1913

1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    277 keer gelezen.

Op 15 April 1912 en 31 maart 1913 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide ten noorden van het Ommerkanaal, onder Stad-Ommen gelegen, openbaar verhuurd.
Op de gehuurde percelen mogen weiden:
Koeien, pinken, kalveren en ossen.
De tijd van in weiding (dag en nacht) loopt van 2 mei tot 1 november 1913, resp. 1-5-1912 tot 1-11-1912. Indien nodig mag na het verwijderen van het hooi van de eerste snede ook de Woeste worden bereid. Het vee moet voor de in weiding worden gebrandmerkt. Het vee mag door de huurder vervangen worden nadat op- en afbranding heeft plaatsgehad. De algemene opbranding geschiedt vanwege het gemeentebestuur kosteloos. Voor het laten op- en afbranden is 10 cent voor het op- en 10 cent voor het afbranden verschuldigd; te betalen aan de opzichter in casu de koeherder.
Het betreft hier een gemeenschappelijke beweiding.
De opbrengst is in 1912 f 1610,-
De opbrengst is in 1913 f 1631,75
Ook in 1911 (1-5-1911 tot 1-11-1911) 70 weiden totaal met een opbrengst van f 981,75.
In 1910 is de opbrengst van 115 weiden f 1760,50
In 1909 is de opbrengst van 115 weiden f 1862,-
In 1908 is de opbrengst van 115 weiden f 1659,50

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218+219 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (3)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    303 keer gelezen.

In mei 1912 wordt de woning, waarin eerst Riekelt Wandscheer heeft gewoond, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend gem. St. O. sectie B, nr. 761, voor de tijd van 3 jaren ingaande 1 mei 1912 voor resp. f150,-, f140,- en f130,- per jaar verhuurd aan Johannes Scheltinga, Klerk des Posterijen en Telegrafie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 januari 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    456 keer gelezen.

Verhuur 11 zitplaatsen voor de zgn. regeringsbanken in de Hervormde Kerk te Ommen.
Ingaande 1-1-1912 tot 31-12-1917 worden de plaatsen als volgt verhuurd:
De 1e plaats aan Willem Warmelink te Archem f 6,75,-
De 2e plaats aan Albertus Makkinga te Stad-Ommen f 7,-
De 3e plaats aan Pieter Anthony van der Beek te Stad-Ommen f 6,50,-
De 4e plaats aan Fennigje Wandschur te Stad-Ommen f 6,-
De 5e plaats aan Hendrik Mooyers te Stegeren f 5,-
De 6e plaats aan Christina Schutten te Varsen f 6,-
De 7e plaats aan Egbert Egberts te Stad-Ommen f 4,-
De 8e plaats aan Roelof Timmer te Zeesse f 3,50,-
De 9e plaats aan Gerrit Schuurman te Stad-Ommen f 3,-
De 10e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-
De 11e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    293 keer gelezen.

Eigendommen Stad-Ommen
“De Holtmaat”, grasland, kad. bekend sectie B, nr. 202, groot 0.60.20 ha (verhuur van 11-11-1906 tot 11-11-1912).
Van de Voormars wordt gesproken ten zuiden en ten noorden van de Varsenerdijk.

Gedeelte van de gedempte Burggraven (in 1911 grasland) sectie B, nr. 3159.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

16 juni 1911

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    1.803 keer gelezen.

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg (grootendeels ontleend aan de jaarverslagen 1899/1909).

a. Voorbereidingsperiode 1888/1898.

1888. 5 Mei.
Schrijven van den heer J. Willink te Winterswijk aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aankondigende het voornemen om concessie te vragen voor den aanleg van een locaalspoorweg van Zwolle naar Groningen, met zijtak van Ommen naar Neede, en verzoekende hem voor die concessie de voorkeur te verleenen.

1888. December.
Formeele concessie-aanvraag met toezending van de vereischte bescheiden. In deze concessie-aanvraag was de richting van den spoorweg als volgt aangegeven:
Hoofdlijn: Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coe-vorden, Dalen, Emmen, Borger, Gasselte, Gieten, Wilder-vank, Veendam, Muntendam, Zuidbroek, Slochteren, Groningen.
Zijtak: Ommen, Hellendoorn, Mjverdal, Kijssen, Goor, Neede.

1889. 5 Februari.
Beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N., waarbij den aanvrager de voorwaarden werden medegedeeld, waaronder voor den aanleg van zoodanigen Spoorweg voorloopige concessie werd verleend.

1890. 6 Februari. Lees meer »

Reageren »

9 juni 1911

Uitnodiging aandeelhouders Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    2.062 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

De Raad van Commissarissen der Noordooster-locaalspoorweg-Maatschappij heeft de eer aandeelhouders van die Maatschappij uit te noodigen tot bijwoning van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, bedoeld in art. 21 (2e lid) der Statuten, welke zal worden gehouden op Vrijdag 30 Juni 1911, des namiddags ten 1½ ure, in een der localen van de Buitensocieteit (tegenover het station) te Zwolle.
(Toegang uitsluitend in de Westerallée).
De te behandelen onderwerpen zijn:

   1. Notulen der vorige Algemeene Vergadering.
   2. Verslag van den Wd. Directeur.
   3. Balans en Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1910.
   4. Benoeming van een Directeur.
   5. Bepaling van de bezoldiging en de vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor den Directeur.

Ingevolge art. 19 (3de lid) der Statuten ligt de balans met de bijbehoorende bescheiden voor de Aandeelhouders ter visie ten kantore der Vennootschap (Badhuiswal ‘8) te Zwolle.
Overeenkomstig art. 21 is ieder Aandeelhouder gerechtigd tot het bijwonen van de Algemeene Vergadering op vertoon van zijne aandeelen, of van een bewijs, dat hij deze tenminste vijf dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ten kantore der Vennootschap of ten kantore van de Twentsche Bankvereeniging (B. W. BLIJDENSTEIN & Co.) te Amsterdam.
Op gemelde plaatsen liggen tevens de voorstellen van den Raad van Commissarissen ter lezing.
Zwolle, 9 Juni 1911.
De Raad van Commissarissen voornoemd, Mr. C. C. GEERTSEMA, Voorzitter. H. LÖHNIS, Secretaris.

Reageren »

30 januari 1911

1911 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    308 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 30–1–1911 zet de heer Beyerink de huur op dezelfde voet voort.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

15 augustus 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    311 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 15 augustus 1910 wordt besloten van de heidegrond, kad. bekend sectie A, nr. 1253 (stad-Ommen) ten westen van de grintweg Ommen-Balkbrug te verkopen aan:
1. Gerrit Jan Olthuis, landbouwer, Emsland – 6 are
2. Jannes Volkerink, Emsland – 12 are en 48 ca
3. Gerrit Jan van der Linde, Emsland – 11 are en 4 ca
4. Jan Beniers, Emsland – 31 are en 20 ca
5. Carel Johan Warnsinck, arts, Ambt-Ommen – 5 are en 52 ca

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

3 januari 1910

1910 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    311 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 3 januari 1910, nr. 1/I verkoopt de gemeente heidegronden aan het Ommerkanaal. De percelen zijn elk groot 5 ha, 63 are en 80 ca. en worden verkocht aan:
1. Gezinus Hendrik van der Veen, zonder beroep, sectie A, nr. 1301
2. Hendrik van Apeldoorn, landbouwer, sectie A, nr. 1301
3. Pieter Oldenziel, sectie A, nr. 1301
4. Derk Stokris de Besthmen, 18 are heidegrond, sectie A, nr. 1301
5. Hermina Schurink, wed. van Gerrit Steen, landbouwer, sectie A, nr. 1301
6. Arend Winters, landbouwer, sectie A, nr. 1301
7. Bernardus Juurlink, landbouwer, sectie A, nr. 1301
8. Salomon de Haas en Meijer Hartog de Haas – slagers, sectie A, nr. 1301

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

5 juli 1909

Het 100-jarig bestaan van de Dedemsvaart

Categorie: Gebeurtenissen, Informatiebronnen, Jubilea.    1.385 keer gelezen.

Op 9 Juli a.s. zal men het 100-jarig bestaan van de Dedemsvaart herdenken, of ten minste den 100sten verjaardag van het oogenblik, dat de eerste spade in den grond werd gestoken.

Dat was toen, naar Aarde en haar Volken mededeelt, een groote triomf voor mr. Willem Jan baron van Dedem, naar wien het kanaal zijn naam draagt, en die eigenlijk zijn gansche leven en zijn fortuin aan de verwezenlijking heeft gewijd van het grootsche plan, door zijn schoonvader, Gerrit Willem van Marle, ontworpen en op touw gezet.

Van Marie had groote bezittingen in de Avereester venen, waar de woeste, ongerepte veengronden zich uren ver ook buiten zijn eigendom uitstrekten en waar de uiterst armoedige streek tot welvaart en ontwikkeling zou kunnen komen, als men de schatten van den bodem maar zou kunnen ontginnen. Maar daartoe was het volstrekt noodig, dat er een afvoerkanaal kwam, waarlangs men de turf kon verschepen, een kanaal, dat in verbinding stond met een bevaarbaar water. Van Marie nu hield zich in de tweede helft der 18e eeuw ernstig met dat vraagstuk bezig. Hem zweefde als ideaal voor een vaarwater, dat ten Oosten van Hasselt de uitgestrekte venen in zou gaan en tot aan de Vecht zou worden voortgezet.

In 1791 had hij een plan gereed, maar het vond geen genade bij de autoriteiten in de provinciale hoofdstad, die voor den transitohandel van hun stad nadeel vreesden van het geprojecteerde kanaal en die, inziende wat er goeds was in het idee, om aldus een groot deel van Overijssel uit zijn isolement op te heffen, met een ander ontwerp kwamen, dat van Zwolle uit met een groote bocht naar Hardenberg liep. Kampen en Deventer steunden zusterlijk dit veel kostbaarder plan. In 1799 stierf van Marie zonder dat men iets verder was gekomen. Lees meer »

1 Reactie »

Pagina 220 van 232« Eerste...102030...218219220221222...230...Laatste »