микрозаймы

18 maart 1998

Koningin bezoekt Ommen

Categorie: Algemeen, Ommer Nieuws, Streekmuseum Ommen.    6.005 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

OMMEN – Ommen beleeft dinsdag 24 maart Koninginnedag.
Hare Majesteit de Koningin Beatrix doet die dag de Vechtstad aan in het kader van haar werkbezoek aan de provincie. Koningin Beatrix is van tien over twee tot tien voor drie ’s middags te gast in Ommen waar ze een bezoekje zal brengen aan het Streekmuseum.

Tolhuis21-.jpg

In het Streekmuseum, gevestigd in het tolhuis de molen aan Den Oord is hard gewerkt om alles pico bello te laten uitzien.
Ter gelegenheid van de viering van Ommen 750 jaar stadsrechten heeft het streekmuseum iedere maand thema-exposities.
In maart staan Scouting en de Orde van de Ster van het Oosten met Krishnamurti in de schijnwerpers.
Lees meer »

1 Reactie »

24 mei 1969

“Startpunt voor méér dan oudheidkamer” – Gedeputeerde Thomas heropent Tolhuis

Categorie: Gebouwen, Informatiebronnen, Streekmuseum Ommen.    2.426 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

OMMEN — In 1840 gaf koning Willem III aan Louis baron van Pallandt van Eerde, toestemming om langs de door hem verbeterde weg van Ommen naar het kasteel tol te gaan heffen.
Daartoe werd in Besthmen een tolhuis gebouwd, dat daar bleef staan, ook toen in 1913 de weg aan de provincie overging en de tol werd opgeheven. In 1963 moest het tolhuis met het fraaie geboomte eromheen verdwijnen wegens wegverbetering. Steen voor steen werd het afgebroken en overgebracht naar het terrein van de Oudheidkamer Ommen. Nu, vijf jaar later, kon het herbouwd en ingericht als deel van de Oudheidkamer, geopend worden door gedeputeerde Thomas.

Ommen zoekt oude straatverlichting
Daarbij dook hij in de geschiedenis van het 129 jaar oude huis dat als eerste werd bewoond door de tolgaarder G. Slapelberg. Dat was de overgrootvader van de heer H. Hutman, die net als zijn zus, mevr. D. Stappenhelt-Hutman uit Lemele in dit tolhuis werd geboren. Zij waren dan ook bij deze opening aanwezig. De heer Thomas voorspeelde dat Ommen veel plezier van deze herbouw zal beleven, niet alleen omdat men nu iets uit het verleden heeft weten te behouden maar ook omdat men hierdoor meer expositieruimte krijgt en dus een goed startpunt bezit om van ’n Oudheidkamer meer te maken dan een verzameling toevallig bijeen gebrachte oudheden. Hij hoopte dat het bestuur dat uit veel ouderen bestaat, de fakkel tijdig zou doorgeven, opdat het werk voortgang kan vinden. Lees meer »

Reageren »

1 januari 1969

Korte geschiedenis van het Besthmenertolhuis

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Streekmuseum Ommen, Tolwegen & Tolhuizen.    3.138 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

De weg, waaraan het Besthmenertolhuis stond, was in vroeger jaren een zandweg. In plm. 1840 werd deze weg met grint, dat op de Lemelerberg voldoende voorhanden was, verhard en kwam in beheer en onderhoud bij Baron van Pallandt, eigenaar van het landgoed Eerde.

Om de kosten daarvan te dekken werd door Koning Willem III bij besluit van 27 october 1840 nr. 103, goedgekeurd het “Tarief der Tolgelden in te vorderen aan de Tolboom, gevestigd op den weg van Ommen naar het Huis Eerde”. Eenzelfde tol kwam ook aan de andere zijde van het landgoed, dus aan de weg van Den Ham, en wel bij de “Groene Jager”.

De Gouverneur van Overijssel stelde op 25 juni 1841 als eerste tolgaarder aan de Besthmenertol aan Gerrit Stapeberg. Deze was als arbeider werkzaam op Eerde en zijn vrouw zal toen wel de tolgelden hebben geïnd. Deze bedroegen voor de verschillende personen, dieren on voertuigen slechts enkele centen. Maar ook deze centen waren in die dagen schaars, en dus waren er altijd mensen, die trachtten te tol te ontlopen door de weg te verlaten en door het veld te gaan. Werden ze door de tolgaarder betrapt, dan kregen ze een boete te betalen. Lees meer »

Reageren »

27 oktober 1967

Gebouwtje in Ommen volgend jaar gereed

Categorie: Gebouwen, Informatiebronnen, Streekmuseum Ommen.    1.869 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

OMMEN — De herbouw van het Besthmener Tolhuis in Ommen vordert niet zo snel, dat het historische gebouwtje reeds voor de winter onder de kap komt. „Dat gebeurt zeker niet, en het zal ook nog wel ongeveer een jaar duren voordat de bouw volledig is voltooid” vertelde men gistermiddag bij gemeentewerken.

„Dat hoeft trouwens ook niet want in de eerste plaats is het werk bijzonder arbeidsintensief — het karwei moet bijzonder nauwgezet worden uitgevoerd en alle stenen moeten voor gebruik worden schoongebikt — maar bovendien wordt het werk uitgevoerd in GSW-verband. Aan een bepaalde tijdslimiet hoeven we ons dan niet te houden”.

LTS Dedemsvaart maakte speciale raamstijlen
Van alle kanten heeft men bij de herbouw medewerking gekregen. Leerlingen van de lagere technische school in Dedemsvaart bijvoorbeeld vervaardigden met grote precisie raamstijlen die voor het huisje gebruikt moesten worden. Het tolhuis — reeds vele eeuwen oud — moest enkele jaren geleden wijken voor de verbreding van de provinciale weg Ommen-Lettele. Het historische bouwwerk werd toen afgebroken en het materiaal werd toen voor- herbouw ter beschikking gesteld aan de Oudheidkamer die is gevestigd in de oude, gerestaureerde molen op Den Lagen Oordt. Pas dit jaar kon een gunstige regeling worden gevonden voor een voordelige herbouw van het tolhuis.

RUIMTENOOD
Het tolhuis zal, zodra het gereed is, worden gebruikt om de ruimtenood te lenigen, waarmee de Oudheidkamer reeds geruime tijd heeft te kampen. De Stichting, die het beheer over Ommens museum voert, krijgt regelmatig nieuwe schenkingen die soms van grote historische waarde zijn. Tot dusver wist men eigenlijk niet goed, waar de steeds groter wordende verzameling moest worden ondergebracht. De oplossing voor dit probleem zal nu echter niet lang meer op zich laten wachten. Er bestaan reeds plannen om in het gereconstrueerde tolhuis alle stenen en andere archeologische vondsten onder te brengen. Door de grote ruimte die men dan ter beschikking heeft is het mogelijk een aantrekkelijke en ook wetenschappelijk verantwoorde expositie in te richten. Voor de financiering van de herbouw en alle daarmee in verband staande kosten wil de Stichting Oudheidkamer Ommen een beroep doen op de vrijgevigheid van de Ommer bevolking.

Bron: Krantenknipsel – vrijdag 27 oktober 1967

Reageren »

31 augustus 1967

Drenthe- vroeger en nu

Categorie: Archeologie, Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Musea, Randgemeenten.    6.489 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Bij het turfgraven zijn al heel wat prehistorische vondsten gedaan, die ons een vrij duidelijk beeld en inzicht hebben gegeven van het doen en laten van de mensen, die hier een paar duizend jaar geleden hebben gewoond: van hun woningen, kleding en gereedschappen, van hun dodenbestel, ja zelfs van hun uiterlijk.

Dit gevoegd bij de toepassing van nieuwe onderzoekingsmethoden, maakt het archeologen mogelijk de absolute ouderdom van de vondsten te bepalen. De meeste van deze, werkelijk opzienbarende vondsten zijn in Denemarken gedaan, waarom we met het lijk van de Tollundman beginnen, dat het meest tot de verbeelding heeft gesproken.

Tollund is een klein plaatsje in het midden van Jutland, waar turf gravers in 1950 bij hun werk een veenlijk aantroffen. Ze ontblootten het halverwege en waarschuwden ondertussen de archeologische dienst. Het lijk werd daarna verder ontgraven. Het lag op zij in een gebulte houding, met opgetrokken knieën en gebogen armen. Het kwam geheel ongeschonden bloot. Het zure veenwater had alles bruin gekleurd, de kleur van getaande visnetten. In de 2000 jaar van ongestoorde rust, waren het hoofd en de zintuigen ook nog intact. De rust was nu echter verstoord. Het lijk werd opnieuw met vochtig veen bedekt en is met veen en al als een grote turf naar het nationaal museum vervoerd waar men onmiddellijk met de conservering begon. De man was bijna geheel naakt. Slechts een leren gordel om de lendenen, een kapje van zeven stukjes leer gemaakt op zijn hoofd en om zijn hals een leren riem als strop, waaraan hij was opgehangen, was zijn tenue, waarmee hij in de veenput was geworpen. Onder een twee meter dikke laag veen had hij nu 2000 jaar gerust. Lees meer »

Reageren »

3 augustus 1963

Zaagloods onder molen wordt oudheidkamer. Zeskanter in Ommen zal niet meer draaien…..

Categorie: Informatiebronnen, Molens, Streekmuseum Ommen.    3.502 keer gelezen.

OMMEN — De stichting Oudheidkamer Ommen krijgt binnenkort de beschikking over een permanente expositieruimte en daarmee tevens de gelegenheid haar verzameling streekherinneringen aan vroeger tijd den volke te tonen. Onder de molen „Den Oordt” is namelijk een zaagloods in aanbouw, die na voltooiing door de stichting in gebruik genomen zal worden.

De zeskantige houtzaagmolen „Den Oordt”, die in 1824 als tweede-handse molen in Ommen werd geplaatst, werd in 1955 door het gemeentebestuur aangekocht. Het bouwwerk verkeerde op dat ogenblik in zeer vervallen staat, waardoor restauratie noodzakelijk werd. Deze werkzaamheden, die uitsluitend betrekking hadden op de molen, konden begin 1962 worden afgesloten.

Bouwwerk stond lang op stelten
Met de restauratie was het complex overigens nog niet geheel in oude luister hersteld. Naast de houtzaagmolen lag namelijk in het verleden een kolk — als opslagplaats voor boomstammen — terwijl onder de molen een langgerekte zaagloods stond, waarin de stammen op een heen en weer glijdende slede tot planken werden verzaagd. Lees meer »

2 Reacties »