20 februari 1932

Pogingen tot oprichting van een spoorlijn Ommen-Hoogeveen in de jaren 1905-1932

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.918 keer gelezen.

Op 21 juli 1905 ontvangen van b. en w. van Stad Ommen een uitnodiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Avereest om op 29 juli 1905 ter bespreking van de concessie-aanvraag van de spoorweg van Ommen-Hoogeveen en het daarvoor benodigde waarborgkapitaal. In de vergadering van het comité voor de oprichting van een Overijsselsch-Drentsche Lokaal Spoorweg Maatschappij Ommen-Hoogeveen te Dedemsvaart wordt een voorlopige lijst opgemaakt van de aan de verschillende autoriteiten te vragen deelname in het aandelenkapitaalder op te richten spoorwegmaatschappij tot een totaal bedrag van ƒ 500.000,—.

Van de gemeente Ambt Ommen wordt een deelname verwacht tot een bedrag groot ƒ 5.000,—. Ambt Ommen stelt als voorwaarde dat de in nabijheid van het zgn. Schaterbrugje d.i. aan de grintweg tussen Ommen en de buurtschap Arriën een halte of stopplaats wordt aangebracht. Ook Stad Ommen wordt verzocht in het aandelenkapitaal deel te nemen.

De aan te leggen lokaalspoorweg van Ommen over Dedemsvaart naar Hoogeveen zal aansluiting vinden aan de Noordoosterlokaalspoor-weg van Zwolle naar Coevorden en de Lokaalspoorweg Deventer-0mmen. De ontworpen spoorweg zal de afstand van Groningen naar Deventer verkorten en verder gelegen plaatsen met + 13 km. en de afstand naar Twente met ruim 35 km.

De aanlegkosten worden in 1911 begroot op globaal ƒ 1.032.000,—. Verwacht wordt een renteloos voorschot van het rijk tot 1/3 van de totale aanlegkosten. Ook de provincies Drente en Overijssel en gemeenten zal om deelneming worden gevraagd. De voorwaarde omtrent een halte nabij het Schaterbrugje wordt door het comité niet aanvaard.

Op 29 april 1914 vindt een bespreking plaats tussen g.s. en Stad Ommen.

Op 5 juni 1920 wordt een verslag uitgebracht betreffende de stand van zaken. De minister van verkeer heeft nog geen beslissing genomen .

In 1921 wordt de raad van Ambt-en Stad- Ommen verzocht de deelname in het maatschappelijk kapitaal te brengen op f 10.000,— in verband met de stijging der kosten.

De raad van Stad Ommen neemt op 9 juni 1921, en de raad van Ambt Ommen neemt op 10 juni 1921 het besluit om het aandeel in het aandelenkapitaal te brengen op ƒ 10.000,— onder mededeling van Ambt Ommen dat wanneer te Arriërveld een station komt een belangrijk hogere deelname in de kasten zal worden overwogen.

Bij schrijven van 21 november 1931 wordt nogmaals door de colleges van b. en w. van Avereest, Hoogeveen, Zuidwolde, Ommen en het bestuur van de K.v.K. en F. voor Noordelijk 0verijssel aan de min. van Waterstaat verzocht een onderzoek naar de mogelijkheid voor een treinverbinding tussen Ommen en Hoogeveen in te stellen.

Bij schrijven van 20 febr. 1932 deelt de min. van Waterstaat mede dat een lokaalspoorweg tussen Ommen en Hoogeveen niet rendabel wordt geacht en derhalve niet aan de totstandkoming van deze lijn zal meewerken.

Reageren »

16 juni 1911

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.685 keer gelezen.

Kort overzicht van de geschiedenis van den Noordoosterlocaalspoorweg (grootendeels ontleend aan de jaarverslagen 1899/1909).

a. Voorbereidingsperiode 1888/1898.

1888. 5 Mei.
Schrijven van den heer J. Willink te Winterswijk aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aankondigende het voornemen om concessie te vragen voor den aanleg van een locaalspoorweg van Zwolle naar Groningen, met zijtak van Ommen naar Neede, en verzoekende hem voor die concessie de voorkeur te verleenen.

1888. December.
Formeele concessie-aanvraag met toezending van de vereischte bescheiden. In deze concessie-aanvraag was de richting van den spoorweg als volgt aangegeven:
Hoofdlijn: Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coe-vorden, Dalen, Emmen, Borger, Gasselte, Gieten, Wilder-vank, Veendam, Muntendam, Zuidbroek, Slochteren, Groningen.
Zijtak: Ommen, Hellendoorn, Mjverdal, Kijssen, Goor, Neede.

1889. 5 Februari.
Beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N., waarbij den aanvrager de voorwaarden werden medegedeeld, waaronder voor den aanleg van zoodanigen Spoorweg voorloopige concessie werd verleend.

1890. 6 Februari. Lees meer »

Reageren »

9 juni 1911

Uitnodiging aandeelhouders Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.925 keer gelezen.

De Raad van Commissarissen der Noordooster-locaalspoorweg-Maatschappij heeft de eer aandeelhouders van die Maatschappij uit te noodigen tot bijwoning van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, bedoeld in art. 21 (2e lid) der Statuten, welke zal worden gehouden op Vrijdag 30 Juni 1911, des namiddags ten 1½ ure, in een der localen van de Buitensocieteit (tegenover het station) te Zwolle.
(Toegang uitsluitend in de Westerallée).
De te behandelen onderwerpen zijn:

   1. Notulen der vorige Algemeene Vergadering.
   2. Verslag van den Wd. Directeur.
   3. Balans en Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1910.
   4. Benoeming van een Directeur.
   5. Bepaling van de bezoldiging en de vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor den Directeur.

Ingevolge art. 19 (3de lid) der Statuten ligt de balans met de bijbehoorende bescheiden voor de Aandeelhouders ter visie ten kantore der Vennootschap (Badhuiswal ‘8) te Zwolle.
Overeenkomstig art. 21 is ieder Aandeelhouder gerechtigd tot het bijwonen van de Algemeene Vergadering op vertoon van zijne aandeelen, of van een bewijs, dat hij deze tenminste vijf dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ten kantore der Vennootschap of ten kantore van de Twentsche Bankvereeniging (B. W. BLIJDENSTEIN & Co.) te Amsterdam.
Op gemelde plaatsen liggen tevens de voorstellen van den Raad van Commissarissen ter lezing.
Zwolle, 9 Juni 1911.
De Raad van Commissarissen voornoemd, Mr. C. C. GEERTSEMA, Voorzitter. H. LÖHNIS, Secretaris.

Reageren »

1873

1873 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    871 keer gelezen.

 • Ing. 1-2-1874 vertrekt A. van Buren als hoofdonderwijzer de o.l.s. Hoogengraven.
 • Door de Rotterdamsche Bank c.s. wordt een Concessie aangevraagd voor een reeds lang gewenste verbinding Meppel-Ommen naar Almelo en van Ommen naar Zwolle.
 • De gemeente Ambt-Ommen betaalt voortaan jaarlijks een vergoeding van f. 40,- voor het gebruik van het stadhuis van de gemeente Stad-Ommen (dit is een vergoeding voor het gebruik der gemeentesecretarie, raadkamer, kadastrale kamer, enz. waarvoor tot dan f. 15,- per jaar werd betaald).
 • In Lemelerveld wordt de vereniging tot bevordering van de volksweerbaarheid opgericht.
 • De heer O.O. van den Berg te Lemele neemt ontslag als lid van het bestuur der bijz. school te Lemelerveld. De heren H.H.G. Isebree Moens en M. Kingma nemen verder alleen de bestuurstaak op zich.
 • In 1872 levert tol nr. 1 van de weg Ommen-Hardenberg f. 543,16 op en tol nr. 2 f. 375,74.
 • Wegens herstelwerkzaamheden van de zgn. Nieuwebrug over de Regge is m.i.v. 1 juli 1873 de doorvaart van schepen met staande mast door die brug tot nader order gestremd. De passage voor voetgangers, rij- en voertuigen geschiedt via een noodbrug.
 • De school te Beerzerveld aan het Overijssels Kanaal is in 1872 gereed gekomen.
 • Antony van Buren wordt aan de school te Hoogengraven benoemd als hoofd der school in de vakature L. Bras.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie levert in 1872 op f. 320,87.
 • Aan de wed. Jan Snel te Mariënberg wordt op 10-4-1873 toestemming verleend tot het oprigten van een windkoren- en pelmolen in de buurtschap Beerse op het perceel kad. bekend sectie E, nr. 463.
 • In 1873 is J. Greeven vroedvrouw en zijn A.A.H. Kramer en A.A. Middendorp arts te Stad-Ommen, woonachtig.
 • G. Wollevenne is postbode te Ambt-Ommen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map006-221

Reageren »

1871

1871 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.614 keer gelezen.

Voorzitter van de raad: A.C.Bouwmeester, burgemeester.
Raadsleden: J.Veldhuis Kramer, H.Oldeman, E. ten Tooren, J.Kroon, J.B.van der Beek, J.Weenink, K.Hurink, J.P.Hulst en J.Bosma,
Wethouders: J.Veldhuis Kramer en J.Bosma.

 • 7 jan. In het Ommerbosch houden zich veel vossen en ander schadelijk gedierte op, zodat besloten wordt een grote klopjacht te houden.
 • 2 febr. De aanzienlijke vermindering van de opbrengst van de publieke verpachting van de 190 koe- en de 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste geven burgemeester en wethouders aanleiding de raad voor te stellen om in 1871 alleen de weiden in het Koeveld te verpachten en het grasgewas der Woeste openbaar te verhuren Dit voorstel wordt verworpen met 7 stemmen tegen en 2 stemmen voor. De openbare verpachting van de 160 koe- en 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste wordt gehouden op 18 april en levert in vergelijking tot het afgelopen jaar een meeropbrengst op van f576,10. Totale opbrengst is thans f 1209,–.
 • 21 febr. Te Stad-Ommen zijn blijkens een opgaaf aan de C.d.K van Overijssel aanwezig:
  2 brandspuiten met toebehoren en een aanjager, een handbrandspuitje benevens 6 brandhaken en 4 brand-ladders. De persslangen bij de beide spuiten en de zuigbuis bij de aanjager zijn door nieuwe vervangen, de cylinders en zuigers in de spuit No.2 zijn mede vernieuwd en het overige brandmateriaal is onlangs in goede staat gebracht. Een voldoend personeel is bij de brandspuit en den aanjager en het handbrandspuit je aanwezig. Er zijn dit jaar (1870) twee oefeningen gehouden.
 • 3 april. Burgemeester en wethouders benoemen het volgende brandweerpersoneel:
      a. bij den aanjager;
       tot regelaars bij de aanvoerslang:
       No.1 J.G.Bosch, huisnr.14
       No.2 E.Ravenhorst, huisnr.301
      b. bij de brandspuit No, 1
       tot lantaarndrager:
       nr,1 E.tfenink, huisnr,226.
       tot pomper:
       nr.10 D.J.Kelder,huisnr.72.
      c. bi.j de brandspuit nr,2
       tot lantaarndragers:
       nr.2 W. Willems, huisnr.39.
       nr.3 D ten Toren, huisnr.99.
 • 3 april. Tot koeherder wordt benoemd H.J.Bosscher te Stad-Ommen (beloning f 120,- per jaar onder voorwaarde dat zijn jongere broer of iemand anders boven de 14 jaar onder goedkeuring van het gemeentebestuur hem dagelijks zonodig behulpzaam zal zijn). Voordien van R.Moddejonge (overleden) koeherder.
 • 3 april. Te Ommen overnacht een detachement van het 4e Regiment Husaren, bestaande uit:
  1 officier, 18 onder-officieren, henevens 3 officierspaarden en 13 troepen-paarden. Zij zijn op doorreis van Hoogeveen naar Deventer, De burgemeester van Stad-Ommen moet zorgen voor huisvesting, voeding en stalling en voor de eventueel nodig geachte transportmiddelen.
 • 26 mei. 37 personen zenden een verzoek aan de raad op spoedig over te gaan tot verbetering van de weg van de Ommerdijk naar de Zuidermars alsmede van de weg tussen het eerste en tweede blok op de Dante, speciaal tegen de slagen (stuifzand) nabij S. de Bruin en verderop tegen het slag van B. van der Vecht (waar dit weggedeelte gedurende de maanden april en mei doorgaans onder water staat.
 • 27 mei. Nu de pokziekte afneemt wordt besloten de Ommer Bissing wel te houden.
  Besloten wordt de nachtwaker in verband met het brandgevaar in de zomermaanden tot 4 uur i.p.v. tot 3 uur dienst te laten doen, omdat in de regel om 3 uur nog niemand op is. Van 1 mei tot 1 aug. zal daarom de klapwachter tot 4 uur rondgaan en om 4 uur i.p.v. om 3 uur afluiden.
 • 8 juni. Burgemeester en wethouders verlenen aan Hendrik Hoek, landbouwer te Stad-Ommen, vergunning tot het plaatsen van een spikke (dam) om met zijn vee van de Varsenerdijk in zijn land op de Achtermars te kunnen komen.
 • 28 juni. De Belg Jacques Delory, oud 65 jaar, wordt op transport gesteld van de Ommerschans naar België omdat het niet kan worden toegelaten tot de bedelaarskolonie. Deze man is niet in staat om te voet naar het spoor te worden gebracht. Hij is zeer slecht ter been en bovendien kan niemand hem verstaan (brief adj.- dir.Bosma van de Ommerschans) De reis vangt aan op 28 juni. Rijksveldwachter A.Adamse brengt het ‘s-morgens van Ommen naar Zwolle. Hier neemt H.C.van Beugen, rijksveldwachter hem over voor transport naar Rotterdam (29-6-1871) vandaar gaat het naar Dordrecht. Op 30 juni 1871 naar Moerdijk en op 3 juli komt hij te Eindhoven aan. Hier wordt hij ter beschikking van de Officier van Justitie gesteld voor overdracht aan de Belgische autoriteiten.
 • 3 juli. A. Dijkerman volgt zijn vader G.A. Dijkerman, overleden op 29 juni, op als cipier van het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 4 juli. De heer J.G. Kramer te Ommen krijgt van de C.d.K. Overijssel vergunning tot invoer van door hem bij de grensbewoners in Pruisen opgekochte schapenwol.
 • 15 juli. ’s Middags om 3 uur breekt brand uit ten huize van F.J. Wanningen, gelegen in het middenpunt der Stad-Ommen. Het huis brandt geheel af.
 • 15 juli. G.J. Podt, J. Kramer en nog een derde richten de volgende brief aan de raad der gemeente Stad-Ommen:
  “Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden Brandmeesters bij de brandweer uwe gemeente;
  dat zij naar aanleiding van den eed bij de aanvaarding hunner bediening afgelegd, in verband met de bepalingen van het politiereglement regelende de brandweer;
  U steeds gewezen hebben op den onvoldoende toestand der brandblusmiddelen;
  dat zij van het dagelijks bestuur steeds de meest mogelijke medewerking ondervonden, doch tevens werden gewezen op den ongunstigen toestand der gemeentekas;
  dat tot hun genoegen werd voorzien in twee nieuwe persslangen, benevens een nieuwe zuigbuis bij den aanjager en nieuwe buizen afzuigers in spuit nr.2;
  dat door hun bij herhaling is gewezen op den onvoldoenden toestand der aanvoerslangen, op het aanleggen van een brandput op het Vrijthof en tevens op het aanschaffen van nieuwe zuigers, zo mogelijk ook in spuit nr.1;
  dat zij steeds zowel mondeling als schriftelijk ter antwoord ontvingen dat de gemeentekas niet alles veroorloofde;
  Brandmeesters vermenen tot nu toe steeds aan hun eed en pligt te hebben voldaan, doch bij de laatst plaats gehad hebbende branden, bleek het hun dat sommige leden van de raad daarover anders denken, althans bij de brand van heden bij Wanningen werd door een lid van den raad aan brandmeesters in ’t publiek verweten dat hij het in het belang der gemeente achtte openlijk te verklaren dat het toezicht over de brandspuiten niet naar behoren wordt uitgevoerd, en de slecht of mingunstige toestand der bluschmiddelen aan hun werd verweten;
  Brandmeesters stellen daartegenover het oordeel var den raad, die tot nu toe aan hunne eisen geen uitvoering gaf en achten zich verpligt U thans mee te delen dat zij niet weten op welke wijze zij het moeten aanleggen om openlijke afkeuring ook van leden uwer raad te voorkomen:
  in verband met het voorgevallene nemen zij daarom de vrijheid nogmaals op de uitvoering van hunne reeds bij herhaling gedane eischen aan te dringen, en mogt Gij daartoe niet kunnen besluiten, dan verzoeken zij U het beheer en toezigt over de brandweer aan de zoodanigen op te dragen die daarin beter inzicht mogten hebben”.
 • 16 juli. De rogge staat vrij goed; op sommige plaatsen wel wat dun op het land. Haver en gerst staan bijzonder goed. Boekwei staat zeer goed. De aardappeloogst lijkt goed te worden; alleen in de vroege soorten komt ziekte voor.
 • 17 juli. Het schrijven van de brandmeesters Podt, Kramer en Mulder, omtrent de onvoldoende toestand van de brandblusmiddelen, komt ter sprake. De zuigers van spuit nr.1 zijn defect. De aanvoerslangen van de aanjager zijn slecht (lengte slanger is 100 meter) Gesproken wordt over een brand nabij de Israëlitische kerk) Besloten wordt de nodige herstellingen uit te voeren.
 • 19 juli. Bij brandspuit nr.2 (de oude) wordt tot regelaar bij de aanvoer van water benoemd J.H. de Bruijn.
  In Stad-Ommen is één openbare school aanwezig.
 • 3 aug. Bij besluit van ged.staten van Overijssel wordt tot provinciaal veearts benoemd de heer W. Mossel, standplaats Avereest. Zijn toelage wordt vastgesteld op f.200,– per jaar. Zijn werkgebied omvat de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen, Avereest, Stad- en Ambt-Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham.
 • 20 sept. De C.d.K in Overijssel benoemd tot cipier van het Huis van Bewaring te Ommen Hendrik Wilhelm Bodewit brigadier-majoor titulair Rijksveldwachter te Ommen op een rijkstractement van f 150,– en op een tractement van f 50,– om te slaan over de gemeente van het kanton Ommen naar derzelver zielental, alsmede vrije woning berekend tegen f50,- ‘sjaars.
  Hij volgt Albert Dijkerman op (overleden op 18 september) en staat onder de bevelen van het College van Toezicht over het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 28 okt. De wegen op de Dante zullen opnieuw gekielspit en daarmee verbeterd worden in de eerste helft van november.
 • 28 dec. Kruidverkopers te Stad-Ommen zijn:
  J. van der Veen, H. Hoek, S. Godeschalk. (Vuurwerk voor jaarwisseling).
 • 30-dec. J. Appelhof, grof- en hoefsmid, verzoekt toestemming om zijn smederij te verplaatsen van wijk A nr.176 naar wijk A, nr.244.
 • 31 dec. Stad-Ommen telt; 2608 inwoners.
  bestaande uit: 1799 mannen.
                         809 vrouwen.

  Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

  Reageren »

1871

1871 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.511 keer gelezen.

 • 28 juni:
  Door enige beambten van de Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek te Lemele is opgericht een vereniging tot oefening in den wapenhandel en in het schieten naar den schijf.
  Daartoe is op het terrein van de boerderij Eersteling een schietbaan afgebakend en aan het einde daarvan een kogelvanger opgeworpen van minstens gelijke afmetingen, als vanwege het Min. van Oorlog bij reglement zijn voorgeschreven.
  De vereniging is voornemens om de oefeningen in het schijfschieten onder nadere goedkeuring gedurende de zomermaanden te doen plaats vinden op zondags voor de middag van 10-12 uur en des woensdagsnamiddags van 6-8 uur.
  Tot het voorkomen van ongelukken zal door één der commissarissen van onze vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve worden uitgeoefend, terwijl aan een der onbezoldigde rijksveldwachters in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen, dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert. Ten teken dat er schijf wordt geschoten zal in de nabijheid van de kogelvanger een grote rode vlag worden gehesen. Achter de kogelvanger in de richting van de schietbaan bevinden zicht geen woningen en strekt zich daar een weinig bezocht heideveld uit.
  Deze brief is ondertekend door J. Isebree Moens. (Dir. Ov. Beetw. fabriek)
 • 5 september:
  De vergunning voor het schijfschieten wordt verleend onder voorwaarde dat:
  a. een der commissarissen van orde der vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve uitoefend;
  b. de onbezoldigd Rijksveldwachter in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert;
  c. telkens wanneer en ten teken waarvan er schijf wordt geschoten in de nabijheid van de kogelvanger een van verre goed zichtbare rode vlag zal worden gehesen.

Reageren »

1868

1868 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.168 keer gelezen.

 • De tol op de weg Ommen-Hardenberg levert in 1867 op: tol nr. 1 f. 660,285 en tol nr. 2 f. 520,385.
  De tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie, brengt in 1867 f. 272,53″ op.
  Wed. A.H. Veldhuis is tolgaarder op een beloning van f. 109,20.
 • Het kerkhof der Kerkelijke gemeente te Lemele is gereed.
  Op donderdag na 10 mei 1868 vindt de eerste begraving te Lemele plaats (Alferinks vrouw).
 • De R.K. Parochie Den Ham is erkend bij K.B. van 25 januari 1868, no. 58 met toekenning van een rijkssubsidie voor de bouw van een kerk en pastorij en vaststelling van een rijksjaarwedde voor de pastoor.

Reageren »

1866

1866 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.384 keer gelezen.

 • Er bestaat te Lemele tengevolge van oprichting der beetwortelsuikerfabriek grote behoefte aan een school.
  In 1866 is het kantoor van de Overijsselse Beetwortel Suiker-Fabriek tijdelijk gevestigd in het Huis “de Gunne” te Heino.

  1866_isao.jpg

  Bij K.B. van 21 juni 1866, no. 60 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortelsuikerfabriek te Lemele vergunning verleend tot het maken van een gasinrichting tot verlichting van de fabriek en de daartoe behorende gebouwen.

 • H. Rientjes is pastoor te Vilsteren.
 • H.G. de Wilde, aannemer van publieke werken te Meppel, heeft op 6-6-1866 vergunning gekregen tot het gebruik van een locomotief tot vervoer van zand en grint uit de Lemelerberg naar het Almelose kanaal.
  De publieke weg, lopende door het Lemelerveld aan de voet van de berg dwars over het spoor, welke door deze locomotief elk ogenblik moet worden gepasseerd moet door sluit-of slagbomen worden afgesloten, terwijl een wachter hierbij moet worden geplaatst om bij het passeren van rij- voertuigen of vee de bomen te openen en te sluiten.
 • De tol nr. 1 op de weg Ommen-Hardenberg brengt f. 736,165 en tol nr.2 f. 557,16 op.
  B. Brunink en E.R. van Faassen zijn tolgaarders (1865).
  De tol nr. 1 van de weg Ommen-Goor (1e sectie) brengt in 1865 f.261,685 op.
 • Met de bouw van de onderwijzerswoning te Nieuwebrug is reeds een aanvang gemaakt.
 • De fa. Gebrs. van Hasselt bevaart met zijn schroefstoomboot “Nijver-heid” het Overijsselse Kanaal van Zwolle op Almelo.
  Wanneer het water 5 duim of meer boven het peil staat mag bij 120 el per minuut varen.
  Bij een waterstand van 5 duim boven tot 10 duim beneden het peil per minuut.
  Bij een waterstand van 10-20 duim beneden het peil 95 el per minuut.
  Beneden de hoogte van 20 duim onder het peil 80 el per minuut.
 • Op 21-3-1866 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortel-suikerfabriek te Lemele vergunning verleend om een stoomtuig in een wortelmolen te gebruiken.
 • In jan. 1866 worden de balans-priemen der ophaalbrug nr. 7 in de zandweg van Ommen naar Raalte gerepareerd.

Reageren »

28 april 1841

Verzoek toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.227 keer gelezen.

28 april 1841.
Wij Willem II, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz. enz.

Op het rapport van onzen minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. van den 15 april 1841 nr. 11 omtrent een adres van A.C. van Raalte c.s. inwoners van Ommen Stad en Ambt, verzoekende toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente.
Gezien het rapport van onze minister van justitie van den 22 dezer nr. 4.
De raad van State gehoord/advies van den 27 dezer nr. 6.
Gezien het Koninklijk besluit van den 5 juli 1836, nr. 75, litt a, tweede lid, gelezen ons nader besluit van den 9 januari 1841 nr. 23. Lees meer »

Reageren »

1824

1824 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    850 keer gelezen.

 • Op 30 maart 1824 komen 1 officier, 1 onderofficier en 10 manschappen te Ommen aan (vanuit Deventer) om nachtkwartier te houden.
 • Van 30 op 31 maart 1824 overnachten een bataillon (mineurs en sappeurs) sterk 1 sergeant en 10 manschappen te Ommen.
 • Bij besluit van ged.staten van Overijssel van 4 mei 1824 wordt aan Hendrik Marten, landbouwer Hannes Makkinga en Roelof Makkinga, timmerlieden, wonende te Ommen, toestemming verleend om even buiten de Stad-Ommen op de daaraan gelegen algemene weide, den Oord genaamd op een door het gemeentebestuur aan te wijzen plaats een wind- en houtzaagmolen op te richten (zie art. 2 van Zijne Majesteitsbesluit van 31-1-1824, Stbl. nr. 19).
 • H. van der Wijck neemt ontslag als ontvanger der gemeente Stad-Ommen en Alexander de Vries wordt alszodanig benoemd.
 • Van 11 op 12 juni 1824 houden 1 onderofficier en 7 manschappen komend uit Koevorden nachtkwartier te Ommen.
 • De school te Ommen is slecht verlicht door 5 ramen en de meubelen verkeren in slechte toestand en zijn slecht geplaatst.
 • Het komt nog herhaaldelijk voor dat Kolonisten uit het bedelaars-gesticht aan de Ommerschans ontsnappen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-082

Reageren »