1904

1904 – Branden

Categorie: 1900-2000.    1.569 keer gelezen.

In dit jaar vonden bos-en heidebranden plaats onder de buurtschappen Vilsteren en Lemelerveld.
Op 7 juni 1904 vindt een heidebrand plaats te Lemelerveld. A. ter Bruggen is dan rijksveldwachter te Dalmsholte.
Op maandag 30 mei 1904 ontstaat er te Lemelerveld s-morgens om ± 8 uur een grote heide-brand, welke leidt tot het afbranden van ± 50 ha. heide.
In Stad-Ommen was deze brand nog waar te nemen aan de sterk rood gekleurde lucht.
De brigadier des rijkswacht G. Visser en gemeenteveldwachter M. Steen gaan daarom op stap om ter plaatse poolshoogte te nemen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Venen

Categorie: Archief.    1.616 keer gelezen.

In het voorjaar van 1904 werkten zo’n 1600 veenarbeiders in het Beerzerveld.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000.    1.620 keer gelezen.

Er wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Ooster-Lokaal-Spoorweg (N.O.L.S.) Mariënberg tot Coevorden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1903

1903 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    846 keer gelezen.

In de Jaren 1903 t/m 1911 verkoopt de gemeente mest.
In het jaar 1903 brengt deze op:
– Op 23 maart f25,15
– Op 16 juli f17,-
– Op 10 nov. f21,05,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

27 augustus 1890

1890 – Ingekomen: Aanvraag vergunning voor Uitspanning/Station-koffiehuis

Categorie: Archief.    2.443 keer gelezen.

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ambt Ommen geeft met achting te kennen, ondergetekende g,g, optredende namens zijne dochter S.G.A. Gravin van Rechteren van Appeltern dat hij vernomen heeft hoe in de Gemeente voornoemd bij Koninklijk besluit het maximum der te verleenen vergunningen voor een tijdvak van eenige jaren is vastgesteld, beneden het getal door de wet toegestaan in evenredigheid van het aantal inwoners en alzoo tijdelijk is verlaagd;
dat ten dage wanneer voormeld tijdvak zal zijn verstreken voor het geval b. en w. der gemeente de verlaging niet wederom aanvragen, nieuwe vergunningen kunnen worden gegeven, beneden het wettelijke maximum;
dat zijne dochter voornoemd in het bezit eener woning, kadastraal bekend sektie H no. 2920 thans in huur bij den arbeider Kerkdijk, aan den Hellendoornschen grindweg, onder “het Laar” en deze woning zeer nabij de plaats staat waar vermoedelijk het station zal gebouwd worden van den Locaal spoorweg;
dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein enz. enz.;
dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis;
dat hij daarom de eer heeft b. en w. uittenodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Hetwelk doende enz.
w.g. v. Rechteren
v. Appeltern.
Het Laar
Ambt Ommen
27 aug. 1890.

voluit: Mr. G.W. Graaf v. Rechteren van Appeltern te Archem,
lid van G.V. van Gelderland.

Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Reageren »

7 december 1885

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 7 december 1885

Categorie: 1800-1900.    924 keer gelezen.

De St. Nikolaas markt alhier was druk bezocht; er was veel vee aangebragt, dat tot verhoogde prijzen werd verkocht, ook was op de daarmede gelijk invallende weekmarkt veel boter en granen aangevoerd. Door de hooge prijzen welke voor die producten in den regel worden betaald is de aanvoer steeds toenemende en laat het zich aanzien dat door de daarstalling der, verschillende kunstwegen die het transport voor den aanvoer vergemakkelijken , die weekmarkt aan Ommen bloei en welvaart zal schenken, en alzoo met de gewone, jaarmarkt zal bijdragen tot derzelver voortdurende bestaan , hetwelk door de gebrekkige scheepvaart in den zomer door de afsnijding van het water der rivier de Vecht, ten behoeve van de daarstelling van het Overijsselsche kanaal zoo zeer was bedreigd.

Bron: Harry Woertink – 6 december 2015

Reageren »

1883

1883 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    824 keer gelezen.

In 1883 worden nog 64 weiden verpacht, opbrengst f378,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

10 augustus 1881

1881 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    930 keer gelezen.

Op 10 augustus 1881 des namiddags om 6 uur wordt ten huize van Antonius Assendorp overgegaan tot openbare verpachting van 16 percelen grond van 11-11-1881 tot 11-11-1887. De totale opbrengst is f180,75.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1880

1880 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    788 keer gelezen.

Verpachting koeweiden in het koeveld Stad-Ommen.
De weiden in het koeveld, ten noorden van het oude kanaal, worden in 1880 aan de meest biedende verhuurd. De gehuurde weiden kunnen door koeien en kalveren, alsmede oskalveren, die niet gewisseld hebben, worden beweid. De tijd van inweiding loopt van 1 mei tot 1 november van ’s morgens 7 uur tot zonsondergang. Het vee dat vóór en na dien tijd zich in de weide bevindt zal worden geschut. Het vee hetwelk er ’s morgens vóór of ’s avonds na dat de koeherder er is in de weide mocht zijn zal aldaar door of vanwege den bezitter of opbinder worden gehoed. Voordat het vee de weide in mag moet het vóóraf met het door burgemeester en wethouders bepaalde merk zijn opgebrand. Het totaal aantal weiden bedraagt 135. De prijs bedraagt f6.25 per weide (koe, kalf of oskalf).

Hendrik Wilhelm Bodewitz is brigadier majoor titulair der rijksveldwacht.

Gerrit Schurink heeft 10 weiden.
Koop Nijhuis heeft eveneens 10 weiden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-217 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

2 augustus 1879

1879 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    752 keer gelezen.

Bij raadsbesluit van 2 augustus 1879 wordt het Jachtrecht op de gronden der gemeente stad–Ommen, gelegen onder die gemeente groot ± 340 ha voor 6 opeenvolgende jaren ingaande 1 september 1879 tot 31 augustus 1885 voor f50,- per jaar verpacht aan: J. Buddingh, G.H. van der Veen en Mr. G.W. Baron van Dedem.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »