1814

1814 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    1.543 keer gelezen.

 • Op 26-2-1814 zijn 56 onderofficieren en 657 korporaals en gemeenen bij inwoners van Ommen ingekwartierd.
 • Op 16-3-1814 zijn 28 onderofficieren en 238 korporaals en gemeenen bij inwoners van Ommen ingekwartierd.
 • Op 18-8-1814 is J.P.J. de Quaij griffier bij het Vrederegt van het kanton Ommen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-001

Reageren »

1814

Nr. 48. Verhandelingen burgemeester Ommen 1814-18

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    1.736 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Ommen den 29 april 1814 des avonds acht uren.

Ontvangen per courier te paard een brief van den Heere I. van Foreest tot Heemse mededelende dat het fransche garnizoen van Coevorden een onverwagte uitval deze morgen hadde gedaan op de posten aan de Scheer en Steenwijksmoer met vier stukken kanon, dat de post aan de Scheer was overvallen en de commandeerende officieren de heeren capitein Stein en luit. R. van Langen benevens enige manschappen waren gevangen genomen de twee stukken kanon bediend wordende door de artilleristen van Zwoll. waren genomen. -dat de franschen waren doorgedrongen alles plunderden en verbranden in geheel Holthone-. verzoekden dadelijk sécourt ? uit deze gemeente ten einde voor te komen dat de franschen niet verder doordrongen.
Waarom wij dadelijk den Trommel voerden en de gewapende magt uit Ommen hebben laten in de wapens komen welke dan ook dadelijk compareerden en vrijwilligers gevraagd zijnde gaven zich de navolgende persoonen vrijwillig aan.
J.P.J. de Quay, I. Amama Chevallerau, H.J. Smit, W.L. Thoorn, I.Th. Wasten?,
welke zich stelden onder commando van den heere Josephus Petrus Johannes de Quay, griffier van het vredegerigt des cantons Ommen en gepensioeneerd luitenant. Lees meer »

Reageren »

1814

Verhandelingen burgemeester Ommen 1814-1818

Categorie: Archief Jan Lucas, Brieven.    1.780 keer gelezen.

Hand. burg. Ommen 1814-1818 blz. 80
Ommen 30 mei 1814 brief 62.

Aan de heer gouverneur der provincie.

En mijn berigt omtrent het gehouden gedrag der troupes uit Delfzijl voorlopig meldende dat door weigerachtigheden van sommige mijner ingezetenen tot het doen van de hun gerequireerd zijnde wagenvrachten voor gezegde troupes, disorders waren ontstaan, hebbe ik nu de eer uwe speciaal omtrent dit point nader te berigten, dat ik volgens opgave der commanderende officieren benodigd was 25 wagens, ieder à 2 paarden en 44 voorspanpaarden onder welke laatste begrepen waren 32 voor de artillerie en de rest voor de wagens der officieren. Ik bestelde uit mijn gemeente 61 wagens à 2 paarden en verzocht de scholtus van den Ham mij met 6 wagens à 4 paarden te voorzien, welke laatste echter maar met 2 en 3 paarden kwamen en des morgens enige wagens van dit getal mankeerden, voor eerst daar onwilligheid van sommige boeren en ten anderen daar dat er troupes op de buurtschappen in kwartieren zijnde van de daar mij gerequireerde wagens, hadden opgehouden om tot hunne eigen dienst te gebruiken, hierdoor en dat des morgens doordat er troupes meer wagens namen als door hem gevraagd waren kwamen bij slot 26 paarden te kort, als voor nog 5 wagens tol transport van patroonkisten en 16 paarden voor de kannonnenen caissons, tot welk laatste in plaats van de gevraagde 32 paarden bij slotte bleek dat 38 hadden moeten zijn. Lees meer »

Reageren »

1 november 1809

Lijst der kinderen die op 1 nov 1809 verpligt zijn te school te gaan

Categorie: Algemeen, Genealogie, Scholen.    4.192 keer gelezen.

Lijst der kinderen, zich bevindende in de stad en juridietie van Ommen welke van 8 tot 12 jaren oud zijn op 1 november 1809 en alzoo volgens de wet verpligt zijn om ter school te komen.

Lees meer »

1 Reactie »

1499

1499 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    943 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Privilegie ook omtrent de brug. Nr.176,151,152.

2 Reacties »

1495

1495 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    922 keer gelezen.

 • Een dootslager gericht en op een rad gelegt buiten Ommen. Nr.67.
 • Privilegie om de brug te Ommen te leggen. Nr.107,156, 175.
 • De eerste brug over de Vecht te Ommen gelegd,

Reageren »

1494

1494 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    826 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Rente gegeven in St.Anthonijs altaar. Nr. 168.

Reageren »

1492

1492 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    936 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • De Brug gelegt volgens contract. Nr.58.

Reageren »

1477

1477 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    718 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Ontslag uit de Dienstbaarheid van G.B.Brouwer en vrouw. Nr. 140.

Reageren »

1471

1471 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    829 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Eso-i stuk lands geschonken aan de vicarij St.Anthony. Nr.157.

Reageren »

Pagina 221 van 224« Eerste...102030...219220221222223...Laatste »