19 februari 2014

Veel positieve reacties over behoud voormalige barak Kamp Erika

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika.    1.442 keer gelezen.

 OMMEN/LEMELE – Bij de werkgroep WO 2 van de Historische Kring Ommen (HKO) zijn veel positieve reacties binnen gekomen op de plannen om de voormalige barak van Kamp Erika, die in Lemele is ontdekt, te behouden.

Links een foto van de barakken in Kamp Erika in oorlogstijd, rechts een fragment van de voormalige barak in de huidige staat.
Foto: OudOmmen/Harry Woertink

Uit vergelijking met oude foto’s van kamp Erika, zoals deze op de site www.OudOmmen.nl staan, blijkt ook dat er van de originele barak veel meer over is dan oorspronkelijk werd gedacht. De hele houtconstructie met in de nok verticale plankjes in een punt lijken op het eerste gezicht origineel. Voor de initiatiefnemers goed nieuws en extra redenen om alles in het werk te stellen om de barak te behouden en te reconstrueren. Over de plek waar de barak moet komen is nog geen duidelijkheid. Als het aan de HKO ligt is het Streekmuseum de meest aangewezen plek, vooral ook omdat in het streekmuseum een maquette is van het beruchte kamp Erika.

Bron: Harry Woertink – 19 februari 2014

1 Reactie »

17 februari 2014

De Besthmenerberg in historisch perspectief

Categorie: Baron van Pallandt, Harry Woertink, Kamp Erika, Kastelen & Havezates, Monumenten, Scouting / Padvinderij.    6.576 keer gelezen.

Als de Besthmenerberg wordt genoemd dan denk je aan Vakantievreugd, aan bossen, meertjes, de brandtoren en aan het bostheater.

 Pinkster ’48 met 5000 bezoekers
Foto: OudOmmen.nl

Maar de Sterkampen van de Indische wijsgeer Krishnamurti met duizenden bezoekers afkomstig uit de hele wereld op de Besthmenerberg of kamp Erika uit de WO2 zijn minder bekend. Krishnamurti’s Sterkampen zijn ooit naar Nederland gehaald door Philip baron van Pallandt. Uit de tijd van de Sterkampen stamt het kleine Amfitheater. Ook de Jeugdkampen en de bijeenkomsten van Scouting met duizenden deelnemers maken deel uit van de geschiedenis van de Besthmenerberg. Het grote openluchttheater werd voor het eerst gebruikt in 1948 toen er een zogeheten Pinkster ’48 werd georganiseerd met maar liefst 5000 deelnemers.

Sallandse Heuvelrug
In de oude buurtschap Besthmen grenst de 34 meter hoge Besthmenerberg aan de zuidelijke bebouwing van Ommen. De Besthmenerberg is een stuwwal die is ontstaan in de laatste ijstijd. Door het uit het noorden oprukkende landijs is de Sallandse heuvelrug gevormd met de Archemerberg, de Lemelerberg, de Luttenberg, de Hellendoornseberg en de Holterberg. De buurtschap Besthmen bestaat uit een aantal hallenhuisboerderijen en een fraaie glooiende es op de flank van de Besthmenerberg. Ook staat er de voormalige korenmolen De Besthmenermolen uit 1862, waarin thans het Natuurinformatiecentrum Ommen in is ondergebracht.

Eerde
Voor de geschiedenis van de Besthmenerberg, de komst van Krishnamurti en de padvinderij naar Ommen komen we bij de Van Pallandt’s: Philip Dirk van Pallandt, die opgegroeid was op het landgoed Duinrell in Wassenaar erfde in 1913 het bezit van zijn oom Rudolf Theodorus van Pallandt, lid van de Provinciale Staten van Overijssel en van de Eerste Kamer der Staten Generaal, die ongehuwd en kinderloos overleed. Tot de nalatenschap behoorden diverse landgoederen. Bijna driekwart van de gronden gelegen tussen de Regge en de Vecht behoorde tot Van Pallandt. Onder andere ook de huidige boswachterij Ommen en het landgoed Het Laar. Vanaf het begin stond bij van Pallandt vast om zijn landgoed een andere bestemming te geven. Lees meer »

5 Reacties »

16 februari 2014

Plannen om voormalig barak Kamp Erika te behouden

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Musea.    1.871 keer gelezen.

OMMEN – Een van de houten barakken van Kamp Erika is teruggevonden in Lemele. Er zijn plannen om de barak op te knappen en weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat om er een historisch centrum van te maken.

 De achterkant van de barak.
Foto: Harry Woertink

Waar dit centrum zal moeten komen is nog niet bekend. Hiervoor zijn contacten gelegd met onder andere het Ommer streekmuseum en de Historische Kring Ommen (HKO). Na de oorlog zijn diverse houten barakken van kamp Erika te koop aangeboden. Omdat hun woning in 1947 in vlammen was opgegaan werd een jaar later door de familie A.J. Kleinlugtebeld uit Lemele een van deze houten barakken gekocht voor tijdelijke bewoning aan de Korteveldsweg 14. Er volgden enkele bouwkundige aanpassingen en het ‘tijdelijke’ duurde tot eind 2011 toen de barak werd verkocht.

De nieuwe eigenaren die er nu wonen hebben plannen de barak te slopen om plaats te maken voor een nieuwe woning, maar zijn graag bereid aan de plannen van conservering van de houten barak mee te werken. De werkgroep WO 2 van de HKO werkt aan plannen om de barak of overblijfselen daarvan te behouden. Niet alleen om de geschiedenis van het beruchte kamp te bewaren maar ook omdat er niets tastbaars meer is van het voormalig kamp Erika.

Erika 1940-1945 WO 2
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het als Sterkamp bekende terrein op de Besthmenerberg door de Duitsers ingenomen. Het kamp met huisjes, barakken, keukens en magazijnen midden in de bossen werd compleet overgedragen aan kampcommandant Werner Schwier. Kamp Erika deed vanaf 1941 dienst als gevangenenkamp voor gearresteerde Nederlanders. De gevangenen waren veelal zwarthandelaren en illegale slachters. De bewakers waren voornamelijk Amsterdamse werklozen, aangevuld met SS’ers die in Ommen een opleiding kregen tot kampbewaker. Mede door de afgelegen ligging van het kamp konden de bewakers ongehinderd hun gang gaan. Dwangarbeid, ziektes, ondervoeding, mishandeling en moord kostten veel levens. Lees meer »

4 Reacties »

12 februari 2014

Het leven van ‘Mientie van ’n Brul’ in De Darde Klokke

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    1.108 keer gelezen.

OMMEN – Het leven van ‘Mientie van ’n Brul’ is één van de onderwerpen in de nieuwste uitgave (nummer 170) van het driemaandelijks tijdschrift De Darde Klokke.

Ze heeft gewoond op de plek waar nu het gemeentehuis van Ommen staat. Mientie (1908-1999) woonde ook dicht bij het kanaal en de brug, daarom werd ze ook wel aangeduid met ‘Mientie bi’j de brugge’. Dankzij vele brieven van haar wordt inzicht gegeven kan haar leven op de boerderij waar os en paard werden ingezet voor het dagelijkse werk. Ook de oorlogsherinneringen van de hoofdpersoon worden beschreven en dat ze in haar jeugd het fietsen nooit heeft geleerd.

Verder uitgebreid de geschiedenis van de in 1914 opgerichte maar inmiddels ter ziele gegane openbare school in Dalmsholte. De grond voor de bouw van de school was een schenking van de bewoners. De eerste schooljuf kwam met de trein toen die nog heen en weer pendelende tussen Deventer en Ommen. Vijfentwintig jaar geleden werd het 75 jarig bestaan van de school uitbundig gevierd.

In de schaapskooi van de laatste schaapherder van Witharen wordt nu kunst gemaakt en getoond. De vier ongetrouwde broers, Gerrit, Hendrik, Berend en Herman die daar hun leven hebben gesleten zijn onderwerp in het nieuwe nummer.

Abonnees krijgen het tijdschrift toegestuurd. Losse exemplaren zijn te koop bij Bruna in de Kruisstraat.

Bron: Harry Woertink – 12 februari 2014

Reageren »

12 februari 2014

Ommer tradities in kaart -> op 20 februari eerste resultaten in beeld

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    936 keer gelezen.

 OMMEN – ‘Wat zijn Ommer tradities?’. Deze vraag maar ook het antwoord daarop komt op donderdag 20 februari om 20.00 uur aan de orde in ‘Omme(n)zien’, het verenigingsgebouw van de Historische Kring Ommen (HKO).

Al 150 jaar lang heeft Ommen Zuute Plassies. Een klein rond broodje waar ‘zuute’ staat voor zoet en ‘plassie’ voor broodje met als voornaamste smaakmakende bestanddeel stroop en anijs.
Foto: Harry Woertink

Daar wordt het eerste resultaat getoond van de inventarisatie van het erfgoed in Ommen. HKO’ers zijn een jaar lang op pad geweest om tradities die er nog zijn in Ommen fotografisch vast te leggen. Daarbij gaat het om gebruiken en ambachten en ook over zaken als feesten en streekgerechten. Ze worden in kaart gebracht met de bedoeling ze voor nieuwe generaties te bewaren.

Het resultaat wordt in beeld gebracht met een diavoorstelling. Historica Elleke Steenbergen van de IJsselakademie heeft de uitvoering en heeft hierbij nauw samengewerkt met de Gemienschop van Oll Ommer, de Historische Kring Ommen en stichting OudOmmen.nl. Met steun van de Provincie Overijssel heeft Stichting IJsselacademie uit Kampen een plan ontwikkeld om beter zicht te krijgen op het levend erfgoed. Ommen is één van de drie pilotgemeenten in de provincie waar een inventarisatie van het erfgoed plaatsvindt.

Bron: Harry Woertink – 12 februari 2014

Reageren »

6 februari 2014

Start serie “De mens achter de historie” – Toenemende belangstelling historisch Ommen

Categorie: De Darde Klokke, Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historische Kring Ommen, OudOmmen.    1.313 keer gelezen.

OMMEN – De belangstelling voor geschiedenis groeit. Deze conclusie is afkomstig van de verschillende organisaties in Ommen die zich toeleggen op de (lokale) historie.

 De Vechtbrug in 1926. Nostalgische gevoelens bij het zien van plaatjes van vroeger, echter een brug als toen zal de Vechtbrug in Ommen nooit meer worden.
Foto: Harry Woertink

Bij de Historische Kring Ommen (HKO), de vereniging van Oud Ommenaren ‘Gemienschop van Oll Ommer’ en ook op de website OudOmmen is sprake van een toenemende interesse. Dit is vooral merkbaar bij bijeenkomsten die gehouden worden waar geschiedenis onderwerp van gesprek is. Bij de site OudOmmen gaat het vooral om het aantal bezoeken op de website. “Het aantal kijkcijfers voor de maand januari op onze website brak op alle fronten een uniek record”, aldus Tjeerd de Leeuw van www.OudOmmen.nl. De website OudOmmen heeft in haar bijna acht jarig bestaan veel historisch materiaal verzameld en gepubliceerd op haar webarchief als het gaat om de geschiedenis van Ommen en omgeving. “De belangstelling voor onze website toont een nog steeds stijgende lijn. We hadden in januari qua kijkcijfers op alle fronten de hoogste score ooit”, zegt De Leeuw.

Ook Harry Woertink, betrokken bij verschillende in Ommen opererende instanties op historisch gebied constateert een toenemende belangstelling. “De belangstelling voor de geschiedenis is de laatste jaren almaar groter geworden. Tien jaar geleden besteedde de TV nauwelijks aandacht aan ons verleden en was geschiedenis letterlijk iets van vroeger. Maar nu ligt dat anders. Oud is nu in, en het studieobject van de historicus groeit met de dag. Een prima zaak, want historisch besef is leuk en bovendien keihard nodig als tegenwicht in een onstuimige wereld. Voor mij is geschiedenis iets dat bruggen slaat. Verbindingen legt en heldere inzichten verschaft”, aldus Woertink. Het drie maandelijks historisch tijdschrift De Darde Klokke deelt in dit succes met ruim duizend abonnees. Sinds de HKO het nieuwe verenigingsgebouw ‘Ommen(n)zien’ in de Carrousel in gebruik heeft met meer openingsuren is ook hier de belangstelling toegenomen.

De website OudOmmen breidt haar activiteiten uit. Er wordt binnenkort een start gemaakt met een serie de mens achter de historie. “Wat weten we van die mensen zelf en wat is er na een generatie nog over die mensen bekend?”, is de vraag die OudOmmen zich zelf heeft gesteld. Om deze leemte te vullen gaat OudOmmen.nl bekende maar ook vooral minder bekende/onbekende Ommenaren letterlijk en figuurlijk in beeld brengen. “De mens achter alle historie is nog onderbelicht. Zonder mensen waren er geen verhalen geweest of waren die verhalen niet interessant of niet compleet”, aldus De Leeuw.

Oud Ommenaren die bereid zijn zich te laten interviewen kunnen zich melden bij de stichting OudOmmen.nl: info@OudOmmen.nl of ’s avonds telefonisch: 0529-452945.

Bron: Harry Woertink – 6 februari 2014

Reageren »

4 februari 2014

Kunst markeert eeuwenoude Hessenweg

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    2.260 keer gelezen.

OMMEN – Om handelswaar in een z’n korte mogelijke tijd te kunnen vervoeren werd vroeger gebruik gemaakt van zogeheten hessenrijders. Vol beladen wagens getrokken door paarden met als eindbestemming Zwolle of via de Achterhoek over de Veluwe naar Amersfoort, Utrecht of Amsterdam.

  Foto’s: Harry Woertink
De Hessenweg Oost, tussen de Haarsweg en de Driehoeksweg, in Ommen is gemarkeerd met ‘kunst’wielen.

Vanuit het Duitse Hessen voer ook een Hessenweg langs Ommen. Met een kunstproject is deze zandweg zichtbaar en leefbaar gemaakt. De Hessenweg Oost, tussen de Haarsweg en de Driehoeksweg, in Ommen is gemarkeerd met ‘kunst’wielen. De cultuur-historische verbinding met de Hessenweg en het kunstproject zijn zes ijzeren gietstukken die verwijzen naar onderdelen van de historische Hessenwagen, zoals wielen en as. De maker Guido Geelen over zijn werk: “De ijzeren gietstukken van wiel, as of achterkant liggen op betonnen platen, links en rechts in de berm van de ooit drukke internationale verkeersader als archeologische restanten zoals we nu het rubber van een vrachtwagenband of plastic autowieldop in de berm langs de snelweg aantreffen”.

Sterke kerels
De Hessenweg is een eeuwenoude handelsroute, die zijn naam heeft te danken aan de kooplieden uit de Duitse graafschap Hessen. Ze stonden bekend als hardwerkende betrouwbare voerlui. Zij vervoerden met enorme wagens waardevolle goederen door heel Europa. Het moeten sterke kerels zijn geweest. De Hessenmannen moesten de wagens laden en lossen, de grote krachtige paarden in het gareel houden en de wagens uit modder of rul zand kunnen duwen. Hessenwegen behoren tot de oudste wegen in Oost-Nederland en waren van groot belang. De voermannen reden in een bijna rechte lijn vanaf Duitsland langs Hardenberg, Ommen en Dalfsen naar Zwolle en verder. Alle Hessenwegen liepen op ruime afstand langs de dorpen en steden. Een belangrijke reden hiervoor was dat de Hessenwagens een veel bredere spoorbreedte hadden dan de gangbare wagens en karren in Nederland. De afwijkende wagens zouden het karrenspoor van de gewone zandwegen stuk rijden. In 1691 had Overijssel de breedte van het Hollandse wagenspoor overgenomen. De Hessenwagens mochten voortaan alleen nog over de route ten noorden van de Vecht rijden. Lees meer »

Reageren »

24 januari 2014

Sterren kijken in Ommer Streekmuseum

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.932 keer gelezen.

OMMEN – Een bekend planetarium is die van Eise Eisinga in Franeker. In het rijtje van unieke planetariums behoort ook Oldemans planetarium in Ommen.

 Op de voorgrond het planetarium met links achter het torenuurwerk.
Foto: Harry Woertink

Door middel van een uurwerk wordt het planetarium in beweging gebracht, zodat in een samenspel de inrichting en beweging van het zonnestelsel en de planeten zoals Venus en Mercurius wordt afgebeeld. Dit planetarium is te bewonderen in het Streekmuseum van Ommen en is eigenhandig gemaakt door klokken en horlogemaker Harm Oldeman (1896-1992). In 1985 is dit werkstuk door hem geschonken aan het museum. Oldeman was één van de oprichters van het streekmuseum en ontving in 1988 de erepenning van de gemeente Ommen. Behalve een planetarium behoort ook een planosferium tot de unieke expositie van het Streekmuseum. Bij een planosferium staat de aarde in het middelpunt en maken de planeten hun banen. Ook dit instrument is ooit door Oldeman gemaakt en geschonken.

Ongeveer vier jaar heeft Oldeman aan het planetarium gewerkt. Hij was bijna 90 jaar toen hij het exemplaar klaar had. Alles is door Oldeman zelf bedacht, berekend en in alle onderdelen zelf gemaakt, met een opleiding van alleen lagere school. In de werkplaats van zijn vader werd Harm opgeleid als klokken- en horlogemaker. Harm Oldeman was de vierde generatie in de horlogerie-, juweliers- en brillenzaak die zijn betovergrootvader in 1775 begon. Zoon Ferdinand Hendrik Oldeman nam de zaak aan de Brugstraat eind vijftiger jaren van de vorige eeuw over en verhuisde in de zeventiger jaren met de winkel naar de Varsenerpoort, waar nu Pearl is gevestigd.

Als 12-jarige kwam Harm Oldeman in de zaak van zijn vader, de Ommer stadsuurwerkmaker Peter Oldeman om het vak te leren. Liever was hij, zoals zijn kameraad, naar de HBS in Zwolle gegaan, maar dat vond zijn vader te duur. Wel mocht hij alle boeken kopen die ook zijn kameraad nodig had en zo werd er samen gestudeerd. Ook studeerde hij wis- en natuurkunde en vooral sterrenkunde. Door zelfstudie en het nemen van lessen bekwaamde hij zich ook in het vak opticien en slaagde in 1928 voor het eerst in Nederland gehouden examen. Het museum heeft ook de oude horlogemakersgereedschappen, die vanaf 1775 bij de firma P. Oldeman en Zoon in gebruik waren. Indertijd heeft Oldeman de ondergang gered van het oude uurwerk in de toren van de Hervormde kerk, dat thans eveneens in het museum te bewonderen is. Lees meer »

Reageren »

22 januari 2014

Open dag Streekmuseum Ommen

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.060 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt vrijdag 31 januari voor de bewoners van Ommen een open dag.

IMG_3407(1555)ws.jpgFoto: OudOmmen
Het Streekmuseum in Ommen

Alle Ommenaren zijn dan tussen 15.00 en 21.00 uur van harte welkom om gratis kennis te maken met het museum. Behalve de gebruikelijke expositie over de geschiedenis van de streek met onder andere een oud huiskamertafereel, oud leslokaaltje en antieke brandspuit kunnen de bezoekers tijdens de open dag de nog lopende thematentoonstelling ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ bekijken.

Normaal is het museum in januari gesloten. Vrijwilligers van het museum zijn dan in de weer voor allerlei opknapklusjes. “De maand januari is geen maand waarin we afspraken hebben lopen voor museumbezoek”, aldus museumbeheerder Harold Dokter. “Daarom willen we op deze laatste dag van de maand graag de bevolking van Ommen gelegenheid geven om zonder kosten een kijkje te komen nemen. Wij weten uit ervaring dat lang niet alle Ommenaren ons museum kennen. Daarom ook deze open dag. We schenken voor elke bezoeker bovendien een gratis kopje koffie of thee.”

Voor meer informatie hierover is het museum te bereiken via telefoonnummer: 0529 – 453487, of via mail: info@museum-ommen.nl.

Bron: Harry Woertink – 22 januari 2014

Reageren »

9 januari 2014

Nieuw onderkomen geopend van de Historische Kring Ommen (HKO)

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.074 keer gelezen.

Ommen – Onder grote belangstelling is donderdag het nieuwe onderkomen geopend van de Historische Kring Ommen (HKO).

 Eric Schutte geeft uitleg over zijn kunstwerk.
Foto: Hans Steen

Ongeveer 80 belangstellenden zagen hoe wethouder Ko Scheele samen met Frits Gerrits Jans van de bibliotheek een nieuw kunstwerk onthulden. Ter gelegenheid van de officiële opening was door de HKO aan de Ommer beeldend kunstenaar Eric Schutte gevraagd een bij de historie van Ommen passend kunstwerk te maken. Het werd een plattegrond van Ommen anno 1832, waarin niet alle de bebouwing zichtbaar gemaakt is maar ook de gronden en waterlopen. Het kunstwerk krijgt een vaste bestemming in de Carrousel waar de HKO een nieuwe verenigingsruimte heeft. Ook werd de naam van dit historisch centrum onthuld: “Omme(n)zien”.

Namens de bibliotheek werd een boek aangeboden met krantenknipsels, waar ooit de HKO mee is gestart, samen met de bibliotheek. De Darde Klokke, het Ommer historisch tijdschrift, had een passend naambord en Oma Willems, een bekende verschijning in Ommen, had de eer om namens alle leden van de HKO een vlag met logo aan te bieden. De vlag werd nog dezelfde middag gehesen en wapperde ook vrijdag 10 januari tijdens het open huis. Tijdens de opening en open huis draaide doorlopend een fotoserie met beelden van de geschiedenis van de HKO, vernuftig achterelkaar gezet door Harold Dokter van het Streekmuseum. Veel belangstelling was er ook voor de expositie “Groeten uit Ommen”, de historische kleding met mutsen van naaldkunstenares Dina Poortier en de bloemarrangementen van Frits Driesen en Henk van Dorsten.

Bron: Harry Woertink – 9 januari 2014

Reageren »

Pagina 54 van 77« Eerste...102030...5253545556...6070...Laatste »