22 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 22 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    700 keer gelezen.

 • De bouw van de muziektent wordt aanbesteed.
 • In verband met de gewijzigde omzetbelasting wordt het electriciteitstarief van het G.E.B. met ½ ct per K.W.U. verhoogd.
 • Wederom wordt het verzoek van de woningbouwvereniging om voor 1951 een gedeelte van het bouwvolume beschikbaar te stellen afgewezen.
 • De hervormde bewaarschool raamt de kosten voor een nieuwe school op f 70.000,-. B en W van Ommen stellen het bestuur voor een plan te ontwerpen dat niet meer dan f 45.000,-. kost.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-043 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 20 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    705 keer gelezen.

 • Vergadering ingelanden Rotbrink e.o.
  Onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen kwamen de grondeigenaren van Rotbrink e.o. in vergadering bijeen. Na een roerige discussie werd besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Namens de gemeente zullen hierbij twee arbeiders gedurende 14 dagen behulpzaam zijn. Over pachtgeld zal met de huurders contact worden opgenomen. De kas bleek een batig saldo van f 425,- te hebben.
 • Plannen voor bouw grasdrogerij.
  Eiwitrijk krachtvoer is schaars en duur, daarom is het niet verwonderlijk dat er besprekingen gaande zijn over de bouw van een grasdrogerij, hoewel de bouwkosten zeer hoog zijn. Tot nu toe is er nog maar een methode om gras in geconcentreerde vorm te bewaren, nl. door middel van kunstmatig drogen. Gedacht wordt aan een droger met een capaciteit van 500 ton per jaar te bouwen. De totale kosten worden geraamd op f 120 000,-. Van regeringswege wordt een derde van dit bedrag als renteloos voorschot gegeven, wat na 10 jaar omgezet kan worden in subsidie als de hoeveelheid en kwaliteit van het gedroogde product goed zijn. De deelnemers moeten eveneens een derde in aandelen bijdragen en het resterende derde deel kan eventueel worden geleend. Voor dit laatste bedrag wil het rijk voor 50% borg zijn. Bij een doelmatige exploitatie worden de kosten geraamd op 11 à 12 ct per kg gedroogd gras, van huis gehaald en gebracht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-042-043 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 13 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    831 keer gelezen.

 • Er wordt een prijzencommissie geïnstalleerd. De taak bestaat uit het bemiddelend optreden in geval van een onstaan geschil over prijzen, zowel tussen koper en verkoper van goederen en diensten als tussen (onder)huurders en verhuurders.
 • Er is een nieuwe zangvereniging opgericht op Geref. grondslag onderh. art. 31. Door deze splitsing heeft de Geref. Zangvereniging De Lofstem een aantal leden moeten afstaan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-042 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

1 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 1 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    710 keer gelezen.

 • In april bestaat de voetbalver. OMMEN (O.V.C) 30 jaar.
 • In verband met gewijzigde treinenloop is de laatste buslichting van het postkantoor vervroegd tot 21.15 uur.
 • De abonné’s op de radio-centrale te Ommen ontvangen nog steeds maar 2 stations, hoewel zij voor 4 betalen. Men beschouwt dit een achterstelling bij andere plaatsen. Namens 54 abonné’s heeft men thans een schrijven tot de P.T.T. gericht met het verzoek thans ten spoedigste 4 stations door te geven, omdat dit bij meer dan de helft van de aangeslotenen mogelijk is.
 • De kleine stellingmolen met rieten zeskant op Den Oordt – een windkoren en houtzaagmolen – dreigt verloren te gaan. De ontluistering is reeds begonnen met een gedeeltelijke demontering van de wieken. De ondergang van deze molen zou Ommen van een schilderachtig plekje beroven. Teneinde zulks te voorkomen zijn reeds verschillende besprekingen gevoerd tot behoud van deze molen. De restauratiekosten worden begroot op f 6000,-. Gerekend mag worden op een rijksbijdrage van 25%, indien provincie en gemeente ieder 15% willen bijdragen. Voorts zullen de ver. “De Hollandse Molen” de A.N.W.B. en het Overijssels Landschap ongetwijfeld bereid gevonden worden in de kosten bij te dragen. Tenslotte zal er een tekort overblijven van rond f 2000,-, dat de burgerij van Ommen bijeen zal moeten brengen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040+042 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 25 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    690 keer gelezen.

 • De houten barak in Arrien van het rijk wordt door de gemeente aangekocht. In deze barak zal een gerepatrieerd gezin worden ondergebracht.
 • In Hoogengraven komt een kampeercentrum met 8 houten huisjes.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

11 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 11 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    761 keer gelezen.

 • De eieraanvoer: 25.000 stuks. Prijzen f 11,- tot f 12,- per 100.
 • Op 1 jan 1950 bedroeg het zielental der gemeente 11.121 t.w. 5733 mannen en 5388 vrouwen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 9 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    726 keer gelezen.

 • De woningbouwver. Ommen heeft wederom een verzoek aan de raad gericht om gronden en bouwvolume ter beschikking van de vereniging te stellen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 januari 1951

Gebeurtenis(sen) op 4 januari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    809 keer gelezen.

 • De Ommer pianist-componist Wil van Hastingsveld trad donderdagavond voor de telelevisie in Eindhoven op.
  Zijn optreden werd gevolgd bij het ontvangtoestel in hotel de Lemelerberg.
 • De werkloos neemt toe.
 • In vergelijking met 1949 steeg de totale marktaanvoer in 1950 met 32%.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

30 december 1950

Gebeurtenis(sen) op 30 december 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    849 keer gelezen.

 • Eieraanvoer 15.000 stuks. Prijs f 12,- tot f 13,- per 100 stuks.
 • Woningbouwvereniging “Ommen”.
  Drie jaar geleden werd de woningbouwvereniging “Ommen” opgericht, met het doel woningen te gaan bouwen en exploiteren. Gezien ook de in Ommen heersende woningnood bestond hiervoor grote belangstelling en zodoende behoefde het geen verwondering te baren, dat een groot aantal ingezetenen als lid toetrad, zich vleiende met de hoop binnen een afzienbaretijd over een eigen woning te kunnen beschikken. Vol enthousiasme ging het bestuur aan de slag en verzocht het gemeentebestuur om medewerking. Maar dit college, noch de raad, zag de noodzaak van een dergelijke vereniging in. De weinige woningen die Ommen toegewezen kijgt, kan men wel zonder bouwvereniging plaatsen; bovendien zag men niet in dat de exploitatie door deze woningbouwvereniging goedkoper zou zijn. Men was overtuigd van het tegendeel, omdat de gemeente over speciale dienste beschikt. Wel was men bereid om over een aantal jaren, wanneer de woningnood een beetje geluwd is,te praten om de bestaande gemeentewoningen aan de vereniging over te doen. De vereniging liet zich echter niet ontmoedigen en vroeg en verkreeg zelfs de Koninklijke goedkeuring. Aan de situatie veranderde dit echter weinig. De raadsleden Hiddink en Vos probeerden de raad opnieuw te overtuigen maar zonder succes. Men voerde o.m. aan dat de gemeente eerst dan tot woningbouw mag overgaan, wanneer het particuliere initiatief te kort schiet, wat trouwens uitdrukkelijk in de wet wordt vastgesteld. Een woningbouw vereniging is eveneens particulier initiatief. De taak der gemeente dient zich te beperken tot het technische gedeelte, zoals het vaststellen der gemeentelijke bouwverordening, riolering, onbewoonbaar verklaring, e.d. De praktijk heeft bovendien uitgewezen, dat gemeentewoningen in het algemeen slechter bewoond worden, omdat de mensen de tendens voorzit: de huizen zijn toch maar van de gemeente. Een verzoek aan het gemeentebestuur om gronden toe te wijzen, werd eveneens afgewezen. Thans is het bestuur der w.v. weer in vergadering bij een geweest. Besloten werd de strijd voort te zetten. In januari zal een openbare vergadering worden belegd.
 • M.i.v. 1 januari 1951 wordt aan J.N.H. Voigts eervol ontslag verleend als commandant van het Rijksjeugdkamp te Eerde. In zijn plaats werd benoemd de heer de Vries uit Deurne, thans adjudant-commandant aldaar. De heer G.H.M. van Doorn werd bevorderd tot adj. commandant te Eerde.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-038/039/040 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 december 1950

Gebeurtenis(sen) op 21 december 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    755 keer gelezen.

 • Eierenmarkt aanvoer 25.000 stuks. Prijzen f 14,- tot f 15,- per 100.
 • Sinds zaterdag word er weer druk geskied op de Lemelerberg.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-038 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

Pagina 222 van 243« Eerste...102030...220221222223224...230240...Laatste »