микрозаймы

26 september 1953

Gebeurtenis(sen) op 26 september 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    955 keer gelezen.

 • De vroegdienst van 8.30 uur in de Ned. Herv. Kerk komt m.i.v. 4 oktober te vervallen.
 • De Hardenbergerweg is thans vanaf de haven tot aan de kruising met de nieuwe rijksweg voorzien van een nieuw wegdek en aan een zijde van trottoirs. Een belangrijke verbetering waarop reeds jaren aangedrongen werd. Het gedeelte vanaf Veldsink werd weliswaar niet van trottoirs voorzien, maar dit oordeelde men niet nodig omdat de weg niet meer voor snelverkeer dienst zal doen en omdat op dit gedeelte nog geen riolering is aangelegd.
 • De Vechtstraat te Ommen (voormalige rijksweg gelegen tussen het gemeentehuis en de Vecht).
  De Vechtstraat te Ommen is een bijzondere straat, want officieel telt zij geen huizen. De garage (Hurink) aan de westzijde tegen het gemeentehuis staande is op de Markt gevestigd en de achterzijde komt uit op de Vechtstraat. In verband met de restauratie van het gemeentehuis, wordt deze garage binnenkort afgebroken evenals het oude pand er naast. Café Steen blijft voorlopig nog staan.
  Ook na deze verbouwing zal de Vechtstraat nog geen huizen hebben, want hier komt de achtergevel van het stadhuis, maar dan een achtergevel met een groot balcon van waaraf de burgemeester de defilé’s kan afnemen. Men hoopt binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen met deze verbouwing, waarvan de plannen reeds maanden geleden zijn opgezonden. Zodra Ged. Staten hun fiat hebben gegeven kan begonnen worden. De garage verdwijnt naar de Julianastraat, waardoor de Vechtstraat aan levendigheid zal inboeten weliswaar, maar het geheel zal fraaier worden. Enkele raadsleden hadden gaarne het gehele stuk aangekocht, maar volgens de deskundigen heeft het nieuwe stadhuis voor het eerste 50 jaren ruimte voldoende. Dit heeft men berekend naar de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsaanwas.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-115+116 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

24 september 1953

Gebeurtenis(sen) op 24 september 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    848 keer gelezen.

 • Kruidenteelt nam hoge vlucht. De vraag overtreft verre de produktie. Ommen was een der eerste gemeenten waar de kruidenteelt gepropageerd werd door het aanleggen van kleine proefvelden. De opzet van de teelt is namelijk om de kleine boeren op de zandgronden een gewas te geven met grote winstmarge. De bevolking van Ommen behoort in grote meerderheid tot deze landbouwgroep. Vandaar dan ook, dat de toenmalige burgemeester C.E.W. Nering Bögel deze gelegenheid aangreep en zich hieromtrent deskundig liet voorlichten door de heer T.H. Rutten, thans direkteur van de Kruidendrogerij Agelica te Ommen. Er werd een coöperatieve vereniging opgericht. In december 1949 werd de eerste kruidendroger te Ommen officieel in bedrijf gesteld. Begonnen werd met 62 leden, die in totaal 8 ha tot hun beschikking hadden.
  De hoofdcultures waren angelica en valeriaan, omdat de praktijk had uitgewezen, dat deze gewassen het op zandgrond uitstekend doen. Onder de bekwame leiding van direkteur Rutten nam het aantal telers gestaag toe en in 1952 werd reeds 52 ha. bebouwd. De capaciteit van één droger bleek onvoldoende en derhalve moest uitgebreid worden.
  Maar toen kwam de catastrofe. Op 31 oktober 1952 brandde de drogerij finaal uit en werd het gehele machinepark en de administratie een prooi der vlammen. Het bedrijf was uiteraard wel verzekerd maar daar mede had men de machines en de administratie niet terug. Het bestuur liet door deze ramp niet ontmoedigen en besloot een nieuwe drogerij te gaan bouwen. Het is vooral de energieke heer Rutten geweest, die bij deze wederopbouw en grote rol heeft gespeeld. Wekenlang moest er dag en nacht gewerkt worden. Ook het personeel spande zich tot het uiterste in en zo kon half mei reeds in het nieuwe gebouw gewerkt worden. Een maand later werkte men al weer op volle toeren. Dat was ook nodig want het aantal leden was inmiddels tot ruim 700 gestegen met en oppervlakte van 108 ha. Ook vele telers uit Zuid Drente sloten zich inmiddels aan.
  Nu de officiële opening achter de rug is, vonden wij direkteur T.H. Rutten gaarne bereid ons iets meer over de tot op heden bereikte resultaten te vertellen. Onze vraag of de Nederlandse kruidenteelt niet te hoog wordt aangeslagen werd met de volgende cijfers weerlegd. In 1950 werd aan de telers uitbetaald f 52.000,- en ’t afgelopen boekjaar f 118.000,-. De vereniging levert de kruiden de kruiden aan het centraal inkoop bureau, nadat zij op kwaliteit gekeurd zijn. Dit bureau verkoopt dan aan de afnemers, die voor 98% buitenlanders zijn. Was België voor de oorlog wereldberoemd om zijn valeriaan, nu behoort België tot de grootste afnemers. De kruiden kunnen met alle landbouwgewassen concurreren, omdat het z.g. veredelde producten zijn en jarenlang goed blijven. Dit is van belang, omdat de vraag zeer wisselend is. Een bunder kruiden brengt het tienvoudige op van b.v. een bunder rogge. De Nederlandse kruidenteelt is dus een goede deviezenbron en als zodanig zeer belangrijk. Dankzij de betere kwaliteit der Nederlandse kruiden wordt thans uitgevoerd naar Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Belgie, Duitsland, Canada, Engeland en de Ver. Staten van Amerika, terwijl het afzetgebied zich nog steeds blijft uitbreiden. Daarom is het ook te begrijpen, dat het Rijk de kruidenteelt stimuleert en het Marshallfonds destijds 1 1/2 millioen dollar beschikbaar heeft gesteld. Deze resultaten hebben uitgewezen, dat men in dezen niet te optimistisch is geweest.
  Behalve valeriaan en angelicae wordt ook de violatricolor en de digitalis veel geteeld. De viola is bestemd voor de cosmetische fabrieken en de laatste wordt gebruikt in de geneeskunde. Maar ook milde kruiden hebben waarde b.v. zonnedam, boerenwormkruid, kattenstaart, kalmoes, notenblad, zwarte bessenblad, dophei, enz enz. Ja bijna alle planten hebben waarde. De jeugd maakt hiervan gebruik om de spaarpot te vullen. Er word zelfs in schoolverband naar kruiden gezocht om de kosten van het jaarlijkse schoolreisje bijeen te krijgen. Dagelijks kan men dan ook jeugdige kruidenzoekers de drogerij zien binnenstappen om hun buit te verkopen. De bedragen die hier voor worden betaald zijn de moeite alleszins waard. De nieuwe kruidendroger die ± f 250.000,- kost, heeft een capaciteit van 15 ton per dag, voldoende om vraag en aanbod die nog steeds toenemen, te verwerken, iets naar toe de oude drogerij niet bij machte was. Maar ook nu nog kan het voorkomen dat de vraag naar een bepaald gewas de productie overtreft. Zo is er thans en grote vraag naar goudsbloem. Waarvoor men deze gebruikt is niet bekend, vermoedelijk voor geneeskundige doeleinden. Directeur Rutten is enthousiast over de bereikte resultaten en is overtuigd, dat deze steeds beter zullen worden omdat het aantal mogelijkheden legio is. Het aller belangrijkste is echter, dat de kruidenteelt een steentje bijdraagt tot de oplossing van het kleine – boeren – vraagstuk.
 • Enige jaren geleden werd door de gemeente Ommen het fraaie landgoed De Olde Vechte aangekocht. De algemene verwachting was, dat het gebouw gerestaureerd zou worden en bestemd tot gemeentehuis. Voor dit doel bleek zowel de plaats als het gebouw minder geschikt te zijn. De afgelopen jaren heeft het dienst gedaan als pension voor gerepatrieerden onder auspiciën van het Rijk. In mei j.l. werd het gebouw wederom overgedragen aan de Gemeente, die het thans verhuurd heeft aan de heer van der Does, die hier een vakantiecentrum voor jeugd gaat vestigen. Op de uitgestrekte terreinen achter het gebouw komt het nieuwe zwembad. Zo komt dit landgoed praktisch geheel in dienst te staan van het vreemdelingenverkeer. De z.g. dode arm van de Vecht, die langs het terrein stroomt, is gepacht door de hengelaars vereniging De Rietvoorn, die hier regelmatig wedstrijden organiseert. Vroeger stond dit water bekend om zijn snoeken, die hier door de vorige eigenaar, wijlen jhr. Stoop, gekweekt werden. Een attractie voor jong en oud zijn de eenden en zwanen, die links van het terrein zwemmen en eigendom zijn van de heren A. Vos, H. Visser en H. Sprik.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-113-115 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 september 1953

Gebeurtenis(sen) op 22 september 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    906 keer gelezen.

 • De fraaie molen aan de Julianastraat te Ommen wordt met de ondergang bedreigd. Reeds geruime tijd is hij buiten bedrijf gesteld omdat het gevaar met instorting geenszins denkbeeldig was. Van de wieken rest alleen nog het geraamte. Zoals bekend heeft de stichting Oudheidkamer het oog op deze molen laten vallen om daar de Oudheidkamer onder te brengen, maar dan zal de molen eerst gerestaureerd moeten worden en voor de molenaar zal een andere werkplaats gebouwd moeten worden. Burgemeester van Reeuwijk werd inmiddels bereid gevonden een z.g.n. molencommissie samen te stellen, welke naar middelen moet zoeken om de molen te behouden door een grondige restauratie. Op dit gebied zijn veel kleinere plaatsen Ommen reeds voorgegaan. De benodigde geldmiddelen moeten in Ommen ook gevonden kunnen worden, waar het vreemdelingen verkeer een belangrijke bron van inkomsten vormt. Deze molen is een natuur monument van grote waarde, daarom moet alles in het werk worden gesteld hem te behouden. Wanneer de commissie straks een beroep op de bevolking zal doen, zijn wij, de offervaardigheid der Ommenaren kennende, overtuigd, dat dit niet tevergeefs gedaan zal worden en men met milde hand zal geven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-112+113 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 september 1953

Gebeurtenis(sen) op 19 september 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    930 keer gelezen.

 • Verlaten dobbert een negental roeiboten aan de steiger in de Vecht. Straks worden ze weer weggesleept door de bekende plezierboot “De Zwaluw”, die dan met de heer J. Haar doorkoerst naar Zwolle. In de drie jaar dat deze botenverhuur te Ommen gevestigd is heeft hij wel bewezen in een behoefte te voorzien. De heer Haar, oud rivier-kapitein, kon elk jaar zijn vloot uitbreiden en nog regelmatig probeert hij verbeteringen aan te brengen. Aangezien deze exploitatie zich beperkt tot de zomermaanden werkt de heer Haar gedurende de wintermaanden als reserve-kapitein bij de rivier scheepvaart en loods op het ijsselmeer.
 • In witharen werd de Geref. Vrouwenvereniging “In ’s Konings Dienst” opgericht met aanvankelijk 20 leden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-112 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 augustus 1953

Gebeurtenis(sen) op 5 augustus 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    914 keer gelezen.

 • Op 5-8-1953 was het 25 jaar geleden dat ds. W. de Graaf, thans predikant bij de Geref. Kerk te Almkerk. D.s. W. de Graaf werd in 1898 te Puttershoek geboren en begon zijn predikanten loopbaan in Hoogersmilde. Hij studeerde aan de theologische school te Kampen, waar hij in 1928 afstudeerde. In dit jaar deed hij zijn intrede in Hoogersmilde, waar hij tot november 1930 bleef. Hij vertrok toen naar Ommen, waar hij tot 1937 werkzaam was. Van 1937-1948 te Schiedam van 1948-1950 te Pernis en op 10 dec. 1950 werd hij door ds. J. v.d. Meulen uit ’s Hertogenbosch te Almkerk bevestigd. Tijdens zijn verblijf in Ommen werd door hem een afdeling van het Ned. Bijbelgenootschap opgericht, alsmede een afdeling van de C.B.T.B., een Geref. Jeugdcentrale en een Chr. Muziekvereniging. Ook werd hier in die periode een nieuwe kerk gebouwd. Als voorzitter van de bouwcommissie heeft hij ook een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van het Groene Kruis Gebouw te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-108 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

30 juli 1953

Gebeurtenis(sen) op 30 juli 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    820 keer gelezen.

 • Het kerkorgel in de Ned. Herv. Kerk te Ommen daterend uit 1841 voldoet niet meer aan de eisen des tijds en vraagt dringend om vernieuwing. Ook bij de begeleiding van de kerkdiensten wordt de organist, de heer G. S. De Haan, vaak in moeilijkheden gebracht. Er is thans en orgelfonds gevormd dat reeds de beschikking heeft over enig kapitaal, maar dat bij lange na niet voldoende is. Daarom wordt er nu een grote bazar georganiseerd en is er een beroep gedaan op de bevolking om hierbij steun te verlenen. Het orgel heeft thans één klavier met aangehangen pedaal benevens 11 registers. Het ligt in de bedoeling er nog een klavier bij te bouwen. Evenzo zal het aantal registers belangrijk worden uitgebreid. Er komt echter geen tremulant bij, omdat men van mening is, dat deze niet in de kerk muziek thuis hoort. Wanneer de plannen verwezenlijkt kunnen worden, hoopt men ook hier orgelconcerten te kunnen geven waarvoor een toenemende belangstelling is te constateren. Over het al of niet gebruiken van de tremulant (beef- of bibbertoon) bestaat in kerkelijke kringen nogal verschil van mening. De voorstanders van ouder kerkmuziek betitelen deze toon als profaan en wijzen elk soort romantisering van de klassieke kerkmuziek af. De voorstanders, de zgn. romantici zijn van mening, dat onze huidige samenleving andere eisen stelt en dat de kerkmuziek zich daarbij moet aanpassen. De smaak van publiek is in deze belangrijk gewijzigd, waarmee men rekening dient te houden. Over smaak valt evenwel te twisten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-107 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 april 1953

Gebeurtenis(sen) op 9 april 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    776 keer gelezen.

 • Melkaanvoer Coöp Zuivelfabriek “De Vechtstreek” in 1952: 15.487.877 kg, waarvoor f 3.465.875,73 werd uitbetaalt.
  Per 1 mei 1953 zal geen melk meer worden ontvangen van niet t.b.c.- vrije bedrijven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-098 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 maart 1953

Gebeurtenis(sen) op 31 maart 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.007 keer gelezen.

 • De officiële opening van de nieuwe Chr. kleuterschool te Ommen zal op woensdag 1 april ’s middags om 2 uur in de Geref. Kerk plaatsvinden. Na de opening is er gelegenheid het nieuwe schoolgebouw te bezichtigen. De school zal op 8 april in gebruik worden genomen. De nieuwe school krijgt de naam: “Prinses Marijke”.
  De Hervormde kleuterschool, die al 25 jaar bestaat, was gehuisvest in een gebouw dat bekend staat als het arrestanten lokaal. Dit gebouw werd tenslotte door de Geneeskundig Inspecteur afgekeurd. De Hervormden en Gereformeerden hebben toen de handen ineengeslagen en zo werd in oktober 1950 de Ver. voor Voorbereidend Chr. Onderwijs opgericht. Er zijn twee leslokalen en een groot speellokaal. De vloeren zijn van plastic. In plaats van de traditionele schoolborden is op een der wanden een groot groen veld geschilderd. Architect is de heer Reitsma

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 maart 1953

Gebeurtenis(sen) op 28 maart 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    824 keer gelezen.

 • Op de Hammerweg vanaf de spoorwegovergang tot aan de zuivelfabriek is een proefstraatverlichting aan gebracht met kwikdamplampen, die uitstekend voldoet.
 • De wijzers van de torenklok zijn aan de westzijde van een nieuw verlichtingssysteem voorzien. Wanneer dit voldoet, zullen ook de andere wijzers hiervan worden voorzien en zal het defect, dat nu reeds maanden duurt, hopelijk tot het verleden behoren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 maart 1953

Gebeurtenis(sen) op 5 maart 1953

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    935 keer gelezen.

 • Eieraanvoer 30.000 stuks. Prijzen f 13,50 – f 13,65 per honderd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-097 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »