21 juni 1842

Brief over keistenen op de Lemelerberg (2)

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.618 keer gelezen.

map1-291Ambt-Ommen, 21-6-1842
Aan G. Rikkers te Hattem
Onderwerp: Keistenen

Ten gevolge uwer Ed. missise van den 18 Juny l.l. breng ik ter uwer kennis dat ik volgens afspraak van den Lemelerberg van de steenen voor uwer rekening in vroegere uren gegraven en bij een gezocht twee en twintig en een halve last heb doen weg halen of 90.000 stenen. Ik heb volgens afspraak met U Ed. aan de markte van Lemele daar voor betaald, de som door U Ed. aan de martkte verschuldigd van f 13 = 50 zijnde 60 cent per last. Ik heb aan K. Veldman een som van f 20,- en G. Boeseman of Bergman een som van 2 = 50 betaald, zijnde voor het graven en zoeken des keistenen à eene gulden de last welke som nog voor het arbeiden verschuldigd was terwijl K. Veldman nu nog aan U Ed. voorstelt ongeveer 15 gulden van verscheidene lasten keistenen welke zich nog aan den berg bevonden aan de markte van Lemele te voldoen. Ik was voor nemens eene groote hoeveeleid keistenen gelegen aan de oever van de Regge bij den landbouwerd Belt Ared met schuiten te doen weghalen toen mij werd aangezegd dat U deze keistenen aan den schoolmeester van den Ham had verkocht. Mocht U Ed. mij nader iets aangaande deze keistenen mede te delen hebben als dan verzoek ik U Ed. uwen brief aan den Heer Burgemeester Uwer gemeente te bezorgen met verzoek deze mij te willen opzenden.

De burgemeester

Bron: Archief van Jan Lucas – map 1-291 – 21 juni 1842

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image