микрозаймы

1896

1896 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.973 keer gelezen.

 • Jacobus Johannes Arendsen is lantaarnopsteker van Stad- en Ambt- Ommen.
 • L. van Strik, oud 30 jaar, wordt ingaande 1-10-1896 benoemd tot hoofd o.l.s. Stad-Ommen.
 • De verpachte tollen nrs. 1 en 2 op 5de weg van Ommen-Hardenberg brengen in 1895 resp. op f. 418,83 en f. 317,–.
  H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • J.G. Kramer, koopman, voert 2.000 kg onbewerkte wol in uit Pruissen.
 • G.J. Podt hoofd o.l.s. wordt op 1-8-1896 eervol ontslagen wegens ziekte. In het najaar 1895 is hij geopereerd en sedertdien zwak en sukkelend. Hij is vanaf 1-8-1866 hoofd der o.l.s. geweest.
 • Jan de Jonge Pzn., oud 26 jaar, wordt ing. 1-6-1896 benoemd tot onderwijzer.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor (Ie sektie) levert in 1895 f. 406,04 op. J.F. Veldhuis in tolgaarder en D. Zwinselman wegwerker.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Dalfsen (Ie sektie) levert in 1895 f. 987,505 op. E. Wolfkamp is tolgaarder en wegwerker.
 • Ingaande 1-6-1896 wordt aan J. de Jonge Pzn. ontslag verleend als onderwijzer.
 • In maart 1896 verzoeken de bewoners aan de Achterstraat om een stadspomp te plaatsen in de buurt van Kerver of verder naar de Roomsch-Katholieke Kerk, omdat de dichtstbijstaande pomp bij de Israëlische Kerk is gelegen.
 • Ingaande 15-11-1896 wordt weer het huis en erf kad. bekend gem. Stad-Ommen, sektie B, nr. 3176, voor f. 500,– per jaar verhuurd gedurende 5 jaar, aan het Rijk om te dienen tot post- en telegraafkantoor en direkteurswoning.
 • Tol nr. 1 en 2 (verpacht) van de weg Ommen-Hardenberg brengt in 1894 resp. op f. 426,– en f. 324,–. H. de Lange en A.J. van den Berg zijn wegwerkers.
 • In 1895 heeft het Rijkstelegraafkantoor te Ommen verzonden 759 telegrammen en 54 telegrammen ontvangen.
  De opbrengst is f. 243,90, zodat de gemeente f. 156,10 moet betalen.
 • H.C. Kerver is kleermaker (Bouwstraat)
 • H.J. Fikkert is kleermaker (Markt)
 • G. Kottier is kleermaker (Vrijthof)
 • E. Jansen is kleermaker (Klokkensteeg).

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map06-341

2 Reacties »

27 augustus 1890

1890 – Ingekomen: Aanvraag vergunning voor Uitspanning/Station-koffiehuis

Categorie: Archief, Ingekomen stukken.    2.251 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ambt Ommen geeft met achting te kennen, ondergetekende g,g, optredende namens zijne dochter S.G.A. Gravin van Rechteren van Appeltern dat hij vernomen heeft hoe in de Gemeente voornoemd bij Koninklijk besluit het maximum der te verleenen vergunningen voor een tijdvak van eenige jaren is vastgesteld, beneden het getal door de wet toegestaan in evenredigheid van het aantal inwoners en alzoo tijdelijk is verlaagd;
dat ten dage wanneer voormeld tijdvak zal zijn verstreken voor het geval b. en w. der gemeente de verlaging niet wederom aanvragen, nieuwe vergunningen kunnen worden gegeven, beneden het wettelijke maximum;
dat zijne dochter voornoemd in het bezit eener woning, kadastraal bekend sektie H no. 2920 thans in huur bij den arbeider Kerkdijk, aan den Hellendoornschen grindweg, onder “het Laar” en deze woning zeer nabij de plaats staat waar vermoedelijk het station zal gebouwd worden van den Locaal spoorweg;
dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein enz. enz.;
dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis;
dat hij daarom de eer heeft b. en w. uittenodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Hetwelk doende enz.
w.g. v. Rechteren
v. Appeltern.
Het Laar
Ambt Ommen
27 aug. 1890.

voluit: Mr. G.W. Graaf v. Rechteren van Appeltern te Archem,
lid van G.V. van Gelderland.

Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Reageren »

7 december 1885

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 7 december 1885

Categorie: 1800-1900, Harry Woertink.    788 keer gelezen.

De St. Nikolaas markt alhier was druk bezocht; er was veel vee aangebragt, dat tot verhoogde prijzen werd verkocht, ook was op de daarmede gelijk invallende weekmarkt veel boter en granen aangevoerd. Door de hooge prijzen welke voor die producten in den regel worden betaald is de aanvoer steeds toenemende en laat het zich aanzien dat door de daarstalling der, verschillende kunstwegen die het transport voor den aanvoer vergemakkelijken , die weekmarkt aan Ommen bloei en welvaart zal schenken, en alzoo met de gewone, jaarmarkt zal bijdragen tot derzelver voortdurende bestaan , hetwelk door de gebrekkige scheepvaart in den zomer door de afsnijding van het water der rivier de Vecht, ten behoeve van de daarstelling van het Overijsselsche kanaal zoo zeer was bedreigd.

Bron: Harry Woertink – 6 december 2015

Reageren »

19 maart 1874

1874 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.083 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 29-09-1871Gedeputeerde Staten.
  Betaling uit den post onvoorziene uitgaven. Hierbij hebben wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden: 1. een besluit van den Raad dezer gemeente tot betaling uit hoofstuk IV in uitgaaf der begrooting van 1871 eener som van f. 73,70 aan de gemeente Stad Ommen en eene som van f. 281,26 aan de gemeente Avereest wegens voorgeschotene verpleegkosten in de jaren 1868, 1869 en 1870. 2. een besluit als voren, om te betalen aan de gemeente-ontvanger J.A. Nijzink alhier de som van f. 9,90½ wegens in 1870 betaalde zegelgelden ten behoeve der gemeente.
 • 23-10-1874Het bestuur over den kunstweg van Hardenberg naar Ommen, te Ommen
  Ik heb de eer ter Uwer kennis te brengen dat tot gecommitteerden voor de weg van Hardenberg naar Ommen door de raad dezer gemeente zijn aangewezen de heren J. van Barneveld en J.B. Bolks.
 • 20-10-1874Officier van Justitie te Deventer
  Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door de rijksveldwachter A. Scheper te Ommen, tegen Klaas Sterken te Diffelen, ter zake van overtreding der wet op de jacht en visserij.
 • 25-08-1874Commissaris des Konings
  Naar aanleiding van Uw missive d.d. 20e dezer, nr. 260, hebben wij de eer te berichten dat de commissie van de Kunstweg Ommen-Hardenberg, over de verhoogde bijdrage ad f. 80,- voor deze gemeente, over het jaar 1874 op 1 october a.s. kan beschikken, en dat er bij het opmaken der begroting voor het jaar 1875 op zal gerekend worden, zulks ook over dat jaar zal kunnen geschieden.
 • 19-07-1874Gedeputeerde Staten
  Wijziging van jaarmarkten te Stad Ommen
 • 23-06-1874Ambtenaar van ’t Openbaar Ministerie ten kantongerechte Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door de onbezoldigde rijksveldwachter Engbert Rutger van Faassen, tegen Gerrit Jan Overweg, schaapherder te Diffelen, wegens het doen lopen van een kudde schapen op de berm van de kunstweg van Ommen naar Hardenberg.
 • 19-03-1874Procureur-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Overijssel
  U verschoning verzoekende voor het verzuim in de beantwoording van Uw missive d.d. 3e maart jl. nr. 11/365, heb ik de eer hierbij in te zenden het bewijs bij verandering van werkelijke woonplaats, indertijd door Frederik Bladder ingediend. Het zal U opvallen dat daarin de geboorteplaats van gezegde Bladder in het bewijs wordt vermeld, als zullende zijn Ommen hetgeen een bepaalde vergissing is. Daar Bladder reeds als kind met zijn ouders in Nederland is aangekomen kan hij niet zeggen of verzekeren dat zijn vader de verklaring bedoeld in art. 8 sub nr. 2 B.W. heeft afgelegd, hij zelf heeft zulks niet gedaan, althans niet in deze gemeente. Ik voeg hierbij een op mijne ambtseed opgemaakt proces-verbaal, constaterende de echtheid van het bewijs van verandering van woonplaats en tevens dat het betrekking heeft op Fredrik Bladder, als de persoon in kwestie.

Reageren »

1873

1873 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    595 keer gelezen.

 • Ing. 1-2-1874 vertrekt A. van Buren als hoofdonderwijzer de o.l.s. Hoogengraven.
 • Door de Rotterdamsche Bank c.s. wordt een Concessie aangevraagd voor een reeds lang gewenste verbinding Meppel-Ommen naar Almelo en van Ommen naar Zwolle.
 • De gemeente Ambt-Ommen betaalt voortaan jaarlijks een vergoeding van f. 40,- voor het gebruik van het stadhuis van de gemeente Stad-Ommen (dit is een vergoeding voor het gebruik der gemeentesecretarie, raadkamer, kadastrale kamer, enz. waarvoor tot dan f. 15,- per jaar werd betaald).
 • In Lemelerveld wordt de vereniging tot bevordering van de volksweerbaarheid opgericht.
 • De heer O.O. van den Berg te Lemele neemt ontslag als lid van het bestuur der bijz. school te Lemelerveld. De heren H.H.G. Isebree Moens en M. Kingma nemen verder alleen de bestuurstaak op zich.
 • In 1872 levert tol nr. 1 van de weg Ommen-Hardenberg f. 543,16 op en tol nr. 2 f. 375,74.
 • Wegens herstelwerkzaamheden van de zgn. Nieuwebrug over de Regge is m.i.v. 1 juli 1873 de doorvaart van schepen met staande mast door die brug tot nader order gestremd. De passage voor voetgangers, rij- en voertuigen geschiedt via een noodbrug.
 • De school te Beerzerveld aan het Overijssels Kanaal is in 1872 gereed gekomen.
 • Antony van Buren wordt aan de school te Hoogengraven benoemd als hoofd der school in de vakature L. Bras.
 • Tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie levert in 1872 op f. 320,87.
 • Aan de wed. Jan Snel te Mariënberg wordt op 10-4-1873 toestemming verleend tot het oprigten van een windkoren- en pelmolen in de buurtschap Beerse op het perceel kad. bekend sectie E, nr. 463.
 • In 1873 is J. Greeven vroedvrouw en zijn A.A.H. Kramer en A.A. Middendorp arts te Stad-Ommen, woonachtig.
 • G. Wollevenne is postbode te Ambt-Ommen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map006-221

Reageren »

1873

1873 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.192 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 08-09-1873Ambtenaar van het Openbaar Ministier ten Kantongerechte Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door de onbezoldigde rijksveldwachter H. Buddenberg, tegen Jan Brandt, wonende in het Beerzerveld, gemeente Ambt Ommen, wegens het doen weiden van schapen op gronden toebehorende aan de Overijsselse Kanaalmaatschappij.
 • 02-07-1873Militiecommissaris in Overijssel
  Heden vervoegde zich bij mij de persoon Jacobus Hubertus Hendriks, milicien verlofganger der lichting 1870, uit de gemeente Bergeijk, provincie Noord-Brabant, onder vertoon van bijgaande brief. Genoemde verlofganger is den 16 april jl. naar deze gemeente vertrokken uit de gemeente Zuid-Schrawoude en heeft zich op den 14 mei jl. alhier aangemeld en is op dien dag in het register van verlofgangers alhier ingeschreven, waarvan onmiddellijk aan de burgemeester van gemelde gemeente, bij brief van 14 mei jl. nr. 189 is kennis gegeven. Daar gemelde verlofganger het onderzoek op den 7 juni jl. te Ommen heeft bijgewoond, neem ik de vrijheid U in zijn belang beleefd te verzoeken, daarvan een bewijs aan mij te willen doen toekomen of den heer militiecommissaris in Noord-Brabant er van in kennis te willen stellen.
 • 19-06-1873Officier van Justitie te Deventer
  Het mij toegezonden bevel om zich in hechtenis te begeven, heb ik den betrekkelijke Kars Bruins gisteren uitgereikt. Hedenmorgen vervoegde hij zich ter secretarie met het verzoek of ik bij U pogingen wilde aanwenden ten eersten dat hem tot het ondergaan der straf uitstel werd gegeven tot in het laatst der volgende week, en ten tweeden dat hem vergund worde de straf te Ommen te ondergaan. Bruins heeft nog kleine kinderen en zoude hij gaarne maatregelen nemen opdat die gedurende zijne afwezigheid verzorgd werden. Hij is weduwnaar. Mag ik U beleefd verzoeken mij te willen inlichten of het verzoek van Bruins voor inwilliging vatbaar is.
 • 03-02-1873B&W van Ambt Ommen
  In antwoord op Uw missive d.d. 29 januari jl. nr. 19, hebben wij de eer mede te delen dat ook wij van gevoelen zijn dat er tussen de gemeenten Ambt Ommen en Ambt Hardenberg behoorlijke aansluiting van grenzen bestaat.

Reageren »

1872

1872 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.179 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 24-07-1872Burgemeester te Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen 4 stuks kennisgevingen tot opkomst onder de wapenen van de navolgende miliciens – verlofgangers uit deze gemeente, verblijf houdende in uwwe gemeente als
  C. Bouwhuis te Stad Ommen,
  J. Eggink te Ambt Ommen,
  J.H, Kampman te Ambt Ommen,
  P. Bosch te Ambt Ommen,
  met verzoek dezelve aan den belanghebbende te willen doen uitreiken.
 • 15-07-1872Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen
  Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door den tolgaarder Engbert Rutger van Faassen, tegen Hendrik Peters te Emlenkamp of Emlichheim (Pruissen), wegens ontduiking van tolgelden op den weg van Hardenbergh naar Ommen.
 • 15-07-1872Burgemeester van Avereest
  Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger uit Uwe gemeente, Berend de Hoop, der ligting 1870, op den 9e maart jl. mij heeft kenbaar gemaakt dat hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in de gemeente Ambt Ommen te vestigen, alwaar hij zich, volgens ontvangen berigt op den 28e maart 1872 heeft gevestigd.
 • 14-06-1872Ambtenaar van het Openbaar Ministerie ten Kantongerechte Ommen
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal door mij opgemaakt ten verzoeke van de weduwe H. Hamhuis Azn, pachtster van de bruggentol gelegen in den weg van Ommen naar Hardenbergh, wegens weigering van het betalen der tol door Seije de Jager, wonende te Meppel, van beroep stukadoor.
 • 23-05-1872Commissaris des Konings
  Militie.
  In voldoening aan Uw besluit d.d. 13 april jl., 4e afd., nr. 1176/989 heb ik de eer mede te deelen:
  a. dat de verzameling der manschappen plaats heeft voor het gemeentehuis alhier en vervolgens met die van Stad Hardenberg en Gramsbergen worden overgebragt naar Ommen onder geleide van den burgemeester van Stad Hardenbergh;
  b. dat in de gemeente Stad Ommen huisvesting met voeding wordt genoten van waar zij den volgenden dag onder geleide van den burgemeester aldaar naar Zwolle worden overgebragt;
  c. dat het verzamelen, geleiden en overbrengen steeds op voormelde wijze is geschied;
  d. dat naar mijne meening het verzamelen, overbrengen en geleiden ook voortaan niet doelmatiger kan plaats hebben, aangezien de gemeente te ver van de spoorwegen verwijderd is.
 • 10-01-1872Procureur-generaal bij het provinciaal geregtshof te Zwolle
  Zekere Gerritdina van Tebberen, huisvrouw van Klaas Vredeveld, wonende in deze gemeente, in den loop des vorigen jaars door het provinciaal geregtshof veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 14 dagen, deed ik voor eenige dagen door tusschenkomst van den rijksveldwachter Schut alhier een bevel uitreiken om zich te Ommen in hechtenis te begeven ten einde hare straf te ondergaan.
  Volgens het rapport van den gezegden rijksveldwachter Schut was G. van Tebberen uit hoofde van zware ziekte buiten staat om aan het bevel gevolg te geven en heb ik de eer U zulks te berigten met het verzoek haar uitstel te willen verleenen tot het ondergaan harer straf.

Reageren »

1871

1871 – Uitgaande stukken Ambt Hardenberg

Categorie: Historiekamer Hardenberg, Randgemeenten, Uitgaande stukken.    2.166 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 13-07-1871Kolonel Militie Commissaris in Overijssel.
  In voldoening aan Uw missive d.d. 10 dezer nr. 126, heb ik de eer hierbij in te zenden een certificaat van onvermogen van Bernardus Zeeman, die geheel buiten staat is de kosten van verpleging en voeding in het Huis van Bewaring te Ommen aan hem verstrekt, te kunnen voldoen.
 • 26-06-1871Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Ommen.
  Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal opgemaakt door den onbezoldigde Rijksveldwachter E.R. van Faassen alhier, tegen Hendrik Jan Lammerink, landbouwer wonende te Stegeren, gemeente Ambt Ommen, wegens het laten loopen en weiden van een kudde schapen op in de oogst staand gras in de bermen der kunstweg van Ommen naar Hardenberg.
 • 20-06-1871Kolonel militie commissaris van Overijssel te Zwolle.
  Nationale militie. De order tot provoost arrest, mij geworden bij Uwe missive d.d. 13 juni jl., nr. 105, is van mijnentwege aan den vader van den betrokkenen milicien Bernardus Zeeman uitgereikt, maar heb ik tot dus verre niet vernomen of hij zich in arrest heeft begeven. Eenige dagen voor de te Ommen gehoudene inspectie vervoegde zich gemelde Zeeman ter secretarie, alwaar hij verzocht om een certificaat van goed gedrag, willende hij vrijwillig dienst nemen bij het Nederlandsch Indische leger. Dat certificaat konde ik niet afgeven daar Zeeman ten vorigen jare, door de Regtbank te Assen wegens diefstal tot gevangenisstraf is veroordeeld. Niettegenstaande Zeeman niet voorzien was van een bewijs van goed gedrag, begaf hij zich toch naar Zwolle en ontving ik dien ten gevolge een schrijven van den heer kapitein commandant van het garnizoen aldaar, waarbij mij op nieuw het gezegde bewijs werd gevraagd. In antwoord op dat schrijven melde ik den heer kapitein commandant voornoemd, de redenen die mij noopten het bewijs van goed gedrag niet uit te reiken en heb ik verder van die zaak noch van Bernardus zeeman niets vernomen. Het is mij onbekend waar Zeeman zich thans ophoudt. Hij is een zwerver en naar hij zegt heeft hij geene zijner kleederen of equipementsstukken in zijn bezit. Hij geeft voor dat hem die zijn ontstolen. De eer hebbende dit een en ander aan U te melden neem ik de vrijheid te verzoeken dat ik worden ingelicht hoe te handelen, zoo Zeeman zich hier weder mogt vertooonen.
 • 09-05-1871Officier van Justitie te Deventer.
  Door deze heb ik de eer U mede te deelen dat de persoon gesignaleerd in het Algemeen Politieblad onder nr. 428, genaamd Lambertus Tormijn op heden op mijn last is gearresteerd en door mij naar Ommen is opgezonden.
 • 15-02-1871Brigadier Majoor des Rijksveldwacht te Ommen.
  Tussen zondag en maandag nacht is de hond van Bolks weggelopen of gestolen uit een gesloten tuin te Zwolle toebehorende aan mr. S.J. van Royen aldaar. Die hond heeft een jaar gejaagd met den heer Van Pallant te Eerde en presumeer ik dat de hond weder naar Eerde is gelopen. Zekere jager Buddink te Ommen heeft ook met de hond gejaagd en kent hem. De hond is wit en bruin, langharig, goed behangen, heeft een lederen halsband om enz. Hebt de goedheid in Uwe buurt te informeren of daar ook een hond is komen aanlopen, en in dat geval hem door gezegde Buddink te doen herkennen. Natuurlijk worden de kosten van voeding enz. vergoed.

Reageren »

1871

1871 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Ingekomen stukken.    2.960 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • 28 juni:
  Door enige beambten van de Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek te Lemele is opgericht een vereniging tot oefening in den wapenhandel en in het schieten naar den schijf.
  Daartoe is op het terrein van de boerderij Eersteling een schietbaan afgebakend en aan het einde daarvan een kogelvanger opgeworpen van minstens gelijke afmetingen, als vanwege het Min. van Oorlog bij reglement zijn voorgeschreven.
  De vereniging is voornemens om de oefeningen in het schijfschieten onder nadere goedkeuring gedurende de zomermaanden te doen plaats vinden op zondags voor de middag van 10-12 uur en des woensdagsnamiddags van 6-8 uur.
  Tot het voorkomen van ongelukken zal door één der commissarissen van onze vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve worden uitgeoefend, terwijl aan een der onbezoldigde rijksveldwachters in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen, dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert. Ten teken dat er schijf wordt geschoten zal in de nabijheid van de kogelvanger een grote rode vlag worden gehesen. Achter de kogelvanger in de richting van de schietbaan bevinden zicht geen woningen en strekt zich daar een weinig bezocht heideveld uit.
  Deze brief is ondertekend door J. Isebree Moens. (Dir. Ov. Beetw. fabriek)
 • 5 september:
  De vergunning voor het schijfschieten wordt verleend onder voorwaarde dat:
  a. een der commissarissen van orde der vereniging de surveillance op het schijfschieten zelve uitoefend;
  b. de onbezoldigd Rijksveldwachter in dienst der Overijsselse Beetwortelsuikerfabriek zal worden opgedragen te zorgen dat niemand van ter zijde de schietbaan nadert;
  c. telkens wanneer en ten teken waarvan er schijf wordt geschoten in de nabijheid van de kogelvanger een van verre goed zichtbare rode vlag zal worden gehesen.

Reageren »

1871

1871 – Raadsnotulen Stad Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Raadsnotulen.    2.282 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Voorzitter van de raad: A.C.Bouwmeester, burgemeester.
Raadsleden: J.Veldhuis Kramer, H.Oldeman, E. ten Tooren, J.Kroon, J.B.van der Beek, J.Weenink, K.Hurink, J.P.Hulst en J.Bosma,
Wethouders: J.Veldhuis Kramer en J.Bosma.

 • 7 jan. In het Ommerbosch houden zich veel vossen en ander schadelijk gedierte op, zodat besloten wordt een grote klopjacht te houden.
 • 2 febr. De aanzienlijke vermindering van de opbrengst van de publieke verpachting van de 190 koe- en de 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste geven burgemeester en wethouders aanleiding de raad voor te stellen om in 1871 alleen de weiden in het Koeveld te verpachten en het grasgewas der Woeste openbaar te verhuren Dit voorstel wordt verworpen met 7 stemmen tegen en 2 stemmen voor. De openbare verpachting van de 160 koe- en 60 kalverweiden in het Koeveld en de Woeste wordt gehouden op 18 april en levert in vergelijking tot het afgelopen jaar een meeropbrengst op van f576,10. Totale opbrengst is thans f 1209,–.
 • 21 febr. Te Stad-Ommen zijn blijkens een opgaaf aan de C.d.K van Overijssel aanwezig:
  2 brandspuiten met toebehoren en een aanjager, een handbrandspuitje benevens 6 brandhaken en 4 brand-ladders. De persslangen bij de beide spuiten en de zuigbuis bij de aanjager zijn door nieuwe vervangen, de cylinders en zuigers in de spuit No.2 zijn mede vernieuwd en het overige brandmateriaal is onlangs in goede staat gebracht. Een voldoend personeel is bij de brandspuit en den aanjager en het handbrandspuit je aanwezig. Er zijn dit jaar (1870) twee oefeningen gehouden.
 • 3 april. Burgemeester en wethouders benoemen het volgende brandweerpersoneel:
      a. bij den aanjager;
       tot regelaars bij de aanvoerslang:
       No.1 J.G.Bosch, huisnr.14
       No.2 E.Ravenhorst, huisnr.301
      b. bij de brandspuit No, 1
       tot lantaarndrager:
       nr,1 E.tfenink, huisnr,226.
       tot pomper:
       nr.10 D.J.Kelder,huisnr.72.
      c. bi.j de brandspuit nr,2
       tot lantaarndragers:
       nr.2 W. Willems, huisnr.39.
       nr.3 D ten Toren, huisnr.99.
 • 3 april. Tot koeherder wordt benoemd H.J.Bosscher te Stad-Ommen (beloning f 120,- per jaar onder voorwaarde dat zijn jongere broer of iemand anders boven de 14 jaar onder goedkeuring van het gemeentebestuur hem dagelijks zonodig behulpzaam zal zijn). Voordien van R.Moddejonge (overleden) koeherder.
 • 3 april. Te Ommen overnacht een detachement van het 4e Regiment Husaren, bestaande uit:
  1 officier, 18 onder-officieren, henevens 3 officierspaarden en 13 troepen-paarden. Zij zijn op doorreis van Hoogeveen naar Deventer, De burgemeester van Stad-Ommen moet zorgen voor huisvesting, voeding en stalling en voor de eventueel nodig geachte transportmiddelen.
 • 26 mei. 37 personen zenden een verzoek aan de raad op spoedig over te gaan tot verbetering van de weg van de Ommerdijk naar de Zuidermars alsmede van de weg tussen het eerste en tweede blok op de Dante, speciaal tegen de slagen (stuifzand) nabij S. de Bruin en verderop tegen het slag van B. van der Vecht (waar dit weggedeelte gedurende de maanden april en mei doorgaans onder water staat.
 • 27 mei. Nu de pokziekte afneemt wordt besloten de Ommer Bissing wel te houden.
  Besloten wordt de nachtwaker in verband met het brandgevaar in de zomermaanden tot 4 uur i.p.v. tot 3 uur dienst te laten doen, omdat in de regel om 3 uur nog niemand op is. Van 1 mei tot 1 aug. zal daarom de klapwachter tot 4 uur rondgaan en om 4 uur i.p.v. om 3 uur afluiden.
 • 8 juni. Burgemeester en wethouders verlenen aan Hendrik Hoek, landbouwer te Stad-Ommen, vergunning tot het plaatsen van een spikke (dam) om met zijn vee van de Varsenerdijk in zijn land op de Achtermars te kunnen komen.
 • 28 juni. De Belg Jacques Delory, oud 65 jaar, wordt op transport gesteld van de Ommerschans naar België omdat het niet kan worden toegelaten tot de bedelaarskolonie. Deze man is niet in staat om te voet naar het spoor te worden gebracht. Hij is zeer slecht ter been en bovendien kan niemand hem verstaan (brief adj.- dir.Bosma van de Ommerschans) De reis vangt aan op 28 juni. Rijksveldwachter A.Adamse brengt het ‘s-morgens van Ommen naar Zwolle. Hier neemt H.C.van Beugen, rijksveldwachter hem over voor transport naar Rotterdam (29-6-1871) vandaar gaat het naar Dordrecht. Op 30 juni 1871 naar Moerdijk en op 3 juli komt hij te Eindhoven aan. Hier wordt hij ter beschikking van de Officier van Justitie gesteld voor overdracht aan de Belgische autoriteiten.
 • 3 juli. A. Dijkerman volgt zijn vader G.A. Dijkerman, overleden op 29 juni, op als cipier van het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 4 juli. De heer J.G. Kramer te Ommen krijgt van de C.d.K. Overijssel vergunning tot invoer van door hem bij de grensbewoners in Pruisen opgekochte schapenwol.
 • 15 juli. ’s Middags om 3 uur breekt brand uit ten huize van F.J. Wanningen, gelegen in het middenpunt der Stad-Ommen. Het huis brandt geheel af.
 • 15 juli. G.J. Podt, J. Kramer en nog een derde richten de volgende brief aan de raad der gemeente Stad-Ommen:
  “Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden Brandmeesters bij de brandweer uwe gemeente;
  dat zij naar aanleiding van den eed bij de aanvaarding hunner bediening afgelegd, in verband met de bepalingen van het politiereglement regelende de brandweer;
  U steeds gewezen hebben op den onvoldoende toestand der brandblusmiddelen;
  dat zij van het dagelijks bestuur steeds de meest mogelijke medewerking ondervonden, doch tevens werden gewezen op den ongunstigen toestand der gemeentekas;
  dat tot hun genoegen werd voorzien in twee nieuwe persslangen, benevens een nieuwe zuigbuis bij den aanjager en nieuwe buizen afzuigers in spuit nr.2;
  dat door hun bij herhaling is gewezen op den onvoldoenden toestand der aanvoerslangen, op het aanleggen van een brandput op het Vrijthof en tevens op het aanschaffen van nieuwe zuigers, zo mogelijk ook in spuit nr.1;
  dat zij steeds zowel mondeling als schriftelijk ter antwoord ontvingen dat de gemeentekas niet alles veroorloofde;
  Brandmeesters vermenen tot nu toe steeds aan hun eed en pligt te hebben voldaan, doch bij de laatst plaats gehad hebbende branden, bleek het hun dat sommige leden van de raad daarover anders denken, althans bij de brand van heden bij Wanningen werd door een lid van den raad aan brandmeesters in ’t publiek verweten dat hij het in het belang der gemeente achtte openlijk te verklaren dat het toezicht over de brandspuiten niet naar behoren wordt uitgevoerd, en de slecht of mingunstige toestand der bluschmiddelen aan hun werd verweten;
  Brandmeesters stellen daartegenover het oordeel var den raad, die tot nu toe aan hunne eisen geen uitvoering gaf en achten zich verpligt U thans mee te delen dat zij niet weten op welke wijze zij het moeten aanleggen om openlijke afkeuring ook van leden uwer raad te voorkomen:
  in verband met het voorgevallene nemen zij daarom de vrijheid nogmaals op de uitvoering van hunne reeds bij herhaling gedane eischen aan te dringen, en mogt Gij daartoe niet kunnen besluiten, dan verzoeken zij U het beheer en toezigt over de brandweer aan de zoodanigen op te dragen die daarin beter inzicht mogten hebben”.
 • 16 juli. De rogge staat vrij goed; op sommige plaatsen wel wat dun op het land. Haver en gerst staan bijzonder goed. Boekwei staat zeer goed. De aardappeloogst lijkt goed te worden; alleen in de vroege soorten komt ziekte voor.
 • 17 juli. Het schrijven van de brandmeesters Podt, Kramer en Mulder, omtrent de onvoldoende toestand van de brandblusmiddelen, komt ter sprake. De zuigers van spuit nr.1 zijn defect. De aanvoerslangen van de aanjager zijn slecht (lengte slanger is 100 meter) Gesproken wordt over een brand nabij de Israëlitische kerk) Besloten wordt de nodige herstellingen uit te voeren.
 • 19 juli. Bij brandspuit nr.2 (de oude) wordt tot regelaar bij de aanvoer van water benoemd J.H. de Bruijn.
  In Stad-Ommen is één openbare school aanwezig.
 • 3 aug. Bij besluit van ged.staten van Overijssel wordt tot provinciaal veearts benoemd de heer W. Mossel, standplaats Avereest. Zijn toelage wordt vastgesteld op f.200,– per jaar. Zijn werkgebied omvat de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen, Avereest, Stad- en Ambt-Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham.
 • 20 sept. De C.d.K in Overijssel benoemd tot cipier van het Huis van Bewaring te Ommen Hendrik Wilhelm Bodewit brigadier-majoor titulair Rijksveldwachter te Ommen op een rijkstractement van f 150,– en op een tractement van f 50,– om te slaan over de gemeente van het kanton Ommen naar derzelver zielental, alsmede vrije woning berekend tegen f50,- ‘sjaars.
  Hij volgt Albert Dijkerman op (overleden op 18 september) en staat onder de bevelen van het College van Toezicht over het Huis van Bewaring te Ommen.
 • 28 okt. De wegen op de Dante zullen opnieuw gekielspit en daarmee verbeterd worden in de eerste helft van november.
 • 28 dec. Kruidverkopers te Stad-Ommen zijn:
  J. van der Veen, H. Hoek, S. Godeschalk. (Vuurwerk voor jaarwisseling).
 • 30-dec. J. Appelhof, grof- en hoefsmid, verzoekt toestemming om zijn smederij te verplaatsen van wijk A nr.176 naar wijk A, nr.244.
 • 31 dec. Stad-Ommen telt; 2608 inwoners.
  bestaande uit: 1799 mannen.
                         809 vrouwen.

  Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

  Reageren »