микрозаймы

7 mei 2008

Een palynologisch onderzoek in het Hunze- en Reestdal

Categorie: Algemeen, Informatiebronnen, Wetenschappelijke artikelen.    10.383 keer gelezen.

Overal in het landschap is te zien hoe de eeuwenlange verwevenheid van mens en omgeving tot zeer gevarieerde natuurwaarden heeft geleid…………

Om een goed beeld te krijgen van landschapsconstructies is het belangrijk om te kijken naar de paleografische reconstructies van Nederland in de verschillende ouderdom fases. Het beeld van een landschapsreconstructie aan de hand van pollenanalyses kan ons belangrijke informatie verschaffen over de eerste flora en fauna in het Preboreaal, de vroeg menselijke bewoning en de eerste vormen van akkerbouw en veeteelt. Pollenanalyses zijn ook belangrijk voor klimaatonderzoeken omdat klimaatsveranderingen grote gevolgen voor de samenleving met zich meebrengen. Om het klimaat in de toekomst te voorspellen moeten we onderzoek doen naar het klimaat in het verleden. Pollenanalyse is een methode om klimaatsveranderingen te bepalen.

Palynologie of pollenanalyse werd aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de Zweedse geoloog Lennart von Post. Het gaat om een hulpwetenschap die zeer bruikbaar is in de archeologie en klimatologie. Pollen blijven over het algemeen beter bewaard dan andere organische resten. Pollenanalyse maakt een gedetailleerde reconstructie mogelijk van de vegetatie en van veranderingen in de vegetatie. In de beginperiode werd de palynologie of pollenanalyse vooral gebruikt als relatieve dateringsmethode, totdat de C-14 datering (vanaf 1978 wordt AMS-datering gebruikt) en isotopenchronologie werden ontdekt.

Fig1-Stuifmeelkorrels.JPGFig. 1. Stuifmeelkorrels onder een elektronenmicroscoop (bron Wikepedia)

Het oerstroomdal van de Hunze en Reest is ontstaan door terugtrekking van landijs. Het smeltwater van dit ijs vormde het uiteindelijke stroomdal. Rivierzanden vulden later grote delen van dit stroomdal. Door infiltratie van regenwater op de Hondsrug wat lokaal opkwelde, ontstonden dikke hoogveenpakketten. De Waddenzee brak later van tijd tot tijd door en liet een laag klei achter zodat hier en daar klei-op-veen gronden ontstonden. Door inklinking van het veen en mineralisatie is de hoeveelheid veen in de laatste decennia flink teruggelopen. Ook door veenontginning is veel hoogveen verdwenen. De Hunze heeft haar watervoerende functie voor een groot deel verloren. Het middendeel van de huidige Hunze stroomt nu in omgekeerde richting. Dicht bij de rivier zijn zand en kleipakketten afgezet, wat verder weg lagen de veenpakketten. Doordat deze zijn afgegraven, is het reliëf op die plaatsen verlaagd.

Het Hunzedal, het stroomgebied van de Hunze of Oostermoersche vaart, beslaat grofweg de driehoek tussen het Zuidlaardermeer in het noorden, de Hondsrug in het westen en de Veenkoloniën in het oosten. In Hunze- en Reestdal zijn de verschillende landschapszones en hun onderlinge relaties nog uitstekend waarneembaar en vormen zij nog altijd een geheel. Lees meer »

Reageren »

15 juli 2007

Het maritieme cultuurlandschap van Regge en Vecht

Categorie: Algemeen, Informatiebronnen, Wetenschappelijke artikelen.    12.805 keer gelezen.

1. Inleiding
De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen vertegenwoordigen een omvangrijk en zeer geschakeerd cultureel erfgoed dat helaas ongemerkt is verdwenen. Vanwege zijn grote rijkdom verdient het een hernieuwde belangstelling (Schutten 2004). Hierbij staat de vraag centraal wat de oorzaak is geweest van het ongemerkt verdwijnen van deze scheepsvaart over Regge en Vecht in het midden van de negentiende eeuw. Was het ontbreken van goedkoop vervoer een kritieke factor in de vertraagde komst van de industriële revolutie in Nederland? Verloren de schippers hun monopoliepositie door de sterk dalende vrachtprijzen, toen omstreeks het midden van de 19e eeuw andere vormen van vervoer beschikbaar kwamen, zoals Griffiths (1979) dat stelt? Of hebben mogelijk ook andere factoren een belangrijke rol gespeeld? In samenhang met deze vragen dient vooral aandacht besteed te worden naar een onderzoek van historische processen waarin het maritieme cultuurlandschap vorm krijgt en in de 20e eeuw teloor ging door een opkomende industrialisatie, infrastructurele werken en sociale veranderingen. Het is dan ook van belang om het maritieme cultuurlandschap als een dynamisch fenomeen te bestuderen, met speciale aandacht voor ingrijpende omslagen en de consequenties daarvan voor het landschap en haar bewoners. Men kan zich afvragen of Regge en Vecht, door de eeuwen heen, altijd wel goed bevaarbaar zijn geweest. Zijn er in het verleden ook alternatieve vervoersmogelijkheden geweest over land? Om een antwoord te geven op deze vragen dient een onderzoekslijn uitgezet te worden voor een sterker wordende mondialisering, opkomende industrialisatie, verbeterde infrastructurele werken, sociale veranderingen en een schaalvergroting van de handel in de 18e en 19e eeuw en een onderzoekslijn naar de geografische component waarbij de vervoersmogelijkheden van handelswaar over de rivieren en het vervoer van handelswaar over land qua kostenaspect nader bekeken worden. Op de binnenwateren van Salland en Twente werden veel goederen vervoerd met een zomp. Van de Overijsselse zompen zijn bijna alle exemplaren verloren gegaan. Zij werden wegens ouderdom of door verlies aan economische waarde uit de vaart genomen en belandden bij de sloper. Het kweken van stukje historisch besef heeft de hoogste prioriteit. Dit werkstuk stelt zich ten doel om een impressie te geven van het maritieme cultuurlandschap in de afgelopen 200 jaar. Tevens zal een voorzichtige context geschetst worden, hoe er tegenwoordig met dit verleden wordt omgegaan. Lees meer »

1 Reactie »