микрозаймы

18 februari 2007

Den Oordt in beeld bij OudOmmen.nl

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebouwen, Streekmuseum Ommen.    2.688 keer gelezen.

“De geschiedenis van het Streekmuseum” had de titel kunnen zijn van de nieuwe pagina “Den Oordt” op de website OudOmmen.nl. In deze foto-impressie met nieuws- en archiefartikelen ziet u de houtzaagmolen Den Oordt, die in 1824 als tweede-hands molen in Ommen werd geplaatst, langzamerhand in verval raken.

Totdat in 1955 het gemeentebestuur van Ommen het bouwwerk aankocht voor restauratie. Naast de houtzaagmolen bestond het complex op dat moment ook nog uit een kolk – als opslagplaats voor boomstammen – en een langgerekte zaagloods onder de molen, waarin de stammen op een heen en weer glijdende slede tot planken werden verzaagd. Bij de restauratie van de molen, die in 1962 werd afgesloten, werd de kolk gedempt en de zaagloods gesloopt. Door het wachten op “rijksgoedkeuring” kon pas geruime tijd na voltooiing van de restauratie van de molen met de bouw van de zaagloods worden begonnen. Daardoor bleef de molen vele maanden “op stelten” boven de grond staan.

den-oordt.JPG Foto: www.fotoarchief.nu
Houtzaagmolen Den Oordt “op stelten”

De Stichting Oudheidkamer kreeg de beschikking over de zaagloods en schakelde de Amsterdamse binnenhuisarchitect P. Crouwel in om van de zaagloods een moderne, aantrekkelijke oudheidkamer te maken. Zoals een krantenartikel uit 1963 vermeldt: “Het bestuur van de stichting is vol goede moed. Het is ervan overtuigd oud-Ommen — en dit Oud-Ommen gaat terug tot het mesolithicum! — waardig en aantrekkelijk te kunnen huisvesten”. Lees meer »

Reageren »

31 december 2006

“NIEUWJAARS-ZEGENWENSCH” 100 jaar geleden

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.141 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Honderd jaar geleden verscheen in Ommen de volgende nieuwjaarswens van Lantaarnopsteker J.J. Arendsen:

Bron: OudOmmen – uit het archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Lees meer »

Reageren »

1 januari 1976

Hotel “De Zon”

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Diversen, Gebouwen.    3.523 keer gelezen.

Reeds voor 1881 heeft op de plaats, waar zich thans Hotel de Zon bevindt een huis gestaan, waarin het beroep van café-en logementhouder werd uitgeoefend.

1e eigenaar
Hier woonde toen Lambertus KOGGEL (geb. 13-3-1841), gehuwd met Maria Bosch (geb. 11-11-1842). Maria Bosch was eerder gehuwd geweest met Gerrit Spijker-bos, die toen op de boerderij in Het Laar woonde. Zij hadden een zoon Gerhardus Spijkerbos (geb. 3-11-1873). Na het tweede huwelijk van zijn moeder bleef deze Gerhardus bij hen wonen. Op 1-5-1881 werd door Lambertus Koggel reeds sterke drank in het klein verkocht. Hij overleed 26-5-1883, waarna zijn weduwe Maria Bosch op 12-2-1885, dus voor de derde keer, trouwde met Johannes.

2e eigenaar Lees meer »

Reageren »

25 januari 1974

School te Dalmsholte

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Scholen.    3.708 keer gelezen.

Op 24 april 1912 wordt in de raad der gemeente Ambt-Ommen een adres van A.Wunnink e.a. te Dalmsholte behandeld, in welk adres wordt verzocht om, in verband met de grote afstand, welke de schoolgaande kinderen uit Dalmsholte moeten afleggen naar Lemelerveld, over te gaan tot stichting van een openbare lagere school te Dalmsholte. Dit adres wordt staande deze raadsvergadering in handen gesteld van een commissie, waarin de heren Rovers, Herbrink en Immink worden benoemd.

Op 25 juni 1912 brengt deze commissie rapport uit aan de raad. De commissie is van oordeel dat het kadastrale perceel gem. Ambt-Ommen, sectie G, nr.2556 ter grootte van 0.51.20 ha 9 op ongeveer 100 meter van de stopplaats Dalmsholte aan de spoorlijn Ommen-Raalte-Deventer, voor de stichting van een school het meest geschikt is. Op voorstel van de heer Herbrink wordt nog een tweede commissie benoemd voor onderzoek op het terrein, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met de kinderen afkomstig uit de buurtschap Vilsteren. Als leden van deze tweede commissie worden aangewezen de heren Grotemarsink, Haasjes, Henstede en Marsman.
Lees meer »

Reageren »

1 januari 1972

Beschrijving recreatie-terreinen in 1972

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Recreatie.    6.209 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Ommen heeft voor recreatie in gebruik 452,30 HA, t.w.:

  • uitsluitend voor recreatie-woonverblijven – 143,65 HA
  • uitsluitend voor kamperen – 125,05 HA
  • mengvorm zomerhuizen en kamperen – 183,60 HA

Van de totale oppervlakte is 74,25 HA uitsluitend beschikbaar voor verenigingen als padvinderij e.d.

In gebruik zijn 38 kampeerterreinen en 618 recreatiebugalows.
In aanbouw zijn of worden op korte termijn in aanbouw genomen 75 recreatiewoonverblijven.
Herzien wordt een plan voor de bouw van ruim 100 bungalows.

Onderstaand volgt een toelichting op een aantal kampeerinrichtingen.

De “Beerzerbulten”. Oppervlakte 18,7 HA.
Wordt sinds kort na de oorlog geëxploiteerd door mevr. Hagedoorn-Koersen. Er staan 12 zomerhuizen, doch wordt overigens als kampeerterrein gebruikt en biedt plaats aan ongeveer 1000 kampeerders. Het is een nogal wat heuvelachtig terrein. Beschikbaar is een winkel, een kantine, een sportveld, een bad voor kleuters en een bad voor zwemmers. De baden zijn voorzien van een verwarmings- en zuiveringsinstallatie.
Lees meer »

Reageren »

15 april 1971

GISELA EN JONCKER ARENT VONDEN ELKAAR IN KERKER

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Volksverhalen en legendes.    3.325 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

„De Groene Jager” herinnert aan een middeleeuws liefdesdrama.

Bij ,,DE GROENE JAGER”-brug in de weg van Ommen naar Den Ham ligt de grens tussen die twee gemeenten) op een steenworp afstand daarvan staat het vroegere tolhuis „De Groene Jager”, dat al voorkomt op kaarten, die eeuwen geleden werden gemaakt en dat thans woonhuis is van de beheerder van het gelijknamige Hammer zwembad, dat een kleine tien jaar geleden zoveel stof deed opwaaien in Den Ham. Het duidt er op, dat „De Groene Jager” voor deze plek van het Sallandse Den Ham wel iets moet hebben en dat thans nog doet. Bij dagen — min of meer toevallig — op enkele aantekeningen van een goede bekende.

Of de verklaring, die daarin wordt gegeven nu waarheid of verdichtsel is, doet weinig terzake; het één noch het ander zal vermoedelijk kunnen worden bewezen. ’t Is vanwege de curiositeit, dat ik het verhaal met eigen woorden vertel. Daartoe neem ik u zo’n 600 jaar mee terug, n.l. naar de winter van 1378/1379.
Lees meer »

Reageren »

1 januari 1971

Baron Mulert Stichting

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Diversen.    7.884 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

F.E. Baron Mulert overlijdt op 26-2-1933 te Loosduinen. Als oud-inwoner van Ommen heeft hij “bij testament de gemeente Ommen benoemd tot universeel erfgenaam. De gemeente Ommen wordt hierdoor eigenaresse van het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg alsmede van de overige bezittingen.

De bedoeling van deze erfstelling is door de erflater in het testament als volgt omschreven:
“Uit mijne nalatenschap zullen allereerst moeten worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden terzake de vereffening des boedels. Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten worden benut of gebruikt ten bate van het algemeen belang. Zoo mogelijk zal daartoe genoemd landhuis met tuin en gemeld saldo mijner nalatenschap moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen streken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.” Lees meer »

6 Reacties »

1 januari 1969

Korte geschiedenis van het Besthmenertolhuis

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Streekmuseum Ommen, Tolwegen & Tolhuizen.    3.142 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

De weg, waaraan het Besthmenertolhuis stond, was in vroeger jaren een zandweg. In plm. 1840 werd deze weg met grint, dat op de Lemelerberg voldoende voorhanden was, verhard en kwam in beheer en onderhoud bij Baron van Pallandt, eigenaar van het landgoed Eerde.

Om de kosten daarvan te dekken werd door Koning Willem III bij besluit van 27 october 1840 nr. 103, goedgekeurd het “Tarief der Tolgelden in te vorderen aan de Tolboom, gevestigd op den weg van Ommen naar het Huis Eerde”. Eenzelfde tol kwam ook aan de andere zijde van het landgoed, dus aan de weg van Den Ham, en wel bij de “Groene Jager”.

De Gouverneur van Overijssel stelde op 25 juni 1841 als eerste tolgaarder aan de Besthmenertol aan Gerrit Stapeberg. Deze was als arbeider werkzaam op Eerde en zijn vrouw zal toen wel de tolgelden hebben geïnd. Deze bedroegen voor de verschillende personen, dieren on voertuigen slechts enkele centen. Maar ook deze centen waren in die dagen schaars, en dus waren er altijd mensen, die trachtten te tol te ontlopen door de weg te verlaten en door het veld te gaan. Werden ze door de tolgaarder betrapt, dan kregen ze een boete te betalen. Lees meer »

Reageren »

31 augustus 1967

Drenthe- vroeger en nu

Categorie: Archeologie, Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Musea, Randgemeenten.    6.494 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Bij het turfgraven zijn al heel wat prehistorische vondsten gedaan, die ons een vrij duidelijk beeld en inzicht hebben gegeven van het doen en laten van de mensen, die hier een paar duizend jaar geleden hebben gewoond: van hun woningen, kleding en gereedschappen, van hun dodenbestel, ja zelfs van hun uiterlijk.

Dit gevoegd bij de toepassing van nieuwe onderzoekingsmethoden, maakt het archeologen mogelijk de absolute ouderdom van de vondsten te bepalen. De meeste van deze, werkelijk opzienbarende vondsten zijn in Denemarken gedaan, waarom we met het lijk van de Tollundman beginnen, dat het meest tot de verbeelding heeft gesproken.

Tollund is een klein plaatsje in het midden van Jutland, waar turf gravers in 1950 bij hun werk een veenlijk aantroffen. Ze ontblootten het halverwege en waarschuwden ondertussen de archeologische dienst. Het lijk werd daarna verder ontgraven. Het lag op zij in een gebulte houding, met opgetrokken knieën en gebogen armen. Het kwam geheel ongeschonden bloot. Het zure veenwater had alles bruin gekleurd, de kleur van getaande visnetten. In de 2000 jaar van ongestoorde rust, waren het hoofd en de zintuigen ook nog intact. De rust was nu echter verstoord. Het lijk werd opnieuw met vochtig veen bedekt en is met veen en al als een grote turf naar het nationaal museum vervoerd waar men onmiddellijk met de conservering begon. De man was bijna geheel naakt. Slechts een leren gordel om de lendenen, een kapje van zeven stukjes leer gemaakt op zijn hoofd en om zijn hals een leren riem als strop, waaraan hij was opgehangen, was zijn tenue, waarmee hij in de veenput was geworpen. Onder een twee meter dikke laag veen had hij nu 2000 jaar gerust. Lees meer »

Reageren »

1 oktober 1966

Huize Olde Vechte

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gemeentegebouwen.    2.914 keer gelezen.

Op 6 januari 1950 brengen taxateurs een rapport uit omtrent de buitenplaats genaamd “de 0lde Vechte” bestaande uit herenhuis, park, tuin, grasland, bos en water benevens twee afzonderlijke woningen. Totale grootte 5.52.99. ha. Prijs ƒ 51.900,— aan de Zeesserweg, eigenaresse mevr. douarière J.C. Stoop-de Jonge (v/h Jhr. A. Stoop). Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt voor ƒ 60.000,—. De gemeente verbindt zich voor max. ƒ 4.500,— in de chauffeurswoning te verbouwen en mevr. Stoop is gerechtigd na restauratie de chauffeurswoning te betrekken tegen een huur van ƒ 10,— per week. Het terrein ligt geheel ingesloten door een oude Vechtarm. Overweging voor deze aankoop is geweest de slechte huisvesting ter sekretarie, nodige stallingsruimte brandweerauto, vestiging nieuwe gemeentehuis, aanleg zwembad, ijsbaan (oude Vechtarm).
Op 5 mei 1950 vindt de overdracht plaats (rb. 30-1-1950)
M.i.v. 1-5-1951 – 1-5-1953 wordt het huis “OldeVechte” beschikbaar gesteld voor Indische gerepatrieerden.
M.i.v. 6 april 1951 wordt de tuinmanswoning verhuurd aan mevr. Stoop (Zeesserweg 11 ).
M.i.v. 1-10-1953 tot 1-9-1958 wordt het buitenverblijf 0lde Vechte, m.u.v. de chauffeurswoning met erf en tuin, bewoond door mevr. douairière J.A. Stoop-de Jonge en enkele andere ongebouwde percelen, verhuurd aan J.A. van der Does, exploitant vakantiecentrum (Zeesserweg 12) (Vakantieoord 0lde Vechte).
Van 1 jan. 1959 tot 1 oktober 1966 aan J.F. Boddeus ook als vakantieoord.
Daarna verhuurd aan de Stichting Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Overijssel per 1 okto. 1966. Voor het zwembad wordt 2.51.99 ha. onttrokken aan het buitenverblijf.

Reageren »