микрозаймы

1896

1896 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.999 keer gelezen.

 • Jacobus Johannes Arendsen is lantaarnopsteker van Stad- en Ambt- Ommen.
 • L. van Strik, oud 30 jaar, wordt ingaande 1-10-1896 benoemd tot hoofd o.l.s. Stad-Ommen.
 • De verpachte tollen nrs. 1 en 2 op 5de weg van Ommen-Hardenberg brengen in 1895 resp. op f. 418,83 en f. 317,–.
  H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • J.G. Kramer, koopman, voert 2.000 kg onbewerkte wol in uit Pruissen.
 • G.J. Podt hoofd o.l.s. wordt op 1-8-1896 eervol ontslagen wegens ziekte. In het najaar 1895 is hij geopereerd en sedertdien zwak en sukkelend. Hij is vanaf 1-8-1866 hoofd der o.l.s. geweest.
 • Jan de Jonge Pzn., oud 26 jaar, wordt ing. 1-6-1896 benoemd tot onderwijzer.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor (Ie sektie) levert in 1895 f. 406,04 op. J.F. Veldhuis in tolgaarder en D. Zwinselman wegwerker.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Dalfsen (Ie sektie) levert in 1895 f. 987,505 op. E. Wolfkamp is tolgaarder en wegwerker.
 • Ingaande 1-6-1896 wordt aan J. de Jonge Pzn. ontslag verleend als onderwijzer.
 • In maart 1896 verzoeken de bewoners aan de Achterstraat om een stadspomp te plaatsen in de buurt van Kerver of verder naar de Roomsch-Katholieke Kerk, omdat de dichtstbijstaande pomp bij de Israëlische Kerk is gelegen.
 • Ingaande 15-11-1896 wordt weer het huis en erf kad. bekend gem. Stad-Ommen, sektie B, nr. 3176, voor f. 500,– per jaar verhuurd gedurende 5 jaar, aan het Rijk om te dienen tot post- en telegraafkantoor en direkteurswoning.
 • Tol nr. 1 en 2 (verpacht) van de weg Ommen-Hardenberg brengt in 1894 resp. op f. 426,– en f. 324,–. H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • In 1895 heeft het Rijkstelegraafkantoor te Ommen verzonden 759 telegrammen en 54 telegrammen ontvangen.
  De opbrengst is f. 243,90, zodat de gemeente f. 156,10 moet betalen.
 • H.C. Kerver is kleermaker (Bouwstraat)
 • H.J. Fikkert is kleermaker (Markt)
 • G. Kottier is kleermaker (Vrijthof)
 • E. Jansen is kleermaker (Klokkensteeg).

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map06-341

2 Reacties »

27 augustus 1890

1890 – Ingekomen: Aanvraag vergunning voor Uitspanning/Station-koffiehuis

Categorie: Archief, Ingekomen stukken.    2.272 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ambt Ommen geeft met achting te kennen, ondergetekende g,g, optredende namens zijne dochter S.G.A. Gravin van Rechteren van Appeltern dat hij vernomen heeft hoe in de Gemeente voornoemd bij Koninklijk besluit het maximum der te verleenen vergunningen voor een tijdvak van eenige jaren is vastgesteld, beneden het getal door de wet toegestaan in evenredigheid van het aantal inwoners en alzoo tijdelijk is verlaagd;
dat ten dage wanneer voormeld tijdvak zal zijn verstreken voor het geval b. en w. der gemeente de verlaging niet wederom aanvragen, nieuwe vergunningen kunnen worden gegeven, beneden het wettelijke maximum;
dat zijne dochter voornoemd in het bezit eener woning, kadastraal bekend sektie H no. 2920 thans in huur bij den arbeider Kerkdijk, aan den Hellendoornschen grindweg, onder “het Laar” en deze woning zeer nabij de plaats staat waar vermoedelijk het station zal gebouwd worden van den Locaal spoorweg;
dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein enz. enz.;
dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis;
dat hij daarom de eer heeft b. en w. uittenodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Hetwelk doende enz.
w.g. v. Rechteren
v. Appeltern.
Het Laar
Ambt Ommen
27 aug. 1890.

voluit: Mr. G.W. Graaf v. Rechteren van Appeltern te Archem,
lid van G.V. van Gelderland.

Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Reageren »

1873

1873 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    612 keer gelezen.

 • Ing. 1-2-1874 vertrekt A. van Buren als hoofdonderwijzer de o.l.s. Hoogengraven.
 • Door de Rotterdamsche Bank c.s. wordt een Concessie aangevraagd voor een reeds lang gewenste verbinding Meppel-Ommen naar Almelo en van Ommen naar Zwolle.
 • De gemeente Ambt-Ommen betaalt voortaan jaarlijks een vergoeding van f. 40,- voor het gebruik van het stadhuis van de gemeente Stad-Ommen (dit is een vergoeding voor het gebruik der gemeentesecretarie, raadkamer, kadastrale kamer, enz. waarvoor tot dan f. 15,- per jaar werd betaald).
 • In Lemelerveld wordt de vereniging tot bevordering van de volksweerbaarheid opgericht.
 • De heer O.O. van den Berg te Lemele neemt ontslag als lid van het bestuur der bijz. school te Lemelerveld. De heren H.H.G. Isebree Moens en M. Kingma nemen verder alleen de bestuurstaak op zich.
 • In 1872 levert tol nr. 1 van de weg Ommen-Hardenberg f. 543,16 op en tol nr. 2 f. 375,74.
 • Wegens herstelwerkzaamheden van de zgn. Nieuwebrug over de Regge is m.i.v. 1 juli 1873 de doorvaart van schepen met staande mast door die brug tot nader order gestremd. De passage voor voetgangers, rij- en voertuigen geschiedt via een noodbrug.
 • De school te Beerzerveld aan het Overijssels Kanaal is in 1872 gereed gekomen.
 • Antony van Buren wordt aan de school te Hoogengraven benoemd als hoofd der school in de vakature L. Bras.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie levert in 1872 op f. 320,87.
 • Aan de wed. Jan Snel te Mariënberg wordt op 10-4-1873 toestemming verleend tot het oprigten van een windkoren- en pelmolen in de buurtschap Beerse op het perceel kad. bekend sectie E, nr. 463.
 • In 1873 is J. Greeven vroedvrouw en zijn A.A.H. Kramer en A.A. Middendorp arts te Stad-Ommen, woonachtig.
 • G. Wollevenne is postbode te Ambt-Ommen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map006-221

Reageren »

1871

1871 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.988 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 28 juni:
  Door enige beambten van de Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek te Lemele is opgericht een vereniging tot oefening in den wapenhandel en in het schieten naar den schijf.
  Daartoe is op het terrein van de boerderij Eersteling een schietbaan afgebakend en aan het einde daarvan een kogelvanger opgeworpen van minstens gelijke afmetingen, als vanwege het Min. van Oorlog bij reglement zijn voorgeschreven.
  De vereniging is voornemens om de oefeningen in het schijfschieten onder nadere goedkeuring gedurende de zomermaanden te doen plaats vinden op zondags voor de middag van 10-12 uur en des woensdagsnamiddags van 6-8 uur.
  Tot het voorkomen van ongelukken zal door één der commissarissen van onze vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve worden uitgeoefend, terwijl aan een der onbezoldigde rijksveldwachters in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen, dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert. Ten teken dat er schijf wordt geschoten zal in de nabijheid van de kogelvanger een grote rode vlag worden gehesen. Achter de kogelvanger in de richting van de schietbaan bevinden zicht geen woningen en strekt zich daar een weinig bezocht heideveld uit.
  Deze brief is ondertekend door J. Isebree Moens. (Dir. Ov. Beetw. fabriek)
 • 5 september:
  De vergunning voor het schijfschieten wordt verleend onder voorwaarde dat:
  a. een der commissarissen van orde der vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve uitoefend;
  b. de onbezoldigd Rijksveldwachter in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert;
  c. telkens wanneer en ten teken waarvan er schijf wordt geschoten in de nabijheid van de kogelvanger een van verre goed zichtbare rode vlag zal worden gehesen.

Reageren »

1868

1868 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    1.957 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • De tol op de weg Ommen-Hardenberg levert in 1867 op: tol nr. 1 f. 660,285 en tol nr. 2 f. 520,385.
  De tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie, brengt in 1867 f. 272,53″ op.
  Wed. A.H. Veldhuis is tolgaarder op een beloning van f. 109,20.
 • Het kerkhof der Kerkelijke gemeente te Lemele is gereed.
  Op donderdag na 10 mei 1868 vindt de eerste begraving te Lemele plaats (Alferinks vrouw).
 • De R.K. Parochie Den Ham is erkend bij K.B. van 25 januari 1868, no. 58 met toekenning van een rijkssubsidie voor de bouw van een kerk en pastorij en vaststelling van een rijksjaarwedde voor de pastoor.

Reageren »

1866

1866 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.977 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Er bestaat te Lemele tengevolge van oprichting der beetwortelsuikerfabriek grote behoefte aan een school.
  In 1866 is het kantoor van de Overijsselse Beetwortel Suiker-Fabriek tijdelijk gevestigd in het Huis “de Gunne” te Heino.

  1866_isao.jpg

  Bij K.B. van 21 juni 1866, no. 60 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortelsuikerfabriek te Lemele vergunning verleend tot het maken van een gasinrichting tot verlichting van de fabriek en de daartoe behorende gebouwen.

 • H. Rientjes is pastoor te Vilsteren.
 • H.G. de Wilde, aannemer van publieke werken te Meppel, heeft op 6-6-1866 vergunning gekregen tot het gebruik van een locomotief tot vervoer van zand en grint uit de Lemelerberg naar het Almelose kanaal.
  De publieke weg, lopende door het Lemelerveld aan de voet van de berg dwars over het spoor, welke door deze locomotief elk ogenblik moet worden gepasseerd moet door sluit-of slagbomen worden afgesloten, terwijl een wachter hierbij moet worden geplaatst om bij het passeren van rij- voertuigen of vee de bomen te openen en te sluiten.
 • De tol nr. 1 op de weg Ommen-Hardenberg brengt f. 736,165 en tol nr.2 f. 557,16 op.
  B. Brunink en E.R. van Faassen zijn tolgaarders (1865).
  De tol nr. 1 van de weg Ommen-Goor (1e sectie) brengt in 1865 f.261,685 op.
 • Met de bouw van de onderwijzerswoning te Nieuwebrug is reeds een aanvang gemaakt.
 • De fa. Gebrs. van Hasselt bevaart met zijn schroefstoomboot “Nijver-heid” het Overijsselse Kanaal van Zwolle op Almelo.
  Wanneer het water 5 duim of meer boven het peil staat mag bij 120 el per minuut varen.
  Bij een waterstand van 5 duim boven tot 10 duim beneden het peil per minuut.
  Bij een waterstand van 10-20 duim beneden het peil 95 el per minuut.
  Beneden de hoogte van 20 duim onder het peil 80 el per minuut.
 • Op 21-3-1866 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortel-suikerfabriek te Lemele vergunning verleend om een stoomtuig in een wortelmolen te gebruiken.
 • In jan. 1866 worden de balans-priemen der ophaalbrug nr. 7 in de zandweg van Ommen naar Raalte gerepareerd.

Reageren »

8 november 1841

Berigt op het verzoek om op de Lemelermolen te mogen pellen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    3.369 keer gelezen.

    Ommen, den 8 november 1841

No.462
Berigt op het verzoek om op de Lemelermolen te mogen pellen.

  Ter voldoening aan uw Rd.Gest afsostelle ? dd. 8 dezes, onder welker geleide mij ter fine? van berigt en consideratie gewiest? een rekwest van Berend Jan Immink, Teunis Hallink, schoolmeester en landbouwers in de buurtschap Lemele Gemeente Ambt-Ommen. Daarbij verzoekend om aangevoerde redenen hunne granen op de Lemeler Molen gepeld te kunnen krijgen.
  Zo heb ik de eer u met terugzending te dienen dat er behalve de Lemeler Molen nog twee Pelmolens in de gemeente Ambt-Ommen bestaan, welke voor het gerijf? der ingezetenen meer dan voldoende kunnen geacht worden, als zijnde in de kom der gemeente gelegen, terwijl er buitendien nog drie Pelmolens onmiddellijk grenzend aan de gemeente Ambt-Ommen zijn gelegen als te Hellendoorn (zijnde slechts een uur van de buurtschap Lemele verwijderd) alsmede de gemeente Den Ham en het Ambt Hardenbergh. Dat de verbouw van garst in de gemeente Ambt Ommen van weinig belang is en grotendeels gemalen wordt, om te dienen tot mesting en voeding van het vee, maar zeer weinig voor huiselijk gebruik.
  Dat de gedachte Lemeler Molen gelegen in een open vlak terrein, verwijderd van het toezigt der ambtenaren zich tot op heden de gunstige gelegenheid tot sluiten maar al te goed ten nutte heeft gemaakt, waarvoor geen verdere bewijzen zullen zijn aan te halen en men deze schandelijke verkrachting van Rijkswetten zouden faciliteren door de vergunning tot pellen te verlenen, welke het reeds zoo mogelijk toezicht op die molen zoude vermeerderen, door art. 14 der Wet op het Gemaal dd. 29-8- 1833 (Stbl. Nr 3) niet verbiedt om na zonsondergang te mogen pellen. Met aanmerking van de aangevoerde redenen vinde ik mij in het belang van Rijks Schatkist verpligt te moeten adviseren en het verzoek worden gedifficulleerd?
    Les controleurs der divisie Ommen gestrends ?

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente het Ambt- Ommen

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-283/284 # Vertaling: Miny Vroegindewey

Reageren »

28 april 1841

Verzoek toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.896 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

28 april 1841.
Wij Willem II, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz. enz.

Op het rapport van onzen minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. van den 15 april 1841 nr. 11 omtrent een adres van A.C. van Raalte c.s. inwoners van Ommen Stad en Ambt, verzoekende toelating tot het inrigten eener christelijk afgescheidene gemeente.
Gezien het rapport van onze minister van justitie van den 22 dezer nr. 4.
De raad van State gehoord/advies van den 27 dezer nr. 6.
Gezien het Koninklijk besluit van den 5 juli 1836, nr. 75, litt a, tweede lid, gelezen ons nader besluit van den 9 januari 1841 nr. 23. Lees meer »

Reageren »

1824

1824 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    599 keer gelezen.

 • Op 30 maart 1824 komen 1 officier, 1 onderofficier en 10 manschappen te Ommen aan (vanuit Deventer) om nachtkwartier te houden.
 • Van 30 op 31 maart 1824 overnachten een bataillon (mineurs en sappeurs) sterk 1 sergeant en 10 manschappen te Ommen.
 • Bij besluit van ged.staten van Overijssel van 4 mei 1824 wordt aan Hendrik Marten, landbouwer Hannes Makkinga en Roelof Makkinga, timmerlieden, wonende te Ommen, toestemming verleend om even buiten de Stad-Ommen op de daaraan gelegen algemene weide, den Oord genaamd op een door het gemeentebestuur aan te wijzen plaats een wind- en houtzaagmolen op te richten (zie art. 2 van Zijne Majesteitsbesluit van 31-1-1824, Stbl. nr. 19).
 • H. van der Wijck neemt ontslag als ontvanger der gemeente Stad-Ommen en Alexander de Vries wordt alszodanig benoemd.
 • Van 11 op 12 juni 1824 houden 1 onderofficier en 7 manschappen komend uit Koevorden nachtkwartier te Ommen.
 • De school te Ommen is slecht verlicht door 5 ramen en de meubelen verkeren in slechte toestand en zijn slecht geplaatst.
 • Het komt nog herhaaldelijk voor dat Kolonisten uit het bedelaars-gesticht aan de Ommerschans ontsnappen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-082

Reageren »

1816

1816 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.041 keer gelezen.

 • Hannes Makkinga is wieldrayer te Ommen (wagenwielen).
 • In 1816 telt Ommen totaal 3058 zielen (gehele gemeente), waarvan:
  • 2231 Gereformeerden te Ommen, waarvan 28 worden bedeeld (12 mannen, 9 vrouwen en 7 kinderen).
  • 500 Gereformeerden (hervormden) te Avereest, waarvan 6 worden bedeeld (3 vrouwen en 3 kinderen).
  • 314 Roomsch Catholieken te Vilsteren, waarvan 6 worden bedeeld (1 man, 2 vrouwen en 3 kinderen).
 • Begin 1814 is W. van den Nieuwenhof aangesteld als dienaar van politie op een vast tractement van f. 1,— per week.
 • In 1816 wordt de tol der Brug, de zgn. Hammer Brugge Rogge en het Erve den Hoff publiek verpacht op 30 mei 1816. De Ommer Bruggetol wordt verpacht voor f. 341,— “Hammer Bruggerogge voor 14 mudden en een schepel rogge en het Erve den Hoff voor 67 mudden rogge.
 • J. van der Klein is rijks-veearts met standplaats Ommen op een tractement van f. 400,— ’s jaars.
 • Arend van den Nieuwenhof is geregtsdienaar te Ommen.
 • J.H. Arens is eveneens geregtsdienaar te Ommen.
 • Berend Jan Immink wordt benoemd tot openbaar schoolonderwijzer te Lemele.
 • Hendrikes Christianus Kerver is Mr. Smid te Ommen beslaat in 1813 paarden van de Kozakken.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-010

Reageren »