14 januari 1841

Gift van het Rijk voor herstel kerkgebouw Hervormde Gemeente

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas.    789 keer gelezen.

Op 14 januari 1841 wordt aan de gemeente Stad-Ommen een gift van het Rijk toegekend voor herstel van het kerkgebouw ten bedrage van f 800,– voor de Hervormde Gemeente te Stad-Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-284 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

21 november 1836

Brief “van Raalte”: eene bij de wet verbodene Godsdienstige bijeenkomst

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    855 keer gelezen.

map1-291Ommen, den 21 november 1836
No. 207.
Aan Z.E. den Gouverneur
der provincie Overijssel
Residerende te Zwolle

Achtervolgens Uwer Excellenties aanschrijving van den 19 dezer, kabinet – met terugzending van het door bijgevoegde klaagadres van E. ten Tooren c.s. en onder referte dat het gevangen houden van van Raalte (die gister ochtend door de Heer Frederegter dezer kantons naar Deventer opgezonden is) betreft tot de missise van Burgemeester en Assossoren vaan eergister nr. 205, heb ik de eer aangaande de bij dat adres vervatte klagten, het volgende te berigten.
In den avond van den 14 dezes, het berigt bekomede hebbende dat ten huize van genoemden adressen (al waar van Raalte sinds den 12 gelegeerd was) eene bij de wet verbodene Godsdienstige bijeenkomst werd gehouden, heb ik mij, vergezeld van het Raadslid A. de Vries, des voorts begeven, doch alvorens hen gezegden huize te komen, vernomen dat de veradering reeds gescheiden was dat mij trouwens niet verwonderde daar de seperatisten op elk punt handlangers hebben zoodanig dat geen ambtenaar welke tot de politie in enige betrekking staat deszelfs woning kan verlaten zonder dat de Separatisten daarvan worden geinformeerd.
Opdien tijd was alles rustig, doch ter gelegenheid van den marktdag eene buitengewone drukte op de straat die niet weinig vermeerderd werd door het heen en weer loopen van eene menigte Separatisten zoo uit deze gemeente als uit het Ambt Ommen de welke succesgiselijk de woning van Ten Tooren binnen drongen, om te spreken over dingen die hun eeuwig heil betreffen.
Voor zoveel ik heb kunnen te weten komen, zorgde men echter dat niet meer dan 20 personen tegelijk binnen waren en konde der halve der Gemeente Bestuur geene pogingen tot ontbinding dier bijeenkomsten worden aangewend. Lees meer »

Reageren »

20 november 1836

Brief “van Raalte”: verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    844 keer gelezen.

map1-224Zwolle, 20 november 1836
Kabinet no. 359
Aan Z. E. den Minister van Binnenlandse Zaken

Ik heb vermeend de zoo even bij mij ingekomen rapporten van burgemeester en Assessoren der Stad Ommen en den Vrederegter aldaar, nopens het aldaar voorgevallen ten gevolge het verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte, zich noemende predikant bij de zich afgescheidenden van het Hervormde Kerkgenootschap, aan Uwe Excellentie te moeten doen toekomen, ten einde Uwe Excellentie daaruit den staat der mij niet een bekend geworden zaak en de genomene maatregelen tot handhaving der rust en orde zouden bekend worden, zullende het wel aan geenen twijfel onderhevig zijn of hetgeen daaromtrent in het Handelsblad van den 21 dezes voorkomt, is zeer vergroot en overdreven voorgesteld.
Ik verzoek Uwe Excellentie mij de bijgaande stukken na kennisgeving te willen terugzenden.

De Gouverneur der provincie Overijssel

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-224

Reageren »

19 november 1836

Brief “van Raalte”: Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier …

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    763 keer gelezen.

map1-223Ommen, 19 november 1836.
No. 206
Aan Zijne Excellentie de Gouverneur der provincie Overijssel

Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier, de Gemeenteraad hedenavond niet voltallig zijnde geweest, om de door den Gemeente Ontvanger in geleverde Rekening te onderzoeken, zoo nemen wij de vrijheid te verzoeken met de inzending daarvan voor diligent gehouden te worden, tot woensdag den 23 dezes, als in den ochtend van welken dag dezelve zal ingekomen zijn

Burgemeester en Assessoren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-223

Reageren »

23 juli 1836

Brief “van Raalte”: Ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    995 keer gelezen.

map1-161dNo 238
Zwolle den 23 Julij 1836
Vertrouwelijk
Kabinet

Met betrekking tot de uitvoering van Zijnen Majesteits besluit van 5 Julij 1836 (Staatsblad no 42) nopens onwettig bestaande Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten, inlichtingen door eenige besturen zijnde gevraagd, heb ik vermeend de volgende voorschriften betrekkelijk de uitvoering van het tweede gedeelte § b van dat besluit, te moeten geven:
Dat alleen ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven, dezelve door het plaatselijke bestuur kunnen en behoren verboden te worden, en in alle andere gevallen, wanneer aan de voorschriften omschreven in het voormeld koninklijk besluit, wordt voldaan, zullen toegestaan worden.
Dat verder alleen door de plaatselijke policie toezigt zal worden gehouden, dat niets ten gevolge dezer Godsdienstoefeningen plaatsvinde wat de openbare orde of veiligheid der ingezetenen kan storen en zich de autoriteit van alle verdere bemoeijingen zal kunnen onthouden.

De Gouverneur van de Provincie Overijssel

Aan de Heeren Burgemeesteren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-161 # Vertaling: Gerrit Kleinjan

Reageren »

11 juli 1836

Brief “van Raalte”: Detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.027 keer gelezen.

map1-163dZwolle, 11 juli 1836
Kabinet
nr 229

Ongeoorloofde bijeenkomsten
Aan de heer Burgemeester
der gemeenten Stad Ommen
en Ambt Ommen

De Gouverneur van de Provincie Overijssel
Gelezen eene missie van Z.E. den Minister van Binnenlandse zaken van den 9 dezer no 1 houdende kennisgeving dat ten gevolge van bekomen mededeling van den Heer Directeur Generaal van Oorlog de vereiste bevelen zijn gegeven om een detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man uit het garnizoen van Zuthpen naar Ommen te doen vertrekken ten einde aldaar tot nader order te verblijven.
Geeft daarvan bij deze kennis aan Burgemeesteren der Gemeenten Stad Ommen, Ambt Ommen, den Ham, Nieuwleusen en Avereest, Hellendoorn en Ambt Hardenberg met informatie dat ingeval er strijdig met de gegevene voorschriften en bepaaldelijk het Koninklijk Besluit van den 5 dezer (Stbl. nr 42) onwettige Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten worden gehouden en de gewone ter hunner beschikking staande middelen om dezelve te ontbinden, ongenoegzaam mogten zijn alsdan aan den Kommanderenden Officier van opgemeld detachement aanvraag om assistentie zal kunnen worden gedaan. dat in zoodanig geval de Burgemeester of een der Assesoren vergezeld van de Veldwachters zich naar de plaats alwaar de verbodene of niet toegelatene Godsdienstoefening met meer dan 20 personen (behalve de huisgenoten) gehouden wordt zal begeven, Lees meer »

Reageren »

10 juli 1836

Brief “van Raalte”: Detachement van het Reserve Bataillon der 14e afdeling

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.019 keer gelezen.

map1-162dHoofdkwartier te Arnhem
den 10e juli 1836
Provinciaal
Kommandant van Gelderland
nr 1137
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Ommen

Ik heb de eer U Ed. Achtb. te informeren dat op den 12 dezer te Ommen zal aankomen om tot nader order te verblijven en ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten te weren, een detachement van het Reserve Bataillon der 14e afdeling Infanterie sterk 1 officier en 52 onderofficieren en manschappen.

De Kolonel belast met de dienst Correspondentie in het Prov Kommandement van Gelderland Bar. van Voorst

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-162 # Vertaling: Gerrit Kleinjan

Reageren »

30 juni 1834

Brief Gedeputeerde Staten: Schouw der Wegen

Categorie: Archief Jan Lucas, Tolwegen & Tolhuizen.    663 keer gelezen.

map1-1281 e Afdeling
  Zwolle, 30 Juni 1834.
Onderwerp:
Schouw der Wegen.

   Aan de heer Burgemeester der
   Gemeente Ambt-Ommen.

  De Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel
  Gelezen het Rapport van de gecommitteerden tot het schouwen van wegen, ten gevolge onze resolutie dd. 14 mei j.l. nr.1190/862 omtrent de op den 30 en 31 dies zelfde maand plaats gehad hebbende schouw in de Gemeente Ambt Ommen in tegenwoordigheid van den Heer Burgemeester.
  Gelet op de het bepaalde bij het Regelement op den aanleg, het onderhoud en het beheer des wegen in Overijssel;
   Hebben goedgevonden:
1o. Den Burgemeester van het Ambt Ommen bij deze de tevredenheid dezes vergadering te kennen te geven wegens het reeds verrigte ter verbetering van bestaande of tot aanleg van nieuwe wegen
2o. den zelven aan te schrijven om zodra doenlijk te laten voorzien in de bemerkingen hiernavolgende, welke op de plaats zelve door de gecommitteerden zijn aangewezen als: Lees meer »

Reageren »

19 februari 1834

Brief Gedeputeerde Staten: Onderhoud van den Hessenweg

Categorie: Archief Jan Lucas, Tolwegen & Tolhuizen.    884 keer gelezen.

map1-128  Zwolle, 19 February 1834
1e afdeling
nr. 264/282
Onderwerp:
Onderhoud van den Hessenweg

  Aan Heeren Burgemeester en Assessoren
  de Gemeente Ambt Ommen.

 Gelezen eene aan den Heer Gouverneur gerichte en door Z.H. Eg alhier ten tafel gebragte missive van Burgemeester en Wethouders der Stad Zwolle van 13 January j.l. nr. 82, daar bij onder afstand van de beide Tollen, welke thans op de Hessenweg worden geheven en over het loopende jaar voor de som van f. 330,- te samen verpacht zijn, en van het tolhuis en hek aan de straatweg naar Meppel, verzoekende om te worden beschouwd als ontslagen van het verders onderhoud des opgemelden wegs.
 Gelet op het vroeger vertoog door Burgemeester en Wethouders voornoemd ter dezer zake, bij missive van 30 april 1831 gedaan, houdende, in substantie, dat het voorstel tot onderhoud van de Hessenweg vanaf het Schoutambt Zwolle tot aan den Hardenberg , tegen het genot van Tollen bij Resolutien van Ridderschap en Steden van 13 en 18 april 1792 en 1 augustus 1793, slechts voor 25 Jaar is aangenomen, welke het mijn voorlang is verstreken en er als nu voor de Stad geen verplichting bestaat, om zich verder te belasten met eenen weg, die buiten het terrtoir des Stad is gelegen en waar over het toezicht voor het Stedelijk Bestuur moeylijk is.
  Besluiten: Lees meer »

Reageren »

1827

1827 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Algemeen, Raadsnotulen.    1.645 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

  • Het Bruggenhuis verkeert in een zeer vervallen staat. Het huidige gemeentehuis voldoet wat indeling en ruimte betreft niet meer aan de eisen daaraan te stellen. Men overweegt thans het Bruggenhuis en gemeentehuis in een te bouwen Bruggenhuis te kombineren. Op 4-5-1827 wordt hiertoe besloten. Het bestaande stadhuis zal met de afbraak van het Bruggenhuis publiek worden verkocht. De opziener der Rijksvaart de heer Kreutzburg ontwerpt het plan voor een te bouwen Bruggen- en Stadhuis. Het stadhuis ligt thans ten noorden van het kerkhof, ten zuiden van het Vrijthof, ten oosten der Gemeene straat en ten westen van het huis van G. van Elburg.
  • Bij rb. van 30-6-1826 wordt besloten om in de stad 8 nieuwe pompen aan te leggen in plaats van de aanwezizige putten. In de stad staan slechts 150 huizen. Voor het daarstellen der pompen wordt f. 1.200,— gevoteerd. Men betaalde reeds sinds jaar en dag putgeld.
  • De pacht van het Erve den Hof is 65 mudden.
  • In de kolonie de Ommer-schans is in 1826 een buitengewoon grote sterfte geweest.
  • Voor de verbetering van de straten wordt een aanzienlijke partij keistenen van H. van der Wijck te Archem aangekocht.

Reageren »

Pagina 217 van 221« Eerste...102030...215216217218219...Laatste »