микрозаймы

1969

1969 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Spoorwegen.    1.419 keer gelezen.

Wegens ongunstige financiële uitkomsten van het wagonlading vervoer wil de NS de laad- en losplaats Ommen eind 1969 sluiten voor het vervoer van wagonladingen.
In de periode 1963 t/m 1968 is het wagonlading vervoer gedaald van 888 tot 142 beladen wagons per jaar, mede als gevolg van de voortgaande daling in het kolen verbruik.
De sluiting van de laad- en losplaats gaat in op 31 augustus 1970.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1 oktober 1966

Huize Olde Vechte

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gemeentegebouwen.    2.944 keer gelezen.

Op 6 januari 1950 brengen taxateurs een rapport uit omtrent de buitenplaats genaamd “de 0lde Vechte” bestaande uit herenhuis, park, tuin, grasland, bos en water benevens twee afzonderlijke woningen. Totale grootte 5.52.99. ha. Prijs ƒ 51.900,— aan de Zeesserweg, eigenaresse mevr. douarière J.C. Stoop-de Jonge (v/h Jhr. A. Stoop). Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt voor ƒ 60.000,—. De gemeente verbindt zich voor max. ƒ 4.500,— in de chauffeurswoning te verbouwen en mevr. Stoop is gerechtigd na restauratie de chauffeurswoning te betrekken tegen een huur van ƒ 10,— per week. Het terrein ligt geheel ingesloten door een oude Vechtarm. Overweging voor deze aankoop is geweest de slechte huisvesting ter sekretarie, nodige stallingsruimte brandweerauto, vestiging nieuwe gemeentehuis, aanleg zwembad, ijsbaan (oude Vechtarm).
Op 5 mei 1950 vindt de overdracht plaats (rb. 30-1-1950)
M.i.v. 1-5-1951 – 1-5-1953 wordt het huis “OldeVechte” beschikbaar gesteld voor Indische gerepatrieerden.
M.i.v. 6 april 1951 wordt de tuinmanswoning verhuurd aan mevr. Stoop (Zeesserweg 11 ).
M.i.v. 1-10-1953 tot 1-9-1958 wordt het buitenverblijf 0lde Vechte, m.u.v. de chauffeurswoning met erf en tuin, bewoond door mevr. douairière J.A. Stoop-de Jonge en enkele andere ongebouwde percelen, verhuurd aan J.A. van der Does, exploitant vakantiecentrum (Zeesserweg 12) (Vakantieoord 0lde Vechte).
Van 1 jan. 1959 tot 1 oktober 1966 aan J.F. Boddeus ook als vakantieoord.
Daarna verhuurd aan de Stichting Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Overijssel per 1 okto. 1966. Voor het zwembad wordt 2.51.99 ha. onttrokken aan het buitenverblijf.

Reageren »

23 mei 1966

1966 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Spoorwegen.    1.410 keer gelezen.

Met ingang van 23 mei 1966 worden de halten Junne en Vilsteren voor goederenvervoer als wagonlading gesloten.
De halte Beerze lag tussen 30.8 km en 31 km kad. bekend Ambt-Ommen ns 1951.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1 januari 1966

Wetenswaardigheden uit het archief: Landgoed Het Laar

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Baron van Pallandt, Landgoederen, Wetenswaardigheden.    8.102 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.
 afb. OudOmmen.nl
Huize ‘t Laar omstreeks 1900

Welke wetenswaardigheden zijn er over Huize ‘t Laar bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 31-10-1932
  Op 31-10-1932 koopt de gem. Ommen ten overstaan van notaris M. Meppelink te Zwolle van Ph.D. Baron van Pallandt van Eerde te Ommen het landgoed het Laar.
 • 4-11-1938
  In de vergadering bos-cie 4-11-1938 deelt burg. mee dat Staatsbosbeheer goedkeuring heeft verleend aan het plan de oude vijver achter het huis Het Laar uit te baggeren. Lees meer »

1 Reactie »

1965

1965 – Busvervoer

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Vervoer.    1.530 keer gelezen.

In 1965 neemt de NV Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij te Enschede de lijndiensten van de NV W.A.T.O. over.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1965

1965 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Spoorwegen.    1.494 keer gelezen.

In januari 1965 is het voormalige haltegebouw te Junne (plaatselijk gemerkt I 27) door het gezin Jansen verlaten.
De NS willen thans spoedig tot sloop overgaan.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

3 september 1963

Was afbeelding in strijd met fatsoensnormen ? – Stadsmaagd verdween uit Ommer Wapen

Categorie: Archief Jan Lucas, Diversen.    2.506 keer gelezen.

Op vele souvenirs van Ommen staat in het stadswapen nog altijd de maagd afgebeeld, die met iedere hand een schild omklemt. Een zijde van haar kleed is enigszins omhoog getrokken, zodat een gedeelte van haar been zichtbaar is.

map13-123-b.jpgVelen zal het ongetwijfeld ontgaan zijn, dat deze dame sinds 1928 uit het officiële wapen verdwenen is. Wie was deze maagd en waarom werd haar beeltenis verwijderd? Het oorspronkelijke wapen dateert uit de 13e eeuw en is overgenomen van ’n bisschoppelijk zegel. Een afdruk hiervan is op het gemeentehuis. Het stelt voor de Heilige Birgida, een Ierse, niet te verwarren met de H. Birgitta, een Zweedse prinses. Birgida is tevens de patrones van de RK parochie te Ommen, al luidt haar naam daar Birgitta. Bij de her-oprichting dezer parochie in 1861 is waarschijnlijk de naam verkeerd overgenomen. In ieder geval wordt hier Birgida bedoeld, want de Ieren hebben veel bijgedragen tot de kerstening van Twente en Salland. Het arbeidsveld van Birgida, was Ommen. Zij moet ook grote aandacht hebben besteed aan de veestapel.

De heraldiek (wapenkunde) was in vroeger eeuwen hoog ontwikkeld, maar in de 18e en 19e eeuw komt de decadentie, zodat de beeltenis van Birgida op het wapen allesbehalve fraai te noemen is. In 1920 richtte de toenmalige burgemeester C.E.W. Nering Bögel zich tot de Hoge Raad van Adel, met het verzoek het wapen dermate te mogen veranderen, dat het meer aan de eisen des tijds zou beantwoorden. Genoemde raad keurde het wapen echter af. De afbeelding van Birgida achtte men in strijd met haar heiligheid en bovendien onverenigbaar met de wapenkunde. Zo verdween de maagd als wapendraagster. De twee schilden werden tot een gedeeld schild samengebracht. De linkerzijde stelt de Nederlandse leeuw voor en de rechterzijde de adelaar van Deventer. Desondanks houden vele Ommenaren nog aan het oude wapen vast, zij willen blijkbaar de stedemaagd niet missen.

Bron: Archief Jan Lucas – 3 september 1963 – Map13-123

Reageren »

10 augustus 1963

Bos, heide, meertjes en zandverstuivingen

Categorie: Archief Jan Lucas, Diversen.    1.708 keer gelezen.

Ommen aan de Vecht is met z’n oppervlakte van 18400 hectare de grootste gemeente van Overijssel en volgens de VVV-statistieken ’t drukst bezochte toeristencentrum van deze provincie.

Het is vooral het zogenaamde sociaal-toerisme, dat nog jaarlijks toeneemt en de gemeentelijke overheid, VVV en rijkspolitie voor problemen plaatst om deze toevoer in goede banen te leiden. Deze toeristische belangstelling is begrijpelijk, want Ommen is bijzonder rijk aan natuurschoon. Behalve bos en heide , vindt men romantische meerstjes en zandverstuivingen. Voor de lievhebber van watersport stroomt er De Vecht, die als een blauwachtig lint de gemeente in tweeen deelt.

 Ommen kent tal van rustige plekjes en er staan in deze druk bezochte gemeente nog tal van molens, zoals deze aan de Julianastraat. Dit plaatje dateert van 1953, toen om het behoud van deze molen werd gestreden.

Stad heeft rijke geschiedenis
Tot aan 1921 waren er twee gemeenten te weten Stad- en Ambt-Ommen. Beide gemeenten hadden dezelfde burgemeester. Hoe oud Ommen precies is weet niemand. Volgens burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk werd Ommen reeds in het jaar 1000 vermeld. In 1248 kreeg het stadsrechten. Het 700-jarig bestaan als stad werd in 1948 op grootse wijze gevierd. Ommen kan op een bijzondere rijke geschiedenis bogen waarover drie boekjes werden geschreven. Ommen werd driemaal door brand verwoest en was steeds weer het middelpunt van strijdtonelen. Hier verzamelden zich ook de legers die de befaamde slag bij Ane leverden. Napoleon de Derde bracht een bezoek aan Ommen en ook een leger kozakken moet hier geopereerd hebben. Volgens de overlevering namen deze de derde klok mee uit de kerktoren en wierpen haar in een kolk, Op verzoek van de Gemeenschap Oll’ Ommer heeft een bekende wichelroedeloper in 1957 ter plaatse een onderzoek ingesteld. Volgens hem moet op grote diepte inderdaad een klok zitten. Men is aan het graven gegaan, maar zonder resultaat. Wanneer er voldoende geld is, wil men nogmaals een poging wagen. In de oorlog namen de Duitsers de twee mooie klokken uit de toren van dé Ned. Herv. kerks wëg, Salvator en Maria, die na de bevrijding in Hamburg werden opgespoord en thans weer lustig beieren. Ommen heeft 13500 inwoners, waarvan 52 procent hervormd, 35 procent gereformeerd, 10 procent r.k. en 3 procent vrijzinnig en buiten-kerkelijk. Lees meer »

Reageren »

15 december 1960

15 december 1960 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.436 keer gelezen.

 • St. Brigitta kerk te Ommen kreeg drie luidklokken. Maandagavond zijn de drie nieuwe luidklokken voor de St. Brigittakerk gearriveerd en door de deken Th. Oderkerk uit Raalte met assistentie van pastoor Chr. Breukel en kapelaan De Graaf geconcecreerd. De grote klok weegt 290 kg. Zij kreeg de naam van Brigitta, de patroonheilige der parochie. De inscriptie vermeldt verder 1861-1961. In feite bestaat de parochie reeds dit jaar 100 jaar, maar men kreeg eerst in 1861 de beschikking over een kerk…..
 • Slagerij Joh. van Aalderen heeft zijn zaak grondig verbouwd. Het bedrijf is nu een zgn. Kopak winkel geworden.
 • De IJsselcentrale is voornemens het bovengrondse laagspanningsnet alhier te vervangen door een ondergronds net zodat de bestaande lampen van de straatverlichting vervangen moeten worden door moderne H.P.L masten met ondergrondse aansluiting, hetgeen een hele verbetering betreft.

Bron: OudOmmen / Archief Jan Lucas – 11 januari 2011

Reageren »

10 december 1960

10 december 1960 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    2.194 keer gelezen.

 • Marktberichten Ommen – Aanvoer 29 zeugen, 163 loopvarkens, 1027 biggen, 32 nuchtere kalveren, 9 koeien en pinken, 3 paarden, totaal 1263 stuks. Prijzen: zeugen 260 tot 360, lopers 80 tot 140, biggen 40 tot 60, n. kalveren 45 tot 80, koeien en pinken 675 tot 900. Aanvoer kippen 125 stuks, konijnen 50 stuks, prijzen resp. 1.65 tot 2 per kilo levend gewicht.
 • 15000 liter water per seconde door de Vecht. Steeds hoger komt het water en velen beginnen er al geducht de ongemakken van te ondervinden. De bewoners van de Koeksebelt kunnen alleen met hoge laarzen aan hun huizen bereiken en op diverse plaatsen staan de kelders vol water en moet men met pompen deze wateroverlast kwijt zien te raken. Met een ontzaggelijke kracht vliedt het water door de Vecht en metingen door heren van de Rijkswaterstaat bij de Vechtbrug gedaan hebben uitgewezen dat 15.000 liter water per seconde op die plaats passeert. Een vooral bij avond niet al te duidelijk bord vermeldt dat de weg Ommen-Coevorden voor auto’s met een asdruk van meer dan 1 ton verboden zijn. Laten wij hopen dat het water haar hoogste stand spoedig heeft bereikt, want ook voor vele bewoners van onze gemeente wordt de situatie anders zeer kritiek.
 • Met groot geraas en een enorme snelheid kan het water van de Vecht nog net onder de brug door. De stand was donderdagmiddag 4.94 meter + AP, de hoogste sinds 1946. De snelheid bedraagt 15.000 liter per seconde of 9 miljoen liter per minuut. Op veel plaatsen is de rivier buiten de oevers getreden. Op de Koeksebelt zitten zes gezinnen geïsoleerd, die slechts per roeiboot te bereiken zijn. Het gemeentelijke zwembad is als het ware één groot bassin. Het uitgestrekte terrein van Ada’s Hoeve staat bijna geheel blank. Bij het Rambonnethuis heeft het water reeds een hoogte bereikt van 80 cm en stijgt het nog. Beheerder H. Wijnmaalen zag het somber in want, zo zegt hij, al zakt de Vecht, dan zijn we het water hier in nog geen drie maanden kwijt, omdat de grond verzadigd is. Bij de boeren, voornamelijk op de Vechtgronden, staat 400 ha cultuurgrond onder water, waarvan 100 ha bouwgrond.
 • Uit Ommen zijn 27 boeren een dag behulpzaam geweest bij de suikerbietenoogst in de N.O.P. De bodem is daar n.l. zo doorweekt dat er niet met machines gewerkt kan worden. De plaatselijke bureauhouder stelt pogingen in het werk om een nog grotere hulpploeg bijeen te brengen.

Bron: OudOmmen / Archief Jan Lucas – 11 januari 2011

Reageren »