13 november 2015

Kamp Eerde hielp 80 jaar geleden jongeren aan werk

Categorie: Harry Woertink.    1.161 keer gelezen.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat werkkamp Eerde werd geopend. Jong Holland snakte naar werk, maar werk was moeilijk te vinden. Kamp Eerde hielp in de crisisjaren jongeren aan werk.

 Opening werkkamp. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich o.m. de voorzitter der Centrale, de heer W. J. Hemmes, Baron van Palland van Eerde en diens echtgenoote, die het benoodigde terrein welwillend ter beschikking stelden, Baron van Heemstra, 2e voorzitter van het N.CC, ir. J. Th. Westhoff, inspecteur van de werkverschaffing te Zwolle, die het plan tot stichting van werkkampen uitwerkte, de hr. C. E. W. Nering Bögel, burgemeester van Ommen en vele predikanten.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Werkkamp / Woonoord Eerde“.

Eerde was het vierde werkkamp van de “Centrale voor Werkloozenzorg”. De officiële opening van het werkkamp werd verricht op 4 oktober 1935 door minister van Sociale Zaken mr. H.Slingenberg. Dat gebeurde in bijzijn van de kampjongeren en tal van genodigden. Nadat de heer W.J. Hemmes als voorzitter van de Centrale voor Werkloozenzorg een kort woord had gesproken was het de beurt aan de minister. Hij maakte gewag van de moeilijke tijd en sprak de wens uit dat de jongeren zich weerbaar konden maken in de strijd om het bestaan. De Ommer Courant was bij de officiële opening aanwezig en maakte in de krant van 9 oktober 1935 het volgende verslag. ““Met een zeker gevoel van vreugde mag geconstateerd worden, dat zoovelen hun schouders hebben gezet onder het zoo zware werk om voor de vele duizenden jongen menschen, die doelloos rondloopen iets tot stand te brengen, dat als ’t ware een rustpunt in hun moeitevol leven kan geven. Ik verheug mij er zeer over, dat zoovelen zich aan het vraagstuk van de werkloosheid onder de jeugd met waarachtige toewijding geven, geheel belangeloos, en met geen ander doel voor oogen dan om de jeugd zelve te helpen in haar moeilijkheden om aan den normale arbeid te komen. Maar niet minder waardering heb ik voor de honderden jonge menschen, die begrepen hebben dat het doelloos rondloopen verderfelijk voor hen is en die zich met groot enthousiasme hebben opgegeven om eenige maanden in een werkkamp te verblijven. Zij weten, dat daar gearbeid moet worden, stevig gearbeid zelfs, doch zij begrijpen ook, dat een dergelijke arbeid hen meer weerbaar maakt in den moeilijke strijd om het bestaan. Nu ik dit vierde kamp voor geopend verklaar, spreek ik hierbij den wensch uit, dat de geest die in dit kamp zal zijn, een zoodanige uitwerking zal hebben op de jonge menschen, die hier komen arbeiden, dat zij, weer terug in de groote maatschappij, daar niet alleen met vreugde over hun 8-weeks verblijf in Ommen zullen opwekken aan het kampwerk deel te nemen, omdat daardoor in ons volk en in de eerste plaats bij de jongeren het gevoel van samenhoorigheid zal worden aangekweekt dat zoo noodig is om ons uit het diepe dal, waarin wij nu vertoeven, naar boven te voeren.” aldus de minister””, zo berichtte de Ommer Courant. Lees meer »

Reageren »

13 september 2015

Onthulling monument kamp Eerde

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    1.429 keer gelezen.

EERDE – Onder grote belangstelling en met Molukse muziek is zaterdagmiddag 12 september 2015 een gedenkmonument onthuld op het voormalig kamp Eerde.

 Vreugdedans van de aanwezige Molukse vrouwen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Onthulling monument kamp Eerde“.

Het monument bestaat uit de voet van een oude vlaggenmast die jarenlang midden in het kamp heeft gestaan. De vlaggenmast stond symbool voor de gedisciplineerde wereld op het kamp. Nu is het een blijvende herinnering aan woelige jaren. De tekst van de staander geeft veel weer: “De herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden”.

Van 1951 tot 1961 verbleven de KNIL-militairen op kamp Eerde (op Landgoed Eerde tussen Ommen en Den Ham) omdat ze niet meer veilig waren op de Molukken. Ze werden gezien als landverraders doordat ze samenwerkten met de Nederlanders, de bezetter van de kolonie. In eerste instantie zou het om tijdelijke opvang gaan, maar uiteindelijk hebben de KNIL-militairen met hun gezinnen er 10 jaar gewoond. Natuurmonumenten heeft samen met de Molukse oud-bewoners van Kamp Eerde er voor gezorgd dat op het voormalig kamp een plek van bezinning is gekomen die tevens herinnert aan de periode dat de Molukse militairen die hebben gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) er met hun gezinnen moesten verblijven in de jaren ’50.

In de dertiger jaren is kamp Eerde opgezet als werkkamp. De Duitsers hebben het in de Tweede Oorlog (40-45) in gebruik gehad en als laatste bood het kamp onderdak aan de leerlingen van de Internationale school Eerde. Als oud kampbewoner mocht Johannes Balubun het monument officieel onthullen. Hij deed dat samen met de dames Erin Oudshoorn-van Palland en Irthe André de la Porte-van Pallandt en een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten met het wegtrekken van een wit kleed. Vervolgens werd het monument zichtbaar. Lees meer »

Reageren »

24 augustus 2015

Gedenkmonument voor kamp Eerde, onthulling 12 september

Categorie: Harry Woertink.    1.917 keer gelezen.

EERDE – Kamp Eerde, gelegen tussen Ommen en Den Ham, krijgt een gedenkmonument. Het monument is tot stand gekomen dankzij velen betrokken partijen, waaronder voormalige kampbewoners en Natuurmonumenten.

 Deze laatste als eigenaar van Landgoed Eerde. Het monument staat symbool voor de bewogen tijden van het kamp en de rijke geschiedenis van Landgoed Eerde. Sommige sporen zijn nog duidelijk zichtbaar andere wat minder. Van kamp Eerde is niet meer veel te zien, maar met het monument is er een blijvende herinnering. Het monument is bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de Meertjesweg. De officiële onthulling van het monument is op zaterdag 12 september om 14 uur met oud kamp bewoners en gaat gepaard met Molukse muziek.

Moluks woonoord
Behalve als werkkamp heeft kamp Eerde ook dienst gedaan als woonoord voor Molukkers. Van augustus 1952 tot mei 1961 diende het als Moluks woonoord. Voor de goede orde: kamp Eerde heeft niets te maken met kamp Erika op de Besthmenerberg. Het aantal bewoners van kamp Eerde bestond op 1 december 1952 uit 120 personen, verdeeld over 26 gezinnen en drie alleenstaanden. Het enige wat vandaag de dag nog herinnert aan kamp Eerde, gelegen aan de weg tussen Ommen en Den Ham, is de beheerderswoning aan de Hammerweg 65. Voorts werd vorig jaar de grote ijzeren vlaggenmast naar boven gehaald, waar kampbewoners bijna dagelijks onder de wapperende vlag een saluut uitbrachten. De ingang van kamp Eerde was gelegen tegenover de huidige Baron van Pallandtlaan. Iets deze zandweg op en dan rechts. De ligging van de weg maakt ook dat de beheerderswoning met de voordeur en kantoortje naar de vroegere kampweg uitkijkt. De houten barakken waren in ovale vorm gesitueerd in oostelijke richting. De geschiedenis van kamp Eerde stamt eigenlijk al uit 1935. Baron van Pallandt voldeed aan het verzoek van de “Centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom” om een barakkenkamp te mogen bouwen als onderdak voor werkloze jongeren uit de grote steden. Behalve slaap- en wasruimte, een keuken was er een woning met kantoortje voor de kampcommandant, een sportveldje en een concertzaal “Het kunstmin” voor recreatiedoeleinden. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2011

Reunie bewoners voormalig kamp Eerde en kamp Laarbrug

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Jubilea.    5.479 keer gelezen.

OMMEN/EERDE – In het kader van 60 jaar Molukkers in Zwolle bracht zaterdag 15 oktober 2011 een groep oud Molukkers uit Zwolle een bezoek aan Ommen.

 Foto: Harry Woertink
Van de groep Molukkers die op de reunie aanwezig waren poseren zes oud kamp Eerde bewoners voor de woning en kantoor van de toemalige beheerder, thans Hammerweg 65.
Van links naar rechts: Magreet Balubun/Pechler, Johannes Balubun, Orpa Putnarubun van Hee, Coba Rahanmetang, Francina Ranhanmetang en Evie Rahakbauw/Ubro.
Tweede van links Zwollenaar J.A. Balubun, die het fundament van de vlaggestok wist op te graven.

Het verenigingsgebouw van de Historische Kring Ommen was het startpunt van de reunie met het bekijken van foto’s van vroeger. Vervolgens werd een rondwandeling gemaakt door het Ommer centrum, met uiteraard een bezoekje langs de oude Julianaschool aan de Paarhuisstraat, waar veel jonge Molukkers onderwijs hebben gehad. Bij het bekijken van de oude foto’s en de stadswandeling waren ook oudschoolmeeser Ab Jolink en juf Ruige van de partij. Een bezoek aan kamp Eerde en kamp Laarbrug ontbrak evenmin in het programma. De reunie, waarbij ook enkele schoolvrienden van toen betrokken waren, was geslaagd dag met veel mooie indrukwekkende herinneringen. Voor de voormalige bewoners van kamp Erika zocht Harry Woertink naar de geschiedenis.

Geschiedenis
Kamp Eerde is als Moluks woonoord in gebruik geweest van augustus 1952 tot mei 1961. Het aantal bewoners op 1 december 1952 bedroeg 120, verdeeld over 26 gezinnen en drie alleenstaanden. Op kamp Laarbrug was toen het aantal bewoners 231 (52 gezinnen en 21 alleenstaanden). Het enige wat vandaag de dag nog herinnert aan kamp Eerde, gelegen tussen Ommen en Den Ham, is de beheerderswoning aan de Hammerweg 65. Joop Balubun uit Zwolle, die ook op kamp Eerde heeft gewoond wist nog een brokstuk op te graven op de voormalige appèlplaats waarin zich de stok bevond van de vlag die iedere morgen werd gehesen en ’s avonds weer werd gestreken. De omgeving van het kamp is nu natuurterrein. De vroegere beheerswoning wordt thans bewoond door Willem Roerdink. Lees meer »

3 Reacties »

4 november 1947

12-jarig bestaan Jeugdkamp Eerde

Categorie: Algemeen, Archief Jan Lucas, OudOmmen.    2.651 keer gelezen.

Ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan van het Jeugdkamp Eerde commandant de heer Willems, werd aldaar een feestavond gegeven, waarvoor zeer veel belangstelling bestond.

map10-120.jpgIn zijn openingswoord, wees de Commandant op de prettige verhouding tussen de bevolking en het kamp. In de afgelopen 12 jaren heeft het kamp ruim 6500 jongens opgeleid, eerst jeugdige werklozen, later wilszwakke jongens en thans a.s. schippers. Tenslotte deelde spreker mede, dat hij met ingang van 1 Januari een betrekking heeft aanvaard bij het Christelijk Nationaal Vakverbond en derhalve zijn functie als commandant zal neerleggen. Het afscheid, aldus spreker, valt mij zwaar, maar in verband met mijn leeftijd, heb ik gemeend dit aanbod niet af te mogen slaan.

Nadat de anwezigen twee coupletten van het Wilhelmus hadden gezongen, werd door de leerlingen een komisch schetsje opgevoerd, o.l.v. de heer G. van Doorn. Dan was de beurt aan de zangclub van Eerde, aan de piano door mej. Willems begeleid. Tijdens de pauze werden verversingen aangeboden. – Door de staf van het kamp werd vervolgens de klucht „De Huistyran” opgevoerd, eveneens o.l.v. de heer G. van Doorn. Het wakkere troepje kreeg een dankbaar applaus. Na een dankwoord van de heer Willems, dankte de heer Schats namens het Departement van Onderwijs de heer Willems en sprak de hoop uit, dat deze ook in zijn nieuwe taak veel goeds zou kunnen verrichten.

Bron: Krantenknipsel uit het archief van Jan Lucas – 4 november 1947

Reageren »

5 november 2013

1913 – 2013: 100 jaar kamperen op Eerde

Categorie: Baron van Pallandt, Harry Woertink, Scouting / Padvinderij.    2.484 keer gelezen.

EERDE – Al een eeuw lang zijn er scouts en scoutingactiviteiten op Labelterrein Eerde van Scouting Nederland aan de Kruupweg in Ommen. Dankzij baron Philip van Pallandt groeide landgoed Eerde uit tot kloppend hart van de padvinderij.

 Kees en Ineke Svajgr uit Zwolle van het Beheerteam zijn vaak in Eerde om klusjes op te knappen. Op de foto Kees Svajgr voor de Blokhut
Foto: Harry Woertink

Toen Van Pallandt in 1913 – hij was slechts 23 jaar – eigenaar werd van het landgoed gaf hij meteen de padvinderij vrijelijk toegang. Het kampeerterrein werd toen onderdeel van de Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG). Het scoutingkampeerterrein Eerde was slechts een klein deel van het landgoed van de baron, dat meer dan 1.500 hectare omvatte. De huidige boswachterij Ommen, het Eerder Achterbroek én het kasteel Eerde met grondgebied maakten er allemaal deel van uit. Al meteen in 1913 kampeerden de eerste padvinders aan de Regge bij de Steile Oever. NPO Troep 2 – later de Baron van Pallandt Troep – uit Den Haag stond onder leiding van Jan Schaap, een belangrijke persoon in de eerste jaren van de padvinderij in Nederland én een goede vriend van de baron. Hij zou vanaf 1913 elk jaar met zijn Troep terugkeren voor een kamp op Landgoed Eerde.

Kampeerterrein Landgoed Eerde van Scouting Nederland is een klein en rustig kampeerterrein. Padvinders hebben dit prachtige gebied 100 jaar geleden ontdekt en de scouts van de 21ste eeuw vinden de weg nog steeds naar dit ongerepte stukje bos langs de rivier de Regge. Op het terrein bevinden zeven verschillende kampeerterreintjes met enkel een kraantje voor stromend water. Geen elektriciteit. Open vuurtjes moeten zorgen dat water en eten gekookt kan worden. Verder een Blokhut en een Stafhuisje, gebouwd rond 1926. En er is nog een wc. Meer niet. Anno 2013 vind je op kampeerterrein Eerde nog steeds de sfeer van vroeger. Lees meer »

Reageren »

19 september 2018

Unieke foto’s uit 1959 kamp Laarbrug bij Ommen

Categorie: Algemeen, Harry Woertink.    1.318 keer gelezen.

De website OudOmmen.nl is in het bezit van het fotoarchief van Herman Wigbels. Hij was als fotojournalist vanaf 1950 tot 1983 in Salland werkzaam. Nog steeds komen uit het archief van Wigbels unieke foto’s tevoorschijn.

 Na de kerkelijke plechtigheid brak de feestvreugde los. Onder meer werd een aantal inlandse dansen uitgevoerd in originele klederdracht.
Foto: Herman Wigbels
Zie voor meer foto’s het album “Instituering Z.O. Molukse Protestante kerk”.

Dit keer zijn er nog niet eerder gepubliceerde foto’s ontdekt die in 1959 zijn gemaakt op het toenmalige woonoord Laarbrug ter gelegenheid van de oprichting van de Zuidoost Molukse Protestante kerk in dit kamp. Het geloof is voor de Molukse mensen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. In het kerkelijke leven van Ommen namen ze ook deel aan de oecumenische diensten die een paar keer in het jaar werden gehouden. In 1959 was er feest op Laarbrug toen de Zuidoost Molukse Protestantse Kerk officieel was aangenomen als zusterkerk van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk met als eerste predikant dominee David Talubun. Aan de hand van de foto’s is op te maken dat het om kerkelijke en feestelijke plechtigheden ging met honderden genodigden. Gebed, bevestiging, dans en muziek, toespraken en een smakelijke rijsttafel, opgeluisterd door niet alleen de bewoners, maar ook door het gemeentebestuur van Ommen, plaatselijke predikanten en werkgevers.

Krant
De krant van 3 november 1959 waarin verslag wordt gedaan van de feestelijke oprichting van de kerk in het woonoord Laarbrug:
In het woonoord Laarbrug (gemeente Ommen) is zaterdag de Zuid-Oost Molukse Protestantse Kerk officieel haar reis door de kerkgeschiedenis begonnen met een dankdienst, de bevestiging van de eerste predikant, ds. David Talubun, en een echte Indische slamat opgeluisterd met tal van Oosterse dansen, muziek en breedvoerige toespraken in het Maleis. De samenkomst werd gehouden in een enorme tent, die in de morgenuren als kerk en daarna als feestlokaal dienst deed. Er waren enige honderden genodigden uit vele plaatsen van ons land, alsmede Keiezengroepen uit Nistelrode en St. Pietersberg. Burgemeester mr. C. P. van Reeuwijk van Ommen, gemeentesecretaris E. J. Stoeten, de wethouders A. J. Immink en G. J. Seinen woonden met hun echtgenotes de dankdienst en het festijn bij, evenals ds. D. van Heyst, N.H, predikant en de Geref. predikanten ds. J. C. Baumfalk en H. Hortensius. Verder vertegenwoordigers van de Hevea- rubberfabrieken uit Oosterbeek, welk bedrijf vele Keiezen in dienst heeft, de inspecteur voor Ambonezenzorg, de heer De Vriend en de C.N.V. bestuurder Du Pon. De dankdienst welke volgde op een uitgebreide koffietafel, waarbij ongeveer 500 personen aanzaten, werd geleid door ds. Van den Brink, welke de generale synode van de Ned. Herv. kerk vertegenwoordigde en als secretaris van het S.I.O., alle protestantse kerkgenootschappen van Nederland. Hij zei, dat men was samengekomen voor een zaak die misschien niet overal voldoende belangstelling heeft getrokken, maar die anderzijds toch uiterst belangrijk is. De generale synode heeft zich lang en ernstig met deze zaak bezig gehouden, nadat de Keiezen hadden gevraagd om hulp en steun voor de vestiging van een zelfstandige kerk. Lees meer »

Reageren »

11 januari 2018

Steun voor nieuw monument Kamp Erika

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika.    1.048 keer gelezen.

OMMEN – De raadscommissie in Ommen kan zich vinden om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de vernieuwing van het oorlogsmonument op de Besthmenerberg in Ommen.

 Impressie van het nieuwe monument.
Afb.: Frank Meijerink / Eric Schutte
Zie voor meer afbeeldingen het album “Oorlogsmonument ‘Kamp Erika’”.

Het voorstel werd donderdagavond behandeld. Alle fracties waren lovend over het initiatief en schaarden zich achter het collegevoorstel. Op 25 januari wordt het voorstel in de gemeenteraad behandelt.

Initiatief
Initiatiefneemster van het nieuwe monument is de historische vereniging Cultuurhistorische Centrum Ommen (CCO). De totale kosten van het monument zijn begroot op 26.378 euro. De ontbrekende gelden wil het CCO binnen halen door meerdere subsidiebronnen aan te boren en het organiseren van acties. Het monument herinnert aan de gruwelijke oorlogsperiode 1940-1945 toen door de Duitse bezetter op de Besthmenerberg het gevangenkamp Erika werd ingericht. Exact op de plek waar in de dertiger jaren van de vorige eeuw zomers de internationale Sterkampen werden gehouden van de uit India afkomstige spiritueel leraar Krishnamurti.

Dodenherdenking
De raadscommissie onderschrijft dat de omgeving van het nieuwe monument niet alleen een aansprekende en respectvolle plek is voor de traditionele dodenherdenking maar ook om het lokaal cultureel erfgoed van Ommen zichtbaar te maken. Het CCO organiseert in samenwerking met oud-gevangenen van Kamp Erika jaarlijks een dodenherdenking bij het monument. Volgens het CCO komen er ieder jaar meer mensen naar de plechtigheid. Daarbij is het opvallend dat er ook steeds meer jong publiek aanwezig is. Lees meer »

Reageren »

8 september 2017

Scholieren van Het Koloriet te gast op Internationale school Eerde

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates, Monumenten.    1.078 keer gelezen.

OMMEN – Met de bedoeling de jeugd actief te betrekken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving werd vrijdag 8 september voorafgaand aan de Open Monumentendag een zogeheten Klassendag voor Ommer scholieren gehouden.

 Scholieren van Het Koloriet te gast op Internationale school Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Klassendag voor Ommer scholieren

Open Monumentendag zelf is op zaterdag 9 september. Kasteel Eerde op het gelijknamige landgoed tussen Den Ham en Ommen was plaats van handeling. De organiserende stichting Open Monumentendag Ommen had de groepen 7 en 8 van de basisschool Het Koloriet hiervoor uitgenodigd. Bijna 50 kinderen bezochten het kasteel onder leiding van oud docent van Eerde Willem Roerdink en Harry Woertink. De scholieren waren erg enthousiast over het bezoek. Alle hoeken en gaten in het majestueuze kasteel mochten bekeken worden: van zolder tot de kelder.

De meeste indruk maakte echter de Internationale school Eerde dat binnen de muren van het kasteel is gevestigd. De Ommer scholieren zagen hoe de kinderen van de internationale school les kregen in het nog vrij nieuwe schoolgebouw dat deels onder de grond is gehuisvest. Ook werd de Orangerie van het kasteel bezocht om te zien hoe de Eerder leerlingen prachtige kunstwerken maakten. Verrassing voor de Koloriet-scholieren was na afloop een bezoekje aan de ijskiosk van Ekkelenkamp waar de organisatie de kinderen trakteerden op een ijsje.

Bron: Harry Woertink – 8 september 2017

Reageren »

20 mei 2017

Ommen present op de Hanzedagen 2017 in Kampen (5, slot)

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.032 keer gelezen.

Hanze: folklore of handel; economie of toerisme; theater of identiteit; historie of een merk? Waar de Hanze tegenwoordig voor staat mag iedereen zelf invullen. Bundeling van zakelijke belangen voor een krachtige economie met vervoer zowel over water als over land.

 De IJsselbrug in Kampen begin 1900.
Afb.: OudOmmen.nl

Dat waren in de middeleeuwen de motieven voor de oprichting van de Hanze. Het merk “Hanze” wordt vandaag de dag ingezet als instrument om toeristen te trekken, waarbij de geschiedenis van de Hanze het decor vormt. Echter, er zijn maar weinig overblijfselen die direct naar het historisch koopliedenverband en/of stedenverband verwijzen. Alleen Kampen mag zich gelukkig prijzen een vijftiende-eeuwse IJsselkogge als onderdeel van een lange scheepsbouwtraditie uit de Hanzetijd. Op 10 februari 2016 kwam een IJsselkogge als wrak na een vijf maanden durende duikoperatie boven water van de IJssel.

Kampen
Rond 1160 gingen de eerste groepen Duitse kooplieden (hanzen) in georganiseerd verband op handelsvaart in het Oostzeegebied. De IJssel werd bevaarbaar, waardoor er een kortere route kwam vanuit Duitsland naar het Oost- en Noorzeegebied. Kampen groeide vooral door de handelsvaart uit tot één van de machtigste en toonaangevende steden van Noordwest-Europa. De stad was zo rijk, welvarend en machtig dat het zelf uitmaakte met wie handel werd bedreven. In eerste instantie werd geld verdiend met handel vanuit het zuiden. De blik was ook op het noorden gericht, maar Kampen sloot zich pas in 1441 aan bij het Hanzeverbond, omdat de steden in Holland en Vlaanderen steeds grotere concurrenten werden. Voor de tijd van de Hanze floreerde Kampen al als handelsstad. Rondom de stad was een vijf kilometer lange muur van zeven meter hoog met twintig poorten.

Ommen
Als Hanzestad is ook Ommen dit jaar vertegenwoordigd tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen van 15 tot en met 18 juni. Met medewerking van Ommer ondernemers, scholieren van het Vechtdal College en lokale kunstenaars laat Ommen in Kampen zien wat het te bieden heeft als hart van het Vechtdal. In de stand van Ommen moeten de bezoekers het echte Ommer vakantiegevoel krijgen.

Lees meer »

Reageren »

Pagina 1 van 3012345...102030...Laatste »