1 januari 1971

Baron Mulert Stichting

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    8.776 keer gelezen.

F.E. Baron Mulert overlijdt op 26-2-1933 te Loosduinen. Als oud-inwoner van Ommen heeft hij “bij testament de gemeente Ommen benoemd tot universeel erfgenaam. De gemeente Ommen wordt hierdoor eigenaresse van het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg alsmede van de overige bezittingen.

De bedoeling van deze erfstelling is door de erflater in het testament als volgt omschreven:
“Uit mijne nalatenschap zullen allereerst moeten worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden terzake de vereffening des boedels. Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten worden benut of gebruikt ten bate van het algemeen belang. Zoo mogelijk zal daartoe genoemd landhuis met tuin en gemeld saldo mijner nalatenschap moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen streken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.”

De F.E. Baron Mulert Stichting, in het leven geroepen bij raadsbesluit van 15 juni 1933, nr. 5/54 en heeft ten doel het landhuis “Piet Hein”, gelegen aan de Zeesserweg no. 5 te exploiteren als inrichting voor verpleging van zieken. Het bestuur bestaat uit 4 leden. De burg. van Ommen is ambtshalve voorzitter. De voorzitter van de afd. Ommen van de Ver. Het Groene Kruis is lid, terwijl twee andere leden worden benoemd door de raad voor de tijd van 3 jaren met dien verstande dat de raad één lid kiest uit zijn midden en één uit de ingezetenen der gemeente, geen raadslid zijnde. Het bestuur heeft tot taak de exploitatie van de inrichting en het beheer van het kapitaal. In de Raadsvergadering van 29-3-1933 werd deze erfstelling aanvaard. Het bestuur van de F.E. Baron Mulert Stichting richt dit landhuis in tot een dagsanatorium voor ten hoogste 7 of 8 patiënten. Deze komen ’s morgens en vertrekken 6 uur ’s avonds. Er kan 1 patiënt voor dag en nacht worden opgenomen.

Op 9 april 1951 vindt een bespreking plaats met de Baron Mulert Stichting, b. en w. en raadscommissie omtrent de stichting van een kraamcentrum in het gebouw van de Baron Mulert stichting.
Op 12-11-1951 besluit het bestuur van de Mulertstichting het gebouw te verhuren voor ƒ1,— per jaar aan het kraamcentrum .
In 1952 aan landbouwhuishoudschool.
In 1971 is het weer in gebruik als kraamcentrum Ommen-Dedemsvaart.

6 Reacties »

• • •

6 reacties »