18 juni 2022

Verhaal van de Ommerschans tot leven gebracht – Bommen Berend terug op de schans

Categorie: Algemeen.    136 keer gelezen.

Bommen Berend was zaterdag voor even terug op de vesting de Ommerschans.

 Bommen Berend terug op de schans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – ‘Festeijn van de Muytinatie’

Niet om de schans in te nemen, zoals hij dat 350 jaar geleden wel deed, maar om het publiek een indruk te geven was er nog exact heeft afgespeeld op de Ommerschans. Dit als onderdeel van het “Festeijn van de Muytinatie”, 350 jaar Rampjaar.

Muiten en op de vlucht
In de kroniek van het Rampjaar 1672 vervult de Ommerschans geen glansrol. Bommen Berend kon in 1672 het verdedigingswerk ten noorden van Ommen zonder slag of stoot innemen, nadat de volledige bemanning gaat muiten en op de vlucht slaat voor de Münsterse troepenmacht. In de strijd om het katholicisme te herstellen werd Bernard von Galen aangesteld. Hij was militair en politiek leider, maar ook bisschop en dankte zijn bijnaam van Bommen Berend aan de inzet van mortierbommen, waarmee hij over de grachten en muren van vestingsteden kon bombarderen.

Vechten of vluchten
De theatergroep De Firma uit de regio Ommen speelde met vijf acteurs, vier zangers en een pianist ‘Vechten of Vluchten’ op de historische wallen van de schans. In de half uur durende voorstelling maakte het publiek kennis met Bommen Berend en zijn volgelingen, maar ook de kapitein, de molenaar en de soldaten. Er stonden in totaal vier voorstellingen op de rol. Re-enactmentgroep Dutch Revolt-Compagnie Te Voet bracht het Staatse leger tot leven, met trommelaars en piekeniers. Laatstgenoemden zijn uitgerust met een helm, harnas en vijf meter lange piek. Daarnaast dragen ze een houwdegen. De middeleeuwse sfeer werd opgekrikt met muziek uit die tijd en ook werden pannenkoeken en broodjes gebakken. Lees meer »

Reageren »

6 december 2021

1930. De Brugstraat in wintertooi

Categorie: Algemeen.    740 keer gelezen.

 Het is winter. De dagen worden korter en kouder. De jaarwisseling nadert. Tijd om stil te staan bij het afgelopen jaar. Heeft het ons gebracht wat we er van hebben verwacht? Helaas zitten we nog steeds in een pandemie. Toch hopen wij dat het met iedereen goed mag gaan, nu en in de toekomst. Ook in het nieuwe jaar zullen wij ons inzetten om zo goed mogelijk in beeld brengen wat er in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien. En dat doen we al meer dan 15 jaar!

Het team van OudOmmen.nl wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

2 Reacties »

8 november 2020

Herberg Nieuwebrug speelde belangrijke rol in geschiedenis van Ommen

Categorie: Algemeen, Harry Woertink.    1.345 keer gelezen.

Ten zuiden van de stad Ommen behoort Nieuwebrug tot een van de vijf Ommer buurtschappen die gelegen zijn aan de rivier de Regge. Voor de buurtschap Nieuwebrug gaat het om enkele huizen, een herberg en een brug.

 Café / Uitspanning Nieuwe Brug (Eggengoor) in juni 1957.
Foto: OudOmmen

Vroeger kruiste hier de oude postroute van Ommen naar Raalte en de weg van Ommen naar Hellendoorn.

Schippersherberg
Herberg Nieuwebrug aan de Regge dateert uit de 14e eeuw en heeft in de veelbewogen geschiedenis van Ommen een belangrijke rol gespeeld. Het was een geliefd punt voor de schippers. Zij die er vertoefden sneden soms letters in de onderdeur of lieten hun merk in de deur achter. Aan het einde van de 19e eeuw was de herberg een verzamelplek voor een uitgebreide smokkelhandel in suiker. In 1897 kwam de herberg in handen van de familie W. Eggengoor. Tegenwoordig wordt de zaak bestierd door de familie Loode.

Staten van Overijssel
Aan de eeuwenoude herberg is de historie voorbij gegaan. Ridders in harnas en maliënkolder, ruiterij en voetvolk met op borst en schild de leeuw uit het wapen van het gewest. Omdat Nieuwebrug zo centraal gelegen was tussen Salland, Twente en het Land van Vollenhove werden in de middeleeuwen de bijeenkomsten van de Ridderschap en Steden van Overijssel in Nieuwebrug gehouden. In de herberg werden belangrijke besluiten genomen. De bisschop heeft Ridderschap en Steden hier onder meer bijeengeroepen in 1499 om te overleggen wat besproken zou worden op de Rijksdag in Worms, waarbij Deventer, Zwolle en Kampen tot Duitse Rijksstad werden benoemd. Ook speelde zich hier de verraderlijke overval af van de Zwolsen. Kampen, dat van bisschop Frederik van Blankenheim de tol van de IJssel had verkregen, beklaagde zich over de ontduiking van het betalen daarvan door de Zwollenaren, die meer en meer van het Zwartewater gebruik maakten. In die twist werden de Kampenaren door de bisschop en ook door de keizer in het gelijk gesteld. Lees meer »

Reageren »

17 oktober 2020

Mol’nhoek nieuwe naam voor nieuwe woonwijk Ommen

Categorie: Algemeen.    1.911 keer gelezen.

OMMEN – Mol’nhoek wordt de naam van het nieuwe woongebied tussen Haven West, Schurinkstraat en Strangeweg. Eerder werd dit gebied aangeduid als “Havengebied West”.

 1960, De haven van het Ommerkanaal met op de achtergrond molen De Lelie.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s van het havengebied de albums “Haven” en “Haven West”.

Op woensdag 28 oktober vindt op feestelijke wijze de onthulling plaats van het naambord in de nieuwe woonwijk.

Molen De Lelie
De nieuwe naamgeving Mol’nhoek (Molenhoek) is een eerbetoon aan de in 1846 gebouwde korenmolen De Lelie gelegen in de woonwijk aan het Molenpad. De straten in dit gebied zijn vernoemd naar onderdelen van een molen: ‘Kruiwerk’, ‘Stelling’, ‘Bonkelaar’ en ‘Wieken’. Deze straten komen uit op de ‘Korenmolen’. Eerder lag in dit gebied de haven van het Ommerkanaal. Dit kanaal is in 1965 gedempt.

Molenbiotoop
Na zeven jaar bouwen is onlangs ook de vlag gehesen voor het behalen van het hoogste punt van het appartementencomplex ‘Kop van West’. Het gebouw, gelegen op de hoek van de Schurinkstraat en de Strangeweg, bestaat uit een mix van dertien appartementen en zes stadswoningen. Met de uiteindelijke oplevering begin volgend jaar van het appartementencomplex wordt niet alleen het gebouw afgerond, maar ook de gehele wijk. De binnenstedelijke herontwikkeling telt in totaal 99 woningen die in zeven jaar zijn gebouwd door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Tekenend voor de wijk is de verscheidenheid in woningtypes met sociale huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en het nu in aanbouw zijnde appartementencomplex. Met de bouw is rekening gehouden met hoogtes van de molenbiotoop die voor De Lelie van toepassing zijn. Lees meer »

Reageren »

4 augustus 2020

Het Volk over de historie van Ommen (deel 2)

Categorie: Algemeen.    1.079 keer gelezen.

In het voorjaar van 1944 is er in het dagblad Het Volk aandacht voor de historie van Ommen. In de toen door de Duitse bezetter gecensureerde krant wordt in twee delen de geschiedenis belicht.

 Vissen bij de Vechtbrug in Ommen ca. 1907.
Afbeelding: OudOmmen

Na de oorlog ging het socialistisch dagblad verder onder de naam Het Vrije Volk. Dit deel gaat over de Ommerschans, de brug, luchtgesteldheid en bebossing van Ommen. De spelling is aangehouden van de krant. De twee delen uit het dagblad Het Volk zijn overgenomen van de website www.Delpher.nl.

Geslachten van Friese stam

Coehoorn bouwde schans, die weg naar ’t Noorden beheerste
“Aan de noordkant van de Vecht, ongeveer vijf uren ten Oosten van Zwolle, ligt het stadje Ommen. Het is een der kleine steden van het voormalig kwartier Salland, thans het arrondissement Zwolle. Het plaatsje is gebouwd op een grotendeels uit geel of rood zand bestaande grond, waarvan de oppervlakte met een vettere, zwartere aarde is bedekt en die zich naar de kant van het Noorden van het Bouweinde langzamerhand verheft tot bij de in omstreeks 1875 aangelegde begraafplaats (thans het oude kerkhof). De kerk en de pastorie of, zoals deze gebouwen vroeger ten plattelande genoemd werden, de Wheeme, staan ook iets hoger, dan de naburige gebouwen.
Van de stadssingels of grachten was tot voor enige jaren niet veel meer over dan de zgn. Burggraven. Op de plaats, waar vroeger het water van deze Burggraven golfde en waar de Ommer kinderen ’s winters hun schaatsen onder bonden, ligt thans de nieuwe weg, die Vechtbrug verbindt met de weg naar Balkbrug. Het stadje Ommen bestond vroeger uit twee zeer verschillende gedeelten het zgn. Brugeinde met als voornaamste straat de Brugstraat en het zgn. Bouweinde. Het Brugeinde, dat grensde aan de Vecht, werd grotendeels bewoond door winkeliers, herbergiers, ambachtslieden, kortom door gewone burgers, terwijl het bouweinde bewoond werd door personen die, de naam zegt het reeds, hun bestaan vonden in de landbouw, dus de boeren. Ook thans kan men dit onderscheid nog enigszins waarnemen, al is de toestand ook hier in de loop der jaren zeer veranderd.
De tuinen van de inwoners lagen behalve aan de Zuidzijde, waar de Vecht stroomt, rondom de stad, het grootste gedeelte evenwel aan de Westzijde naar de kant van de algemene weide. Ten Noorden van de stad vond men grotendeels bouwland en Ommer stuifbelten, waarachter andere landerijen van gemengde aard lagen, o.a, de Strange, de Laarakkers, de Slagenkampen, Alteveer (waar het werkkamp aan de weg naar Balkbrug zijn naam aan ontleent), het Vlier, de Rotbrink en de Dante. Deze landerijen strekken zich uit tot aan de Hessenweg, die de scheiding vornde van het bouwland met de Ommerzandbelten en het veld, dat zich uitstrekt tot aan de Ommerschans.
Lees meer »

Reageren »

27 juli 2020

Het Volk over de historie van Ommen (deel 1)

Categorie: Algemeen.    831 keer gelezen.

In het voorjaar van 1944 is er in het dagblad Het Volk aandacht voor de historie van Ommen. In de toen door de Duitse bezetter gecensureerde krant wordt in twee delen de geschiedenis belicht.

 Oudste bekende zegel van de Stad Ommen.
Afbeelding: OudOmmen

Na de oorlog ging het socialistisch dagblad verder onder de naam Het Vrije Volk. In het eerste deel over het ontstaan van de naam Ommen, het stichten van een kerk en waarom Ommen in1248 stadsrechten kreeg. De spelling is aangehouden van de krant. De twee delen uit het dagblad Het Volk zijn overgenomen van de website www.Delpher.nl.

Dankt het zijn naam aan den Utrechtsen bisschop Otto?

Tussen hamer en aambeeld
“Moeilijk is het de reden op te geven waarom Ommen juist deze naam kreeg. De meest voor de hand liggende verklaring is deze: De uitgang “men” komt in deze streken voor in de namen van verschillende buurtschappen zoals Besthmen en Giethmen, welke buurtschappen vroeger ook wel Besthem en Giethem genoemd werden en zeer waarschijnlijk zijn afgeleid van Bestheim en Gietheim. Deze verbastering vindt men ook in de namen van de buurtschappen Windesheim en Sutheim onder Zwolle, waarvan de eerste meestal Winssem genoemd wordt, terwijl de laatste thans niet anders bekend is dan onder de naam Zuthem. Vermoedelijk schreef men dus weleer Omheim en Omhem en heeft deze naam zijn oorsprong te danken aan het feit dat er hoe langer hoe meer woningen werden gebouwd rondom het nog geen naam ontvangen hebbende Heim of Huis, dat aan den landheer, den Utrechtsen Kerkvoogd, toebehoorde en hetwelk tot woning diende van een van zijn dienaren, aan wien hij het Veer of zijn veerstal in pacht of leen had afgestaan.

Een andere verklaring is, dat de Hof reeds van vroegere eeuwen af een Domein van de Utrechtse Bisschoppen is geweest en naar Bisschop Otto I de naam van Otto’s heim (= Otto’s huis) en vervolgens door verbastering van taal en schrift de naam van Otto’s hem, later Othem en eindelijk Ommen gekregen heeft, welke naam naderhand aan het dorp en vervolgens aan de stad is gegeven. Doch zoals het met de namen van de meeste plaatsen uit de Middeleeuwen gaat, het blijven niets meer dan gissingen ten opzichte van de waarschijnlijke oorsprong.

Nadat, vooral door de zorgen van Lebuinus de verspreiding van de Christelijke godsdienst in deze landen hand over hand toenam en de inwoners het heidendom vaarwel zegden, begon men hier en daar kerken te stichten om daarin de godsdienst uit te oefenen. Door de Utrechtse Kerkvoogden, als opperste geestelijken, maar ook als wereldlijke Heren van deze landen, werden aan deze kerken bondzegelen uitgedeeld. Zulk een kerk werd bij voorkeur daar geplaatst, waar reeds kleine buurten bestonden en zo ook bij des Bisschops hof en veerstal over de Vecht aan de weg van Salland naar Drente, die toen waarschijnlijk reeds heerbaan of weg voor het leger was. Lees meer »

Reageren »

8 mei 2020

De stichting OudOmmen.nl steunt de actie: “Ommen doet wat terug: koop lekker lokaal!”.

Categorie: Algemeen.    674 keer gelezen.

 Evenals diverse andere instanties in Ommen steunt ook de stichting OudOmmen.nl graag de actie: “Ommen doet wat terug: koop lekker lokaal!”.

Dit om ondernemers en winkeliers in Ommen een steuntje in de rug te geven tijdens (en in de nasleep van) de coronacrisis. Veel ondernemers en winkeliers worden hard geraakt. Daarom ook onze oproep:

Koop zoveel mogelijk lokaal!

Reageren »

29 oktober 2019

Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland – Overijssel en Gelderland

Categorie: Algemeen.    1.025 keer gelezen.

Op 8 november verschijnt bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn “Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland – Overijssel en Gelderland”.

 Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland – Overijssel en Gelderland
Afbeelding: Uitgeverij Matrijs

De provincies Overijssel en Gelderland volgden in hun staatkundige geschiedenis grotendeels een gescheiden traject. Geografisch daarentegen zijn er wel overeenkomsten. Dit geldt niet alleen voor het gebied ten oosten van de IJssel, maar vooral voor de rivier zelf. Voor de hieraan gelegen steden, die in beide provincies liggen, was de rivier een belangrijke handelsroute. In de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de IJssel bovendien lange tijd een belangrijk, maar kwetsbaar deel van het Oostelijke Frontier. Ook in latere tijden, tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog, was de rivier als linie belangrijk voor de verdediging van ons land.

De Stichting Menno van Coehoorn bracht vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw per provincie beschrijvingen uit van de daar aanwezige verdedigingswerken met een korte toelichting over de ontwikkeling ervan. Sinds 1996 is gekozen voor een bredere opzet, waarbij de verdedigingswerken in hun verband worden geplaatst. Dit houdt in dat een toelichting wordt gegeven over de staatkundige, geografische en krijgskundige ontwikkelingen en de gevolgen op het gebied van de vestingbouw. Nadat eerst de drie zuidelijke provincies op deze wijze waren beschreven, volgde in 2013 een deel met beschrijvingen van de drie noordelijke. Met dit deel is nu de beschrijving van de beide oostelijke provincies beschikbaar gekomen. Het atlasdeel is een compleet naslagwerk, waarin de ontwikkeling van de verschillende verdedigingswerken en de nog aanwezige elementen zijn beschreven.

Boekinformatie
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Overijssel en Gelderland |Teun de Kruijf e.a. (red.)| 472 blz. |22 x 28 cm | genaaid gebonden |ISBN 978-90-5345-556-2| € 39,95 (na 01-01-2020 € 49,95) | Uitgegeven in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn.

Bron: Uitgeverij Matrijs – 29 oktober 2019

Reageren »

4 oktober 2019

Nieuw fietspontje over de Vecht bij Ommen

Categorie: Algemeen.    1.245 keer gelezen.

OMMEN – De gemeente Ommen laat met ingang van volgend jaar in de Vecht bij Varsen een fietspontje varen.

Regge VechtHet pontje komt vlakbij de plek waar de Regge uitmondt in de Vecht.
Foto: Harry Woertink

Het pontje verbindt de buurtschap Varsen met de Vilsterseweg op landgoed Vilsteren. Het pontje komt te liggen bij erve Dunnewind aan de Larinkmars, waar Simone Koggel onder de naam Vechtdalhoeve haar nieuwe koesafari gaat vestigen. De kosten met inbegrip van de fietspadaansluiting worden totaal geraamd op €235.000. Hiervan kan de gemeente 50.000 euro aan subsidie ontvangen van de provincie. De eigen financiering blijft derhalve op €185.000. Voor de kapitaallasten over deze investering wordt een bedrag van €14.200 per jaar opgenomen in de begroting. Voor het beheer en onderhoud wordt een bedrag van €15.000 per jaar opgenomen in de begroting.

Burgemeester en wethouders vragen aan de raad het benodigde geld beschikbaar te stellen. Met de ontwikkelaar van locatie Erve Dunnewind is de gemeente in gesprek over het dagelijks beheer (toezicht) en winterstalling van het pontje. Ook met plaatselijk belang Varsen en plaatselijk belang Vilsteren is de gemeente in gesprek. Rederij Peters heeft plannen hier een aanlegplaats voor een rondvaartboot te realiseren. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat wil de gemeente het pontje in de zomer van 2020 in gebruik nemen.

Bron: Harry Woertink – 4 oktober 2019

Reageren »

9 september 2019

Levensverhaal van Gerritdina Dunnewind (Ommen 1861 – Groningen 1946)

Categorie: Algemeen.    1.268 keer gelezen.

Gerritdina wordt op 25 april 1861 geboren in Ommen op een kleine boerderij. Haar vader Jan Hendrik Dunnewind en moeder Antje Koers wonen op een boerderij aan de Bouwstraat / hoek Gasthuisstraat.

 Een blik in de Bouwstraat in 1915 vanaf het Bouweinde.
Foto: OudOmmen

In 1882 overlijdt haar moeder en haar vader blijft achter met Gerritdina (21 jaar), Hendrika Arendina ( 17 jaar) en Anna Geziena ( 11 jaar). Gerritdina blijft thuis wonen om het gezin draaiende te houden. In Op 3 juni 1898 overlijdt haar vader op 72-jarige leeftijd. Gerritdina is dan 37 jaar. Samen met haar broer en drie zussen moeten ze de boedel van hun vader verdelen. Gerritdina heeft nu geen onderdak meer, maar wel geld. In november 1898 koopt ze een huis en erf aan het Vrijthof/Walstraat. Na het overlijden van haar vader wordt Gerritdina naaister genoemd. Ondertussen woont en werkt Gerritdina aan de Bouwstraat.

Op 28 oktober 1903 krijgt ze de schrik van haar leven. Om 6 uur ´s morgens luidt de brandklok. Haar geboortehuis, grenzend aan haar woning staat in brand. De uitslaande brand vernielt de hele boerderij. Gelukkig staat er weinig wind en blijven de omringende panden bewaard. Geld dat Gerritdina ontvangt, investeert ze weer in een huis. Het huis aan het begin van de Bouwstraat dat ze tot nog toe huurde wordt door Johanna de Lange, de weduwe van Albertus van Elburg te koop aangeboden.

Een blik in de Bouwstraat in 1915 vanaf het Bouweinde. Aan de rechterkant van de straat: 1e huis: de twee woonhuizen die in 1904 herbouwd zijn op de plek waar de boerderij van Gerritdina’s vader stond. 2e het eerste van de drie kleine huisjes: de woning/winkel van Gerritdina. 3e het hoge huis daarna is het huis waar opa en oma Koers vroeger woonden. Op 31 januari 1918 verkoopt ze het huis aan de Bouwstraat en ook de drie woningen aan het Vrijthof/Walstraat.

Gerritdina gaat naar Hardenberg. Daar werkt ze als huishoudster en naaister, koopt en verkoopt huizen en sluit bij twee kerken een levensverzekering af. Gerritdina, 84 jaar oud, besluit in november 1945 Hardenberg achter zich te laten en als huisgenote in te trekken bij de 72-jarige Arend Oosterveen in Groningen. Daar sterft ze op maandag 23 december 1946. Het hele verhaal (19 pag.) is te vinden op de website van historische projecten Hardenberg: https://www.historischeprojecten.nl/publicaties/Dunnewind_Gerritdina.pdf.

Bron: Henk Poelarends – 9 september 2019

Reageren »