe is er nog maar een methode om gras in geconcentreerde vorm te bewaren, nl. door middel van kunstmatig drogen. Gedacht wordt aan een droger met een capaciteit van 500 ton per jaar te bouwen. De totale kosten worden geraamd op f 120 000,-. Van regeringswege wordt een derde van dit bedrag als renteloos voorschot gegeven, wat na 10 jaar omgezet kan worden in subsidie als de hoeveelheid en kwaliteit van het gedroogde product goed zijn. De deelnemers moeten eveneens een derde in aandelen bijdragen en het resterende derde deel kan eventueel worden geleend. Voor dit laatste bedrag wil het rijk voor 50% borg zijn. Bij een doelmatige exploitatie worden de kosten geraamd op 11 à 12 ct per kg gedroogd gras, van huis gehaald en gebracht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-042-043 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 13 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.218 keer gelezen.

 • Er wordt een prijzencommissie geïnstalleerd. De taak bestaat uit het bemiddelend optreden in geval van een onstaan geschil over prijzen, zowel tussen koper en verkoper van goederen en diensten als tussen (onder)huurders en verhuurders.
 • Er is een nieuwe zangvereniging opgericht op Geref. grondslag onderh. art. 31. Door deze splitsing heeft de Geref. Zangvereniging De Lofstem een aantal leden moeten afstaan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-042 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

1 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 1 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.109 keer gelezen.

 • In april bestaat de voetbalver. OMMEN (O.V.C) 30 jaar.
 • In verband met gewijzigde treinenloop is de laatste buslichting van het postkantoor vervroegd tot 21.15 uur.
 • De abonné’s op de radio-centrale te Ommen ontvangen nog steeds maar 2 stations, hoewel zij voor 4 betalen. Men beschouwt dit een achterstelling bij andere plaatsen. Namens 54 abonné’s heeft men thans een schrijven tot de P.T.T. gericht met het verzoek thans ten spoedigste 4 stations door te geven, omdat dit bij meer dan de helft van de aangeslotenen mogelijk is.
 • De kleine stellingmolen met rieten zeskant op Den Oordt – een windkoren en houtzaagmolen – dreigt verloren te gaan. De ontluistering is reeds begonnen met een gedeeltelijke demontering van de wieken. De ondergang van deze molen zou Ommen van een schilderachtig plekje beroven. Teneinde zulks te voorkomen zijn reeds verschillende besprekingen gevoerd tot behoud van deze molen. De restauratiekosten worden begroot op f 6000,-. Gerekend mag worden op een rijksbijdrage van 25%, indien provincie en gemeente ieder 15% willen bijdragen. Voorts zullen de ver. “De Hollandse Molen” de A.N.W.B. en het Overijssels Landschap ongetwijfeld bereid gevonden worden in de kosten bij te dragen. Tenslotte zal er een tekort overblijven van rond f 2000,-, dat de burgerij van Ommen bijeen zal moeten brengen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040+042 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 25 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.121 keer gelezen.

 • De houten barak in Arrien van het rijk wordt door de gemeente aangekocht. In deze barak zal een gerepatrieerd gezin worden ondergebracht.
 • In Hoogengraven komt een kampeercentrum met 8 houten huisjes.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

11 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 11 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.157 keer gelezen.

 • De eieraanvoer: 25.000 stuks. Prijzen f 11,- tot f 12,- per 100.
 • Op 1 jan 1950 bedroeg het zielental der gemeente 11.121 t.w. 5733 mannen en 5388 vrouwen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »