19 februari 1834

Brief Gedeputeerde Staten: Onderhoud van den Hessenweg

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.954 keer gelezen.

map1-128  Zwolle, 19 February 1834
1e afdeling
nr. 264/282
Onderwerp:
Onderhoud van den Hessenweg

  Aan Heeren Burgemeester en Assessoren
  de Gemeente Ambt Ommen.

 Gelezen eene aan den Heer Gouverneur gerichte en door Z.H. Eg alhier ten tafel gebragte missive van Burgemeester en Wethouders der Stad Zwolle van 13 January j.l. nr. 82, daar bij onder afstand van de beide Tollen, welke thans op de Hessenweg worden geheven en over het loopende jaar voor de som van f. 330,- te samen verpacht zijn, en van het tolhuis en hek aan de straatweg naar Meppel, verzoekende om te worden beschouwd als ontslagen van het verders onderhoud des opgemelden wegs.
 Gelet op het vroeger vertoog door Burgemeester en Wethouders voornoemd ter dezer zake, bij missive van 30 april 1831 gedaan, houdende, in substantie, dat het voorstel tot onderhoud van de Hessenweg vanaf het Schoutambt Zwolle tot aan den Hardenberg , tegen het genot van Tollen bij Resolutien van Ridderschap en Steden van 13 en 18 april 1792 en 1 augustus 1793, slechts voor 25 Jaar is aangenomen, welke het mijn voorlang is verstreken en er als nu voor de Stad geen verplichting bestaat, om zich verder te belasten met eenen weg, die buiten het terrtoir des Stad is gelegen en waar over het toezicht voor het Stedelijk Bestuur moeylijk is.
  Besluiten:
 het vorenstaande bij een afschrift dezes terkennis te brengen van Burgemeester en Assessoren des Gemeente Zwollerkerspel, Dalfsen, het Ambt-Ommen, de Stad Ommen en het Ambt Hardenberg, en daarbij te doen opmerken, dat de verplichting tot herstel der wegen in den regel berust op de Gemeente waaronder dezelve liggen, en dat hij aldien niet blijket, dat zulks een voortdurende van de Stad Zwolle is de Hessenweg, voor zoover dezelve over hunne Gemeenten loopt, in onderhoud zal moeten worden overgenomen, alsmede dat hier geene termen voor een nadere tolheffing bestaande, en zulks ook nagenoeg, uitsluitend ten laste des Ingezetenen van de betrokkene Gemeente komende, de beide tollen in dat geval zullen behoren te worden opgeheven.
 Met verdere uitnodiging om deszelver voorstellen tot verdeeling of besteding van het provenu van het te verkopen tolhuisje voormeld, met deszelven verdere Consideratien des dezen zaak, aan deze vergadering in te zenden, voor 10 maart eerst komende.

De Gedeputeerde Staten voornoemd

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-128/129 # Vertaling en noot: Bernard Jans

Noot:
Assessoren – wethouders (voor 1848)
Missive – officieel schrijven
Vertoog – verhandeling
Schoutambt- lokale bestuursvorm
Territoir – grondgebied
Provenu – opbrengst

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image