3 april 2018

Bevrijdingsdag van Ommen: 11 april 1945

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.103 keer gelezen.

OMMEN – Na een bezetting van vijf jaar werd Ommen op 11 april 1945 bevrijd van de Duitsers. De bevrijdingstocht door het Canadese leger kwam uit zuidelijke richting.

 Een Canadese tank op de Vechtbrug.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s van de bevrijding de albums “Bevrijding van Ommen” en “Bevrijding van Ommen 2”.

Dit leger maakte voor Ommen en omgeving een einde aan de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Al eerder waren Vriezenveen en Nijverdal bevrijd. Op 6 april 1945 passeerden de soldaten van de Manitoba Dragoons de grens tussen Den Ham en Ommen bij de Groene Jager. De brug over de Regge in de buurtschap Nieuwebrug werd opgeblazen en Eerde kon bereikt worden via de brug over de Regge in Archem. Met de bevrijding voor Ommen in zicht sneuvelden twee Canadese soldaten. Op 6 april 1945 werden luitenant George Thomas Wilson en trooper Gerald Wilfred Soanes door een vijandelijke Panzerfaust dodelijk getroffen terwijl ze met hun Staghound – een gepantserde verkenningswagen – op de Stationsweg in Ommen polshoogte kwamen nemen. Beiden maakten deel uit van de XII Manitoba Dragoons.

Om de Duitsers verder te verjagen werd op 10 april 1945 tussen Lemele en Archem het geschut van het Canadese leger op Ommen gericht. Vervolgens trok de hoofdmacht van het Canadese leger de “Black Watch” richting Ommen. Een bulldozer en tanks trokken mee op. De eerste om opgeblazen bomen op te ruimen en de tanks om zonodig vuursteun te geven. Door de geringe schade aan de Vechtbrug kostte het vervolgens de Canadese patrouille weinig moeite om Ommen binnen te vallen. Het is nog vroeg in de morgen als op 11 april 1945 als eerste de stad Ommen veilig en vrij van de vijand wordt verklaard. De andere compagnieën trokken ook meteen de brug over en sloegen links af om de linker flank van de opmars naar het noorden te dekken en namen in de buurtschap Varsen positie in. Na vijf jaar onderdrukking kon door de Ommenaren voor het eerst weer de Nederlandse driekleur voor de dag gehaald worden. Vlaggen wapperden op het gemeentehuis en bij andere gebouwen toen Ommen op 11 april 1945 was bevrijd. Lees meer »

Reageren »

31 maart 2018

Ommen. Lang geleden (7)

Categorie: Harry Woertink.    985 keer gelezen.

De Vecht is in vroegere jaren een belangrijke scheepvaartweg geweest. Het verkeer te water tussen Nordhorn en Zwolle was lange tijd behoorlijk druk.

 Het kanaliseren van de oude Vecht in 1901 gezien vanaf de Vechtbrug in Ommen.
Afb.: OudOmmen

In de 19de eeuw is het eigenlijk voortdurend sukkelen geweest met de bevaarbaarheid van de Vecht. Stroomopwaarts was er al heel weinig vaart, omdat er dikwijls te weinig water stond, terwijl de vaart stroomafwaarts al voor 1800 vaak met horten en stoten moest geschieden, waarbij de gezamenlijke schippers soms om het water te doen stijgen een dam aanlegden, die zij weer doorstaken, zodra de waterstand voldoende was gestegen. De Vecht was een echte regenrivier, het waterpeil was aan grote wisselvalligheden onderhevig. De klachten over het grillig gedrag van de rivier waren legio. Het is volstrekt geen bijzonderheid als het gemeenteverslag van de stad Ommen over 1844 schrijft, dat de zompschuiten in de zomer nauwelijks 1/6 van de gewone last konden vervoeren, doch aan de andere kant overstroomden de wei- en hooilanden langs de oevers meermalen, ook des zomers. Het bed van de rivier lag geenszins vast, af en toe ontstonden dode armen, terwijl elders oevers in het water stortten. De gedragingen van de Vecht zorgde zelfs een grenswijziging tussen de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen.

In 1896 werd de Vecht een Rijksrivier en kwam een einde aan de gedragingen van de Vecht. Tien jaren later was de lengte van haar stroombed door niet minder dan 69 bochtafsnijdingen tussen Dalfsen en de Rijksgrens van 75,4 tot 45 km ingekort. Als scheepvaartweg had de Vecht toen allang alle betekenis verloren. Dedemsvaart en Overijsselse kanalen verwerkten het verkeer. De normalisatie kwam dan ook speciaal ten goede aan de afwatering. Tengevolge van de veenafgravingen in noord- en noordoost-Overijssel in de tweede helft der 19e eeuw en de verbeteringen in de afwatering op Duits gebied kreeg de Vecht steeds meer water te verwerken. Dat via de stuw bij Haandrik de Overijsselse kanalen en via die te Ane de Dedemsvaart met Vechtwater werden gevoed bood daartegen onvoldoende compensatie. Het 10-jarenplan van 1896-1906 deed nu de gemiddelde zomerstand ±70 cm dalen, terwijl het verhang toenam van 0,00011 tot 0,00017. Er kwamen nu klachten over een te lage grondwaterstand. De boeren vonden ook, dat de afvoer ’s winters te goed was. Om aan de bezwaren tegemoet te komen werd een stuwplan uitgevoerd in 1906-1914. Stuwen werden gebouwd te Hardenberg, Mariënberg, Vechterweerd (gem. Dalfsen), Vilsteren en Junne. Bij de stuwen te Vechterweerd, Vilsteren, Haandrik en Ane werden sluizen gelegd. De oude stuwen bij Haandrik en Ane werden in 1920 opgeruimd en vervangen door nieuwe. Door middel van de stuwen wordt gezorgd, dat de grondwaterstand niet te laag wordt. Lees meer »

Reageren »

30 maart 2018

Karakteristiek pand in Ommen gered van de sloop

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.067 keer gelezen.

De slopershamer. Dat stond het karakteristieke pand aan de Kruisstraat 1 in Ommen zo’n vijftig jaar geleden te wachten.

 Het komplan van maart 1969 waarbij het pand van Van Eerten reeds is verwijderd.
Illustratie: Archief fotojournalist Herman Wigbels

Het (auto)verkeer moest makkelijker door Ommen kunnen rijden. Het pand met daarin een boekhandel stond in de weg en moest daarom worden afgebroken. Maar dankzij protest van de eigenaar/bewoner, Dick van Eerten, is het niet zover gekomen. Het van oorsprong uit 1903 daterende koffiehuis van den Volksbond, boekhandel/drukkerij en nu een modewinkel staat er gelukkig nog steeds.

Handtekeningactie inwoners
Afbraak van het pand zou een betere toegang tot de Kruisstraat mogelijk moeten maken, zo luidde het ontwerp van het nieuwe komplan Ommen in 1969. Van Eerten had van meet af aan bezwaar tegen deze voorgenomen afbraak. Hij vond daarbij steun van een groot deel van de bevolking van Ommen die een handtekeningenactie op touw had gezet waarin ze hun afkeuring uitspraken over alle stadsveranderingen van de laatste jaren.

Komplan
Bredere straten in de kom, wijziging van de Varsenerstraat in winkelbestemming en meer parkeerplekken, daar ging het plan voor. Het nieuwe ontwerpkomplan liet de oude eivorm, steunend op de vroegere wallen om de stad onaangetast. Ook de nieuwe winkelstraten en stegen bleven onaangetast, omdat volgens stedenbouwkundige Ir. Hajema daarin juist het typisch knusse karakter van Ommen zit. Behalve de afbraak van het pand van Van Eerten moesten ook in een aantal straten oude vervallen boerderijen en andere panden worden gesloopt, zoals in de Varsenerstraat, Bermerstraat en Gasthuisstraat.

De gemeenteraad van Ommen gaf in zijn vergadering van 27 september 1969 gehoor aan het besluit van het toenmalige college van burgemeester en wethouders om het karakteristieke winkelpand Kruisstraat 1 af te breken. Verkeerstechnisch zou hier op de hoek Kruisstraat-Varsenerstraat een doorbraak moeten komen. De raad protesteerde nog wel heftig tegen de voorgenomen sloop en onderschreef de bezwaren van Van Eerten en die van de bezwaar makende inwoners. Maar burgemeester Van Reeuwijk wilde het bezwaar van Van Eerten buiten behandeling houden omdat deze te laat was ingediend. Het college was niet op een andere gedachte te brengen. Door alle strubbelingen had de raad uiteindelijk een vergadering van ruim 3 uur nodig om het komplan goed te keuren. Lees meer »

Reageren »

27 maart 2018

Ommen. Lang geleden (6)

Categorie: Harry Woertink.    1.636 keer gelezen.

Vervolg over oud Ommen. Dit keer over industriële bedrijven. Gesteld kan worden dat vroeger de industrie in Ommen weinig had te betekenen. Eigenlijk kan alleen de agrarische industrie worden genoemd.

 Suikerfabriek met spooremplacement – Lemelerveld.
Zie voor meer foto’s de albums “Beetwortel Suikerfabriek” en “Suikerfabriek – Lemelerveld”.

Volgens de bedrijfstelling 1930 waren er: 2 zuivelfabrieken met 23 arbeidskrachten en 4 graanmalerijen (molens) met 9 arbeidskrachten. De gegevens der beroepstelling wijzen verder uit, dat een aantal in de gemeente Ommen woonachtige arbeidskrachten werkzaam is op buiten de gemeente gevestigde fabrieken. Men kan zich afvragen, waarom zich in de gemeente Ommen praktisch geen industrie ontwikkeld heeft. Speciale gunstige vestigingsfactoren voor industrie hebben in Ommen ontbroken. Aan het einde van de 18e eeuw schijnt de knoopmakerij van enige betekenis te zijn geweest. Al voor de Franse tijd is deze echter in verval geraakt. Eén aardewerkfabriek, 2 blauwververijen, 2 korenmolens, een houtzaag- en pelmolen benevens een pel-oliemolen, alles in Stad-Ommen. Aan de Ommerschans had de Maatschappij voor Weldadigheid in 1836 een koffiebaalweverij opgericht, waarin in 1841 138 valide personen en 345 zwakken en gebrekkigen werkten. Ook was men begonnen met de vervaardiging van boezelaarsbont en halsdoeken. Volgens het Gemeenteverslag werd te Ommen in 1852 opgericht een calicotweverij van G. & H. Salomonsen uit Almelo. Deze fabriek droeg het karakter van een weefschool. In de fabriek werkten een 20-tal arbeiders, terwijl een groter aantal dat het weven in de fabriek had geleerd, thuis werkte.

Beetwortelfabriek Lemelerveld
Inmiddels was in de gemeente Ambt-Ommen, na het graven van het Almelose kanaal (Zwolle-Almelo), een bedrijf gevestigd, dat zeker recht heeft op een nadere beschouwing, temeer daar het een bedrijf betreft, waarvan de vestiging niet samenhangt met de natuurlijke ontwikkeling van de agrarische gemeente Ambt-Ommen, doch beschouwd moet worden als min of meer toevallig. Bedoeld wordt hier de beetwortel suikerfabriek te Lemelerveld. Deze fabriek werd in 1865 in werking gesteld. Op zichzelf was het niet uitzonderlijk, dat in die jaren een beetwortel suikerfabriek werd gesticht. In 1858 werd in Zevenbergen, afgezien van een tijdelijke vestiging in de Franse tijd, de eerste suikerfabriek gesticht. Merkwaardig is alleen dat Lemelerveld als vestigingsplaats werd gekozen. In de gemeente Ambt-Ommen namelijk werden geen suikerbieten verbouwd, evenmin in Dalfsen, Raalte, Heino of Hellendoorn. De fabriek moest haar grondstoffen uit de IJsselstreek laten komen. Lees meer »

Reageren »

27 maart 2018

Weer bustochten door omgeving

Categorie: CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen), Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink.    634 keer gelezen.

hko-oll-ommerb.jpgOMMEN – Ook dit jaar zijn er weer een viertal bustochten van de historische verenigingen CCO en Oll Ommer.

Met een luxe touringcar wordt door de omgeving langs mooie plekjes gereden. Gidsen geven onderweg uitleg over vele bezienswaardigheden. De bustochten zijn op de woensdagen 9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni. Het vertrek is telkens om 18.00 uur vanaf het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen. De terugkomst is om ongeveer 21.30 uur.

Het is dit jaar voor de tiende achtereenvolgend seizoen dat deze bustochten met veel succes worden georganiseerd. De belangstelling is altijd groot. Aan deze bustocht kan iedereen deelnemen, maar vol is vol. Opgave is mogelijk bij Henk Soer, telefoon 0529-455654; email: h.soer3@telfort.nl of bij Aldien Pasman, telefoon 0529-453446. De kosten zijn 12 euro per persoon; niet-leden betalen 14 euro per persoon, inclusief een kop koffie onderweg.

Bron: Harry Woertink – 27 maart 2018

Reageren »

23 maart 2018

Thema-avond 11 april: ‘De Kracht van Overleven’ – Portretten en verhalen van joodse overlevenden van de tweede wereldoorlog

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    633 keer gelezen.

OMMEN – Op woensdag 11 april – de Bevrijdingsdag van Ommen- organiseert de historische vereniging CCO een thema-avond. Dit keer in de bovenzaal van de bibliotheek aan de Chevalleraustraat 5.

Thema-avond 11 april: ‘De Kracht van Overleven’ – Portretten en verhalen van joodse overlevenden van de tweede wereldoorlog.

Vanaf 20.00 uur vertelt fotograaf Marijke Talen uit Vroomshoop over haar boek “Overleven”. Zij fotografeerde Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en liet hun verhalen vastleggen. Marijke laat zien hoe krachtig de mens is en hoe belangrijk het is om ondanks alles positief te blijven. Ze zal stil staan bij de vele indrukwekkende fragmenten en beelden uit “Overleven”.

Deze lezing is reeds meerdere malen gegeven en wordt door zowel jong als oud goed ontvangen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten, dit alles wordt als zeer waardevol ervaren. De lezing in de bovenzaal van de bibliotheek aan de Chevalleraustraat 5 in Ommen begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Om de thema-avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. Reserveringen via het Streekmuseum in Ommen: email: info@museum-ommen.nl of telefonisch: 0529-453487. Voor CCO-leden is de toegang gratis. Niet leden betalen vier euro entree per persoon.

Bron: Harry Woertink – 23 maart 2018

Reageren »

19 maart 2018

70 jaar vakantievieren in De Wolfskuil Ommen

Categorie: Harry Woertink.    1.174 keer gelezen.

OMMEN – Vakantiecentrum “De Wolfskuil” aan de Wolfskuil 15 in Ommen viert haar 70-jarig bestaan. Eerder was deze accommodatie bekend als “Repelaerhoeve”.

 Kinderhuis De Wolfskuil in 1940.
Zie voor meer afbeeldingen de albums “Kinderhuis De Wolfskuil” en “St. Jorishoeve – Repelaerhoeve”.

Het was op 15 april 1948 dat jonkheer Ocker Relepaer de “Hopman Repelaerstichting” in het leven riep om te waarborgen dat kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben vakantie kunnen vieren. Dit jaar is het dan ook 70 jaar voor kinderen met minder. Jonkheer Ocker Repelaer, geboren in ’s Gravenhage op 16 januari 1888, was iemand die het lot aantrok van minderbedeelden. Hij was zeer welgesteld. Zijn familiebezit was voornamelijk afkomstig van de familie van zijn moeder, de familie Van Lynden. In 1911 komt Ocker Repelaer in aanraking met de padvinderij van Robert Baden Powell, de grote voorloper van de scoutingbeweging in de wereld. Als hij 37 jaar oud is richt Repelaer een padvinderijgroep op met de naam “Willen is Kunnen” oftewel WIK. Uit de eerste opgerichte groep ontstaan meerdere padvinderijgroepen in Den Haag en omstreken. Nadat hij in 1936 Wassenaar voor de padvinderij een landgoed koopt gaat dat ook in Ommen gebeuren. Zijn neef, Baron van Pallandt van Eerde, verkoopt hem in 1938 een groot bosterrein de Wolfskuil.

Kinderhuis
De sociaal bewogen jonkheer Repelaer laat in de Wolfskuil een groot kinderhuis bouwen. Hier begint het Leger des Heils een kindersanatorium voor kinderen uit achterstandswijken van de Randstad, ook wel “bleekneusjes” genoemd. Zij logeren daar voor ongeveer vier weken om weer aan te sterken. Het zijn de crisisjaren van de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook zijn geesteskind: de padvinderij WIK uit Den Haag haalt hij naar Ommen om ze in de zomermaanden te laten kamperen. Hij regelt daarvoor tenten, vervoer en foerage en laat een blokhut bouwen voor de padvinderij. Gedurende de oorlogsjaren 1940-45 zijn er geen padvinderij-activiteiten. Na de oorlog worden de activiteiten weer opgepakt.

Brand
Vanaf mei 1945 tot 1947 wordt het kinderhuis op de Wolfskuil beschikbaar gesteld voor kinderen van wie de ouders gedetineerd waren vanwege hun oorlogsverleden. In 1947 brandt door een defect aan de centrale verwarming het kinderhuis van het Leger des Heils tot de grond toe af. Alleen de inventaris kon nog worden gered. Een jaar na de brand staat er weer een nieuw gebouw. Lees meer »

Reageren »

19 maart 2018

Opening tentoonstelling in Palthehof met Solextoertocht op zaterdag 7 april

Categorie: Dalfsen, Musea.    664 keer gelezen.

Met een Solex toertocht langs de verschillende dorpskernen van de gemeente Dalfsen opent museum Palthehof op 7 april 2018 op ludieke wijze het museumseizoen met de dubbeltentoonstelling “Vaart en Vecht; verbinding, verkeer, vooruitgang” en “De Palthehof zegt het met bloemen”.

voorkantpalthehofb6.jpgOm 10 uur verricht wethouder Jan Uitslag de opening van deze eerste DNA van Dalfsen- tentoonstelling en geeft het startsein voor de Solextoertocht onder leiding van leden van de Solexvereniging ’t Olde Ploffie. Het is een open toertocht, waarvoor B&B Het Klooster van Dalfsen belangeloos een aantal Solexen beschikbaar stelt. Dit is een unieke kans voor wie zelf geen Solex heeft, maar wel aan zo’n tocht door onze mooie gemeente wil deelnemen. De tocht gaat langs De Wiekelaar in Oudleusen naar het Zwembad in Lemelerveld, waar een foto-film expositie is ingericht en de deelnemers een eenvoudige lunch wordt aangeboden. Daarna gaat de tocht naar het Anjerpunt in Hoonhorst, waar een kleine expositie over de belangrijkste verbindingswegen rond Hoonhorst is ingericht en dan naar het Kerkplein in Dalfsen, waar een gevarieerde opstelling van oldtimers en mobiele gebruiksartikelen m.b.t. het DNA van de Gemeente Dalfsen is te bewonderen. Daarna gaat de tocht terug naar de Palthehof in Nieuwleusen. Deelname is gratis, maar het bezit van een rijbewijs is een voorwaarde. Wetgeving: wie een rijbewijs heeft mag op een Solex rijden. Deelname is op eigen risico. Helmen zijn beschikbaar. Opgave via Info@Palthehof.nl zolang er Solexen beschikbaar zijn; op=op.

“Vaart en Vecht; verbinding, verkeer, vooruitgang”
In Museum Palthehof wordt volop gewerkt aan de tentoonstelling die op 7 april 2018 om 10 uur wordt geopend door wethouder Jan Uitslag. De tentoonstelling laat zien hoe groot de betekenis van wegen, rivier en kanalen is geweest voor de economische ontwikkeling in de gemeente Dalfsen. De eerste bewoners vestigden zich langs de Vecht en via deze rivier werd de zware Bentheimer zandsteen vervoerd. Na het graven van de Dedemsvaart werd het moerassige hoogveen afgegraven en werden grote hoeveelheden turf vervoerd naar de steden in Holland. Lees meer »

Reageren »

18 maart 2018

Ommen. Lang geleden (5)

Categorie: Harry Woertink.    1.250 keer gelezen.

Een vervolg over Ommen, maar dan lang geleden. Over het ontstaan van de stad, de bewoners en het leven op het platteland. In dit deel de kleding van toen.

 In het Streekmuseum poseert een mevrouw met een baby op de arm in oude klederdracht.
Afb.: Streekmuseum Ommen

Een sociografie van Ommen, zoals vervat in een rapport uit 1949 gemaakt door Groenman en Schreuder in opdracht van de stichting Maatschappelijk werk ten plattelande.

Bij de kleding moet onderscheid gemaakt worden tussen werk- en zondagse kleding en tussen kleding van boeren en burgers. De kwaliteit van de kleren is zeer goed te noemen. Door de week draagt de boer een zwaar en donker manchester, waaronder een zwarte trui en blauwe kiel. Het aantal onderkleren is zeer groot; er worden veel gebreide borstrokken gedragen. ’s Zondags verandert de garderobe. Dan trekt de boer zijn zwarte lakensepak aan, waaronder weer de trui. De pijpen van de broek zijn kort en nauw. Het geheel wordt gecompleteerd door zwarte sokken, de mooie wit geschuurde klompen en zwartzijden pet. De lakense kostuums zijn zeer degelijk en het komt vaak voor, dat de boer zijn gehele leven hetzelfde kostuum gebruikt.

Van de diverse modevoorschriften trekken de boeren zich nagenoeg niets aan. Confectiekostuums zijn nog niet in zwang. Ook niet bij jongeren boeren. De magazijnen voor confectiekleding vinden daarom ook hun klanten voornamelijk in de stad en een enkele keer onder de meer „verburgerlijkte” boeren. Het zondagse kostuum wordt alleen gedragen op zon- en feestdagen, bij visite en andere uitgangsdagen. In de stad wordt als werkkleding de overall gebruikt. De laatste jaren zie je ook meer dat het platteland inburgert en daar vooral gedragen wordt door de jongelui. De overall fungeert ook wel als half “opknappertje” als bijvoorbeeld een tuniek erbij wordt aangetrokken of het manchester jasje of het afgedankte zondagse kostuum. Het gebruik van een winterjas is er bij mannen gaandeweg ingekomen. Dat deze jas werkelijk meer mode- dan nuttigheidsobject is, blijkt duidelijk uit het feit dat men er niet tegen opziet op hete zomerdagen de jas aan te trekken. Regenjassen ziet men vooral bij de jongelui. Lees meer »

1 Reactie »

12 maart 2018

Yad Vashem postuum uitgereikt aan echtpaar Reefhuis uit Lemele voor redden Joodse medeburgers

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    904 keer gelezen.

Aan het echtpaar Reefhuis uit Lemele is postuum de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.

 Annemie van Zuilen in het midden met rechts Henk Reefhuis en links de Ommer burgemeester Hans Vroomen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Yad Vashem onderscheiding”.

Dit voor de hulp die Lubbertus Reefhuis en Geertje Reefhuis-Boekel hebben geboden om Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te houden tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). De uitreiking vond maandag 12 maart 2018 plaats in het gemeentehuis van Beilen, waar namens het gemeentebestuur van Ommen burgemeester Hans Vroomen vertegenwoordigd was. De onderscheiding, certificaat met medaille werd uitgereikt door Aviv Shir-On, ambassadeur van Israël. Henk Reefhuis, zoon van het overleden echtpaar nam de onderscheiding in ontvangst. De in Gouda wonende Henk Reefhuis bedankte in zijn toespraak met name de bewoners van Lemele, die als het ware een ring van bescherming boden aan het verzet. De familie Reefhuis gaf in de oorlog onderdak aan Annemie van Zuilen. Zij was speciaal voor deze plechtigheid uit Canada waar ze nu woont overgekomen. Het weerzien van Annemie en de zoon van de familie Reefhuis was heel emotioneel.

Annemie van Zuiden was 4 jaar toen de oorlog begon. Zij en haar ouders waren Joods en woonden in Beilen. Tijdens de angstige oorlogsjaren moest ook Annemietje onderduiken om uit handen te blijven van de verachte Duitse bezetter. Dat gebeurde op tal van adressen. Het laatste adres waar ze verbleef tot aan de bevrijding was bij de familie Reefhuis aan de Lemelerweg 42 in Lemele. Ze kwam hier aan in 1944 en werd gebracht door Niek Viëtor. De periode in Lemele herinnert Annemie als veilig en liefdevol bij het gastgezin Lubbertus Reefhuis en Geertje Reefhuis-Boekel. Voor de hulp die het echtpaar Reefhuis bood, om zo Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te houden, heeft de Ambassade van Israël postuum de Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ toekend. Lees meer »

Reageren »

Pagina 20 van 262« Eerste...10...1819202122...304050...Laatste »