1919

1919 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    2.322 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1919.

 • In het perceel Kerkplein A, nr. 372, kad. bekend Stad-Ommen, sectie B, nr. 2977, dat is opgetrokken van steen en met pannen is gedekt (dokken) wordt een electrisch bedrijf uitgeoefend voor verlichting. De gebezigde ketel is 25 m3.
  Verder wordt gebruikt een snelloopmachine met condensatie-inrichting, alsmede een dynamo met schakelbord.
 • B.A. Mulert is kantonrechter te Ommen.
 • In Ommen bestaat een vereniging “de Ommer Burgerwacht” welke excercities en schietoefeningen houdt. E.H. Timmerman is voorzitter.
  Op 6-10-1919 wordt aan de Ommer Burgerwacht verstrekt:

  • 2 invetstokken
  • 100 loopborstels
  • 3 liter wapenolie en 5 kg. geweervet.
 • Van 15-3-1918 – 15-5-1919 is Theodora Maria Geusen te Zeesse werkzaam op het distributiebedrijf te Stad-Ommen.
  Verder zijn G. Poel en F.J. Oldeman op het distributiekantoor werkzaam. G. Poel is direkteur.
 • In oktober 1918 heeft P.A. v.d. Beek, winkelier te Stad-Ommen een gebouw, staande achter de grote kerk aan de gemeente verkocht voor f. 2.250,– t.b.v. de inrichting van het Electrisch Bedrijf.
 • F. Fennema vraagt ing. 1-2-1919 ontslag als boekhouder van het G.E.B.
 • Op 17-2-1919 vragen b. en w. Stad Ommen aan g.s.-machtiging om de electriciteitswerken voor stroomlevering in de gemeente Ambt-Ommen in gebruik te nemen.
  Voor de inrichting van het gebouw voor de elextrische verlichting is nodig een bedrag van f. 7.750,—
  De instelling van het Electriciteitsbedrijf kost f. 86.000,–.
  a. Voor stoommachines, stoomketel, dynamo. schakelbord met leidingen, stoompomp, riemvoedingspomp, waterreservoir, oliereservuits, enz. is nodig f. 38.547,–
  b. Voor bovengrondse leidingen f. 17.099,51
  c. 253 huisaansluitingen met voedingsleidingen, lampen enz. f. 18-104,–
  d. Gereedschappen en werktuigen voor de inrichting van installatie werkplaats f. 270,–
  e. Openbare verlichtin- bestaande uit 31 straatlampen f. 1.760,–
 • Op 15-8-1919 gaan de raadsleden Paarhuis, Petter en Pijlman, vergezeld van gemeenteopzichter Schuurman op de fiets naar Rijssen om daar het gemeentelijk land- en tuinbouwbedrijf (i.v.m. slechte aansluiting der treinen).
 • De kap van het tolhuis te Witharen wordt vernieuwd.
 • Johannes Lameijer is deurwaarder bij het kantongerecht te Stad-Ommen.
 • De fa. Gebroeders de Haas te Ommen wordt ingeschreven als exporteur van vee.
 • A. Casemier is wijkverpleegster te Stad-Ommen en woont Stad Ommen, wijk A, nr. 164. Ingaande 1-11-1918 heeft zij ontslag gevraagd.
 • Mr. Pieter Jacobus Oud, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal woont nu te ‘s-Gravenhage , Antonie Heinsiusstraat 87.
  Op 30-9-1918 heeft hij Ommen verlaten.
 • Bij het postkantoor te Ommen zijn in dienst:
  • A. Stolk, commies-titulair
  • A.C.P. v.d. Woude, klerk
  • D.J. Spekking, kantoorbediende
  • B.L. Stok en H. Prins als tijd. kantoorbediende
  • T. Oordt, brievengaarder
  • A. Jonink, Z. Kampman, H.J. Schuurman, B.J. Steen, W. Steen, J.H.
  • Truin, M.G.J. Truin, J.H. v.d. Vegte en J.H. Vosjan als bestellers.
  • H. Bosch, J.W. Steen, G.J. Koggel, G.J. Bonhaar, P. Hansma, E. Knol als postbodes en A.J. Schaapman als wnd. brievengaarder te Lemelerveld.
 • De direktie der Noord-oosterlocaalspoorwegmaatschappij is gevestigd te Zwolle, Badhuiswal nr. 41.
 • Mr. L.J.A. du Quesne van Bruchem, griffier van het Kantongerecht te Ommen.
 • E. Egberts is doodgraver.
 • Op de gewaarmerkte opgaaf, bedoeld in art. 9 der Kieswet, komen voor (toestand 1-2-1919):
  Hermannus Vosselman geb. te Epe op 31-8-1880 en Harm van Keulen, geb. te Zwollerkerspel op 6-2-1843.
 • In Ommen is opgericht de vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders “Arbeid Adelt”.
  Klaas Petter is voorzitter.
  J. van Geest is sekretaris.
  B. Jansen is penningmeester.
  Leden zijn: H. Marsman, H. Munneke, R. Egberts en J.H. Schuurman.
 • In 1918 worden aan de markt te Stad-Ommen aangevoerd:
  2823 runderen
  —- paarden
  726 schapen
  2329 magere varkens
  2294 biggen
  —- boter.
 • In 1918 worden aan de markt te Heerde aangevoerd:
  699 rundaren
  —- paarden
  35-schapen
  —- boter
  —- varkens.
 • In Ommen wordt een landbouwwintereursus gehouden.
 • Op 5-7-1919 biedt A.B.R. Grootenhuis dir. Coöp. Landbouwver, Ommen het volgende rapport aan de burgemeEiter van Stad- en Ambt-Ommen aan (zie bijlage I).
 • De Coöp. Landbouwver. Aan- en Verkoopvereniging “Ommen en Omstreken” te Stad-Ommen telt 390 leden. De organisatie strekt zich uit over de gemeenten: Stad- en Ambt-Ommen, Ambt-Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Dalfsen en Avereest.
 • D. Bruijn is hoofd o.l.s. te Ommerschans
 • H. Klaassen is hoofd o.l.s. te Lemele
 • A. Gijmink is hoofd o.l.s. te Beerze
 • W. van der Meer is hoofd o.l.s. te Beerzerveld
 • L. Reinders is hoofd o.l.s. te Nieuwebrug
 • A. Koldeweij is hoofd o.l.s. te Stegeren
 • M. Japenga is hoofd o.l.s. te Varsenerveld
 • H.M. v.d. Werff is hoofd o.l.s. te Arriërveld
 • G. van der Kooij is hoofd o.l.s. te Dalmsholte.
 • In Ommen is opgericht een gemengde zangvereniging met 75 leden. Directeur der vereniging is de heer Reinders, hoofd der school te Nieuwebrug.
 • P. van der Meulen is ontslag verleend als vroedvrouw.
 • Op 10-11-1919 verklaart Gerrit Jan Lubbers, gemeente-veldwachter van Stad-Ommen, dat in de gemeente Stad-Ommen geen vrachtautomobielen en aanhangwagens aanwezig zijn.
 • Joh. Holterman en 33 anderen en A. Schuttert en 8 anderen hebben in 1918 verzocht hun gronden onder te brengen in een waterschap “Het Ommerveld”. Op 8-4-1919 wordt door g.s. een voorlopige commissie gevormd bestaande uit d. Oostenbrink te Avereest, H.J. Grootens te AmbtA Ommen en de burgemeester van Stad-Ommen teneinde in overleg met de h.i.d. prov. waterstaat een reglement te ontwerpen en verder voor te bereiden hetgeen tot oprichting van het waterschap wordt gevorderd.
 • Antonie Gerrit Bloem is notaris ter standplaats Ommen.
 • De gemeente heeft 4 arbeiderswoningen gebouwd aan de Hardenbergerweg.
 • In 1918 wordt 3000 kg. boter ter markt aangevoerd.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-006 t/m 009

Reageren »

1919

1919 – Rapport noodzaak Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.892 keer gelezen.

Bijlage I, RAPPORT.

Om de volgende reden is een Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen noodig, zoo niet noodzakelijk.
De landbouw in het algemeen in oogenschouw genomen mag zich in deze streken als vooruitgaande beschouwen.
De Overijsselsche Zandboer, waartoe het meerendeel der hier woonachiige landbouwers behooren, moet evenwel een zwaren strijd om zijn bestaan voeren, voor het meerendeel te wijten aan zijn onkunde in landbouwaangelegenheden en het ondoelmatig bewerken van den grond.
Zeer vele vooraanstaande landbouw specialiteiten voorspellen een slechten tijd voor den landbouw, zoodat de bestaansstrijd nog moeilijker voor de hier woonachtige landbouwers zou worden.
Een van de voornaamste middelen om dezen strijd te vergemakkelijken is het meer profijt trekken van zijn gronden, door toepassing van wisselbouw en het op doelmatige wijze aanwenden der meststoffen, terwijl ook van het vee meer getrokken kan worden als dit op doelmatige wijze wordt verzorgd, gevoederd en opgekweekt.
Verder dient nauwlettend te worden nagegaan de productiviteit der bemesting en voedering, n1. dat er wordt gezorgd niet over den grens te komen met bemesten en voederen, daar dan de laatste zak kunstmest of de laatste kilo lijnkoek meer kost, dan er van terug wordt gekregen. Lees meer »

Reageren »

1918

1918 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.795 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1918.

 • Ing. 1-5-1918 verlaat W.H. Horseling, onderwijzer o.1.s. kom Ommen de school.
 • Jan Willem Nijhuis is nachtwachtlantaarnopsteker en straatreiniger.
 • A. Nieuwland is telefoonkantoorhouder te Lemelerveld.
 • Mr. P.J. Oud te Ommen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoekt toestemming om op zaterdag 15 juni 1918 ’s avonds half acht in het café “Het Zwarte Paard” van Gerrits te Ommen een rede te houden over: “De vrijzinnig-democraten en de stembusstrijd op 3 juli”.
 • De bouw van 4 arbeiderswoningen wordt gegund aan de fa. van Aalderen en Moddejonge te Ommen voor f. 17.066,–.
 • Bij besl. van g.s. Overijssel van 24 december 1918 wordt aan Stad-Ommen toestemming verleend voor de oprichting van een elektrische centrale op het perceel kad. bekend sektie B, nr. 2977.
 • Sieka Strobosch is vroedvrouw te Ommen.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-002

Reageren »

28 augustus 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    598 keer gelezen.

Op 28-8-1917 wordt een stuk bouwland ten westen van het kanaal nabij de Hofstedenweg groot ± 0.05.40 ha, ged. van sektie B, nr. 3307 verhuurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

13 april 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    561 keer gelezen.

Op 13–4–1917 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide, ten noorden van het Ommerkanaal, voor beweiding van 1 mei tot 1 november van het lopende jaar openbaar verpacht. De opbrengst bedraagt f2451,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1915

1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    692 keer gelezen.

Van 1 mei 1915 – 1 mei 1918 huurt hij [redactie: zie “1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen] deze woning (nu kad. bek. Gem. St. O., sectie B, nr. 3713) voor f130,- per jaar van de gemeente.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 april 1914

1914 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    586 keer gelezen.

Op 17-4-1914: 108 weiden – opbrengst f1534,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1913

1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    548 keer gelezen.

Op 15 April 1912 en 31 maart 1913 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide ten noorden van het Ommerkanaal, onder Stad-Ommen gelegen, openbaar verhuurd.
Op de gehuurde percelen mogen weiden:
Koeien, pinken, kalveren en ossen.
De tijd van in weiding (dag en nacht) loopt van 2 mei tot 1 november 1913, resp. 1-5-1912 tot 1-11-1912. Indien nodig mag na het verwijderen van het hooi van de eerste snede ook de Woeste worden bereid. Het vee moet voor de in weiding worden gebrandmerkt. Het vee mag door de huurder vervangen worden nadat op- en afbranding heeft plaatsgehad. De algemene opbranding geschiedt vanwege het gemeentebestuur kosteloos. Voor het laten op- en afbranden is 10 cent voor het op- en 10 cent voor het afbranden verschuldigd; te betalen aan de opzichter in casu de koeherder.
Het betreft hier een gemeenschappelijke beweiding.
De opbrengst is in 1912 f 1610,-
De opbrengst is in 1913 f 1631,75
Ook in 1911 (1-5-1911 tot 1-11-1911) 70 weiden totaal met een opbrengst van f 981,75.
In 1910 is de opbrengst van 115 weiden f 1760,50
In 1909 is de opbrengst van 115 weiden f 1862,-
In 1908 is de opbrengst van 115 weiden f 1659,50

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218+219 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (3)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    559 keer gelezen.

In mei 1912 wordt de woning, waarin eerst Riekelt Wandscheer heeft gewoond, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend gem. St. O. sectie B, nr. 761, voor de tijd van 3 jaren ingaande 1 mei 1912 voor resp. f150,-, f140,- en f130,- per jaar verhuurd aan Johannes Scheltinga, Klerk des Posterijen en Telegrafie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 januari 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    776 keer gelezen.

Verhuur 11 zitplaatsen voor de zgn. regeringsbanken in de Hervormde Kerk te Ommen.
Ingaande 1-1-1912 tot 31-12-1917 worden de plaatsen als volgt verhuurd:
De 1e plaats aan Willem Warmelink te Archem f 6,75,-
De 2e plaats aan Albertus Makkinga te Stad-Ommen f 7,-
De 3e plaats aan Pieter Anthony van der Beek te Stad-Ommen f 6,50,-
De 4e plaats aan Fennigje Wandschur te Stad-Ommen f 6,-
De 5e plaats aan Hendrik Mooyers te Stegeren f 5,-
De 6e plaats aan Christina Schutten te Varsen f 6,-
De 7e plaats aan Egbert Egberts te Stad-Ommen f 4,-
De 8e plaats aan Roelof Timmer te Zeesse f 3,50,-
De 9e plaats aan Gerrit Schuurman te Stad-Ommen f 3,-
De 10e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-
De 11e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

Pagina 246 van 259« Eerste...102030...244245246247248...Laatste »