микрозаймы

20 november 1836

Brief “van Raalte”: verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.440 keer gelezen.

map1-224Zwolle, 20 november 1836
Kabinet no. 359
Aan Z. E. den Minister van Binnenlandse Zaken

Ik heb vermeend de zoo even bij mij ingekomen rapporten van burgemeester en Assessoren der Stad Ommen en den Vrederegter aldaar, nopens het aldaar voorgevallen ten gevolge het verblijf en de handelingen van den persoon van A. C. van Raalte, zich noemende predikant bij de zich afgescheidenden van het Hervormde Kerkgenootschap, aan Uwe Excellentie te moeten doen toekomen, ten einde Uwe Excellentie daaruit den staat der mij niet een bekend geworden zaak en de genomene maatregelen tot handhaving der rust en orde zouden bekend worden, zullende het wel aan geenen twijfel onderhevig zijn of hetgeen daaromtrent in het Handelsblad van den 21 dezes voorkomt, is zeer vergroot en overdreven voorgesteld.
Ik verzoek Uwe Excellentie mij de bijgaande stukken na kennisgeving te willen terugzenden.

De Gouverneur der provincie Overijssel

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-224

Reageren »

19 november 1836

Brief “van Raalte”: Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier …

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.298 keer gelezen.

map1-223Ommen, 19 november 1836.
No. 206
Aan Zijne Excellentie de Gouverneur der provincie Overijssel

Door tegenwoordigheid van den Separatist van Raalte alhier, de Gemeenteraad hedenavond niet voltallig zijnde geweest, om de door den Gemeente Ontvanger in geleverde Rekening te onderzoeken, zoo nemen wij de vrijheid te verzoeken met de inzending daarvan voor diligent gehouden te worden, tot woensdag den 23 dezes, als in den ochtend van welken dag dezelve zal ingekomen zijn

Burgemeester en Assessoren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-223

Reageren »

23 juli 1836

Brief “van Raalte”: Ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.865 keer gelezen.

map1-161dNo 238
Zwolle den 23 Julij 1836
Vertrouwelijk
Kabinet

Met betrekking tot de uitvoering van Zijnen Majesteits besluit van 5 Julij 1836 (Staatsblad no 42) nopens onwettig bestaande Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten, inlichtingen door eenige besturen zijnde gevraagd, heb ik vermeend de volgende voorschriften betrekkelijk de uitvoering van het tweede gedeelte § b van dat besluit, te moeten geven:
Dat alleen ingeval de Godsdienstge samenkomsten aanleiding tot storing der openbare orde of veiligheid hebben gegeven, dezelve door het plaatselijke bestuur kunnen en behoren verboden te worden, en in alle andere gevallen, wanneer aan de voorschriften omschreven in het voormeld koninklijk besluit, wordt voldaan, zullen toegestaan worden.
Dat verder alleen door de plaatselijke policie toezigt zal worden gehouden, dat niets ten gevolge dezer Godsdienstoefeningen plaatsvinde wat de openbare orde of veiligheid der ingezetenen kan storen en zich de autoriteit van alle verdere bemoeijingen zal kunnen onthouden.

De Gouverneur van de Provincie Overijssel

Aan de Heeren Burgemeesteren

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-161 # Vertaling: Gerrit Kleinjan

Reageren »

11 juli 1836

Brief “van Raalte”: Detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.954 keer gelezen.

map1-163dZwolle, 11 juli 1836
Kabinet
nr 229

Ongeoorloofde bijeenkomsten
Aan de heer Burgemeester
der gemeenten Stad Ommen
en Ambt Ommen

De Gouverneur van de Provincie Overijssel
Gelezen eene missie van Z.E. den Minister van Binnenlandse zaken van den 9 dezer no 1 houdende kennisgeving dat ten gevolge van bekomen mededeling van den Heer Directeur Generaal van Oorlog de vereiste bevelen zijn gegeven om een detachement Infanterie sterk 1 officier, 2 sergeanten, 4 korporaals, 1 tamboer en 45 man uit het garnizoen van Zuthpen naar Ommen te doen vertrekken ten einde aldaar tot nader order te verblijven.
Geeft daarvan bij deze kennis aan Burgemeesteren der Gemeenten Stad Ommen, Ambt Ommen, den Ham, Nieuwleusen en Avereest, Hellendoorn en Ambt Hardenberg met informatie dat ingeval er strijdig met de gegevene voorschriften en bepaaldelijk het Koninklijk Besluit van den 5 dezer (Stbl. nr 42) onwettige Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten worden gehouden en de gewone ter hunner beschikking staande middelen om dezelve te ontbinden, ongenoegzaam mogten zijn alsdan aan den Kommanderenden Officier van opgemeld detachement aanvraag om assistentie zal kunnen worden gedaan. dat in zoodanig geval de Burgemeester of een der Assesoren vergezeld van de Veldwachters zich naar de plaats alwaar de verbodene of niet toegelatene Godsdienstoefening met meer dan 20 personen (behalve de huisgenoten) gehouden wordt zal begeven, Lees meer »

Reageren »

10 juli 1836

Brief “van Raalte”: Detachement van het Reserve Bataillon der 14e afdeling

Categorie: 1800-1900, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    1.942 keer gelezen.

map1-162dHoofdkwartier te Arnhem
den 10e juli 1836
Provinciaal
Kommandant van Gelderland
nr 1137
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Ommen

Ik heb de eer U Ed. Achtb. te informeren dat op den 12 dezer te Ommen zal aankomen om tot nader order te verblijven en ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten te weren, een detachement van het Reserve Bataillon der 14e afdeling Infanterie sterk 1 officier en 52 onderofficieren en manschappen.

De Kolonel belast met de dienst Correspondentie in het Prov Kommandement van Gelderland Bar. van Voorst

Bron: Archief van Jan Lucas – map1-162 # Vertaling: Gerrit Kleinjan

Reageren »

1827

1827 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Algemeen, Raadsnotulen.    2.225 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Het Bruggenhuis verkeert in een zeer vervallen staat. Het huidige gemeentehuis voldoet wat indeling en ruimte betreft niet meer aan de eisen daaraan te stellen. Men overweegt thans het Bruggenhuis en gemeentehuis in een te bouwen Bruggenhuis te kombineren. Op 4-5-1827 wordt hiertoe besloten. Het bestaande stadhuis zal met de afbraak van het Bruggenhuis publiek worden verkocht. De opziener der Rijksvaart de heer Kreutzburg ontwerpt het plan voor een te bouwen Bruggen- en Stadhuis. Het stadhuis ligt thans ten noorden van het kerkhof, ten zuiden van het Vrijthof, ten oosten der Gemeene straat en ten westen van het huis van G. van Elburg.
 • Bij rb. van 30-6-1826 wordt besloten om in de stad 8 nieuwe pompen aan te leggen in plaats van de aanwezizige putten. In de stad staan slechts 150 huizen. Voor het daarstellen der pompen wordt f. 1.200,— gevoteerd. Men betaalde reeds sinds jaar en dag putgeld.
 • De pacht van het Erve den Hof is 65 mudden.
 • In de kolonie de Ommer-schans is in 1826 een buitengewoon grote sterfte geweest.
 • Voor de verbetering van de straten wordt een aanzienlijke partij keistenen van H. van der Wijck te Archem aangekocht.

Reageren »

1824

1824 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    597 keer gelezen.

 • Op 30 maart 1824 komen 1 officier, 1 onderofficier en 10 manschappen te Ommen aan (vanuit Deventer) om nachtkwartier te houden.
 • Van 30 op 31 maart 1824 overnachten een bataillon (mineurs en sappeurs) sterk 1 sergeant en 10 manschappen te Ommen.
 • Bij besluit van ged.staten van Overijssel van 4 mei 1824 wordt aan Hendrik Marten, landbouwer Hannes Makkinga en Roelof Makkinga, timmerlieden, wonende te Ommen, toestemming verleend om even buiten de Stad-Ommen op de daaraan gelegen algemene weide, den Oord genaamd op een door het gemeentebestuur aan te wijzen plaats een wind- en houtzaagmolen op te richten (zie art. 2 van Zijne Majesteitsbesluit van 31-1-1824, Stbl. nr. 19).
 • H. van der Wijck neemt ontslag als ontvanger der gemeente Stad-Ommen en Alexander de Vries wordt alszodanig benoemd.
 • Van 11 op 12 juni 1824 houden 1 onderofficier en 7 manschappen komend uit Koevorden nachtkwartier te Ommen.
 • De school te Ommen is slecht verlicht door 5 ramen en de meubelen verkeren in slechte toestand en zijn slecht geplaatst.
 • Het komt nog herhaaldelijk voor dat Kolonisten uit het bedelaars-gesticht aan de Ommerschans ontsnappen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-082

Reageren »

26 april 1823

1823 – Raadsbesluit

Categorie: Archief, Raadsnotulen.    2.012 keer gelezen.

Rb. 26-4-1823 – Reglement omtrent het omgaan met vuur en licht en middelen van blussing bij het ontstaan van brand.

Gelezen het besluit van Zn Ex. den Heere Gouverneur van de Provincie Overijssel van den 30 January j.1., Divisie nr. 1 nopens het aanwenden der Middelen tot het blusschen van brand. In aanmerking nemende de weid uit elkender legging der woningen uitgezonderd de Voorbrug te Ommen welke ook door hunne ligging zeer voegzaam zoo als dezelve particulier in den Jare 1812, ook door inteekening met de Stad Ommen bij de Spuit aldaar bestaande nog eentweede tot onderling gebruik hebben aangeschaft overigens op het Schout-ambt eene Brandspuit geen effect kan doen meestal mede door gebrek aan water. Hebben goedgevonden en verstaan onder approbatie van Zn. Ex den Heere Gouverneur vast te stellen het navolgende Reglement omtrent het omgaan met vuur en licht en middelen van blussing bij het ontstaan van brand: Lees meer »

Reageren »

1816

1816 – Raadsnotulen Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Raadsnotulen.    2.093 keer gelezen.

 • In 1815 wordt voor de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning uitgegeven:
  • 2 ankers wijn 36 gld. en 8 stuivers
  • tabak, pijpen e.d. 12 gld, en 19 stuivers
  • kaarsen voor verlichting gemeentehuis 6 gld. 3 st. en 8 ct.
 • In 1815 worden 4 trommen gekocht.
 • De burgemeester heeft een salaris van f. 200,— en de secretaris f. 300,—.
 • De pacht van het Erve Schuttert (opbrengst rogge) is f. 70,—, van de Erve den Hofx f. 432,—.
 • Er worden twee koperen platen voor de geregtsdienaren op de koppels der sabels gekocht.
 • De pacht van de tol der brug over de Vegt loopt af per 1-5-1817.
 • De pacht der rogge, welke de ingezetenen van den Ham, voor het passeren der Vechtbrug betalen, loopt met St. Martinij 1816 af en de pacht van het Erve den Hof met St. Petri 1817.
 • Op 7-3-1816 wordt besloten tot openbare verpachting voor 6 jaar.
 • Zetters zijn Jan Willink, herbergier te Ommen, Egbert Habers, landbouwer in de buurtschap Arriën en Hermanus Bolks, landbouwer in de buurtschap Varsen.
 • Stad en Karspel Ommen tellen samen 2.000 ingezetenen.
 • Voor het nemen van maatregelen ter gemoedkoming van de ruimvermogende klasse der ingezetenen bij de plaatshebbende duurte der levensmiddelen wordt een commissie ingesteld bestaande uit:
  • Jan Willink te Ommen,
  • Jan Marsman te Gietem,
  • Hendrik Bosch Jzn. te Ommen,
  • Hendrik Borrink te Vilsteren,
  • Gerrit Kramer Gzn. te Ommen en
  • Egbert Habers te Arriën.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-019

Reageren »

1816

1816 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.039 keer gelezen.

 • Hannes Makkinga is wieldrayer te Ommen (wagenwielen).
 • In 1816 telt Ommen totaal 3058 zielen (gehele gemeente), waarvan:
  • 2231 Gereformeerden te Ommen, waarvan 28 worden bedeeld (12 mannen, 9 vrouwen en 7 kinderen).
  • 500 Gereformeerden (hervormden) te Avereest, waarvan 6 worden bedeeld (3 vrouwen en 3 kinderen).
  • 314 Roomsch Catholieken te Vilsteren, waarvan 6 worden bedeeld (1 man, 2 vrouwen en 3 kinderen).
 • Begin 1814 is W. van den Nieuwenhof aangesteld als dienaar van politie op een vast tractement van f. 1,— per week.
 • In 1816 wordt de tol der Brug, de zgn. Hammer Brugge Rogge en het Erve den Hoff publiek verpacht op 30 mei 1816. De Ommer Bruggetol wordt verpacht voor f. 341,— “Hammer Bruggerogge voor 14 mudden en een schepel rogge en het Erve den Hoff voor 67 mudden rogge.
 • J. van der Klein is rijks-veearts met standplaats Ommen op een tractement van f. 400,— ’s jaars.
 • Arend van den Nieuwenhof is geregtsdienaar te Ommen.
 • J.H. Arens is eveneens geregtsdienaar te Ommen.
 • Berend Jan Immink wordt benoemd tot openbaar schoolonderwijzer te Lemele.
 • Hendrikes Christianus Kerver is Mr. Smid te Ommen beslaat in 1813 paarden van de Kozakken.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-010

Reageren »